SON EKLENENLER - ZİGANA YAYINCILIK

SON EKLENENLER •  EMSAL KARARLAR

   
 •  YARGITAY KARARLARI

  ( Yargı Dünyası Dergisi )
 •  DANIŞTAY KARARLARI

  ( Yargı Dünyası Dergisi )
 •  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

  ( Yargı Dünyası Dergisi )
 •  B.A.M KARARLARI

  ( Yargı Dünyası Dergisi )
 •  BİLİMSEL İNCELEMELER

  ( Yargı Dünyası Dergisi )

SSK yaşlılık aylığı devam ederken Emekli Sandığına bağlı öğretmen olarak görev yapmak - Kurum işleminin iptali - uyuşmazlık, davacının 506 sayılı Kanun uyarınca almış olduğu yaşlılık aylıklarının 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi uyarınca yersiz ödeme olarak kabulü ile Kurumca istirdadının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - maddi hata dilekçesi - maddi hata dilekçesinin incelenmesinin reddi - direnme kararı - Mahkemece bozma kararının maddi hata yönünden incelenmesi talebi karşısında dosyadan el çekilip maddi hata dilekçesinin incelenip sonuçlandırılması için dosyayı Özel Daireye göndermesi gerekirken, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını ihlal edecek şekilde talebin reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

mal rejiminin tasfiyesi - katılma alacağı - katkı payı alacağı - edinilmiş mal - hakkaniyet ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi - uyuşmazlık, dava konusu 601, 603 ve 646 parsel sayılı taşınmazlarda, davacının katkı payı alacağının bulunup bulunmadığı; 646 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan eve ilişkin olarak ise katkı ve katılma alacağının varlığı hususunda mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak boşanma - kusur belirlemesi - .......somut olay incelendiğinde: davalı erkeğin cevap dilekçesinde "eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı" savunmasına dayanmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ön inceleme aşaması tamamlanana kadar usulüne uygun bir şekilde ileri sürülmeyen ve davalı tarafça dayanılmayan bu vakıanın, mahkemece kendiliğinden hükme esas alınmasına ve davacı kadına kusur olarak yüklenmesine imkân bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki, tanıkların, tarafların ileri sürmediği, uyuşmazlık konusu olmayan bir vakıayı doğrulaması da hâkimi bağlamayacaktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu iptali ve tescil, mümkün olmadığı takdirde tazminat - temliken tescil - uyuşmazlık; inşaata başlandığı anda ve sonrasında davacının iyi niyetli olup olmadığı; burada varılacak sonuca göre davacının TMK’nın 723/3. maddesi uyarınca asgari levazım bedelini mi yoksa TMK’nın 723/2. maddesi uyarınca uğradığı zararın tamamını mı talep edebileceği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

sözleşmenin bir yıl süreyle feshine dair kurum işleminin iptali ile muarazanın meni - eczacıya uygulanan fesih ve para cezasının iptali - Somut olayda, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında imzalanan ve davanın dayanağını teşkil eden 2009 yılı protokolü uyarınca davacı eczacının sözleşmesi feshedilmiş olup, davacı feshe yönelik bu işlemin iptalini istemektedir. Ancak yargılamanın devamı sırasında davalı kurum ile Türk Eczacılar Birliği arasında birçok protokol imzalanmış, en son imzalanan 2016 yılı protokolünde ise davaya konu 2009 protokolünün 6.3.24 maddesinin, yürürlükten kaldırıldığı ve 6.12 madde numarasını alan yeni bir düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; 2016 yılında protokolde yapılan değişiklik dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme yapmak ve sonucuna göre karar vermek olmalıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - suç sayılan bir fiille ele geçirildiği ve açığa imzalı olduğu iddia edilen bonodan dolayı borçlu bulunulmadığının tespiti - uyuşmazlık: somut olay bakımından davacı yanın iddialarının "aldatma" (=hile) kapsamında kabul edilip edilmeyeceği ve burada varılacak sonuca göre ispat vasıtası olarak tanık deliline başvurulup başvurulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat - yetkili mahkeme - yolcu otobüsü - uyuşmazlık, trafik kazası sonucu ölüm nedenine dayalı olarak sigorta şirketi aleyhine açılan tazminat davasında, sigorta şirketinin bölge müdürlüğünün bulunduğu yerin yetkili olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itibari hizmet süresinin tespiti - uyuşmazlık, somut olay bakımından davacının davalı iş yerinde geçen çalışmaları yönünden itibari hizmetten yaralanıp yararlanamayacağına dair mahkemece yapılan araştırmanın yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut olay değerlendirildiğinde, davacı her ne kadar ekstruder makinesi operatörü olarak çalıştığını belirtmiş ise de aynı ortamda yan yana bulunan baskı makinesinin davacıyı etkileyeceği aşikar olup, iş yerinin mahiyeti matbaa olmasa dahi baskı makinesinin bulunduğu ve aynı ortamda çalışan sigortalıların bu durumdan etkileneceği göz önüne alınarak mahkemece araştırma yapılması gereklidir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

temyiz süresinin başlangıcı - geçerli ilk tebligata rağmen davacıya yeniden tebligat yapılması - temyiz isteminin süreden reddi - Davacıya 29.02.2016 tarihinde yapılan ilk tebligatın usulüne uygun olarak yapılmış olması nedeniyle geçerli olduğundan, temyiz süresinin bu tarihten başlayacağında kuşku bulunmamaktadır. İkinci kez yapılan tebligat üzerine temyiz süresinin yeniden başlayacağının ve davacıya yeni bir temyiz hakkı bahşedileceğinin kâbulü olanaklı değildir. Aksi hâlde kararın süresi içerisinde temyiz edilmemesi suretiyle karşı yan lehine oluşan usuli kazanılmış hakkın ihlal edilmesi durumu söz konusu olacaktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - işe iade - askerlik dönüşü işe başlatılmama - tazminat - eda davası - tespit kararı - uyuşmazlık, somut olay bakımından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işten ayrılan ve kendisine kıdem tazminatı ödenen davacı işçinin askerlik dönüşü işe alınmaması nedeniyle işe iade istemi ile açtığı eldeki davadaki talebin, davalı işverenin davacıyı işe başlatmamasının hukuka aykırı olduğunun tespiti olarak kabul edilip edilemeyeceği ve burada varılacak sonuca göre davanın 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31/4'üncü maddesi kapsamında reddinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma - maddi tazminat talebinin bulunup bulunmadığı - .......uyuşmazlığa dönülecek olursa, davacının dava dilekçesinde sadece manevi tazminat talebinin olduğu, maddi tazminat talebinde bulunmadığı açıktır. Ancak 28.02.2013 tarihli duruşmada davacı vekilinin tutanağa geçirilmiş imzalı beyanıyla da sabit olduğu üzere 120.000 TL maddi tazminat talebinin bulunduğu, bu istemin de TMK'nın 174/1.maddesi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada davacının ön inceleme aşamasından sonra tahkikat aşamasında talep ettiği maddi tazminat (TMK m.174/1) iddianın genişletilmesi niteliğindedir. Davacı tarafından bu konuda usulünce yapılmış bir ıslah işlemi de bulunmamaktadır. O hâlde, davacının dava ya da ikinci cevap dilekçesi ile istemediği maddi tazminat (TMK m. 174/1) talebi hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilecek yerde yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

taşınmaz tellallığı sözleşmesinden kaynaklanan ücret alacağının tahsili - ibra sözleşmesi - emlak komisyonculuğu - uyuşmazlık, davacının dava dışı P. T. Ç. ile satıcı yaptığı 27.06.2010 tarihli simsarlık sözleşmesine ilişkin olarak 30.03.2012 tarihli ibraname ile simsarlık ücretini tahsil ederek alacağının kalmadığını kabul etmesi ve sözleşmenin 4. maddesinde hizmetin gerçekleşmesi hâlinde simsarlık ücreti ödenmeyeceğinin kararlaştırılması karşısında, davacının ayrıca davalı ile yaptığı 17.12.2011 tarihli simsarlık sözleşmesi uyarınca davalıdan ücret talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - işe iade kararı - uyuşmazlık, somut olayda kesinleşen işe iade kararının tebliği üzerine süresinde işe başlatılması için işverene başvuran ve bir aylık kanuni süre içinde işe başlatılmayan davacı işçinin ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve asgari geçim indirimi istemli açtığı eldeki davada, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti ve ihbar tazminatının, geçersizliği tespit edilen 13.09.2010 günlü fesih sırasındaki ücret üzerinden mi yoksa işe başlatılması için öngörülen kanuni bir aylık sürenin dolduğu 04.07.2012 tarihindeki ücret üzerinden mi hesaplanması gerektiği, burada varılacak sonuca göre davacının hesaplamaya esas ücretin tespiti amacıyla emsal ücret araştırması yapılması gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - belirsiz alacak davası - uluslararası tır şoförü - uyuşmazlık, uluslararası tır şoförü olarak çalışan davacının açtığı kıdem tazminatı, yıllık izin ve ücret alacakları istemli eldeki davanın belirsiz alacak davasına konu olup olamayacağı, burada varılacak sonuca göre davacının dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

muarazanın men’i ve istirdat - emekli maaşından virman yapılmasına onay verilmesi - uyuşmazlık; tüketici kredisinin imzalanması sırasında, kredi borcunun teminatı olarak banka nezdindeki emekli maaşı hesabından virman/takas/mahsup suretiyle ödeme yapılmasının borçlu tüketici tarafından kabul edildiği düzenlemesini içeren sözleşme hükümlerinin geçerli ve bağlayıcı sayılmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kesinleşen mahkeme kararı gereğince üçüncü kişiye ödenmiş olan tazminatın rücuen tazmini - zamanaşımı süresi - Davacı, teşvik belgesi sahibi olan dava dışı şirkete, indirimli tarife yerine normal tarife uygulanması nedeniyle bu şirketin açtığı dava sonunda, normal tarife ile indirimli tarife arasındaki farktan dolayı haksız yere ödemek zorunda kaldığı bedelin davalıdan rücuen tahsilini istemiştir. Haksız ödemenin söz konusu olduğu, rücuen tazminat istemlerinde mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 60/1. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiğinden, dava konusu istem, anılan Kanunun 60/1. maddesi uyarınca bir yıllık zamanaşımı süresine tabi bulunmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

taşınmaz satışından kaynaklanan tazminat - ayıpsız rayiç değer - ayıplı hâldeki rayiç değer - uyuşmazlık, harici taşınmaz satım sözleşmesi ile taahhüt edilen projede değişiklik yapılması nedeniyle doğduğu iddia olunan zararın tespitinde nispi metot olarak adlandırılan değerlendirme yönteminin somut olayda uygulanmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

gerekçeli kararlar arasında çelişki - uyuşmazlık; meslek hastalığı nedeniyle %40 fark maluliyet nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunan davacı yararına hükmedilen manevi tazminat yönünden gerekli prosedürün uygulanıp uygulanmadığı noktasında toplanmaktadır. ......Bu durumda mahkemece gerekçeli kararın UYAP ortamındaki mevcut ve dosyada ıslak imzalı mevcut durumunun farklı olması nedeniyle gerekçeli kararlar arasında çelişki oluşturulduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, yasal düzenlemelere uygun şekilde oluşturulmuş bir direnme kararının bulunduğundan söz edilemez.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ön alım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil - uyuşmazlık, dava konusu edilen taşınmaz üzerindeki paydaşların geçmişten gelen kullanımlarının eylemli taksim niteliğinde olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre de, davacının ön alım hakkını kullanmasının dürüstlük kurallarına aykırı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit ve istirdat - genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi - uyuşmazlık, davalı tarafından davacı aleyhine başlatılan icra takip dosyasında asıl alacak miktarının ne olduğu ve takip öncesine ilişkin olarak temerrüt faizi talebinin bulunup bulunmadığı, varılacak sonuca göre borçlu davacının takipten önce temerrüde düşürüldüğünün davalı yanca kanıtlamasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - faturadan kaynaklanan vade farkı alacağı - vade farkı muacceliyeti - vade farkı faturası - uyuşmazlık; yanlar arasındaki 29.02.2008 tarihli sözleşmenin vade farkıyla ilgili düzenleme içeren 7.3. maddesi uyarınca, ödemenin gecikmesi hâlinde satıcının vade farkı isteyebilmesi için önce hesaplama yapması ve buna dayalı olarak vade farkı faturası düzenlenmesinin gerekip gerekmediği, anılan sözleşme hükmü gereğince vade farkına ilişkin bir fatura düzenlememiş ise vade farkının istenip istenemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fark işçilik alacaklarının tahsili - belirsiz alacak davası - uyuşmazlık, somut olayda toplu iş sözleşmesi hükümleri uyarınca talep edilen fark alacakların belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - yıllık ücretli izin alacağının tahsili - mevsimlik işçi - uyuşmazlık, mevsimlik statüde çalışan davacı işçinin 1999 yılındaki çalışmasının 11 ayın üzerine çıkması nedeni ile bu yıldan itibaren mevsimlik işçi statüsünün sona erip ermediği ve buna bağlı olarak davacının 1999 yılından başka 2000 yılı için de yıllık izne hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - mevsimlik işçilikte geçen hizmet süresi - fark işçilik alacakları - belirsiz alacak davası - uyuşmazlık, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak ve dava konusu alacaklar ayrıştırılmak sureti ile toplam 1.000-TL olarak açılan, bilirkişi raporundan sonra talep arttırım dilekçesi verilerek alacak miktarlarının arttırıldığı ve belirsiz alacak davası olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmayan eldeki davada, arttırılan miktarlar dahil alacağın tümü bakımından faiz başlangıç tarihinin dava tarihi mi yoksa dava ile istenen kısımlar için dava, arttırılan kısımlar için talep arttırım tarihi mi olduğu noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

üyeliğin devrine yönelik kooperatif yönetim kurulu kararının iptali - mecburi dava arkadaşlığı - hukuki dinlenilme hakkı - sıfat yokluğu - uyuşmazlık, ihbar olunan sıfatıyla davadan haberdar olan ... hakkında aynı nedenlere dayalı olarak dava açılması ve eldeki dava ile birleştirilmesinin gerekli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve 338'inci maddesi uyarınca tazminat ve cezalandırma istemi - uyuşmazlık; İcra mahkemesinin aynı anda hukuk ve ceza işlerine bakabilen tek bir mahkeme mi, yoksa icra hukuk mahkemesi ve icra ceza mahkemesi olarak görev bakımından ayrılmış bağımsız mahkemeler mi olduğu noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

isim değiştirilmesi - görevli mahkeme - ......Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinde herhangi bir ayrım yapılmadan kayıt düzeltme davaları düzenlenmiş olup, madde uyarınca ad ve soyadı değişikliği davaları da nüfus davalarının bir türüdür. Buna göre isim değişikliğine ilişkin davalar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesinde düzenlenen nüfus davalarından olup, anılan madde uyarınca uyuşmazlığın çözümünde asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

maddi tazminat - iş kazası nedeniyle maddi zararlarının giderilmesi - görevli mahkeme - uyuşmazlık, televizyonda yayınlanan dizide rol alan davacı oyuncu ile davalılar arasındaki sözleşmenin eser sözleşmesi mi iş sözleşmesi mi olduğu buradan varılacak sonuca göre görevli mahkemenin “Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi” mi yoksa “İş Mahkemesi” mi olduğu noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

eser sözleşmesi kapsamında ayıplı ifa nedeniyle ödenen iş bedelinin iadesi, delil tespiti ve noter masraflarının davalıdan tahsili - uyuşmazlık, taraflar arasında imzalanan sözleşme konusu yazılımın ayıplı olup olmadığı noktasında ispat yükü kendisinde olan davacı tarafından mahkemece yatırılması istenen masrafın, bilirkişi ücreti mi yoksa yargılama sırasında yapılan diğer giderler kapsamında mı kaldığı, davacı tarafından bilirkişi ücretinin yatırılmasının gerektiğinin kabulü halinde bilirkişi masrafının yüksek olması nedeniyle mahkemece HMK’nın 283. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’nca çıkarılan tarifenin esas alınarak dosya kapsamına uygun bilirkişi ücreti tespit ve tayin edip başka bir bilirkişi heyeti oluşturulmasının gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

mal rejiminden kaynaklanan alacak - yasal mal rejimi - değer artış payı alacağı - davadan feragat - uyuşmazlık, mal rejimi ile boşanma davasının birlikte görüldüğü ve her iki davanın da feragat nedeniyle reddine karar verilmek suretiyle kesinleşen dosyadaki feragat beyanının, daha sonra açılan eldeki mal rejimi davasında dikkate alınıp alınamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

emtia taşıma sigortasından kaynaklanan rücuen alacak - Gemi Acenteliği - uyuşmazlık; dava dilekçesi metninin üçüncü paragrafında taşımanın dava dışı ................ Shipping Company S.A. tarafından yapılıp davalının onun acentesi sıfatıyla hareket ettiği açıklanmış olması nedeniyle, davanın ...................... Shipping Company S.A.’ya izafeten ......... Gemi Acenteliği A.Ş. aleyhine açıldığının kabul edilip edilmeyeceği, burada varılacak sonuca göre davalı şirketin sıfatının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haksız müdahalenin önlenmesi, trafik kaydının iptali, tescil ve aracın teslimi - uyuşmazlık, sahibinin elinden rızası ile çıkan dava konusu taşınır malı emin sıfatıyla zilyedinden edinen davacı - karşı davalıların TMK’nın 988. maddesi anlamında iyi niyetli olup olmadıkları, taşınır davasının kabulü için TMK’nın 989/2. maddesinde düzenlenen ödenen bedelin geri verilmesi koşulunun sahibinin elinden rızası dışında çıkan taşınır malın, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinilmiş olması hâline münhasır olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre, davacı-karşı davalıların taşınır malı açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinmiş olup olmadıkları noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kooperatif ortağı tarafından açılan menfi tespit davası - uyuşmazlık; davacıdan peşin ödeme alındığına ilişkin Kooperatif Yönetim Kurulunun 29.12.2003 tarihli kararı ile ihtar tarihi olan 28.06.2008 tarihleri arasında davacı üyeden aidat istenmemiş olmasının, onun peşin ödemeli ortaklığının davalı kooperatifçe zımnen benimsediği sonucunu doğurup doğurmayacağı, varılacak sonuca göre davacının peşin ödemeli ortak olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

aboneliğin bulunduğu adreste kaçak ve usulsüz kullanıldığı ileri sürülen elektrik bedelinin tahsili - yetki itirazı - görevli mahkeme - .......Ancak, önemle vurgulamak gerekir ki yetki itirazının incelenmesi işi görevli mahkemeye aittir. Bu nedenle, mahkemenin hem yetkisine hem de görevine ilişkin bir itirazın ya da incelemenin söz konusu olduğu hâllerde mahkemenin öncelikle görevli olup olmadığı hakkında bir karar vermesi gerekir. Mahkeme görevsiz ise öncelikle görevsizlik kararı verip, dava dosyası görevli mahkemeye gönderilmeli ve yetki itirazı hakkında bu görevli mahkemede bir karar verilmelidir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - ıslah için verilen süre - uyuşmazlık, davacı vekilinin mahkemece verilen süre içinde ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 181'inci maddesinde öngörülen 1 haftalık süre geçtikten sonra yaptığı ıslahın usulüne uygun bir ıslah olup olmadığı, mahkemece verilen süre içinde ıslah yapılmamasının sonuçlarının hatırlatılmaması ve davalı tarafın ıslaha itiraz etmeyip, temyiz konusu da yapmamış olması karşısında bu hususun resen bozma nedeni yapılıp yapılamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

eser sözleşmesinden kaynaklanan KDV alacağı - maddi hata - şirket unvanının faturaya hatalı yazılması - uyuşmazlık, sözleşme ve ek protokolün imzalandığı tarihte anonim şirket olan davalı adına limited şirket olarak düzenlenen ve icra takibine konu edilen 21.07.2009 tarihli fatura nedeniyle oluştuğu iddia edilen KDV alacağının davalı şirketten talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - kamu kurumu - alt işveren - tanık beyanları - taraflarca hazırlama ilkesi - uyuşmazlık, somut olay bakımından fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıldığının ispatı bakımından sadece davacı tanık beyanları ile sonuca gidilmesinin mümkün olup olmadığı ve burada varılacak sonuca göre davacı ve davalı vekilleri işyeri kayıtlarına dayandığına göre kamu kurumu olan davalı bakanlık ile alt işveren nezdinde tutulan kayıtların ve işyeri şahsi dosyasının mahkemece resen getirtilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

meslek hastalığı nedeniyle artan maluliyete bağlı manevi tazminat - kusur değerlendirilmesi - uyuşmazlık, somut olay bakımından davacı sigortalıda meydana gelen meslek hastalığı nedeniyle artan maluliyete bağlı manevi tazminat davasında kabul edilen kaçınılmazlık olgusunun, maddi tazminat dosyasında kabul edilip edilmeyeceği, burada varılacak sonuca göre mahkemece meslek hastalığının meydana gelmesi yönünden kusur incelenmesi yapılmasına gerek olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat - uyuşmazlık, davalının hakkındaki soruşturma kapsamında vermiş olduğu ifadesinde davacı hakkında “Cumhuriyet Savcısına yakışmayan” ve “sokak kabadayısı” şeklindeki ifadelerin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında korunması gereken kişisel değer yargısı niteliği taşıyıp taşımadığı, eleştiri sınırlarını aşıp aşmadığı ve davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği, buradan varılacak sonuca göre davalı tarafın manevi tazminatla sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

manevi tazminat - hizmet kusuru - husumet yokluğu - kamu kurumunun hizmet kusuru - haksız disiplin cezaları nedeniyle tazminat istemi - uyuşmazlık, eldeki davanın davalı kamu görevlilerinin hizmet kusurundan mı yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, buradan varılacak sonuca göre; davalılara husumet yöneltilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

marka başvurusunun reddine ilişkin Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptali - Somut uyuşmazlık, marka hukukundan kaynaklanmakta olup, anılan protokolün geçersizliği sonucunu doğuracak yasal bir düzenleme de marka hukuku bakımından bulunmadığından protokolün geçersizliğinden bahsetmek mümkün değildir. Nitekim, daha önce davacısının ..., davalısının ise ... Taah. Tem. A.Ş. olduğu........... 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 2003/578 esas sayılı dosyasında da anılan protokol gerekçe gösterilerek ... adına tescil istemi reddedilmiş, anılan hüküm temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Dolayısıyla, ...’ın kendisi adına talep edemeyeceği bir hakkı, davacı şirkete devir etmesi şirket lehine bir sonuç doğurmaz.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - bonodan dolayı borçlu olmadığının tespiti - davaların birleştirilmesi - uyuşmazlık; 01.05.2009 tarihli protokol uyarınca eldeki davaya konu 40.000 TL’lik bono ve protokolden kaynaklanan cezai şart olmak üzere toplam 80.000 TL’nin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemiyle açılan dava ile menfi tespit davaları arasında HMK’nın 166. maddesi anlamında bağlantı bulunup bulunmadığı, burada varılacak sonuca göre bu davaların birleştirilerek görülmesinin gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tecavüzün tespiti ve kaldırılması ile telif ücretinin üç katının tahsili - mali haklara tecavüz eylemi - uyuşmazlık, yapımların umuma açık mahallerde izinsiz olarak çalınması hâlinde davacı meslek birliğinin talep edebileceği bedelin hesaplanmasında sadece çalındığı kanıtlanan iki eser için sözleşme yapılsaydı ödenmesi gereken bedelin mi yoksa meslek birliğinin takip yetkisine sahip olduğu tüm eserler ve bu eserler bir yıl boyunca çalınmış gibi kabul edilip, buna ilişkin tarifede belirlenen bedelin mi esas alınacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kesinleşen mahkeme kararı gereğince üçüncü kişiye ödenmiş olan tazminatın rücuen tazmini - rücuen tazminat - zamanaşımı - uyuşmazlık; rücuen tazminat istemi ile açılan eldeki davada zamanaşımı süresinin bir yıl olarak mı, yoksa on yıl olarak mı uygulanması gerektiği noktasında toplanmaktadır. Davacı, teşvik belgesi sahibi olan dava dışı şirkete, indirimli tarife yerine normal tarife uygulanması nedeniyle bu şirketin açtığı dava sonunda normal tarife ile indirimli tarife arasındaki farktan dolayı haksız yere ödemek zorunda kaldığı bedelin davalıdan rücuen tahsilini istemiştir. Haksız ödemenin söz konusu olduğu, rücuen tazminat istemlerinde mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 60/1. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiğinden, dava konusu istem, anılan Kanunun 60/1. maddesi uyarınca bir yıllık zamanaşımı süresine tabi bulunmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tarife farkından kaynaklanan alacaklar - istirdat - ticarethane tarifesi - uyuşmazlık; turizm teşvik belgeli işletmeye ait elektrik tüketim bedellerinin sanayi tarifesi yerine ticarethane tarifesi üzerinden tahakkuk ve tahsil edilmiş olması nedeniyle her iki tarife arasındaki fark bedellerinin istirdadı amacıyla açılan davada, 16/07/2009 tarihinden sonraki dönem için davacının abonesi olduğu davalı şirketten talepte bulunup bulunulamayacağı, diğer bir anlatımla anılan tarihten sonraki fark bedelleri için talebin tahsilatı yapan elektrik dağıtım şirketine mi, yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığına mı yöneltilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

rücuen alacak - kesinleşen mahkeme kararı uyarınca üçüncü bir kişiye ödenen bedelin rücuen tahsili - uyuşmazlık, turizm belgeli yatırım ve işletmelere yapılacak enerji desteği ödemelerinin 16.07.2009 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenmesi gerekirken, dava dışı abonenin .......... Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine açtığı dava sonucunda bu bedelin tarife farkı adı altında davacıdan tahsil edilmiş olması nedeniyle ödenen tutarın davalıdan rücuen tahsili için açılan eldeki davada; ödeme tarihinden itibaren faiz talep edilebilmesi için davalının bir ihtar ile temerrüde düşürülmesinin gerekip gerekmediği, burada varılacak sonuca göre faize ödeme tarihinden itibaren mi yoksa dava tarihinden itibaren mi hükmedilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - davanın ihbarı - uyuşmazlık, somut olayda davalının davanın ihbarını istediği şirketlerin adreslerinin ilgili ticaret odalarından araştırılmasının ve varsa bildirecekleri delillerin toplanmasının gerekip gerekmediği ile bu hususun davalının savunma hakkını kısıtlayıp kısıtlamadığı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi tazminat istemleri - uyuşmazlık somut olay bakımından iş kazası nedeniyle vefat eden muristen dolayı davacı eş ... adına hükmedilen 100.000,00 TL, davacı çocuk ... adına hükmedilen 75.000,00 TL, davacı çocuk ... adına hükmedilen 75.000,00 TL manevi tazminat miktarlarının fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil - taşınmaz üzerine inşa edilen yapılar - uyuşmazlık; Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil istemiyle açılan eldeki davada taşınmaz üzerinde bulunan yapıların kamulaştırma bedelinin arttırılması amacıyla inşa edilip edilmediği ve TMK’nın 2. maddesi uyarınca hakkın kötüye kullanılması yasağı kuralının uygulanmasının gerekip gerekmediği, burada varılacak sonuca göre yapıların değerinin kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı, Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapıların bedelinin tespiti için bir meskende olması gereken tüm unsurların bulunup bulunmadığı ve eksik imalat olup olmadığı, eksik imalat var ise oranı ile yapı sınıfı yönünden araştırma yapılmasının gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kooperatif tasfiye memurlarının sorumluluğundan kaynaklanan tazminat - iş kazası - sulh sözleşmesi - ibraname - uyuşmazlık; davacı yanın geçirdiği iş kazasından ve kaza nedeniyle kooperatif aleyhine açtığı davadan haberdar olan tasfiye memuru davalıların, davacıya ait alacak hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 445’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca da bir işlem yapmamaları nedeniyle zarardan sorumlu olup olmadıklarının değerlendirilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - yıllık izin ücreti - jestiyon prim alacağı - uyuşmazlık, bozma kararı öncesi mahkemece hesaplattırılmayan prim alacağının bozma kararı sonrası ıslah ile arttırılıp artırılamayacağı noktasında toplanmaktadır. ....Hemen belirtilmelidir ki, İçtihadı Birleştirme Kararları konularıyla sınırlı, gerekçeleriyle açıklayıcı ve sonuçlarıyla bağlayıcı nitelik taşımaları nedeniyle yukarıda değinilen İçtihadı Birleştirme Kararları uyarınca yerel mahkemenin bozma kararı sonrası ıslah yapılamayacağının kabulü ile sonuca gitmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - haksız fesih nedeniyle kıdem tazminatı talebi - doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış - temizlik işçisi - ......Oysa ki izinsizce sahiplenilen eşyanın ekonomik değerinin az olmasının eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmayacağı açıktır. Yine direnme kararında açıklandığı üzere, davacının 15 yıllık bir kıdeme sahip olduğu ve daha önce hiç uyarı cezası dahi almamış olduğu yönündeki gerekçe de sonucu değiştirecek mahiyette değildir. Davacının başkasına ait, dolu olduğu anlaşılan bir çikolata paketini alarak kendisine mal ettiği, bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış niteliğinde olduğu, güven sarsıcı bu eylemi nedeniyle iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işverenden beklenemeyeceği kuşkusuzdur.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

derece ve kademe tespiti ile fark ücret, akdi ikramiye, ilave tediye ve yıpranma primi alacaklarının tahsili - uyuşmazlık, somut olay bakımından 26.10.2000 tarihli protokol hükümleri karşısında davacının mevsimlik işçilikte geçen hizmet süresinin kadroya alınması aşamasında derece ve kademe intibakında dikkate alınmasının gerekip gerekmediği ve burada varılacak sonuca göre ücret, akdi ikramiye, ilave tediye ve yıpranma primi fark alacaklarına hak kazanıp kazanmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi - fesih sebebinin sonradan değiştirilmesi - ......Öte yandan, her ne kadar direnme kararının gerekçesinde davacının ödenmeyen ücret alacağının bulunması sebebiyle de feshin haklı olduğu belirtilmiş ise de, davacı tarafından gerek fesih sırasında gerekse dava dilekçesinde ücret alacaklarının ödenmediği gerekçesine dayanılmadığından, direnme kararı bu yönü ile de isabetsizdir. Fesih sebebinin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. Bu durumda, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağı açıktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itibari hizmet süresinin tespiti - .....Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davalı iş yerinde ambalaj üzerine baskı yapıldığı, söz konusu iş yerinde basım ve gazetecilik adına herhangi bir faaliyette bulunulmadığı, basım işyerinin mevkute çıkarmaya yönelik olarak faaliyet göstermesi gerektiği, bu nedenle davalı iş yerinin 506 sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesinde belirtilen itibari hizmet süresinden yararlanılabilecek iş kollarına girmediği, itibari hizmet süresinde işçi yararına yorum ilkesi ile iş yeri alanlarının genişletilemeyeceği bu durumda davanın reddi gerektiği anlaşılmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat - manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı - ........Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, 09.08.2008 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle davacı sigortalı ...’inyaralandığı, olayın meydana gelmesinde davacı sigortalının %20, davalı işverenin ise %80 kusurunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Hâl böyle olunca, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, direnme kararında açıklanan nedenlere, tarafların kusur durumu ve davacıların uğradığı zarar ile olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü dikkate alındığında yerel mahkemece hükmedilen manevi tazminat miktarı yerindedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ihtiyati haciz kararı verilmesi talebi - genel kredi ve teminat sözleşmesine dayalı alacak - görevli mahkeme - bozma kararının kesin olması - .....Şu durumda ihtiyati haciz talebinin görev yönünden reddine ilişkin mahkeme kararına karşı, alacaklı tarafından istinaf (eldeki dosya bakımından temyiz) kanun yoluna başvurulması üzerine, Özel Dairece verilen bozma kararı, İİK’nun 258. maddesi gereğince kesindir. Kesin nitelikteki bu bozma kararına karşı yerel mahkemece direnme kararı verilmesi usulen olanaklı değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının Özel Dairece bozulması - kesin nitelikli karar - .......Hâl böyle olunca ihtiyati haciz kararlarının acil sonuçlar doğuran niteliği gereği kanun koyucunun iradesinin nazara alınmasının gerektiği, istinaf mahkemesinin vereceği kararın kesin olması karşısında, bu konuda Yargıtay tarafından verilen kararın da kesin olacağı ve İİK’nun 265. maddesinde de bu yönde düzenleme bulunduğu, ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin karara karşı yapılan kanun yolu başvurusu sonucu verilen bozma kararının kesin olduğuna karar verilmiştir. O hâlde kesin nitelikteki Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ihtiyati haciz kararı verilmesi istemi - Özel Dairece verilen bozma kararının kesin olması - .....Şu durumda ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin mahkeme kararına karşı, alacaklı tarafından istinaf (eldeki dosya bakımından temyiz) kanun yoluna başvurulması üzerine, Özel Dairece verilen bozma kararı, İİK’nun 258. maddesi gereğince kesindir. Kesin nitelikteki bu bozma kararına karşı yerel mahkemece direnme kararı verilmesi usulen olanaklı değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

suça sürüklenen çocuk hakkında güvenlik tedbirine hükmolunması istemi - koruma tedbiri - görevli mahkeme - uyuşmazlık, çocuk mahkemelerinin olmadığı yerlerde, 5395 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocukla ilgili güvenlik tedbirlerini almaya ceza mahkemelerinin mi, aile mahkemelerinin mi görevli olacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ihtiyati haciz kararının itiraz yolu ile kaldırılması - Özel Daire bozma kararının kesin olması - .....Şu durumda mahkemece verilen ihtiyati haciz isteminin kabulüne ilişkin karara borçlunun itirazı üzerine verilen itirazın reddi yönündeki mahkeme kararına karşı, borçlu tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine Özel Dairece hüküm altına alınan bozma kararı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 265. maddesi gereğince kesindir. Kesin nitelikteki bu bozma kararına karşı yerel mahkemece direnme kararı verilmesi usulen olanaklı değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağı - taşeronluk sözleşmesi - uyuşmazlık: davalı tarafından dayanılan davalı şirket kayıtlarının incelenmesine ilişkin giderin, ispat yükü üzerinde bulunan davacı tarafından karşılanmasının gerekip gerekmediği, dosyada bulunan gider avansının bu gideri karşılamaya yetip yetmeyeceği ve bu giderin yatırılmaması hâlinde davanın doğrudan reddinin mi gerekeceği, yoksa (kayıtlara ilişkin delile dayanılmasından vazgeçildiğinin kabulü ile) diğer delillerin toplanmasına devam edilerek bu çerçevede bir karar mı verileceği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma - evlilik birliği içinde aleni bir şekilde sadakatsiz bir yaşam - Somut olayda da davacı karşı davalı erkeğin başka bir kadınla ilişki kurmak, bu kişiyi yakın çevresine "yengeniz" diyerek tanıtıp, sosyal ortamlarda birlikte bulunmak suretiyle açık şekilde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır. Davacı karşı davalı erkeğe atfedilen bu kusur belirlemesi Özel Daire ve mahkeme arasında çekişme konusu olmamakla birlikte davacı karşı davalı erkeğin annesi olan ve tanık olarak dinlenen .............beyanına göre davalı karşı davacı kadının da eşine " zürriyetsiz, dürzü, gavat" şeklinde hakaret ettiği anlaşılmıştır. Ancak hemen belirtilmelidir ki, olaya özgü nedenlerle davalı karşı davacı kadının evlilik birliği içinde aleni bir şekilde sadakatsiz bir yaşam süren eşine bu şekilde söylemiş olduğu hakaret sözcüklerinin tepki ile söylenmiş olduğu kabul edilmelidir. Tepki ile söylenen sözler nedeniyle kadını az da olsa kusurlu saymak mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

vasi tarafından temyiz edilmeyen kararın davacı tarafından temyiz edildiğinin anlaşılması karşısında, kısıtlı davacının temyiz isteminin incelenip incelenemeyeceği - .....somut olayda davacının ayırt etme gücünün dolayısıyla medeni hakları kullanma ehliyetinin bulunmaması nedeniyle davacı tarafından yapılan temyiz istemine vasi tarafından onay (icazet) verilmesi yeterli bulunmayıp, kararın tebliğinden itibaren süresi içerisinde bizzat vasi tarafından temyiz edilmesi gerekmektedir. Ancak, gerekçeli kararın davacının vasisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen, vasi tarafından süresi içerisinde verilmiş bir temyiz dilekçesi bulunmamaktadır. O hâlde, davacı kısıtlının temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - ikale (bozma) sözleşmesi - istifa etmek suretiyle fesih - özelleştirme nedeni ile fesih - ihbar tazminatı - .....Davacının 4/C kapsamında çalışmak üzere haklarını saklı tutarak davalı işverene verdiği dilekçe, iş sözleşmesinin ikale yoluyla (bozma sözleşmesi) sona erdirilmesine yönelik bir icap niteliğindedir. Davalı işverence davacıya gönderilen fesih bildirim tebligatı ile sözleşmenin feshedildiği ancak ihbar tazminatı ödenmediği dikkate alındığında, ihbar tazminatı ödenmesi konusunda tarafların iradesinin uyuşmamış olması nedeni ile ikale (bozma) sözleşmesinin varlığından söz edilemez. Öte yandan, davacı iş sözleşmesini doğrudan kendisi feshettiğine dair bir irade açıklamasında da bulunmadığından, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından istifa etmek suretiyle feshedildiği sonucuna da varılamaz.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

sigortalı baba üzerinden hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla ölüm aylığına hak kazanıldığının tespiti - uyuşmazlık, davacının 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 09.09.1982 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 20.11.1989 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işyerinde psikolojik taciz (mobbing) nedenine dayalı manevi tazminatın tahsili - psikolojik baskı - uyuşmazlık, somut olayda, davalı işveren yetkililerinin tutum ve davranışlarının mobbing olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, hükme esas alınan raporun yeterli olup olmadığı ile yeni bir incelemeyi gerektirip gerektirmediği, burada varılacak sonuca göre de davacının kişilik haklarının saldırıya uğrayıp uğramadığı belirlenerek davacının manevi tazminata hak kazanıp kazanmayacağı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ödeme emrinin iptali - amme alacağı - ....Ltd. Şti.’nin müdürü ve hissedarı - uyuşmazlık, somut olayda ödeme emrinin davacı adına düzenlenmediği ancak ödeme emrine ilişkin tebligatın davacıya hitaben hazırlandığı dikkate alındığında davacının dava açmasında hukuki yararı bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haczedilmezlik şikâyeti - uyuşmazlık, ilama dayalı alacağa hasren başlatılan icra takibinde haczedilen hesaptan gelen para ile şikâyet tarihinden önce dosya borcunun ödenmesi hâlinde, bu durumun hazcedilmezlik şikayetinin incelenmesine engel teşkil edip etmeyeceği noktasında toplanmaktadır. .....Başka bir anlatımla borçlu belediye tarafından icra dosyasına yapılmış bir ödeme bulunmayıp, dosyaya gelen para, borçlunun üçüncü kişi nezdinde haczedilen emanet hesabı nedeni ile Defterdarlık tarafından yatırılmıştır. Bu nedenle haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine üçüncü kişi tarafından dosyaya yatırılan paranın alacaklıya ödenmesi iradi nitelikte bir ödeme sayılamayacağından, şikâyet tarihinden önce dosya borcunun Defterdarlık hesabından ödenmesi haczedilmezlik şikâyetinin esasının incelenmesine engel değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

yüklenicinin temlikine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde tazminatın tahsili - kesin hüküm bulunduğu gerekçesiyle davanın usulden reddi - .......Açıklanan ilkeler çerçevesinde somut olayın değerlendirilmesine gelince; mahkemece ....... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.01.2013 gün ve 2009/655 E., 2013/33 K. sayılı dosyasının eldeki dava açısından kesin hüküm oluşturduğu kabul edilmiştir. Ne var ki her iki davanın konusu, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olup, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılan davalarda yüklenicinin ilim ve fenne uygun inşaat yaparak arsa sahibine teslim etme edimini yerine getirip getirmediği her davada ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Zira bu sözleşmelerde edimin konusunu oluşturan inşaatın devamlılık göstermesi nedeniyle inşaat seviyesinin sürekli değişebileceği dikkate alındığında, önceki tarihli davanın konusu ile sonraki davanın konusu aynı olduğunu kabul etmek mümkün değildir; dolayısıyla önceki davada verilen hüküm sonraki dava için kesin hüküm oluşturmayacaktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi - evliliğin fesihten sonra gerçekleşmesi - uyuşmazlık, somut olay bakımından 24.06.2008 tarihinde evlenen ancak resmî evlilikten önce 05.06.2008 tarihinde işten ayrılan davacının 4857 sayılı İş Kanunu'nun 120'nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiğinin kabul edilip edilemeyeceği ve buradan varılacak sonuca göre de kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

faturaya bağlı alacak - proforma fatura - faturanın delil olma özelliği - faturaya itirazın hukuki sonuçları - ticari defter kayıtlarının ispat etkisi - uyuşmazlık; proforma faturada yazılı mal bedelinin alıcı tarafça tümden ve peşinen ödenmesi üzerine kısım kısım mal teslimi yapan satıcının proforma faturada gösterilen birim değerden fazlasını fatura ettiği olayda sözleşmenin hangi anda kurulmuş sayılacağı, burada varılacak sonuca göre sözleşmeye aykırı şekilde bedel istendiği iddiasında bulunarak ödemeden kaçınan alıcı davalının bu faturalara süresinde itiraz etmemiş ve fakat bu faturaları kendi ticari defterlerine kaydetmiş olmasının hukuki sonuçlarının ne olacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat - uyuşmazlık, taraflar arasındaki aynı olaya ilişkin açılan iş yeri dokunulmazlığının ihlali nedenine dayanan manevi tazminat davasında ........... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/219 Esas - 2012/42 Karar sayılı kararı ile hükmedilen 10.000,00-TL manevi tazminatın özel dairece onandığı dikkate alındığında, davalının davacıya hitaben sarf ettiği “şerefsiz” sözü nedeniyle davacı yararına takdir edilen manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - ticari taksinin kiralanması - hasılat kirası ilişkisi - görevli mahkeme - araç sahibine her ay sabit ödeme yapılması - uyuşmazlık, somut olay bakımından yurt dışında yaşayan davalı adına kayıtlı ticari takside şoförlük yapan davacının çalışmasının iş sözleşmesine mi yoksa kira sözleşmesine mi dayandığı, burada varılacak sonuca göre iş mahkemesinin görevli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

taşınmazın teslim edilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi ve tazminat - yüklenicinin iflası - ön sorun - işin esasının incelenmesine geçilmeden önce davalı ................ İnş. AŞ.'nin 16.05.2014 günü itibariyle iflasına karar verildiğinin anlaşılması üzerine 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 194'üncü maddesinin uygulanmasının gerekip gerekmediği hususu ön sorun olarak tartışılıp değerlendirilmiştir. ........Bu düzenlemeye göre mahkemece nihai kararın verilmesinden sonra karar taraflara tebliğ edilir ve temyizi kabil kararlardan ise temyiz süresinin dolması beklenir. Tarafların temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay’ın ilgili Dairesine gönderilir. Dairenin onama veya bozma yönündeki kararı da taraflara tebliğ edilerek bu kez karar düzeltme süresi beklenir. Eğer karar bozulmuşsa, ancak bu sürecin tamamlanması üzerine dosya esas defterine kaydedilir ve taraf teşkili sağlanarak yargılamaya devam olunabilir. Oysa somut olayda müflis statüsünü kazanan davalı yüklenici şirket bakımından davanın hâlen derdest olduğu fakat İcra ve İflas Kanunu'nun 194’üncü maddesi gereğince durduğu gözden kaçırılarak, karar düzeltme aşaması tamamlanmış gibi dosya esas defterine kaydedilerek verilen direnme kararı usule aykırıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - iş sözleşmesi devam ederken yapıldığı iddia olunan ödeme - uyuşmazlık, davalı işveren tarafından ibraz edilen “hizmet erbabı ücret bordrosu” başlıklı belgede yazılı miktarda kıdem tazminatına mahsuben ödeme yapılıp yapılmadığı hususunda davacı asilin isticvabının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshi - uyuşmazlık, davacının işçilik ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle fesih iddiasının ispatı bakımından ücret bordrolarının getirtilip getirtilemeyeceği, yine bu hususta mahkemece ikinci tanık listesinde bildirilmesi sebebiyle dinlenmediği anlaşılan tanıkların dinlenmesinin mümkün olup olmadığı, aynı tanıkların bu defa talep konusu fazla çalışma, resmî tatil ve hafta tatili alacakları yönünden giriş-çıkış kayıtlarının sunulmadığı dönem itibariyle de dinlenip dinlenmeyeceği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi - taleple bağlılık ilkesinin uygulanması - uyuşmazlık, davacı vekilinin 10.12.2012 tarihli ıslah dilekçesi ile talep ettiği tazminatların sadece davalı ...den tahsilini istemesine rağmen, hüküm altına alınan tazminatlardan diğer davalı ... İnş. T. ...Tic. Ltd. Şti.’nin de sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

hizmet tespiti ve işçilik alacakları - uyuşmazlık, hizmet tespiti davası ile işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davaların birlikte görülüp görülemeyeceği anılan davaların ayrılmasının gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır. .......davaya konu istemlerin yasal dayanaklarının ve buna bağlı olarak yapılacak inceleme ve araştırma yöntemlerinin farklılığı, temel ilişkinin kanıtlanmasında izlenecek usul gibi bir takım farklı olgular nedeniyle, yargılamanın daha iyi bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet tespiti ve işçilik alacaklarına ilişkin davaların ayrılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bağ-Kur sigortalılığının tespiti - borçlanma hakkının kullanılabilmesi - somut olay incelendiğinde, davacının 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur sigortalısı olarak tescil başvurusunun olmadığı, 5510 sayılı Kanunun Geçici 8’inci maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 sonrası başlatılan bir sigortalılığının da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Geçici 8/2’inci maddeye göre borçlanma hakkının kullanılabilmesi için öncelikle tescil şartı olduğundan ve davacının tescili bulunmadığından borçlanma hakkının varlığından da söz edilemeyecektir. Dolayısıyla davacının geçmişe dönük olarak sigortalılığının tespitine karar verilmesi mümkün olmadığından davanın reddine karar verilmelidir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haksız eylem savına dayalı olarak manevi tazminat - mobbing uygulaması - yetkili yargı - Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, eldeki davada davacının dayandığı maddi olgular arasında İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmemesi hususunun da (İYUK’nın 28. maddesi anlamında) bulunup bulunmadığı, davacının mobbing olduğunu iddia ettiği eylem ve işlemlerin davalı kamu görevlisinin hizmet kusurundan mı, yoksa kişisel kusurundan mı kaynaklandığı, buradan varılacak sonuca göre davalıya husumet yöneltilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

turizm kanununa dayalı talih oyunları salonu işletilmesinden kaynaklanan katkı payı alacağı - alacağın zamanaşımına uğraması - vekâlet ücreti - uyuşmazlık, alacağın zamanaşımına uğraması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi durumunda davada kendini vekille temsil ettiren davalı yararına maktu vekâlet ücretine mi, yoksa nisbi vekâlet ücretine mi hükmedileceği noktasında toplanmaktadır. ....Bu durumda mahkemece verilen karar esastan verilmiş bir ret kararı niteliğinde olduğundan, yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirmiş davalı yararına hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nispi vekâlet ücreti verilmesi gerekir. Yerel mahkemece hatalı değerlendirme ile ön şart yokluğundan ret kararı verildiği gerekçesi ile davalı yararına maktu vekâlet ücreti verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma - yetki itirazı - ikamet adresinin tespiti - ......Şu hâlde, aksi kanıtlanıncaya kadar merkezi adres kayıt sisteminde kayıtlı olan yerleşim yerine ilişkin beyana geçerlilik tanınmalıdır. Somut olayda da, dava 22.07.2013 tarihinde açılmış olup, dosya içerisinde bulunan 15.07.2013 düzenleme tarihli nüfus kaydında davacının yerleşim yerinin "Gaziosmanpaşa Mahallesi ..................Bafra" olduğu anlaşılmaktadır. Davacı kadının daha önceden Almanya'da yaşaması veya ayrılığın ardından Almanya'ya geliş gidiş yapması, yerleşim yerinin Bafra olmadığının kabulü için yeterli değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ortaklığın giderilmesi - davanın takipsiz bırakılması - davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi - uyuşmazlık; mazeret dilekçesinde duruşma gününü UYAP’tan öğreneceğine dair beyanda bulunan davacı tarafa yeni duruşma gün ve saatini gösterir tebligatın gönderilmesinin gerekli olup olmadığı; basit yargılama usulünün uygulandığı sulh hukuk mahkemelerinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden önce açılmış ve anılan tarihten önce bir kez işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan davalarda, dosyanın bir kez daha 01.10.2011 tarihinden sonra takipsiz bırakılması hâlinde eldeki davada, 1086 sayılı HUMK’nın mı yoksa 6100 sayılı HMK’nın hükümlerinin mi uygulanacağı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

karar düzeltme istemi - hukuki dinlenilme hakkı - adil yargılanma hakkı - ....Yerel Mahkemece; karar düzeltme isteminin süresinde yapılmadığından bahisle karar düzeltme dilekçesinin reddine karar verilmiştir. Görüldüğü üzere, Yerel Mahkemece karar düzeltme aşamasında ilgili dilekçenin reddine karar verildiği ve karar düzeltme yolunun usulüne uygun bir şekilde kullandırılmadığı açıktır. Davacılar tarafından yasaya uygun olarak başvurulan bir kanun yolunun kullandırılmamış olması 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27. maddesinde (Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 73. maddesinde) düzenlenen hukuki dinlenilme hakkına, buradan hareketle Anayasa’nın 36. maddesindeki adil yargılanma hakkına aykırıdır. Hâl böyle olunca, HUMK'nın 440 ve devamı maddelerinde öngörülen kanun yolu tamamlanmadan direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan direnme kararı kaldırılarak, davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekmiş; bu nedenle temyiz itirazları bu aşamada inceleme konusu yapılmamıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

karar düzeltme isteminden feragat - hukuki dinlenilme hakkı - adil yargılanma hakkı - Mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen kararın Özel Dairece bozulması üzerine davacı vekili 12.07.2013 tarihinde karar düzeltme isteminde bulunmuş ise de 08.10.2013 tarihli dilekçesi ile bu isteminden vazgeçmiştir. Yerel mahkemece de karar düzeltme isteminden feragat edildiği belirtilerek, istemin reddine karar verilmiştir. Görüleceği üzere, karar düzeltme istemi, ilgili Yargıtay dairesi tarafından değil, yerel mahkemece incelenmiş ve istemin reddine karar verilerek kanun yolu usulüne uygun bir şekilde kullandırılmamıştır. Az yukarıdaki açıklamalar uyarınca, karar düzeltme isteminden feragat edilmiş olsa bile incelemeyi yapma yetkisi her halde Yargıtay'a aittir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

derece ve kademe tespiti ile fark ücret ve buna bağlı olarak diğer işçilik alacaklarının tahsili - belirsiz alacak davası - uyuşmazlık, somut olay bakımından davacı işçinin davalı idare nezdindeki geçmiş dönem hizmetleri dikkate alınarak Türkiye .........Sendikasına üye olduğu tarih itibari ile derece ve kademesinin tespiti ile buna bağlı olarak ücret, akdi ikramiye, ilave tediye ve yıpranma primi fark alacaklarının tahsili istemini içeren eldeki davanın belirsiz alacak davası olarak açılıp açılamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - hafta tatili ücreti - tanık beyanları - uyuşmazlık, davalı tarafın keşif talebinde bulunmadığı somut olayda hafta tatili alacağının ispatı bakımından mahkemece keşif yapılmasının gerekip gerekmediği ve dosya kapsamında mevcut delillere göre anılan alacağın ispatlanıp ispatlanamadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi - .....Özel Dairece de davacının fazla çalışma alacağının bulunduğu kabul edilmiştir. Yapılan bu açıklamalar karşısında, davacının gerek fesih ihtarnamesinde, gerekse dava dilekçesinde fazla çalışma ile milli bayram tatillerindeki çalışmalarının karşılığı olan ücretlerin ödenmediğini belirttiği ve bu hususu da haklı fesih gerekçesi yaptığı gözetildiğinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekmektedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemi - "kesin karar verme" ifadesi - Açıklanan nedenlerle, "kesin karar verme" ifadesinden, Yargıtay Özel Daire kararının kesin olduğunun amaçladığı, bu bakımdan Daire bozma kararının direnmeye konu edilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Yasa koyucu burada açıkça, “Yargıtay’ca kesin olarak karara bağlanır” demek suretiyle, bozma kararına karşı direnme yolunu kapamış bulunmaktadır. Hâl böyle olunca; yerel mahkemece, Yargıtay Özel Daire bozma kararının kesin olduğu ve direnme yolunun kapalı bulunduğu gözetilerek, Özel Daire bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı belirtilen bu değişik gerekçeyle bozulmalıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat konulu ilama dayalı icra takibi - bakiye faiz alacağı - ......Yukarıda açıklanan kural gereğince, alacaklının, açıkça feragat etmediği sürece zamanaşımı süresi içinde tahsilde tekerrür olmamak üzere takipten önce kesinleşen ilama dayalı eksik kalan faiz alacağını aynı takip dosyasında isteyemeyeceği, ayrı bir takip yaparak talep edebileceği nazara alınarak, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip - icra emrinin iptali - aynı alacak için iki ayrı ipotekli takip - .....Buna göre; aynı dosya üzerinden ilamlı takip yapma olanağının bulunmadığı gerekçesi ile icra emrinin iptaline karar verilmesi nedeniyle icra emrindeki alacak ve faiz miktarına yönelik şikayet nedenlerinin incelenmesine gerek bulunmadığı gibi ipotekli takiplere konu taşınmazların teminat altına aldığı rehin yükünün aynı olmaması sebebiyle TMK'nun 885/1 maddesinde düzenlenen toplu rehnin varlığından da bahsedilemeyeceği anlaşıldığından, Bölge Adliye Mahkemesince tarafların istinaf başvurusunun esastan reddi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ilamlı icra takibi - yargılama gideri ve vekalet ücreti - usul ekonomisi - Somut olayda, tasarrufun iptali isteminin kabul edilerek ilamda geçen taşınmazlar hakkındaki 19.01.2016 tarihli tasarrufların iptal edildiği, yargılama gideri ve vekalet ücretinin ilamdaki davalılardan ... Organik Tarım ve Hayvancılık Ür.San. ve Tic.A.Ş. ve ... ’den alınmasına karar verildiği, anılan alacak kalemlerinin tahsili için adı geçen davalılara karşı şikayete konu takibin başlatıldığı görülmektedir. Tasarrufun iptaline ilişkin ilamda hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin alacak kalemlerinin daha önce başlatılan .......... 13. İcra Müdürlüğü’nün 2016/39841 E. ve İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’nün 2017/785 E. sayılı takip dosyaları üzerinden tahsili mümkün iken ayrı bir takibe konu edilmesi usul ekonomisine aykırı olup şikayet konusu takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ilamlı icra takibinde fazla ve hatalı hesaplama yapıldığı iddiası - aleyhe hüküm verme yasağı - Somut olayda; mahkemece, bozma kararına uyulduğu, bilirkişiden alınan 03/05/2021 tarihli ek rapora itibar edilerek “ Davanın kabulü ile..........21. İcra Müdürlüğünün 2012/15089 Esas sayılı dosyasında yer alan 19/12/2014 tarihli kapak hesabının 46.891,99-TL olması gerektiğinin tespitine, fazlayı aşan kısmının iptaline ” şeklinde karar verildiği, bozmadan önceki kararın sadece alacaklı yanca temyiz edildiği gözetildiğinde, mahkemece, 18.06.2015 tarihli ilk hükümdeki miktardan daha azına hükmedilmesinin “aleyhe hüküm verme yasağı”na aykırı olduğu anlaşılmıştır. O halde; mahkemece, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın yukarıda yazılı gerekçe ile bozulması gerekmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

adi kira ve hasılat kiralarına ilişkin icra takibi - gecikme faizinin hesaplanması - Somut olayda, takip talebi ve ödeme emrinde aylık %10 faiz oranından az olmamak üzere artan oranlarda faiz talep edilmiş ise de icra mahkemesince hükme esas alınan bilirkişi raporunda taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde aylık %10 gecikme faizi istenebileceği belirtilerek asıl alacağa takip tarihinden itibaren yıllık %120 faiz talep edilebileceğinin tespit edildiği anlaşılmıştır. O halde, mahkemece, yukarıda değinilen açıklamalar doğrultusunda, takipten sonrası için aylık %10 (yıllık %120) oranında faiz istenebileceğine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

bonolara dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi - yabancı para alacağı - Somut olayda, hem takip talebinde hem de ödeme emrinde, toplam 161.217,20 Euro ve 1.532,75 TL alacağın tahsili istenmekle birlikte yabancı para alacağının TL karşılığı gösterilmediği gibi, harca esas değerinin de Türk Lirası olarak yazılı olmadığı anlaşılmaktadır. O halde Bölge Adliye Mahkemesince, her ne kadar kararı alacaklı temyiz etmiş ise de, HGK'nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından, kararın alacaklı tarafından temyiz edilmiş olması sonuca etkili olmayıp, kamu düzeni ile ilgili olan İİK’nun 58. maddesi gözetilmek suretiyle, şikayete konu takip talebi ve ödeme emrinde 161.217,20 Euro yabancı para alacağının harca esas değer olarak Türk Lirası karşılığı gösterilmediğinden bu alacak kalemi yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ilamlı takip - aynı alacakla ilgili daha önce yapılan ilamsız takibin derdest olması - mükerrer takip - Her ne kadar takip dayanağı ilamda hüküm altına alınan alacak, temelde ilamsız takip konusu yapılan alacak ile aynı alacak olduğu konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunmasa da; önce başlatılan ilamsız takip itiraz üzerine durmuş olup, alacaklı tarafından icra mahkemesinde itirazın kaldırılması ya da genel mahkemelerde itirazın iptali talep edilmemiş, ilamsız takip olduğu hal üzerine bırakılmıştır. Daha sonra alacaklı alacağını ilama bağladığından ve ilamın da infaz edilebilir ilamlardan olması karşısında ayrı bir ilamlı takip yapılmasına yasal engel bulunmamaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

adi kiraya ve hasılat kiralarına ait (13 örnek) takip - aynı yer için düşük kira bedelli ikinci kira sözleşmesi - hayatın olağan akışına aykırılık - Taraflar arasındaki kira sözleşmesi ya tarafların karşılıklı anlaşmaları ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Davalı tarafından ibraz edilen 31/12/2014 tarihli düşük kira bedelli ikinci kira sözleşmesinde ilk sözleşmenin feshedildiği ya da sona erdirildiği yönünde bir şerh bulunmadığı gibi ilk sözleşmenin yapılmasından sonra aylık kira parasının 21.500,00 TL den 4.166,66 TL ye indirilmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve davalının dayandığı kira sözleşmesinin kira bedelini belirlemenin dışında başka bir nedenle düzenlendiği anlaşıldığından tarafların iradesini yansıtan takibe dayanak 01/09/2014 başlangıç tarihli ve yedi yıl süreli yazılı kira sözleşmesi dikkate alınmak suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takip - borca ve faize itiraz - aktif husumet ehliyeti - O halde kambiyo senedinde ünvan olarak yazılı bulunan ve icra takibi başlatan ........... City 5 Sitesi C Blok Kat Malikler Kurulu 'nun gerçek ve tüzel kişiliğe haiz bir ünvana sahip olmadığı, aktif husumet ehliyeti olmadığı ve dolayısıyla icra takibi yapamayacağı anlaşıldığından, borçlular hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken ödeme emrinin iptali yönünde hüküm tesisi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nce de istinaf başvurusunun esastan reddi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Çocuğun Cinsel İstismarı – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Davaya Katılma Hakkı Olmakla Birlikte Yargılamada Re’sen Bildirimde Bulunma Zorunlu Değildir 2- Kanun Yolu Muhakemesinde Davaya Katılma İsteğinde Bulunulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Hırsızlık Suçu Uzlaştırma Kapsamındadır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Farklı Zamanlarda Birden Çok Telefon Etme, Evinin Önüne Gelme, Takip Etme Şeklindeki Eylemler Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Israr Ögesini Oluşturur; Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Onsekiz Yaşından Önce İşlenen Suça İlişkin Mahkumiyet Tekerrüre Esas Alınamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hükmün Hazır Bulunan Sanığa Tefhimi ile Temyiz Süresi Başlar, Gerekçeli Kararın Hazır Bulunmayan Sanık Müdafiine Tebliği Yeni Bir Süre Başlatmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi Kapsamında Yapılan Tebligatta Haber Verilen Komşunun İsminin Tebliğ Mazbatasında Belirtilmesi Zorunludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirket Yöneticilerinin Yükümlülüklerini İhlal ve Kusurlarından Şirket Zarara Uğramış Ancak Ortaklar Doğrudan Zarar Görmemiş ise Açılacak Davada Tazminatın Kendilerine Değil Şirkete Verilmesini İsteyebilirler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hafta Tatil Ücretine Ayrıca Karar Verildiğinde Bu Çalışmaya Denk Gelen Güne Ait 7,5 Saat Fazla Çalışma Hesabında Dikkate Alınmamalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuk Son Tutanağında Hangi Alacak veya Tazminat Kalemlerinde Anlaşma Sağlandığı veya Anlaşma Sağlanamadığı Açık Olarak Belirtilmemiş ise Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra Takibinin Açıldığı Gün Alacaklının Banka Hesabına Yapılan Ödeme Takipten Önce Ödeme Olarak Kabul Edilemez; Haklı Takip Nedeniyle Borçlu Toplam Borç Üzerinden Takip Masrafları ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline İtiraz Davasının Kabulü Halinde Davalı Payının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Dahil Olmak Üzere Davacıya Verilmesine, Varsa Artan Kısmın Davalıya Bırakılmasına Karar Verilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline Şikayetin Kabulü Halinde Kararın Gerekçesinde Sıra Cetvelinin Nasıl Düzenleneceği de Belirtilerek İptal Kararı Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Aracın Değer Kaybı, Kaza Tarihinden Önceki İkinci El Satış Değeri ile Onarıldıktan Sonraki İkinci El Satış Değeri Arasındaki Farka Göre Hesaplanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabında Eş, Çocuklar ve Anne Babanın Destek Payları

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali - Yabancı Para Alacaklarında Dava Tarihindeki Kur Karşılığı TL Üzerinden Karar Tarihindeki Tarifeye Göre Avukatlık Ücretine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanıldığı Kabul Edilen Taşınmaz Satışına Dayalı Alacak Davasında Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Değil Satış Tarihindeki Değerine Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Katılma Yoluyla Temyiz Asıl Temyiz Talebine Sıkı Sıkıya Bağlıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Anlaşmalı Boşanma – Mal Rejiminin Tasfiyesi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığından Anlaşma Koşulları Arasında Yer Alması Zorunlu Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastro Tespitinden Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Açılacak Tapu İptali ve Tescil Davaları Tutanakların Kesinleşmesinden İtibaren On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Raporla İlaç Alınmasında Kimlik Kontrolünü Gerektiği Gibi Yapmayan Eczane Hakkında Kurum Tarafından Cezai İşlem Uygulanması İçin Eczacı veya Çalışanının Kastı veya Kurumun Zarara Uğramış Olması Koşul Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Direnme Kararı Verildikten Sonra Bu Karar Esas Yönünden Bozulmadan Dönülerek Yeni Bir Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mudilerin Off Shore Alacaklarının Tahsili İçin Açtıkları Davalarda Zamanaşımı Başlangıcı Off Shore Hesabına Aktarma Tarihidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Aynı Davada Yargılanan ve Beraat Eden Birden Çok Sanık Bir Avukat Tarafından Temsil Edilmiş Olsa da Kamu Davası Açılmasına Neden Olacak Derecede Kusurlu Olmamaları Koşuluyla Her Biri İçin Ayrı Vekalet Ücretine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kovuşturma İzni Verilen Avukat Hakkında İddianame Düzenlendikten Sonra Son Soruşturmanın Açılması Kararı Verilmeksizin Yargılama Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Zorunluluk Halinin Gerekçesi Belirtilmeden Sanığın Hiçbir Aşamada Duruşmada Hazır Bulundurulmadan SEGBİS Yöntemi ile Savunması Alınıp Son Sözü Sorularak Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Suçun İşlendiği Konusunda Yeterli Şüphe Var ise C.Savcısı Tarafından İddianame Düzenlenerek Kamu Davasının Açılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Usulüne Uygun Bir Arama Emri veya Adli Arama Kararı Olmaksızın Kolluk Görevlilerince Elde Edilen Suça Konu Eşya Hukuka Aykırı Delil Niteliğinde Olup Hükme Esas Alınamaz – Koruma Tedbirleri – Arama ve El Koymaya İlişkin Kurallar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Şartını İhlal – Tazyik Hapsi Bir Disiplin Hapsi Olup Üç Aya Kadar Belirlenir; Belirli Bir Süre Olarak Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Makine Kırılması Hasar Bedeli Talep Edilen Uyuşmazlıkta Sigortacının Sözleşmenin Kurulması ve Devamı Sırasındaki Aydınlatma Yükümünü Yerine Getirdiği İspatlanmadıkça Operatör Sertifikası Bulunmadığı Gerekçesiyle Hasarın Teminat Dışı Olduğu Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bağ-Kur Sigortalılığı Kapsamında Aylığa Hak Kazanmada Sigortalılık Süresi Değil Primi Ödenmiş Günler Esas Alındığından Bir Günlük Sigortalılık Başlangıcının Tespitinde Hukuki Yarar Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerinde Taraflar Uygulanacak Hukuku Seçmişlerse Uyuşmazlık Halinde Kural Olarak Bu Hukuk Uygulanır – Mudat İşyeri Hukukunun Uygulanma Koşulları

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Elbirliği Mülkiyeti Devam Ettiği Sürece Mirasçılardan Biri ya da Birkaçı Üçüncü Kişilere Karşı Payları Oranında Tapu İptali ve Tescil İsteyemezler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mirasın Gerçek Reddinde Davacının Duruşmaya Gelme Mecburiyeti Olmadığı İçin HMK’nun 150. maddesi Uygulanarak Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordatoda Kabul Edilmeyen ve Çekişmeli Hale Gelen Alacak Davalarında Arabuluculuğa Başvuru Yapılması Zorunlu Değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiğinde Nispi Harç Değil Maktu Harç Alınmasına Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Süreli Vekaletnamedeki Süre Dolmasına Rağmen Aynı Avukatla Yargılamaya Devam Edilmesi, Tebligatların Yapılması ve Kararın Kesinleştirilmesi Usul ve Kanuna Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Emrine İtirazda Zamanaşımı Def’i İleri Sürülmüş ve Takip Durdurulmuş ise İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı Def’inin Tekrar İleri Sürülmesi Gerekmez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlk Davanın Hüküm Fıkrası ile İkinci Davanın Talep Sonucu Aynı Olmadıkça Kesin Hükümden Söz Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Soybağının Reddi İçin Hak Düşürücü Süre Yönünden Şüphe veya Söylenti Öğrenme İçin Yeterli Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yoksulluk Nafakasına Karar Verilebilmesi İçin Nafaka İsteyenin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceğinin Belirlenmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asıl ve Birleşen Davalardaki Vekiller Farklı ise Kararın Sadece Asıl Davadaki Vekile Tebliği ile Birleşen Dava Yönünden Yasa Yolu Süresi Başlamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Bir Bütün Olarak İhale Edilen Konut Yapım İşinde Toplu Konut İdaresi İhale Makamıdır; İşyerinde Denetim Elemanı Bulundurması Sonucu Değiştirmez ve Asıl İşveren Olduğu Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçi Lehine Sağlık Nedeniyle Fesih Hakkının Doğması İçin Yapılan İş İşçinin Yaşamı ve Sağlığı İçin Tehlike Oluşturmalı ve Bu Tehlike İşin Niteliğinden Kaynaklanmış Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Basım ve Gazetecilik İşyerlerinde Çalışanların İtibari Hizmet Sürelerinden Yararlanabilmeleri İçin Yasada Sayılan Fiziksel Dış Etkenlerin ve Olumsuz Çalışma Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vadesi Gelmemiş Bir Alacak İçin Açılan Davada Hukuki Yarar Bulunmadığından Davanın Esastan Değil Usul Yönünden Reddine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Açılan Kamu Davasında İddianamede Yer Almayan Sahte Fatura Kullanma Suçundan Hüküm Kurulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklama Seçenek Yaptırımı, İşlenen Suç ve Dosya Kapsamı ile Uyumlu Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret – Genel Olarak İfade Hürriyeti ve Sınırları – Hakaret Suçunun Oluşması İçin Kişinin Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edecek ve Somut Bir Fiil ve Olgu İçeren Sözler Söylenmiş Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordato Talebiyle Açılan Davalarda Borçlu ve Varsa Konkordato Talep Eden Alacaklı ile Alacaklılar Kurulunun Davet Edilip Dinlenmesi Şarttır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Müteselsil Sorumluluk – Davacılar Zararlarını Müştereken ve Müteselsilen Talep Edebilecekleri Gibi Her Bir Failin Kusuru Oranında da Talepte Bulunabilirler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Zilyetlik ve Mera Araştırması – Bir Arazinin Niteliğini, Üzerindeki Zilyetliğin Şeklini ve Süresini Belirlemede Hava Fotoğraflarından Yararlanılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Muarazanın Önlenmesi – Yap İşlet Devret Sözleşmesine Dayalı Olarak Yüklenicinin İlave İşlerin Maliyetinin Belirlenmesi ve Sözleşme Süresine Yansıtılması Talebi Bir Parasal Değer İçerdiğinden Nispi Harca Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İmar Mevzuatına Aykırı (Kaçak-Yıkılması Gereken) Yapılarda Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payından Söz Edilemeyeceği ve Sözleşmenin İfası İmkansız Olduğundan Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Geçersizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Şartını İhlal – İcra Borcuna Kefalet – Kefilin Sorumluluğu İçin Tutanakta Kendi El Yazısı ile “Okudum ve Kefil Oluyorum” İbarelerinin Bulunması Şarttır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılması Halinde Davacının İradesine Aykırı Olarak Kısmi Dava Olarak Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi – Sahte Sigortalılık İddiası İçeren Davalar Hizmet Tespiti Niteliklidir – Fiili Çalışma Olgusunun Tespiti – Re’sen Araştırma İlkesi

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Benzer İsimle Kurulan Sendikaya Karşı Adın Korunması (İsim Hakkına Tecavüzün Önlenmesi) Talebiyle Açılan Dava Sendikalar Kanunu veya İş Hukukundan Kaynaklanmadığından Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Değil Asliye Hukuk Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuk Tutanağının İptali Talebi - Arabulucu Önünde Yapılan Anlaşma İbra Niteliğinde Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

HMK ve BAM ile Üç Dereceli Yargı Sistemine Geçilmiş Olup Bu Sistemde Karar Düzeltme Yasa Yolu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Yazılı Sözleşme ile Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Mümkündür 2- Yemin Deliline Başvurabilmek İçin Yemin Teklifinde Bulunanın İleri Sürdüğü Diğer Deliller İncelenmiş ve Yeterli Olmadığı Anlaşılmış Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordato Talebine İlişkin Yargılamada Dava Teorisinden Farklı Olarak Dava Sonrası Gelişmeler Dikkate Alınıp Değerlendirilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi İçin 15 Gün Süre (Kesin Süre Değil) Verilir; Bu Süre Bir Defaya Mahsus Uzatılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tasarrufun İptali Davalarında Dava Değeri Takip Konusu Alacak ile İptale Tabi Şeyin Tasarruf Tarihindeki Değeri Dikkate Alınarak Düşük Olan Üzerinden Harç ve Vekalet Ücretine Karar Verilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali – Taraflar Arasındaki Telefon Mesajları Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğundan Uyuşmazlığa İlişkin Tanık Dinlenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Soybağının Tespiti Davalarında Kan ve Doku Örneği Verilmemesi Halinde İnceleme Zor Kullanılarak Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Geriye Azımsanmayacak Mal Bırakan, Kendisine Uzun Süre Bakan ve Her İhtiyacı ile İlgilenen Çocuğuna Miras Bırakanın Minnet Borcunu Ödemek İçin Yaptığı Temlik Muris Muvazaası Olarak Değerlendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası – Sigortadan Faydalanan ve Sigortacı veya Acentesi Sözleşmenin Yapıldığı Sırada Rizikonun Gerçekleştiğini ya da Gerçekleşme İhtimalinin Bulunmadığını Biliyorsa Sözleşme Geçersiz Olur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Türkçe Bilmeyen Sanığa Tercüman Atanmadan Sorgusu Yapılıp Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Silahla Tehdit Suçunun Mağdurun Yokluğunda Gerçekleşmesi İçin Silahın Mağdurun Daimi Kullanımında Olan Eşyalar Üzerinde Hasar, İz, Emare Oluşturacak ve Mağdur Üzerindeki Korkuyu Artıracak Şekilde Kullanılmış Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cinsel Taciz ve Tehdit Suçlarından Yapılan Yargılamada Suç Oluşturan Eylemler Somut Olarak Açıklanmadan, Hangi Sözlerin Cinsel Taciz ve Hangi Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturduğu Gerekçede Belirtilmeden Verilen Karar Usule Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sözleşme ile Kararlaştırılan Faiz Oranı Yasal Faiz Oranının Yüzde Ellisini, Sözleşme ile Kararlaştırılan Temerrüt Faizi ise Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüzünü Aşamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Ölen Eşinden Destek Alan Kişi Yeniden Evlenir ise Evlendiği Tarihten Sonrası İçin Destek Tazminatına Hak Kazanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Zilyetliğin Devri ile İntikal Eder – Tapusuz Taşınmazlar ile İlgili Muvazaa İddiası İleri Sürülemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Menfi Tespit – Kapalı Olarak Düzenlenmiş Faturaya Mahsuben Kısmi Ödeme Belgeleri Bulunması Halinde Bedelin Ödenmiş Olduğu Karinesine Dayanılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Önalım Davasına Konu Pay Elbirliği Mülkiyetine Tabi ise Tüm Ortakların Birlikte Dava Açması veya Birinin Açtığı Davaya Diğerlerinin Muvafakat Etmesi Gerekir; Aksi Halde Terekeye Temsilci Atanması İçin Davacıya Süre Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taleple Bağlılık Kuralı Sadece İstem Sonucu İçin Değil İstem Sonucunu Oluşturan Her Bir Alacak Kalemi İçin de Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Verilen Üç Aya Kadar Hapsen Tazyikin Tamamı İnfaz Edilmiş ise Takip Eden Taksitlerin Ödenmemesine Dayalı Ayrıca Tazyik Hapsi Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşmazlık Ticari Nitelikte Olsa da Menfi Tespit Davalarında Arabulucuya Başvuru Dava Şartı Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Tespiti – İşçinin Yazılı Delille İspat Sınırını Aşan Prime Esas Kazanç (Gerçek Ücret) İddiası Kural Olarak Yazılı Belge ile İspat Edilebilir; Ancak Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belgeler Varsa Tanık Dinlenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sendikalar Ayrımcılığa Uğrayan İşçileri ile İlgili Ayrımcılık Yasağına Aykırılığın Tespiti ve Önlenmesi Talebiyle Topluluk Davası Açabilirler; İşçilerin Eda Davası Açabileceği İçin Hukuki Yarar Olmadığının Kabulü Doğru Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastro Tutanağı ve Haritaların Kesinleşmesinden İtibaren On Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Tapu Kaydı Koşulu Aranmaksızın Kadastro Öncesi Nedene Dayalı Dava Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Depo Edilmesi Gereken Önalım Bedeli ve Depo Edilmemesinin Sonuçları Belirtilmeyen Kesin Süre Usule Uygun Olmadığından Hukuki Sonuç Doğurmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Alım Sözleşmelerinde İşverenin ve Yüklenicinin Sorumluluğu, İşverenin Rücu Hakkı ve Kapsamı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arazi Niteliğindeki Taşınmazların Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Münavebeye Esas Ürünlerin Üretim Masrafları Ekonomik Tarım Yapmaya Uygun Miktar Olarak Dikkate Alınmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi – Davadan Önce Zorunlu Trafik Sigortasına Yazılı Başvuru Dava Şartı Olmakla Birlikte Başvuru Yapılmamış Olması Tamamlanabilir Dava Şartlarındandır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ölen Eşi Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Eden Kişi Yeniden Evlenmiş ise Tazminatın Evlendiği Tarihe Kadar Hesaplanması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri ile İddia ve Savunma Genişletilebilir veya Değiştirilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdari Para Cezalarında Peşin Ödeme Kanun Yoluna Başvurmayı Etkilemez; Peşin Ödeme İndiriminden Yararlanmak İçin Kanun Yoluna Başvurmadan Önce Ödeme Yapılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taşınmaz Belediye Sınırları İçinde ve Üstü Örtülü de Olsa Hasılat Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara BK Hükümleri Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Başka Şubeden Çekilen Paranın Şubesine Bildirilmemesinden Faydalanarak İkinci Kez Alınmasını Sağlayan Sanığın Eylemi Hata Sonucu Ele Geçen Malda Mülkiyet İddia Etme Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte Düzenlenmesi Vergi Kaçakçılığı Suçunun Oluşması İçin Yeterlidir; Kullanılması ve Vegi Ziyaının Oluşması Aranmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çaldığı Malı Sattığı Yeri Söyleyerek İadeyi Sağlayan Sanık Hakkında Rızai İade İndirimi Uygulanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Gümrük Hattı Mağazalarında Ucuz Satılan Mavi Bandrollü Sigaralara Sarı Bandrol Yapıştırılarak Satılması Halinde Basit Dolandırıcılık Suçu Oluşur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sayaçtan Geçirilmesine Rağmen Tüketilen Elektriğin Eksik Gösterilmesi İçin Sayaca Müdahale Edilmiş ise Elektrik Hırsızlığı Suçu Oluşur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Keşide Yeri Bulunmayan ve Karşılığı Olmayan Belgeyi Ödeme Aracı Olarak Verenin Eylemi Dolandırıcılık Yönünden Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çek Karnelerinin İadesi İhtarı - Düzeltme Hakkı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Basın Yoluyla Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak - Derginin Sahibi ve Sorumlu Müdürü Olan Sanık Sahibi Sıfatıyla Cezalandırılır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Rızai Taksim Yapılmış Olsa Bile Sanığın Hissedar Olduğu Taşınmaza Yönelik Eylemi Sınır Bozma Suçu Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İzinsiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılmak - Dağılma İhtarı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayıp Yaralanan Kişinin Tazminat Talebi ile Belediye Başkanlığı Aleyhine Açtığı Davada Müteselsil Sorumluluğu Bulunan Valiliğe de Husumet Yöneltilmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vergi Alacağının Doğduğu Tarihten İtibaren Üç Yıl İçinde Tebliğ Edilmeyen Gümrük Vergisi Zamanaşımına Uğrar; Ancak Fiile İlişkin Ceza Davası Açılmış ise Cezanın Tabi Olduğu Daha Uzun Olan Zamanaşımı Dikkate Alınır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eczanelerin İşyerlerinde Kullandıkları “E” Logolu Levhalar Reklam Niteliğinde Olduğundan İlan ve Reklam Vergisine Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdari Yargıda Terditli Dava Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Özel veya Genel Dava Açma Süresine Tabi Olmakla Birlikte İdari İşlemde veya Yazılı Bildirimde Dava Açma Süresi Belirtilmemiş ise Genel Dava Açma Süresi Uygulanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Elektronik Ortamda Düzenlenip İletilmesi Gereken Faturanın Kağıt Fatura Olarak Düzenlenmesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Varsayılarak VUK’nun 353/1. Maddesi Kapsamında Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Yerlerde Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağını Protesto Kararı Alan Sendika Üyesi Öğretmenin, Politik Yönü Ağır Basan Ekonomik, Sosyal, Mesleki Hak ve Çıkarlar ile İlgisi Bulunmayan, Bu Karara Uyarak İşe Gitmemesi Sendikal Faaliyet Kapsamında Kabul Edilemeyeceğinden Disiplin Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

659 Sayılı KHK Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hukuk Birimlerinde Görev Yapmaktayken Ayrılan Personele Takip Etmiş Oldukları Dava ve İcra Takiplerinden Tahsil Edilen Vekalet Ücretlerinin % 55’lik Kısmı Ödenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

TEİAŞ Sistem Kullanım Ceza Faturasının İptali Talebi – Dağıtım Şirketinin Sistem Kullanım Cezasından Sorumlu Tutulabilmesi İçin İhlalin Verilen Süre İçinde Giderilmesi Uyarısı Yapılmış Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Kesinleşmemiş Ceza Mahkemesi Kararındaki Eylemler Dayanak Yapılarak Disiplin Cezası Verilmesi Hukuka Uygun Değildir 2- Disiplin Cezalarının İptali İstemiyle Açılan Davalarda İdare Mahkemelerince Tek Gerekçe Olarak Kesinleşmemiş Bir Ceza Mahkemesi Kararına Dayalı Karar Verilmemelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleme Fiilinin Gerçekleşmesinden Sonra Mükellefin Bu Faturalarını Beyannameye Konu Eden Serbest Muhasebecinin Fiile İştirak Ettiği Tespit Edilmiş Olmadıkça Vergi Ziyaı Cezası ile Sorumlu Tutulması Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Fon’a Devredilmiş Bir Alacakla İlgili Mevcut İcra Takibinden Sarfınazar Edilmeksizin 6183 SK. Kapsamında Ödeme Emri Düzenlenemez; Yasal Koşul Yerine Getirilmeden Gönderilen Ödeme Emrinin İptali Talebi “Böyle Bir Borcun Olmadığı” İtirazı Olarak Kabul Edilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Döner Sermaye Ödemesinden Yararlanma Hakları Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Şirketin Maksat ve Mevzuuna Dahil Tüm İşlemlerde Tam Yetkili Olmayan, Sınırlı Olarak Temsil ve İdare Yetkisi Verilen Kişiler Kanuni Temsilci Sayılmayacağından 6183 SK Kapsamında Kamu Borçlarından da Sorumlu Tutulamazlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Nesnel Olarak Yapılan ve Yargısal Denetim Koşullarının Sağlandığı Sözlü Sınav ve Sonucuna İlişkin Değerlendirme Hukuka Uygundur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdarenin Takdir Yetkisi Bulunmakla Beraber Asli ve Sürekli Nitelikte Kamu Hizmeti İfa Eden Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Yenilenmemesi veya Feshi Haklı Nedene Dayanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Süresinde Verilen Beyannameler ile Her Yıla İlişkin Tutarlar Ayrı Ayrı Gösterilmiş ise Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesinde Kurumlar Vergisi Matrahı Tespit Edilirken Geçmiş Yıl Zararları İndirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Otogaz İstasyonunda LPG Tüpü Dolum Aparatı Bulundurma Fiiline Dayalı İdari Para Cezasının Tekerrür Nedeniyle İki Kat Uygulanabilmesi İçin İki Yıl Geçmeden Aynı Fiilin İşlenmiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Damga Vergisine Tabi Kağıtlardan Her Nüsha Ayrı Vergiye Tabidir; Ancak Suret Olarak Düzenlenen Kağıtlar Nüsha Gibi Vergilendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İmtiyazlı Şirketler VUK’nun 298. Maddesindeki Yeniden Değerleme Olanağından Yararlanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Kurumuna Ait Motorlu Aracın Kamu Hizmeti ile İlgili İşletilmesi Sırasındaki Kazada Görevlinin Ölümünden Doğan Zararın Giderimi Uyuşmazlığında idari Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Askeri Kişinin İşlediği Askeri Ceza Kanununda Yazılı Suç ile İlgili Yargılamada Askeri Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Gerçek Kişiler Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

SSK İdari Para Cezasının Tahsili İçin Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İçin Açılacak Davada İş Mahkemesi Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İsim Benzerliği Nedeniyle Haksız Yere Hapis Yatan Kişinin Adalet ve İçişleri Bakanlıkları Aleyhine Açtığı Tazminat Davasında Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asker Kişi Aleyhine 6136 SK’ya Aykırılık Nedeniyle Açılan Dava Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Jandarma Personelinin Askerlik Görevleri Dışındaki Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlarda Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vakıf Üniversitesi ile Öğrenci Arasında Dönem Ücretinden Kaynaklanan Alacak-Borç Uyuşmazlığı Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sivil Kişinin Askeri Mahalde Asker Kişiye Karşı İşlediği Hırsızlık Suçuna İlişkin Yargılama Adli Yargı Yerinde Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlilerince “İlaçlı Stent” Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davalarda 5510 SK’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşe Başlayanlar İçin Görevli Yargı Yeri İdari Yargı; Kanunun Yürürlüğünden Sonra Başlayanlar İçin ise İş Mahkemeleridir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Dava Şartı – Menfi Tespit Davaları Alacak Davası Niteliğinde Olmadığından Davadan Önce Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Fer’i Niteliğindeki Faiz Alacağı Asıl Alacağa İlişkin Zamanaşımına Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Talebi - Haksız Fiilden Tüzel Kişinin Sorumlu Olduğu Hallerde Fiili Gerçekleştiren Organ Kusurlu ise Organ Sıfatına Sahip Kişi ya da Kişiler Zarar Görene Karşı Tüzel Kişi ile Birlikte Müteselsilen Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çekte Lehtar İmzası ve Cironun Sahte Olduğu İddiası, İmza İnkarı, Zayi Nedeniyle Çek İptali Davasında Verilen Ödeme Yasağı Yetkili Hamilin Keşideci ve Cirantalara Müracaat Hakkına ve Dolayısı ile İhtiyati Hacze Engel Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalara Asliye Ticaret Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Özel Bir Düzenleme Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirkette Bir Ortak Diğer Ortak Aleyhine Haklı Sebeple Çıkarma Davası Açamaz; Çıkarma Davası Nitelikli Çoğunlukla Karar Alındıktan Sonra Şirket Tarafından Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Simsarlık Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi – Simsarlık Türleri – Aracılık Tellalı İki Tarafı Bir Araya Getirmiş, Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Çalışmış ve Sözleşme Kurulmuş ise Ücrete Hak Kazanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İpotek Asıl Alacağa Bağlı Fer’i Bir Hak Olup Asıl Alacak Devredilmeden İpotek Alacağı Devredilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Karar Verildikten Sonra Tavzihle Hükme Ekleme, Çıkarma ve Tefrik İşlemi Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbire İtiraz Duruşma Açılarak İncelenmelidir; Dosya Üzerinden Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Diğer Geçici Hukuki Korumaların Alanına Giren Konularda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez; Para Alacaklarında Özel ve İstisnai Durumlar Dışında Asıl Geçici Hukuki Koruma İhtiyati Hacizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasına Dayalı Cezai Şartın Tahsili İstenen Dava İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanması Nedeniyle Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararına İİK’nun 265. Maddesi Kapsamında İtirazı İnceleme Görevi (İcra Takibi Açılmış Olsa Bile) Kararı Veren Mahkemeye Aittir; Tek İstisna Alacak Hakkında Dava Açılmış Olmasıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuğa Tabi Bir Davada Arabulucuya Başvurulmuş Ancak Son Tutanak Dosyaya Sunulmamış ise Bir Hafta Kesin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Davadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İstinaf Talebinden Sonra İflas – İflastan Önce Açılmış Olup Devam Eden Müflisin Davacı veya Davalı Olduğu Hukuk Davaları Kural Olarak İflasın Açılması ile Durur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşmazlığa İlişkin Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılabileceği İçin Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç Miktarının Tespiti Talepli Davada Dava Şartı Olan “Hukuki Yarar” Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Borcun Ödenmesi Nedeniyle İpoteğin Kaldırılması Talebi – İpoteğin Kaldırılması Giderlerinden İpotek Alacaklısı Değil İpotek Veren Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararı İçin Muaccel Bir Alacağın Bulunması Ön Koşuldur; Varlığı İhtilaflı, Tespit ve Yargılama Gerektiren ve Yaklaşık İspat Kuralı Gerçekleşmeyen Hallerde İhtiyati Haciz Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbir Kararı Ancak Davalının Uyuşmazlık Konusu Olan Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilebilir; Konusu Para Alacağı Olan Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez, Bu Halde Koşulları Varsa İİK’na Göre İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

• YASAL MAL REJİMİ - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

• TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA, MAHKEMECE, DAVA KONUSU TAŞINMAZI BORÇLUDAN DEVRALMIŞ OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN, TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPTIĞI BİNA, YETİŞTİRDİĞİ BAĞ/BAHÇE İÇİN DE ALACAKLIYA CEBRİ İCRA YETKİSİ TANINABİLİR Mİ?

• BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR-ALACAĞIN TEMLİKİ (TBK. 162 vd.)

• IRK, DİL VE ETNİK KÖKEN AYRIMI

• MUKAYESELİ HUKUK IŞIĞINDA E-TİCARETTE UYGULANAN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL HÜKÜMLERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

• DIŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN İHTİLAFLARIN MAHKEME DIŞI ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI

• TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ*

• LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILMASI VE GENEL KURULDA KARAR ALMA USULLERİ VE GÜNDEM İLE BU HUSUSLARDAKİ DÜZENLEMELERE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI VE BAZI YARGI KARARLARI

• AÇIK ÖĞRETİM ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KAPATILMASI KARARININ EĞİTİM KALİTESİ VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DÜZENLEMELERİ

• 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ

• KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKU’NDA ÇOCUK

• ALMAN ANONİM ŞİRKETLER KANUNUNUN (AKTG) 142. MADDESİNİN 1. FIKRASI ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TARAFINDAN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI

• 2023 YILINDA ESG (ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM) STRATEJİSİNİ ETKİLEYECEĞİ ÖNGÖRÜLEN İLK 15 HUSUS Dan Romito (Pickering Energy Partners); Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 31 Aralık 2022

• YARGI KARARLARI IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN İBRA DAVALARI

• İNGİLİZ TİCARET MAHKEMESİ TARAFINDAN ‘TAHKİMDE TEK TARAFLI OPSİYON HÜKÜMLERİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN ONAYLANMASI Sagar Gupta (Boies Schiller Flexner LLP; Londra Ofisi Çalışanı)