SON EKLENENLER - ZİGANA YAYINCILIK

SON EKLENENLER  •  YARGITAY KARARLARI

  •  DANIŞTAY KARARLARI

  •  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

  •  B.A.M KARARLARI

  •  BİLİMSEL İNCELEMELER

  •  EMSAL KARARLAR

1- Çocuğun Cinsel İstismarı – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Davaya Katılma Hakkı Olmakla Birlikte Yargılamada Re’sen Bildirimde Bulunma Zorunlu Değildir 2- Kanun Yolu Muhakemesinde Davaya Katılma İsteğinde Bulunulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Hırsızlık Suçu Uzlaştırma Kapsamındadır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Farklı Zamanlarda Birden Çok Telefon Etme, Evinin Önüne Gelme, Takip Etme Şeklindeki Eylemler Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Israr Ögesini Oluşturur; Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Onsekiz Yaşından Önce İşlenen Suça İlişkin Mahkumiyet Tekerrüre Esas Alınamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hükmün Hazır Bulunan Sanığa Tefhimi ile Temyiz Süresi Başlar, Gerekçeli Kararın Hazır Bulunmayan Sanık Müdafiine Tebliği Yeni Bir Süre Başlatmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi Kapsamında Yapılan Tebligatta Haber Verilen Komşunun İsminin Tebliğ Mazbatasında Belirtilmesi Zorunludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirket Yöneticilerinin Yükümlülüklerini İhlal ve Kusurlarından Şirket Zarara Uğramış Ancak Ortaklar Doğrudan Zarar Görmemiş ise Açılacak Davada Tazminatın Kendilerine Değil Şirkete Verilmesini İsteyebilirler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hafta Tatil Ücretine Ayrıca Karar Verildiğinde Bu Çalışmaya Denk Gelen Güne Ait 7,5 Saat Fazla Çalışma Hesabında Dikkate Alınmamalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuk Son Tutanağında Hangi Alacak veya Tazminat Kalemlerinde Anlaşma Sağlandığı veya Anlaşma Sağlanamadığı Açık Olarak Belirtilmemiş ise Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra Takibinin Açıldığı Gün Alacaklının Banka Hesabına Yapılan Ödeme Takipten Önce Ödeme Olarak Kabul Edilemez; Haklı Takip Nedeniyle Borçlu Toplam Borç Üzerinden Takip Masrafları ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline İtiraz Davasının Kabulü Halinde Davalı Payının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Dahil Olmak Üzere Davacıya Verilmesine, Varsa Artan Kısmın Davalıya Bırakılmasına Karar Verilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline Şikayetin Kabulü Halinde Kararın Gerekçesinde Sıra Cetvelinin Nasıl Düzenleneceği de Belirtilerek İptal Kararı Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Aracın Değer Kaybı, Kaza Tarihinden Önceki İkinci El Satış Değeri ile Onarıldıktan Sonraki İkinci El Satış Değeri Arasındaki Farka Göre Hesaplanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabında Eş, Çocuklar ve Anne Babanın Destek Payları

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali - Yabancı Para Alacaklarında Dava Tarihindeki Kur Karşılığı TL Üzerinden Karar Tarihindeki Tarifeye Göre Avukatlık Ücretine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanıldığı Kabul Edilen Taşınmaz Satışına Dayalı Alacak Davasında Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Değil Satış Tarihindeki Değerine Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Katılma Yoluyla Temyiz Asıl Temyiz Talebine Sıkı Sıkıya Bağlıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Anlaşmalı Boşanma – Mal Rejiminin Tasfiyesi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığından Anlaşma Koşulları Arasında Yer Alması Zorunlu Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastro Tespitinden Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Açılacak Tapu İptali ve Tescil Davaları Tutanakların Kesinleşmesinden İtibaren On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Raporla İlaç Alınmasında Kimlik Kontrolünü Gerektiği Gibi Yapmayan Eczane Hakkında Kurum Tarafından Cezai İşlem Uygulanması İçin Eczacı veya Çalışanının Kastı veya Kurumun Zarara Uğramış Olması Koşul Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Direnme Kararı Verildikten Sonra Bu Karar Esas Yönünden Bozulmadan Dönülerek Yeni Bir Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mudilerin Off Shore Alacaklarının Tahsili İçin Açtıkları Davalarda Zamanaşımı Başlangıcı Off Shore Hesabına Aktarma Tarihidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Aynı Davada Yargılanan ve Beraat Eden Birden Çok Sanık Bir Avukat Tarafından Temsil Edilmiş Olsa da Kamu Davası Açılmasına Neden Olacak Derecede Kusurlu Olmamaları Koşuluyla Her Biri İçin Ayrı Vekalet Ücretine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kovuşturma İzni Verilen Avukat Hakkında İddianame Düzenlendikten Sonra Son Soruşturmanın Açılması Kararı Verilmeksizin Yargılama Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Zorunluluk Halinin Gerekçesi Belirtilmeden Sanığın Hiçbir Aşamada Duruşmada Hazır Bulundurulmadan SEGBİS Yöntemi ile Savunması Alınıp Son Sözü Sorularak Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Suçun İşlendiği Konusunda Yeterli Şüphe Var ise C.Savcısı Tarafından İddianame Düzenlenerek Kamu Davasının Açılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Usulüne Uygun Bir Arama Emri veya Adli Arama Kararı Olmaksızın Kolluk Görevlilerince Elde Edilen Suça Konu Eşya Hukuka Aykırı Delil Niteliğinde Olup Hükme Esas Alınamaz – Koruma Tedbirleri – Arama ve El Koymaya İlişkin Kurallar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Şartını İhlal – Tazyik Hapsi Bir Disiplin Hapsi Olup Üç Aya Kadar Belirlenir; Belirli Bir Süre Olarak Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Makine Kırılması Hasar Bedeli Talep Edilen Uyuşmazlıkta Sigortacının Sözleşmenin Kurulması ve Devamı Sırasındaki Aydınlatma Yükümünü Yerine Getirdiği İspatlanmadıkça Operatör Sertifikası Bulunmadığı Gerekçesiyle Hasarın Teminat Dışı Olduğu Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bağ-Kur Sigortalılığı Kapsamında Aylığa Hak Kazanmada Sigortalılık Süresi Değil Primi Ödenmiş Günler Esas Alındığından Bir Günlük Sigortalılık Başlangıcının Tespitinde Hukuki Yarar Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerinde Taraflar Uygulanacak Hukuku Seçmişlerse Uyuşmazlık Halinde Kural Olarak Bu Hukuk Uygulanır – Mudat İşyeri Hukukunun Uygulanma Koşulları

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Elbirliği Mülkiyeti Devam Ettiği Sürece Mirasçılardan Biri ya da Birkaçı Üçüncü Kişilere Karşı Payları Oranında Tapu İptali ve Tescil İsteyemezler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mirasın Gerçek Reddinde Davacının Duruşmaya Gelme Mecburiyeti Olmadığı İçin HMK’nun 150. maddesi Uygulanarak Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordatoda Kabul Edilmeyen ve Çekişmeli Hale Gelen Alacak Davalarında Arabuluculuğa Başvuru Yapılması Zorunlu Değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiğinde Nispi Harç Değil Maktu Harç Alınmasına Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Süreli Vekaletnamedeki Süre Dolmasına Rağmen Aynı Avukatla Yargılamaya Devam Edilmesi, Tebligatların Yapılması ve Kararın Kesinleştirilmesi Usul ve Kanuna Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Emrine İtirazda Zamanaşımı Def’i İleri Sürülmüş ve Takip Durdurulmuş ise İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı Def’inin Tekrar İleri Sürülmesi Gerekmez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlk Davanın Hüküm Fıkrası ile İkinci Davanın Talep Sonucu Aynı Olmadıkça Kesin Hükümden Söz Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Soybağının Reddi İçin Hak Düşürücü Süre Yönünden Şüphe veya Söylenti Öğrenme İçin Yeterli Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yoksulluk Nafakasına Karar Verilebilmesi İçin Nafaka İsteyenin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceğinin Belirlenmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asıl ve Birleşen Davalardaki Vekiller Farklı ise Kararın Sadece Asıl Davadaki Vekile Tebliği ile Birleşen Dava Yönünden Yasa Yolu Süresi Başlamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Bir Bütün Olarak İhale Edilen Konut Yapım İşinde Toplu Konut İdaresi İhale Makamıdır; İşyerinde Denetim Elemanı Bulundurması Sonucu Değiştirmez ve Asıl İşveren Olduğu Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçi Lehine Sağlık Nedeniyle Fesih Hakkının Doğması İçin Yapılan İş İşçinin Yaşamı ve Sağlığı İçin Tehlike Oluşturmalı ve Bu Tehlike İşin Niteliğinden Kaynaklanmış Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Basım ve Gazetecilik İşyerlerinde Çalışanların İtibari Hizmet Sürelerinden Yararlanabilmeleri İçin Yasada Sayılan Fiziksel Dış Etkenlerin ve Olumsuz Çalışma Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vadesi Gelmemiş Bir Alacak İçin Açılan Davada Hukuki Yarar Bulunmadığından Davanın Esastan Değil Usul Yönünden Reddine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Açılan Kamu Davasında İddianamede Yer Almayan Sahte Fatura Kullanma Suçundan Hüküm Kurulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklama Seçenek Yaptırımı, İşlenen Suç ve Dosya Kapsamı ile Uyumlu Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret – Genel Olarak İfade Hürriyeti ve Sınırları – Hakaret Suçunun Oluşması İçin Kişinin Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edecek ve Somut Bir Fiil ve Olgu İçeren Sözler Söylenmiş Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordato Talebiyle Açılan Davalarda Borçlu ve Varsa Konkordato Talep Eden Alacaklı ile Alacaklılar Kurulunun Davet Edilip Dinlenmesi Şarttır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Müteselsil Sorumluluk – Davacılar Zararlarını Müştereken ve Müteselsilen Talep Edebilecekleri Gibi Her Bir Failin Kusuru Oranında da Talepte Bulunabilirler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Zilyetlik ve Mera Araştırması – Bir Arazinin Niteliğini, Üzerindeki Zilyetliğin Şeklini ve Süresini Belirlemede Hava Fotoğraflarından Yararlanılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Muarazanın Önlenmesi – Yap İşlet Devret Sözleşmesine Dayalı Olarak Yüklenicinin İlave İşlerin Maliyetinin Belirlenmesi ve Sözleşme Süresine Yansıtılması Talebi Bir Parasal Değer İçerdiğinden Nispi Harca Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İmar Mevzuatına Aykırı (Kaçak-Yıkılması Gereken) Yapılarda Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payından Söz Edilemeyeceği ve Sözleşmenin İfası İmkansız Olduğundan Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Geçersizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Şartını İhlal – İcra Borcuna Kefalet – Kefilin Sorumluluğu İçin Tutanakta Kendi El Yazısı ile “Okudum ve Kefil Oluyorum” İbarelerinin Bulunması Şarttır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılması Halinde Davacının İradesine Aykırı Olarak Kısmi Dava Olarak Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi – Sahte Sigortalılık İddiası İçeren Davalar Hizmet Tespiti Niteliklidir – Fiili Çalışma Olgusunun Tespiti – Re’sen Araştırma İlkesi

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Benzer İsimle Kurulan Sendikaya Karşı Adın Korunması (İsim Hakkına Tecavüzün Önlenmesi) Talebiyle Açılan Dava Sendikalar Kanunu veya İş Hukukundan Kaynaklanmadığından Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Değil Asliye Hukuk Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuk Tutanağının İptali Talebi - Arabulucu Önünde Yapılan Anlaşma İbra Niteliğinde Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

HMK ve BAM ile Üç Dereceli Yargı Sistemine Geçilmiş Olup Bu Sistemde Karar Düzeltme Yasa Yolu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Yazılı Sözleşme ile Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Mümkündür 2- Yemin Deliline Başvurabilmek İçin Yemin Teklifinde Bulunanın İleri Sürdüğü Diğer Deliller İncelenmiş ve Yeterli Olmadığı Anlaşılmış Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordato Talebine İlişkin Yargılamada Dava Teorisinden Farklı Olarak Dava Sonrası Gelişmeler Dikkate Alınıp Değerlendirilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi İçin 15 Gün Süre (Kesin Süre Değil) Verilir; Bu Süre Bir Defaya Mahsus Uzatılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tasarrufun İptali Davalarında Dava Değeri Takip Konusu Alacak ile İptale Tabi Şeyin Tasarruf Tarihindeki Değeri Dikkate Alınarak Düşük Olan Üzerinden Harç ve Vekalet Ücretine Karar Verilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali – Taraflar Arasındaki Telefon Mesajları Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğundan Uyuşmazlığa İlişkin Tanık Dinlenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Soybağının Tespiti Davalarında Kan ve Doku Örneği Verilmemesi Halinde İnceleme Zor Kullanılarak Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Geriye Azımsanmayacak Mal Bırakan, Kendisine Uzun Süre Bakan ve Her İhtiyacı ile İlgilenen Çocuğuna Miras Bırakanın Minnet Borcunu Ödemek İçin Yaptığı Temlik Muris Muvazaası Olarak Değerlendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası – Sigortadan Faydalanan ve Sigortacı veya Acentesi Sözleşmenin Yapıldığı Sırada Rizikonun Gerçekleştiğini ya da Gerçekleşme İhtimalinin Bulunmadığını Biliyorsa Sözleşme Geçersiz Olur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Türkçe Bilmeyen Sanığa Tercüman Atanmadan Sorgusu Yapılıp Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Silahla Tehdit Suçunun Mağdurun Yokluğunda Gerçekleşmesi İçin Silahın Mağdurun Daimi Kullanımında Olan Eşyalar Üzerinde Hasar, İz, Emare Oluşturacak ve Mağdur Üzerindeki Korkuyu Artıracak Şekilde Kullanılmış Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cinsel Taciz ve Tehdit Suçlarından Yapılan Yargılamada Suç Oluşturan Eylemler Somut Olarak Açıklanmadan, Hangi Sözlerin Cinsel Taciz ve Hangi Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturduğu Gerekçede Belirtilmeden Verilen Karar Usule Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sözleşme ile Kararlaştırılan Faiz Oranı Yasal Faiz Oranının Yüzde Ellisini, Sözleşme ile Kararlaştırılan Temerrüt Faizi ise Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüzünü Aşamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Ölen Eşinden Destek Alan Kişi Yeniden Evlenir ise Evlendiği Tarihten Sonrası İçin Destek Tazminatına Hak Kazanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Zilyetliğin Devri ile İntikal Eder – Tapusuz Taşınmazlar ile İlgili Muvazaa İddiası İleri Sürülemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Menfi Tespit – Kapalı Olarak Düzenlenmiş Faturaya Mahsuben Kısmi Ödeme Belgeleri Bulunması Halinde Bedelin Ödenmiş Olduğu Karinesine Dayanılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Önalım Davasına Konu Pay Elbirliği Mülkiyetine Tabi ise Tüm Ortakların Birlikte Dava Açması veya Birinin Açtığı Davaya Diğerlerinin Muvafakat Etmesi Gerekir; Aksi Halde Terekeye Temsilci Atanması İçin Davacıya Süre Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taleple Bağlılık Kuralı Sadece İstem Sonucu İçin Değil İstem Sonucunu Oluşturan Her Bir Alacak Kalemi İçin de Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Verilen Üç Aya Kadar Hapsen Tazyikin Tamamı İnfaz Edilmiş ise Takip Eden Taksitlerin Ödenmemesine Dayalı Ayrıca Tazyik Hapsi Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşmazlık Ticari Nitelikte Olsa da Menfi Tespit Davalarında Arabulucuya Başvuru Dava Şartı Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Tespiti – İşçinin Yazılı Delille İspat Sınırını Aşan Prime Esas Kazanç (Gerçek Ücret) İddiası Kural Olarak Yazılı Belge ile İspat Edilebilir; Ancak Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belgeler Varsa Tanık Dinlenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sendikalar Ayrımcılığa Uğrayan İşçileri ile İlgili Ayrımcılık Yasağına Aykırılığın Tespiti ve Önlenmesi Talebiyle Topluluk Davası Açabilirler; İşçilerin Eda Davası Açabileceği İçin Hukuki Yarar Olmadığının Kabulü Doğru Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastro Tutanağı ve Haritaların Kesinleşmesinden İtibaren On Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Tapu Kaydı Koşulu Aranmaksızın Kadastro Öncesi Nedene Dayalı Dava Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Depo Edilmesi Gereken Önalım Bedeli ve Depo Edilmemesinin Sonuçları Belirtilmeyen Kesin Süre Usule Uygun Olmadığından Hukuki Sonuç Doğurmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Alım Sözleşmelerinde İşverenin ve Yüklenicinin Sorumluluğu, İşverenin Rücu Hakkı ve Kapsamı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arazi Niteliğindeki Taşınmazların Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Münavebeye Esas Ürünlerin Üretim Masrafları Ekonomik Tarım Yapmaya Uygun Miktar Olarak Dikkate Alınmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi – Davadan Önce Zorunlu Trafik Sigortasına Yazılı Başvuru Dava Şartı Olmakla Birlikte Başvuru Yapılmamış Olması Tamamlanabilir Dava Şartlarındandır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ölen Eşi Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Eden Kişi Yeniden Evlenmiş ise Tazminatın Evlendiği Tarihe Kadar Hesaplanması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri ile İddia ve Savunma Genişletilebilir veya Değiştirilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdari Para Cezalarında Peşin Ödeme Kanun Yoluna Başvurmayı Etkilemez; Peşin Ödeme İndiriminden Yararlanmak İçin Kanun Yoluna Başvurmadan Önce Ödeme Yapılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taşınmaz Belediye Sınırları İçinde ve Üstü Örtülü de Olsa Hasılat Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara BK Hükümleri Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Başka Şubeden Çekilen Paranın Şubesine Bildirilmemesinden Faydalanarak İkinci Kez Alınmasını Sağlayan Sanığın Eylemi Hata Sonucu Ele Geçen Malda Mülkiyet İddia Etme Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte Düzenlenmesi Vergi Kaçakçılığı Suçunun Oluşması İçin Yeterlidir; Kullanılması ve Vegi Ziyaının Oluşması Aranmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çaldığı Malı Sattığı Yeri Söyleyerek İadeyi Sağlayan Sanık Hakkında Rızai İade İndirimi Uygulanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Gümrük Hattı Mağazalarında Ucuz Satılan Mavi Bandrollü Sigaralara Sarı Bandrol Yapıştırılarak Satılması Halinde Basit Dolandırıcılık Suçu Oluşur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sayaçtan Geçirilmesine Rağmen Tüketilen Elektriğin Eksik Gösterilmesi İçin Sayaca Müdahale Edilmiş ise Elektrik Hırsızlığı Suçu Oluşur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Keşide Yeri Bulunmayan ve Karşılığı Olmayan Belgeyi Ödeme Aracı Olarak Verenin Eylemi Dolandırıcılık Yönünden Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çek Karnelerinin İadesi İhtarı - Düzeltme Hakkı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Basın Yoluyla Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak - Derginin Sahibi ve Sorumlu Müdürü Olan Sanık Sahibi Sıfatıyla Cezalandırılır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Rızai Taksim Yapılmış Olsa Bile Sanığın Hissedar Olduğu Taşınmaza Yönelik Eylemi Sınır Bozma Suçu Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İzinsiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılmak - Dağılma İhtarı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayıp Yaralanan Kişinin Tazminat Talebi ile Belediye Başkanlığı Aleyhine Açtığı Davada Müteselsil Sorumluluğu Bulunan Valiliğe de Husumet Yöneltilmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vergi Alacağının Doğduğu Tarihten İtibaren Üç Yıl İçinde Tebliğ Edilmeyen Gümrük Vergisi Zamanaşımına Uğrar; Ancak Fiile İlişkin Ceza Davası Açılmış ise Cezanın Tabi Olduğu Daha Uzun Olan Zamanaşımı Dikkate Alınır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eczanelerin İşyerlerinde Kullandıkları “E” Logolu Levhalar Reklam Niteliğinde Olduğundan İlan ve Reklam Vergisine Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdari Yargıda Terditli Dava Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Özel veya Genel Dava Açma Süresine Tabi Olmakla Birlikte İdari İşlemde veya Yazılı Bildirimde Dava Açma Süresi Belirtilmemiş ise Genel Dava Açma Süresi Uygulanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Elektronik Ortamda Düzenlenip İletilmesi Gereken Faturanın Kağıt Fatura Olarak Düzenlenmesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Varsayılarak VUK’nun 353/1. Maddesi Kapsamında Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Yerlerde Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağını Protesto Kararı Alan Sendika Üyesi Öğretmenin, Politik Yönü Ağır Basan Ekonomik, Sosyal, Mesleki Hak ve Çıkarlar ile İlgisi Bulunmayan, Bu Karara Uyarak İşe Gitmemesi Sendikal Faaliyet Kapsamında Kabul Edilemeyeceğinden Disiplin Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

659 Sayılı KHK Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hukuk Birimlerinde Görev Yapmaktayken Ayrılan Personele Takip Etmiş Oldukları Dava ve İcra Takiplerinden Tahsil Edilen Vekalet Ücretlerinin % 55’lik Kısmı Ödenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

TEİAŞ Sistem Kullanım Ceza Faturasının İptali Talebi – Dağıtım Şirketinin Sistem Kullanım Cezasından Sorumlu Tutulabilmesi İçin İhlalin Verilen Süre İçinde Giderilmesi Uyarısı Yapılmış Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Kesinleşmemiş Ceza Mahkemesi Kararındaki Eylemler Dayanak Yapılarak Disiplin Cezası Verilmesi Hukuka Uygun Değildir 2- Disiplin Cezalarının İptali İstemiyle Açılan Davalarda İdare Mahkemelerince Tek Gerekçe Olarak Kesinleşmemiş Bir Ceza Mahkemesi Kararına Dayalı Karar Verilmemelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleme Fiilinin Gerçekleşmesinden Sonra Mükellefin Bu Faturalarını Beyannameye Konu Eden Serbest Muhasebecinin Fiile İştirak Ettiği Tespit Edilmiş Olmadıkça Vergi Ziyaı Cezası ile Sorumlu Tutulması Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Fon’a Devredilmiş Bir Alacakla İlgili Mevcut İcra Takibinden Sarfınazar Edilmeksizin 6183 SK. Kapsamında Ödeme Emri Düzenlenemez; Yasal Koşul Yerine Getirilmeden Gönderilen Ödeme Emrinin İptali Talebi “Böyle Bir Borcun Olmadığı” İtirazı Olarak Kabul Edilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Döner Sermaye Ödemesinden Yararlanma Hakları Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Şirketin Maksat ve Mevzuuna Dahil Tüm İşlemlerde Tam Yetkili Olmayan, Sınırlı Olarak Temsil ve İdare Yetkisi Verilen Kişiler Kanuni Temsilci Sayılmayacağından 6183 SK Kapsamında Kamu Borçlarından da Sorumlu Tutulamazlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Nesnel Olarak Yapılan ve Yargısal Denetim Koşullarının Sağlandığı Sözlü Sınav ve Sonucuna İlişkin Değerlendirme Hukuka Uygundur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdarenin Takdir Yetkisi Bulunmakla Beraber Asli ve Sürekli Nitelikte Kamu Hizmeti İfa Eden Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Yenilenmemesi veya Feshi Haklı Nedene Dayanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Süresinde Verilen Beyannameler ile Her Yıla İlişkin Tutarlar Ayrı Ayrı Gösterilmiş ise Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesinde Kurumlar Vergisi Matrahı Tespit Edilirken Geçmiş Yıl Zararları İndirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Otogaz İstasyonunda LPG Tüpü Dolum Aparatı Bulundurma Fiiline Dayalı İdari Para Cezasının Tekerrür Nedeniyle İki Kat Uygulanabilmesi İçin İki Yıl Geçmeden Aynı Fiilin İşlenmiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Damga Vergisine Tabi Kağıtlardan Her Nüsha Ayrı Vergiye Tabidir; Ancak Suret Olarak Düzenlenen Kağıtlar Nüsha Gibi Vergilendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İmtiyazlı Şirketler VUK’nun 298. Maddesindeki Yeniden Değerleme Olanağından Yararlanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Kurumuna Ait Motorlu Aracın Kamu Hizmeti ile İlgili İşletilmesi Sırasındaki Kazada Görevlinin Ölümünden Doğan Zararın Giderimi Uyuşmazlığında idari Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Askeri Kişinin İşlediği Askeri Ceza Kanununda Yazılı Suç ile İlgili Yargılamada Askeri Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Gerçek Kişiler Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

SSK İdari Para Cezasının Tahsili İçin Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İçin Açılacak Davada İş Mahkemesi Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İsim Benzerliği Nedeniyle Haksız Yere Hapis Yatan Kişinin Adalet ve İçişleri Bakanlıkları Aleyhine Açtığı Tazminat Davasında Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asker Kişi Aleyhine 6136 SK’ya Aykırılık Nedeniyle Açılan Dava Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Jandarma Personelinin Askerlik Görevleri Dışındaki Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlarda Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vakıf Üniversitesi ile Öğrenci Arasında Dönem Ücretinden Kaynaklanan Alacak-Borç Uyuşmazlığı Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sivil Kişinin Askeri Mahalde Asker Kişiye Karşı İşlediği Hırsızlık Suçuna İlişkin Yargılama Adli Yargı Yerinde Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlilerince “İlaçlı Stent” Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davalarda 5510 SK’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşe Başlayanlar İçin Görevli Yargı Yeri İdari Yargı; Kanunun Yürürlüğünden Sonra Başlayanlar İçin ise İş Mahkemeleridir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Dava Şartı – Menfi Tespit Davaları Alacak Davası Niteliğinde Olmadığından Davadan Önce Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Fer’i Niteliğindeki Faiz Alacağı Asıl Alacağa İlişkin Zamanaşımına Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Talebi - Haksız Fiilden Tüzel Kişinin Sorumlu Olduğu Hallerde Fiili Gerçekleştiren Organ Kusurlu ise Organ Sıfatına Sahip Kişi ya da Kişiler Zarar Görene Karşı Tüzel Kişi ile Birlikte Müteselsilen Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çekte Lehtar İmzası ve Cironun Sahte Olduğu İddiası, İmza İnkarı, Zayi Nedeniyle Çek İptali Davasında Verilen Ödeme Yasağı Yetkili Hamilin Keşideci ve Cirantalara Müracaat Hakkına ve Dolayısı ile İhtiyati Hacze Engel Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalara Asliye Ticaret Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Özel Bir Düzenleme Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirkette Bir Ortak Diğer Ortak Aleyhine Haklı Sebeple Çıkarma Davası Açamaz; Çıkarma Davası Nitelikli Çoğunlukla Karar Alındıktan Sonra Şirket Tarafından Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Simsarlık Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi – Simsarlık Türleri – Aracılık Tellalı İki Tarafı Bir Araya Getirmiş, Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Çalışmış ve Sözleşme Kurulmuş ise Ücrete Hak Kazanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İpotek Asıl Alacağa Bağlı Fer’i Bir Hak Olup Asıl Alacak Devredilmeden İpotek Alacağı Devredilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Karar Verildikten Sonra Tavzihle Hükme Ekleme, Çıkarma ve Tefrik İşlemi Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbire İtiraz Duruşma Açılarak İncelenmelidir; Dosya Üzerinden Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Diğer Geçici Hukuki Korumaların Alanına Giren Konularda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez; Para Alacaklarında Özel ve İstisnai Durumlar Dışında Asıl Geçici Hukuki Koruma İhtiyati Hacizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasına Dayalı Cezai Şartın Tahsili İstenen Dava İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanması Nedeniyle Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararına İİK’nun 265. Maddesi Kapsamında İtirazı İnceleme Görevi (İcra Takibi Açılmış Olsa Bile) Kararı Veren Mahkemeye Aittir; Tek İstisna Alacak Hakkında Dava Açılmış Olmasıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuğa Tabi Bir Davada Arabulucuya Başvurulmuş Ancak Son Tutanak Dosyaya Sunulmamış ise Bir Hafta Kesin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Davadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İstinaf Talebinden Sonra İflas – İflastan Önce Açılmış Olup Devam Eden Müflisin Davacı veya Davalı Olduğu Hukuk Davaları Kural Olarak İflasın Açılması ile Durur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşmazlığa İlişkin Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılabileceği İçin Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç Miktarının Tespiti Talepli Davada Dava Şartı Olan “Hukuki Yarar” Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Borcun Ödenmesi Nedeniyle İpoteğin Kaldırılması Talebi – İpoteğin Kaldırılması Giderlerinden İpotek Alacaklısı Değil İpotek Veren Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararı İçin Muaccel Bir Alacağın Bulunması Ön Koşuldur; Varlığı İhtilaflı, Tespit ve Yargılama Gerektiren ve Yaklaşık İspat Kuralı Gerçekleşmeyen Hallerde İhtiyati Haciz Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbir Kararı Ancak Davalının Uyuşmazlık Konusu Olan Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilebilir; Konusu Para Alacağı Olan Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez, Bu Halde Koşulları Varsa İİK’na Göre İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

• YASAL MAL REJİMİ - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

• TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA, MAHKEMECE, DAVA KONUSU TAŞINMAZI BORÇLUDAN DEVRALMIŞ OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN, TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPTIĞI BİNA, YETİŞTİRDİĞİ BAĞ/BAHÇE İÇİN DE ALACAKLIYA CEBRİ İCRA YETKİSİ TANINABİLİR Mİ?

• BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR-ALACAĞIN TEMLİKİ (TBK. 162 vd.)

• IRK, DİL VE ETNİK KÖKEN AYRIMI

• MUKAYESELİ HUKUK IŞIĞINDA E-TİCARETTE UYGULANAN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL HÜKÜMLERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

• DIŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN İHTİLAFLARIN MAHKEME DIŞI ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI

• TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ*

• LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILMASI VE GENEL KURULDA KARAR ALMA USULLERİ VE GÜNDEM İLE BU HUSUSLARDAKİ DÜZENLEMELERE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI VE BAZI YARGI KARARLARI

• AÇIK ÖĞRETİM ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KAPATILMASI KARARININ EĞİTİM KALİTESİ VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DÜZENLEMELERİ

• 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ

• KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKU’NDA ÇOCUK

• ALMAN ANONİM ŞİRKETLER KANUNUNUN (AKTG) 142. MADDESİNİN 1. FIKRASI ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TARAFINDAN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI

• 2023 YILINDA ESG (ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM) STRATEJİSİNİ ETKİLEYECEĞİ ÖNGÖRÜLEN İLK 15 HUSUS Dan Romito (Pickering Energy Partners); Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 31 Aralık 2022

• YARGI KARARLARI IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN İBRA DAVALARI

• İNGİLİZ TİCARET MAHKEMESİ TARAFINDAN ‘TAHKİMDE TEK TARAFLI OPSİYON HÜKÜMLERİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN ONAYLANMASI Sagar Gupta (Boies Schiller Flexner LLP; Londra Ofisi Çalışanı)

haksız rekabetin, markaya ve ticaret unvanına tecavüzün tespiti, men’i, ref’i, unvanın terkini ve manevi tazminat - uyuşmazlık; davalının iş evrakı ve reklamlarındaki “Ba..............” ibaresine dair kullanımın, davacıya ait “Ba.................” esas ibareli markalarla iltibas yaratacak düzeyde bir markasal kullanım niteliğinde olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre davalının bu kullanımının davacının “Ba................” esas unsurlu marka tescillerinden doğan haklarına tecavüz teşkil edip etmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ziynet alacağı - ziynet eşyası - evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları - uyuşmazlık; eldeki davada, geline ve damada takılan ziynet eşyalarının ayrı ayrı değerlendirilmesinin ve yalnızca geline takılanlar yönünden kısmen tahsil kararı verilmesinin, damada takılan altınlar yönünden ise talebin reddedilmesinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davalı genel kuralın aksine taraflar arasında anlaşma bulunduğunu, anlaşmanın düğün sırasında uygulandığını, her iki tarafın annelerinin kendi misafirleri tarafından getirilen ziynetleri aldıklarını ileri sürmüş, bu iddiasını da dinlenen tanıklar, CD görüntüleri vs. delillerle ispatlamıştır. Hatta davacı dahi düğünde bu şekilde uygulama yapıldığını kabul etmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

manevi tazminat - kişilik haklarına saldırı ve haksız eylem - uyuşmazlık; mahkemece davacı yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı ve daha az miktarda manevi tazminata hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

rücuen tazminat - rücuan tazminat - uyuşmazlık; davacı idarenin müteselsil sorumlu sıfatı ile zarar gören üçüncü kişiye ödediği tazminatın rücuen tahsiline ilişkin eldeki davada, mahkemece hüküm altına alınan tazminat miktarının icra giderleri ile hükmün kesinleşmesinden sonra geçen sürede işleyecek faizi kapsayıp kapsamadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - cezai şart - temyiz edilebilirlik sınırı - işverenin iş sözleşmesini haksız feshi - cezai şarta hakim olan karşılıklılık ilkesi - uyuşmazlık; taraflar arasında imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesinin “Sözleşmenin Feshi ve Özel Şart” başlığını taşıyan 8. maddesinde “İlgili, hizmet akdi hükümleri ile işin yürütümü ve kendisine verilmiş görevleri Kuruma (İşverene) karşı bağımlı olarak yerine getirir iken, işbu sözleşme, haksız bir nedenle tek taraflı olarak, Kurumca feshedilirse; cezai şart olarak, ilgilinin On İki (12) aylık ücret ve menfaatleri tazminat olarak, diğer yasal tazminatları ile birlikte kurum (işveren) tarafından ilgiliye ödenir.” şeklinde düzenlenen cezai şart isteminin kabulünün gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshi - ek karar ile gerekçe yazılması - Mahkemenin ek karar ile direnme gerekçesi oluşturup oluşturamayacağı konusu değerlendirildiğinde, Yönetmelik’in 257. maddesinde belirtildiği üzere; düzeltilmesi veya değiştirilmesi kanun yollarına başvurulmak suretiyle mümkün olan kayıtların elektronik olarak onaylanmasından sonra düzeltme ve değiştirme işlemi yapılamaz. Bahsedilen sebeple, hâkimin karar verip davadan el çektikten sonra dosyayı yeniden ele alıp ek karar ile gerekçe yazması mümkün değildir. Hâkimin nihaî karar verdikten sonra davaya tekrar bakması mümkün olmadığı gibi, ek karar vermek suretiyle gerekçenin tamamlanması da mümkün olmayıp, yapılan işlem önemli bir usul hatasıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak ve itirazın iptali - maddi tazminatın tahsili - eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağı - uyuşmazlık; mahkemece birinci bozma kararına uyularak yapılan yargılama aşamasında davacı şirketin dava dışı bankaya temlik edilen alacağın 127.268,20TL'sini 14.05.2014 tarihinde bankadan temlik almak suretiyle aktif dava ehliyetini kazanıp kazanmadığı, davacının dava konusu miktar kadar alacağı temlik aldığını gösteren yazılı belgeyi dosyaya sunmasıyla dava şartı noksanlığının tamamlanıp tamamlanmadığı, bozma kararına uyularak verilen ikinci kararın davalı lehine usulî kazanılmış hak oluşturup oluşturmadığı, birinci bozma kararından sonra dava konusu alacağın davacıya temlik edilmesinin usulî kazanılmış hakkın istisnası olarak kabul edilip edilmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - hizmet alım sözleşmesi - uyuşmazlık; taraflar arasındaki ihtilafın sözleşme hükümlerinden mi, yoksa sebepsiz zenginleşmeden mi kaynaklandığı, buradan varılacak sonuca göre takip tarihinden önce mülga BK'nın 101. ve TBK'nın 117. maddesine uygun şekilde miktar ve ödeme talebini içeren ihtarla temerrüde düşürülmeyen davalıdan haksız iktisap tarihinden itibaren faiz talep edilip edilemeyeceği, başka bir anlatımla temerrüt ihtarına gerek olmaksızın davacı lehine kesinti tarihinden icra takip tarihine kadarki dönem için işlemiş faize karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - rekabet yasağı sözleşmesine aykırılık - uyuşmazlık; taraflar arasındaki iş sözleşmesine ekli rekabet yasağı sözleşmesinin 06.07.2010 tarihinde yapılmış olması, iş sözleşmesinin ise 08.11.2012 tarihinde feshedilmesi karşısında rekabet yasağı sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulduğu tarihte yürürlükte olan BK’nin ilgili hükümlerinin mi yoksa sözleşmenin feshedildiği tarihte yürürlükte olan TBK’nin ilgili hükümlerinin mi uygulanacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tazminat - genel kredi sözleşmesi - vekilin azli veya istifası - katılma yoluyla temyiz - süresinde olmayan temyiz dilekçesi - uyuşmazlık; tahsil için davalı bankaya verilen kambiyo senetlerinin bir kısmının tahsil edilmeksizin yetkisiz kişilere usulsüz olarak iade edilmesi, bir kısmının ise iade edilmemesine rağmen tahsili için de herhangi bir girişimde bulunulmaması karşısında davacının davalı bankaya karşı talepte bulunabilmesi için öncelikle kambiyo senedi borçlularından alacağını tahsil için gerekli işlemleri yapmasının gerekli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davalı banka yanında fer’î müdahil olarak davaya katılan ... G..........’in HUMK'nin 433/2 maddesi gereğince ancak karşı taraf sıfatına sahip davacı tarafın temyizine karşı katılma yoluyla temyiz hakkı bulunduğundan yanında davaya katıldığı davalı bankanın süresinde olmayan temyiz dilekçesine istinaden katılma yoluyla temyiz yoluna başvurması mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - ayıplı mal nedeniyle uğranılan zararın tahsili - uyuşmazlık; alınan bilirkişi raporunda söz konusu etiketlerin dünyaca kabul gören ve kullanılan GOTS (Global Organik Tekstil Standartları) standartlarına göre AOX maddesinin fazlalığı nedeniyle insan sağlığı açısından zararlı olduğu saptanmış ise de; aynı bilirkişi raporunda Türk standartlarında söz konusu madde ile ilgili herhangi bir belirleme ve standardın bulunmadığının belirtilmesi karşısında davalının sözleşmeye aykırı şekilde etiket üretiminde bulunduğunun ispat edilip edilemediği, etiketlerdeki AOX fazlalığının gizli ayıp olarak kabul edilip edilemeyeceği, buradan varılacak sonuca göre davacının uğradığını iddia etiği zarardan davalının sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali ve rücuan alacak - kefalet sözleşmesi - Borçlu davalı ile banka arasında imzalanan kredi sözleşmesini birleşen dosya davacısı ... kefil sıfatıyla imzalamış ve kredi borcunu kefalet sorumluluğu çerçevesinde ödemiştir. Davacı ...'ın şirket ortaklığından ayrılmış olması kefaleten ödemiş olduğu şirket borcunu asıl borçludan talep etmesine engel değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

basın iş kolu - itibari hizmet süresinin tespiti - uyuşmazlık; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Ek 5. maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen basım işinin matbaa işyerinde mevkute çıkarmaya yönelik olarak kabulünün gerekip gerekmediği; buradan varılacak sonuca göre davalı şirkete ait işyerinin itibari hizmet süresinden yararlanılmasını gerektiren iş kollarına girip girmediği, buna göre de davacının itibari hizmet süresinden yararlanıp yararlanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - hisse devir protokolü - uyuşmazlık; somut olay bakımından taraflar arasındaki hisse devrine ilişkin protokoldeki “Halihazırda şirket tarafından işletilmekte olan ... Restaurant’ın satışı hâlinde borcun tamamı kapatılacaktır” şeklindeki şartın, söz konusu işletmenin üzerinde bulunduğu davalı ...’ya ait taşınmazın üçüncü kişiye satışı hâlini de kapsayıp kapsamadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

munzam zarar alacağı - kamulaştırma bedelinin zamanında ödenmemesinden dolayı oluşan zararın tahsili - uyuşmazlık; kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden dolayı munzam zararın tahsili istemine ilişkin eldeki davada, Borçlar Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca talep edilen munzam zararın varlığının somut vakıalarla ispatının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Başka bir anlatımla yüksek enflasyon, dolar kurundaki artış, serbest piyasadaki faiz oranlarının yüksek oluşu davacıyı ispat yükünden kurtarmaz. Aksinin kabulü hâlinde 3095 sayılı Kanun ile diğer Kanunlardaki faizle ilgili hükümlerin uygulanması sonuçsuz kalacak, her olayda munzam zarara hükmedilmesi sonucunu doğuracaktır ki, kanun koyucunun 818 sayılı BK’nın 105. maddesinde yaptığı düzenlemenin amacının da bu olmadığı anlaşılmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kamulaştırma nedeniyle tazminat - kamulaştırma nedeniyle taşınmazların kullanılamayışı - uyuşmazlık; kamulaştırmanın yapıldığı tarihten taşınmazların geri alımı için açılan mahkeme kararlarının kesinleştiği tarihe kadar geçen süre içinde davacının taşınmazları kullanamadığı iddiasına dayalı tazminat isteminin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu iptali ve tescil - vekâlet görevinin kötüye kullanıldığı - uyuşmazlık; somut olayda vekil ...’ün vekâlet veren davacının talimatına uygun davranmayarak sadakat ve özen borcuna aykırı hareket ettiği hususunun davacı tarafça ispat edilip edilemediği, varılacak sonuca göre davanın reddine karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - takip dayanağı çekler - gizli rehin cirosu - uyuşmazlık; dava konusu çeklerin temlik cirosuyla mı, rehin cirosuyla mı devredildiği; buradan varılacak sonuca göre davacının menfi tespit isteminin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

mal rejiminden kaynaklanan katkı payı alacağı - uyuşmazlık; somut olayda, evlilik birliği devam ederken bedeli davacı erkek tarafından ödenerek edinildiği iddia edilen taşınmazın tapu kaydının, davalı kadın adına oluşturulmuş olduğu gözetildiğinde, bahsedilen işlemin bağış olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği, buradan varılacak sonuca göre davacının bu taşınmaz yönünden davalıdan katkı payı talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması - uyuşmazlık; malik olmayan davacı eşin Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 194. maddesi uyarınca açtığı ipoteğin kaldırılması istemli davasında “açık rızasının alınmadan” ipotek işleminin tesis edildiğini ispat edip edemediği, buradan varılacak sonuca göre ipoteğin kaldırılması davasının kabulünün gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

karşılıklı boşanma - maddi-manevi tazminat - uyuşmazlık; boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olup olmadıkları, buradan varılacak sonuca göre davacı-karşı davalı eş yararına maddi-manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

elektriğin kesilmesi nedeniyle manevi tazminat - kişilik haklarının saldırıya uğraması - Davacıların davalı tarafça gerçekleştirilen haksız elektrik kesme işlemi nedeniyle zarar gördükleri, sağlıklı beslenemedikleri, evde bulunan elektrikli ev aletlerini kullanamadıkları, yaşam standartlarında olumsuzluk oluştuğu, davacılardan ...’ın eğitiminin aksadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan davalı tarafça gerçekleştirilen haksız elektrik kesintisi, Anayasa’nın 17. maddesinde belirtilen herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğu düzenlemesine aykırılık oluşturduğu gibi davacıların sözleşmeye aykırılık (sözleşmenin gereğinin davalı tarafça yerine getirilmemesi) nedeniyle kişilik haklarının da saldırıya uğradığı açıktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

usulsüz tebliğ şikâyeti - Şu hâle göre borçlunun takip talebinde gösterilen bilinen adresine çıkarılan ödeme emri tebligatı iade edilmiş olduğundan, adres kayıt sisteminde kayıtlı yerleşim yeri adresine Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin 2. fıkrasına göre tebligat yapabilmek için yasal şartlar oluşmuştur. 27.09.2013 tarihinde icra memurunca ödeme emri tebligatı borçlunun adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine çıkarılmış olup, ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe kadar olan süre içinde borçlunun mernis adresini sildirmiş olmasının sonuca etkisi yoktur. Ancak ödeme emri tebligat evrakı üzerinde tebliği çıkaran merci tarafından muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin 2. fıkrasına göre tebligat yapılacağına dair meşruhata yer verilmediği hâlde tebliğ memuru tarafından kendiliğinden Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uygulanarak 09.10.2013 tarihinde tebliğ edildiğinden, Tebligat Kanunu’nun 21/2 ve 23/8. maddesi ile Yönetmeliğin 16/2. maddelerine göre usulsüzdür.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

takibin iptali - kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi - uyuşmazlık; takip konusu senet üzerinde “teminat” ibaresinin bulunmasının teminat senedi olduğunu kabule yeterli olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre borçlunun istemi hakkında duruşma açılıp, taraf teşkili sağlandıktan ve tarafların beyanları alınıp, gösterecekleri deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Orman Kanunu’na muhalefet nedeniyle uğranılan maddi zararın ödetilmesi - uyuşmazlık; davalının işgal ve faydalanmada bulunduğu 36.822,78 m2 miktarındaki alandan ağaç kesmediğinin kesinleşen ceza mahkemesi kararı ile sabit olması karşısında davalının işgal ve faydalanılan alan için ağaçlandırma giderinden sorumluluğuna karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iflasın ertelenmesi - kayyumluk ücreti - borca batıklık şartı - bilirkişi ücreti - uyuşmazlık, iflasın ertelenmesi talebine ilişkin eldeki davanın kamu düzenine ilişkin olup olmadığı buradan varılacak sonuca göre iflasın ertelenmesi talebinde bulunan tarafça, gerekli masrafın yatırılmaması hâlinde HMK’nın 325. maddesi uyarınca işlem yapılarak araştırma ve incelemenin yapılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kira bedelinin tespiti - endeks uygulaması - kira bedelinin indirilmesi - uyuşmazlık; somut olayda, yeni dönem kira bedelinin taleple bağlı kalınarak dava tarihinden itibaren hak ve nesafet kurallarına göre tespitine karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kira bedeli - bir aylık feshi ihbar süresi - anahtarın teslim alındığına dair emanet tutanağı - uyuşmazlık; somut olayda, mahkemece, bir aylık feshi ihbar süresi kadar kira bedelinin tahsiline karar vermekle yetinilmesinin gerekip gerekmediği buradan varılacak sonuca göre 2011 yılı Mayıs ayı kira bedelinin tahsiline karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Bir kira sözleşmesi, o yolda açık bir sözleşme hükmü bulunmasa dahi, kira süresi bitmeden tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla sona erdirilebilir; buna hukuken herhangi bir engel yoktur. Taraflar, kira sözleşmesinde, kiralananın kiracı tarafından tek taraflı bildirimde bulunulmak suretiyle kira süresinin bitiminden önce tahliye edilebileceğini de kararlaştırılabilirler. Ancak, bu bildirim sözleşmede belirli bir şekle ve süreye tabi tutulmuş ise, bildirimin geçerli olabilmesi için, kararlaştırılan koşullara uyulması zorunludur.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

miras ortaklığına temsilci atanması - uyuşmazlık; somut olayda, davacının Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/...... E. sayılı dosyası ile açtığı tapu iptali ve tescil davası nedeniyle TMK'nın 640/3. maddesi gereğince miras ortaklığına temsilci atanmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - ispat yükü - vasıflı ikrar (gerekçeli inkâr) - uyuşmazlık; somut olayda, davacı tarafından “borç olarak gönderilmiştir” kaydıyla davalıya gönderilen havalelerin borç ödemesi olarak kabul edilip edilemeyeceği, buradan varılacak sonuca göre davanın reddinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - vekâlet sözleşmesi - avukatlık sözleşmesi - avukatın azledilmesi - vekalet ücreti - avukatlık ücreti - uyuşmazlık; İş Kanunu’nun 34. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesindeki “gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır” hükmüne rağmen somut olayda, davacıların davalının vekili sıfatıyla iş mahkemesinde açtığı ücret alacağı davasındaki dava ve ıslah dilekçesinde istenilen faizin niteliğinin belirtilmemesi ve verilen kararda yasal faize hükmedilmesine rağmen bu hususun temyiz edilmemesi nedeniyle davalının faiz alacağı yönünden zarara uğrayıp uğramadığı, buradan varılacak sonuca göre davacıların azlinin haklı olup olmadığı ve davanın reddine karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

şikâyet - iade borçlusu - iade alacaklısı - uyuşmazlık; ilamlı icra takibine dayanak ilamın bozulması ile borçlunun borcu olmadığının kesinleşen bir ilamla belirlenmesi karşısında İİK’nın 40. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tahsil edilen paranın iadesinde, muhtıranın alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren yasal faiz mi yoksa tahsil tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi mi istenebileceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

mal rejiminden kaynaklanan katkı payı alacağı - uyuşmazlık; tarafların yabancı mahkeme kararı ile boşanmalarına karar verilmiş olması durumunda; eşler arasındaki mal rejiminden kaynaklanan alacak davasında zamanaşımı süresinin, yabancı mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren mi, yoksa Türk Mahkemelerince verilen tanıma-tenfiz kararının kesinleşme tarihinden itibaren mi başlayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; davacının 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 06.04.2014 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 17.05.2002 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; davacının 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 26.04.2011 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 18.03.1993 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; davacının 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 20.08.2012 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 15.04.1984 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; Davacının 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 23.08.2012 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 24.06.2002 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; Davacının 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 11.05.2011 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 15.12.1982 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; Davacının 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 24.03.2017 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 03.07.1991 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; davacının 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 29.01.2010 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 29.01.1985 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; davacının 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 03.03.2009 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 20.11.1986 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve tespit - uyuşmazlık; Davacının 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 06.12.2012 tarihinde vefat eden eşinden dolayı aldığı ölüm aylığının yanında ayrıca 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken 07.08.1986 tarihinde vefat eden babasından dolayı da ölüm aylığı alıp alamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haksız şikâyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat - uyuşmazlık; mahkemece davacı yararına hükmedilen maddi ve manevi tazminat miktarlarının fazla olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre daha az miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - haksız eylem - kazılar sırasında enerji nakil hatlarına zarar verildiği - haksız eylemden doğan zararın tazmini - zamanaşımı süresi - Hâkim bozma ilamına uymak zorunda olmayıp eski kararda direnebilir. Eş anlatımla hâkim kural olarak Yargıtay bozma kararına uyma ya da bu karara karşı direnme kararı verme konusunda tarafların istekleri ile bağlı olmayıp, serbest takdir yetkisine sahiptir. Ancak, bozma nedenlerinin kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hâkimin kendiliğinden göz önünde bulundurması gereken sebeplerden olmaması hâlinde taraflar veya vekilleri bozma kararına direnilmesini istememişlerse artık mahkemece önceki kararda direnilemez. Bozma kararına uyulması gereklidir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kurum zararı nedeniyle alacak - kamu zararı - uyuşmazlık; davalının gastreontoloji kliniğinde görevlendirilen dava dışı doktora görev vermeyerek doğduğu ileri sürülen kamu zararının tahsili istemli eldeki davada, davalının sorumlu tutulup tutulmayacağı, buradan varılacak sonuca göre ortaya çıkan Hazine zararının davalıdan tahsilinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - uyuşmazlık; 30.06.2014 tarihinde iş sözleşmesinin feshedildiği iddiasıyla kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının tahsili istemiyle açılan eldeki davada, davacının hizmet döküm cetveline göre 01.07.2014 tarihinde dava dışı ...............Büyükşehir Belediye Başkanlığının alt işvereni olarak faaliyet gösteren ... A.Ş. nezdinde çalışmaya başlamasının yeni bir iş sözleşmesi kapsamında mı, yoksa işyeri devri niteliğinde mi olduğu; buradan varılacak sonuca göre kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının kabul edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - usulî kazanılmış hak - vekâlet ücretinin takdiri - uyuşmazlık, somut olayda; 1) Mahkemece verilen ilk kararın Özel Dairece bozulmasından sonra bozma kararına uyulmasına rağmen bozma ilamında hükme esas alınan bilirkişi raporundaki hesaplamanın bozma konusu yapılmadığı hâlde bozma sonrası alınan bilirkişi raporunda yeni bir hesaplama yapıldıktan sonra verimliliği teşvik priminin mahsubu ile hesaplanan miktarın hüküm altına alınıp alınmadığı, mahkemece bozmaya uyularak verilen kararın davalı yararına oluşan usulî kazanılmış hakka aykırılık teşkil edip etmediği, 2) Davacı lehine hükmedilen vekâlet ücretinin takdirinde seri dosyalar hâlinde duruşma yapılması sebebiyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22. maddesinin dikkate alınmasının gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - davanın ihbarı - alt işveren - uyuşmazlık; ihbar edilen son alt işveren tarafından mahkemece yapılan yargılama sırasında ibraz edilmeyip karar tarihinden sonra dosyaya ibraz edilen yıllık izin formlarının yıllık izin alacağının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı; buradan varılacak sonuca göre sunulan belgelerin değerlendirilerek yıllık izin ücret alacağının yeniden hesap edilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Her ne kadar davada taraf olmayan ihbar olunan üçüncü kişi tarafından dava ve ihbar dilekçelerine cevap mahiyetinde dilekçe dosyaya sunulmuş ve ekinde birtakım belge ibraz edilmişse de davaya fer’î veya asli müdahil olarak katılma istemi olmayan üçüncü kişinin sunduğu dilekçenin ve belgelerin dikkate alınması mümkün değildir. Zira ihbar olunan taraf olmayıp müdahil olma istemi de bulunmadığından görülmekte olan dava yönünden taraf olarak adlandırılmayan üçüncü kişi konumundadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tazminat - çekin banka elinde iken kaybolduğu - çek iptali davası - uyuşmazlık; davacının hamili olduğu çekin davalı banka nezdinde kaybolduğu ve davacının keşideciden alacağını tahsil edemediği hususları gözetildiğinde davalı bankanın davacının zararından sorumlu olabilmesi için bankanın çeki kaybettiği tarih ile davacının keşideci aleyhine hukukî yollara başvurması gereken makul süre içerisinde keşidecinin malvarlığının bulunup bulunmadığı veya malvarlığını elinden çıkarıp çıkarmadığı hususunun kanıtlanmasının gerekli olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - faturaya dayalı alacak - ayıp ihbarı - uyuşmazlık; takip ve dava konusu edilen faturadaki ekipmanın çalışır vaziyette ve eksiksiz olarak davalı tarafa teslim edildiği eldeki davada, taraflar arasında ayıp ihbarı ve süresi ile ilgili herhangi bir ihtilafın bulunup bulunmadığı, davalı tarafça ayıp ihbarının süresinde ve usulüne uygun şeklide yapılıp yapılmadığı, buradan varılacak sonuca göre davacının keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna dayalı olarak tespit edilen ayıptan sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

finansal kiralama sözleşmesine konu taşınmazların iadesi ile tapu kayıtlarındaki şerhin terkini - süre uzatım talebi - ek kararın onanması - uyuşmazlık; eldeki davada 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 12. maddesi uygulanarak mahkemece yetkisizlik kararı verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - maddi hata - "açık yazı" hatası - "harf" hatası - yazım hatası - uyuşmazlık; mahkemenin 09.03.2016 tarihli ek kararının maddi hatanın düzeltilmesi niteliğinde mi, yoksa tavzih niteliğinde mi olduğu, buradan varılacak sonuca göre mahkemece maddi hata olarak nitelendirilen düzeltmenin isabetli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - kısmî dava açılması - tam dava - uyuşmazlık; ihtarnameye dayalı olarak toplam 585.334,48TL alacak talebinde bulunulan davacının “şimdilik” kaydıyla fazlaya ilişkin hakları saklı tutarak ihtarnamede gösterilen bedelin 150.000TL’sinden borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ettiği eldeki davada, ihtarnamede borç miktarının açıkça belli olması ve davacı tarafça bu borcun belli bir kısmının kabulüne ilişkin açıklamaya yer verilmemiş olmasına göre “şimdilik” kaydıyla kısmen borçlu olunmadığının tespiti şeklinde dava açılmasının usul ve yasaya uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - genel kredi sözleşmesi - kefil - uyuşmazlık; eldeki davanın temelini oluşturan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibinde borçlu olarak sadece dava dışı ...’in gösterildiği dikkate alındığında davacının dava açmakta hukukî yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

maddi ve manevi tazminat - zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalı - uyuşmazlık; iş kazası nedeniyle maddi tazminat hesabı yapılırken, işçinin muhtemel yaşam süresinin PMF 1931 yaşam tablosuna göre mi, TRH 2010 yaşam tablosuna göre mi tespit edilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ziynet alacağı - uyuşmazlık; eldeki davada iadesi talep edilen ve davalı tarafından evlilik birliği içerisinde bozdurulduğu anlaşılan altınlar yönünden mahkemece davanın reddine karar verilmesinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ecrimisil ve tazminat - satış sözleşmesi - taşınmazın internet sitesine verilen satış ilanı - uyuşmazlık; somut olayda mahkemenin maddi tazminat istemine konu ocak ve klima gibi birtakım eşyalar yönünden davalının teslim borcu bulunduğu değerlendirmesinin haklı olup olmadığı, bu yönden mahkemece taşınmazın bütünleyici parçası olup olmadıklarına ilişkin araştırma yapılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu iptali ve tescil - uyuşmazlık; taşınmazda ifraz uygulaması yapılması karşılığında bir kısım payın yola terk edilmesinden sonra, yol alanının ihdas ve imar uygulaması ile özel mülkiyete dönüştürülmesinden kaynaklanan mülkiyetin iadesine yönelik tapu iptali ve tescil istemine ilişkin eldeki davada, mülkiyetin iadesi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili - uyuşmazlık; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemine ilişkin eldeki davada, ana arter niteliğindeki yolda kalan 79,30 m²’lik bölüm yönünden davacı belediyenin aktif husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tazminat - sebepsiz zenginleşme - ecrimisil - uyuşmazlık; davalı belediyeden ihale ile satın alınan taşınmazın mülkiyetinin üçüncü kişiye ait olduğunun anlaşılması üzerine davacının sözleşmenin ifasının imkânsız olmasından doğan menfi zararlarının tazminini akidi belediyeden istediği davada, belediyenin taşınmaz üzerindeki muhdesat bedelinden sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

mal rejiminden kaynaklanan alacak - hukukî yarar - Direnme kararı da bir nihai karardır ve temyiz edilebilir (HUMK m. 429, III). Ne var ki, Özel Daire tarafından bozulmuş olan kararı temyiz etmemiş olan tarafın direnme kararını temyiz etme hakkı bulunmamaktadır. Zira usule ilişkin işlemler, karara itiraz etmeyen taraf aleyhine kesinleşmiştir. Bozmadan sonra tesis edilen direnme kararı ilk hükmün tekrarından ibaret olduğuna göre taraflara yeni bir külfet yüklenmemiştir. Somut olayda da; davalı vekili, direnme öncesi verilen kararı temyiz etmediğinden hüküm davalı açısından kesinleşmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haczedilmezlik şikâyeti - uyuşmazlık; haczedilmezlik şikâyetine konu olan İstanbul Valiliği Defterdarlık hesabından şikâyet tarihinden önce icra dosyasına gönderilen paranın alacaklıya ödenmesinin haczedilmezlik şikâyetinin esasının incelenmesine engel olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Borçlunun haczedilmezlik şikâyetinin kabulü hâlinde, borçlu alacaklıya ödenen paranın iadesini talep edebileceğinden şikâyetin esasının incelenmesinde hukukî yararı bulunmaktadır. O hâlde mahkemece haczedilmezlik şikâyetinin esasının incelenerek haczedilemeyecek bir para tahsil edilmiş ise iadesine olanak sağlanmalıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

temerrüt nedeniyle tahliye - uyuşmazlık; İcra ve İflas Kanunu’ndaki süreler hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102 ila 104. maddelerinde düzenlenen adli tatile ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağı, buradan varılacak sonuca göre tahliye talebinin esası hakkında bir karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

memur işleminin iptali - motorlu taşıtlar vergisi - MTV alacağı - görevli mahkeme - uyuşmazlık; 1- Eldeki sıra cetveline şikâyet dosyasında mahkemece duruşma açılarak karar verilmesinin gerekip gerekmediği, 2- Şikâyetçi kurumun MTV alacağının öncelikli alacak olduğu yönündeki sıra cetveline şikâyet dosyasında, satış bedelinden motorlu taşıtlar vergisinin yediemin ücreti alacağından önce ödenmesinin gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır. MTV alacağının yediemin ücretinden önce ödenip ödenmeyeceği hususu icra (hukuk) mahkemesinde şikâyet yolu ile çözülebilir ise de; yediemin ücretinin tespitinde yedieminin kendi tarifesi yerine Adalet Bakanlığınca belirlenen ücret tarifesinin uygulanacağına ilişkin belirleme ve yediemine ödenecek ücretin ne kadar olacağının tespit edilmesi genel mahkemelerde yapılacak yargılama ile çözülebilir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

memur işleminin iptali - MTV alacağı - sıra cetveline itiraz- sıra cetvelinin iptali - uyuşmazlık, şikâyetçi kurumun MTV alacağının rüçhanlı alacak olduğu yönündeki sıra cetveline şikâyet istemli eldeki davada, mahkemece Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ uyarınca, öncelikli ödenen bedelin tarifeye uygun olup olmadığı denetlendikten sonra varılacak sonuca göre karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. İİK’nın 142/3. maddesinde, itirazın alacağın esas ve miktarına ilişkin olmayıp yalnız sıraya dair ise şikâyet yolu ile icra (hukuk) mahkemesine başvurulabileceği düzenlenmiş olup, alacağın miktarına ilişkin olarak yargılama yapılması ve sıra cetvelinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin buna göre değerlendirilmesi genel mahkemece yapılabilecektir. Bu nedenle mahkemece alacağın esasına ilişkin yapılacak yargılamanın icra (hukuk) mahkemesinin görevinde olmadığı yönündeki direnme kararı yerindedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - kıdem tazminatı - usta öğretici statüsünde çalışanlar - görevli mahkeme - uyuşmazlık; somut olayda, davalı ... Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak çalıştığı anlaşılan davacı ile davalı Bakanlık arasındaki ilişkinin statü hukukuna mı tabi olduğu yoksa işçi-işveren ilişkisi mi olduğu; buradan varılacak sonuca göre yargı yolunun idari yargı mı, adli yargı mı olduğu noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kiralananın tahliyesi - on yıllık uzama süresi - uyuşmazlık; somut olayda, TBK’nın 347 ve 6101 sayılı Kanun’un 1 ve Geçici 2. maddeleri gereğince davanın süresinde açılıp açılmadığı, buradan varılacak sonuca göre dava konusu taşınmazın tahliyesine karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. 6101 sayılı Kanun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdiğinden on yıllık uzama süresi dolan sözleşmelere en az üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle 01.07.2014 tarihinden itibaren son verilebilir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi dava açmak için ertelenen sürenin fesih bildirim tarihini de kapsadığı, başka bir anlatımla fesih bildirim tarihinin de 01.07.2014 tarihine kadar ertelendiği anlamı çıkarılmamalıdır. Bu nedenle davacılar vekili tarafından 10.03.2014 tarihinde keşide edilen ihtarname süresinde olduğundan ve dava da süresinde açıldığından kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak ve tahliye - temerrüt nedeniyle tahliye - uyuşmazlık; somut olayda, davalı ... Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin dava konusu kiralananda 01.08.2009 tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak kabulünün gerekip gerekmediği, buradan varılacak sonuca göre kiralananın temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Bu durumda her ne kadar kira sözleşmesinde imzaların bulunduğu kısımda davalı şirketin adı ve kaşesi bulunmamakta ise de, davalı şirketin, sözleşmeyi benimseyerek kira bedelini sözleşmede belirtilen sürede ve miktarda ödediğinin, sözleşmeyi kiracı ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan yetkisiz temsilci ...’ın imzaladığı sözleşmeye icazet (onay) verdiğinin kabulü gerekir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - çalınan çekler - ciro ile devredilen çekler - çek iptali kararı - uyuşmazlık; eldeki davaya konu çeklere ilişkin olarak iptal kararı alan lehtara ödeme yapan keşidecinin, yaptığı ödeme nedeniyle çekleri sonradan elinde bulunduran hamile karşı çeklerin bedelinden sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Somut olayda, lehtarın cirosunun sahte olması nedeniyle birbirini takip eden geçerli ciro zinciri olmadığı için davalı bankanın 6102 sayılı TTK’nın 790. maddesine göre yetkili hamil olduğunu yani kendisine çek üzerinde bulunan hakkın geçtiğini ispat edemediğinden aynı Kanun’un 792. maddesine göre ispat yükünün davacı keşidecide olduğu düşünülemez.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

boşanma - maddi-manevi tazminat - uyuşmazlık; tarafların boşanmalarına dair kesinleşen kararda, boşanmaya sebep olan olay olarak tespit edilmeyen ancak tarafların boşanmanın kesinleşmesine kadar evlilik birliğinin sürüyor olması nedeniyle devam eden yükümlülüklerini ihlal eden kusurlu davranışları nedeniyle TMK’nın 174. maddesi kapsamında maddi-manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulup tutulamayacakları noktasında toplanmaktadır. Yukarıda da açıkça vurgulandığı üzere; aynı taraflar arasında, aynı hukukî ilişkinin temelini oluşturan sebebe dayalı olarak açılan ve sonuçlanan “kesin hüküm nedeniyle oluşan kesin delilin” tarafları ve hâkimi bağladığı, artık kesin delil ile kanıtlanan olayların hukuksal açıdan doğru olarak kabul edilmesinin zorunlu olduğu, hâkimin kesin delilleri takdir yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla hâkimin boşanmaya sebep olan olaylar yönünden yeniden bir kusur belirlemesi yapamayacağı açıktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

rücuen tazminat - ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası - KZMMS’nin kapsamında tutulmayan manevi tazminat ödemesi sebebiyle de işverene sigortasını yaptırmadığı gerekçesiyle sorumluluk yüklemek de doğru değildir. Zirâ, davalı işverence yapılan manevi tazminat ödemesi kazaya karışan aracın KZMMS olsa da olmasa da yapılacak bir ödeme olup, güvence hesabı tarafından ödenen miktarın dışındadır. Sonuç itibariyle; olaya ilişkin kaza raporunda, davalının asfalt bakım kamyonunu dik yokuşta aşağı doğru bıraktığı, vites kolunun ve imdat kolunun boşta olduğu, arka tekerleklere takoz koymadığı, olayda tedbirsiz davrandığı ve önlem almadığı tespit edilerek 8/8 kusurlu olduğu sonucuna varılması, olayın oluş şekli ve 24.01.2017 tarihli kusur raporunda tespit edildiği üzere meydana gelen trafik kazasında davacı belediyenin %20, davalı şoförün ise %80 oranında kusurlu olduğu kabul edilerek buna göre sorumluklarının belirlenmesi dosya kapsamına uygundur.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tecavüzün ref’i ve tazminat - uyuşmazlık; “....................................................” ibareli ürünün internet sitesinde yapılan tanıtımında davacıya ait eserden alınan bir fotoğrafın izinsiz olarak kullanılması karşısında ürünün internette satışını yapan şirketin başka bir şirket olduğu gözetildiğinde genel hayat tecrübeleri gereğince dava konusu eylemden ürünün üreticisi olan davalı şirkete husumet yöneltilip yöneltilemeyeceği, buradan varılacak sonuca göre davalı şirketin davacının zararından sorumlu olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

istirdat - kayıp-kaçak bedeli - perakende satış hizmeti - sayaç okuma, dağıtım, iletim bedeli - vekâlet ücreti - uyuşmazlık; dava tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun hükmü gereği eldeki davada dava konusu edilen talebin hukuken incelenme imkânının kalmadığı ve mahkemece davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varıldığı gözetildiğinde, davalı aleyhine nispi vekâlet ücretine mi maktu vekâlet ücretine mi hükmedilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haksız ihtiyati tedbir sebebiyle maddi ve manevi tazminat - uyuşmazlık; somut olayda, davacı şirketlerin talep ettiği zarar ile uygulanan ihtiyati tedbir kararı arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığı, buradan varılacak sonuca göre davalının davacı şirketlerin uğradığı zararlardan sorumlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Hazine tarafında açılan dava sırasında sadece davacı şirketlere ait bir kısım araçların trafik kayıtları üzerine üçüncü kişilere devir ve temliklerinin önlenmesi bakımından tedbir konulmuş olup, banka kayıtları bakımından verilen bir tedbir kararı bulunmamaktadır. Trafik kayıtları üzerine konulan ihtiyati tedbirin ise araçların davacı şirketler tarafından kullanılmasına engel teşkil edecek nitelikte olmadığı açıktır. Banka kayıtları bakımından verilen bir ihtiyati tedbir kararı olmadığından şirketlerin banka ya da özel finans kuruluşları aracılığıyla ticarî işlemleri yapmasına engel bir durum olduğu söylenemez. Kaldı ki, davacı şirketlerin stoklarında bulunan kum tüvenan malzemenin satışını engelleyecek bir ihtiyati tedbir kararının varlığı da söz konusu değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

istirdat - kayıp - kaçak bedeli - vekâlet ücreti - uyuşmazlık; somut olayda, geçmişe etkili yasa değişikliği nedeniyle davanın konusuz kalıp kalmadığı, buradan varılacak sonuca göre yargılama giderleri konusunda davanın açıldığı tarih itibariyle haklılık durumu gözetilerek değerlendirme yapılmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Dolayısıyla, eldeki davada da, dava tarihi gözetildiğinde davacının dava açmakta haklı olduğu, yargılama giderlerinden davalının mesûl olacağı açıktır. Bu hâlde hükmolunacak vekâlet ücretinin karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde nisbi olarak belirlenmesi gerekir. Ne var ki, davacı vekilinin 11.10.2018 tarihli temyiz dilekçesinde maktu vekâlet ücreti talep etmesi nedeniyle davalının usulî kazanılmış hakkının korunması suretiyle karar tesis edilmesi gerekir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - teminat bonosu - teminat senedi - ispat yükümlülüğü - uyuşmazlık; dava konusu bononun teminat senedi olup olmadığını ispat yükümlülüğünün kimde olduğu, lehtarın banka olması karşısında bu bononun teminat senedi olmadığını ispat yükünün davalı bankaya geçip geçmediği, genel kredi sözleşmesinin 9. maddesinde bankanın teminat alabileceğinin belirtilmiş olmasının bononun teminat amacıyla verildiğini ispat etmeye yeterli olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre dava konusu bonoyu kefil sıfatıyla imzalayan davacının davalı bankaya bu bonodan dolayı borçlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - alt işveren işçisi - kamu işyeri - uyuşmazlık; somut olayda davacı tanıklarının davalı aleyhine dava açmaları nedeniyle davalı ile husumetli olmaları, Yargıtay denetiminden geçen emsal dosyalarda fazla çalışma yapılmadığının kabul edilmesi ve davalı işyerinin öğrenim görülen kamu işyeri olması gerekçeleriyle davacının fazla çalışma ücreti talebinin reddedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - çekin keşide tarihinde tahrifat - uyuşmazlık; dava dışı keşideci tarafından çekteki keşide tarihinin paraf edildikten sonra düzeltilmiş olması nedeniyle düzeltilen keşide tarihinin geçerli olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre bedelsizlik konusunda ispat yükünün davanın taraflarından hangisine ait olduğu noktasında toplanmaktadır. TBK’nın 74. maddesi gereğince ceza davasındaki maddi olguların hukuk mahkemesi hâkimini de bağlayacağı hususu dikkate alındığında, dava konusu çekin keşide tarihinde tahrifat yapıldıktan sonra dava dışı keşideci şirket yetkilisi tarafından davalı hamile verildiği hususu maddi olgu niteliğinde olup, hukuk hâkimini bağlayacağından dava dışı şirket yetkilisi ile davalı hamilin ceza davasındaki beyanları birlikte değerlendirildiğinde davacı şirketin dava konusu çekten dolayı borçlu tutulamayacağı ve bu çek bedelinin davacıdan talep edilemeyeceği açıktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu kaydının iptali, mümkün olmadığı takdirde gerçek değerinin tespiti ve davalı idareden tahsili - uyuşmazlık; dava konusu taşınmazın anne tarafından kızına yapılan devrin gerçek satış niteliğinde olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre davalı idarenin yasal şuf’a hakkının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlave tediye alacağı - uyuşmazlık; M................ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının özel hukuk tüzel kişisi olup olmadığı, 6772 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamına girip girmeyeceği; buradan varılacak sonuca göre ilave tediye ödemekle yükümlü olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Devlet tarafından kanun ve kanunun verdiği yetki ile idari işlemle kurulan, kamusal yetki ve ayrıcalıklardan yararlanan kamu tüzel kişilikleri ile bunlara bağlı kuruluşlarda iş sözleşmesi ile çalışanlar sözü edilen alacağa hak kazanacaktır. Buna göre de gelirlerinin %50 sinden fazlası kamu kurumuna ait olan, kamu kurumu şeklinde örgütlenen davalı vakıf 6772 sayılı Kanun kapsamındadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

mal rejiminden kaynaklanan katkı payı alacağı - uyuşmazlık; somut olayda, davacı eşin çalışması ile dava konusu taşınmazın edinilmesine katkısının ispat edilip edilemediği, buradan varılacak sonuca göre davacının mal rejiminden kaynaklanan katkı payı alacağı davasının kabulünün gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Davacı eşin ev işlerinin yanında davalı ile birlikte tarlada, bahçede, hayvan yetiştiriciliğinde, mevcut bir dükkânın işletilmesinde vb. şekilde düzenli çalışma ve katkısının varlığı sabit iken “davacının elde ettiği gelirin belirlenememesi” nedeniyle katkı oranının tespitinde duraksama ve güçlük yaşandığı takdirde hâkim; TMK’nın 4. ve TBK’nın 50. maddelerinde yer alan düzenlemeleri gözeterek, denkleştirici adalet ilkesi gereği, somut olayın koşullarını kendi içinde değerlendirmek suretiyle hukuk ve hakkaniyete uygun bir katkı oranı takdir etmelidir. Bu oranın, tasfiyeye konu taşınmazın dava tarihi itibari ile belirlenecek olan rayiç değeriyle çarpılması sonucu davacı eşin katkı payı alacağı miktarı belirlenir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kişisel ilişkinin değiştirilmesi - çocukla baba arasında kurulan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi - uyuşmazlık; HMK'nın 353/1-a-6 maddesindeki (7251 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile yapılan değişiklik öncesi hâli ile) düzenleme dikkate alındığında; ilk derece mahkemesince taraflarca gösterilen bir kısım delillerin toplanmış olması yanında eksik bir delilin bulunması hâlinde, dayanılan bu eksik delilin bölge adliye mahkemesince mi yoksa ilk derece mahkemesince mi toplanması gerektiği noktasındadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

birleştirilerek görülen boşanma - uyuşmazlık; somut olayda, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile nafakanın niteliği de gözetildiğinde takdir edilen iştirak ve yoksulluk nafaka miktarlarının fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. somut olay değerlendirildiğinde; taraflara ait malî ve sosyal durum araştırma tutanakları, tanık ifadeleri, taraf beyanları, yerel mahkemece yapıldığı belirtilen taraflara ilişkin gözlemler dikkate alındığında, erkeğin malî durumunun eşine oranla çok iyi olduğu, ortak çocuğun hem annesi hem de babasının malî durumunun gerektirdiği yaşamı sürdürmesinin hakkaniyet kuralları gereği olduğu, aynı şekilde yoksulluk nafakasının niteliği, günün ekonomik koşulları ve ölçülülük ilkeleri gözetildiğinde yoksulluk ve iştirak nafaka miktarları yerindedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak - ayıplı araç - üretim hatası - gizli ayıp - satış bedelinin işleyecek faizi ile davalıdan tahsili - uyuşmazlık; mahkemece fatura üzerindeki Euro bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilen eldeki davada, araç için ödenen fatura bedelinin ne olduğu, ödemenin Euro mu yoksa TL olarak mı yapıldığı hususunun ayrıca araştırılmasının ve sonucuna göre karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Yabancı para birimi kullanılarak düzenlenen faturaların Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılacak kur faturanın düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru olmalıdır. Faturalar bu kur üzerinden Türk Lirasına çevrilerek muhasebe kayıtlarına alınmalıdır. Gerek alıcı gerekse satıcı düzenlenen faturayı bu kur üzerinden hesaplanan TL karşılıkları ile muhasebe kayıtlarına almalıdır. Ancak ödeme faturalarda belirtilen döviz cinsinden yapılabileceği gibi, taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak ödeme gününde geçerli olan kur (döviz alış, döviz satış) üzerinden hesaplanan TL karşılığı olarak da yapılabilir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

usulsüz tebliğ şikâyeti - ödeme emri tebliğ işlemi - uyuşmazlık; icra müdürünün borçlulara yapılan ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olup olmadığını denetleme yetkisinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. O hâlde borçlulara yapılan ödeme emri tebliğ işlemi memurluk işlemi olduğundan muhatap borçlunun usulsüz tebliğ şikâyeti ile İİK’nın 16. maddesinin 1. fıkrasına göre şikâyet yoluyla icra mahkemesine başvurması hâlinde tebliğ işleminin usulüne uygun olup olmadığı mahkemece incelenebilir. Dolayısıyla icra memurunun işlem ve kararlarının değiştirilmesi ya da iptali şikâyet yoluyla başvuru hâlinde icra mahkemesi kararı ile mümkün olduğundan, icra memuru tebligatta maddi hata, eksiklik olduğundan bahisle verdiği karardan kendiliğinden dönerek bir karar veremez. İcra müdürünün, icra mahkemesinin yerine geçerek tebligatın usulüne uygun olup olmadığını denetleme yetkisi bulunmamaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

genel haciz yolu ile ilamsız takip - şikâyet - uyuşmazlık; şikâyet dilekçesindeki taleplere göre itirazın iptali kararı ile takibin devamına karar verilen takip alacağını aşan miktar yönünden icra müdürlüğünce tesis edilen 09.07.2015 tarihli işlemin iptali ile haczin bu miktar yönünden kaldırılmasına karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Ancak alacaklı vekili tarafından icra dosyasına sadece itirazın iptali ilamının sunulduğu, takip talebindeki alacak kalemleri arasında yer almayıp, itirazın iptali kararında hükmedilen inkâr tazminatı, yargılama gideri ve vekâlet ücreti alacaklarının tahsili için borçluya İİK’nın 32. maddesi uyarınca icra emri düzenlenerek tebliğ edilmediğine göre, belirtilen alacak kalemlerinin dosya hesabına dahil edilerek bu miktar yönünden de haciz yapılması mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haczedilmezlik şikâyeti - hukukî yarar - uyuşmazlık; haczedilmezlik şikâyetinden sonra haciz konulan banka hesabından icra dosyasına para gönderilerek alacaklıya ödenmesi ve alacaklı vekilinin hacizlerin kaldırılması talebi üzerine icra dairesince haczin kaldırılmasının haczedilmezlik şikâyetinin esasının incelenmesine engel olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Borçlunun haczedilmezlik şikâyetinin kabulü hâlinde, borçlu alacaklıya ödenen paranın iadesini talep edebileceğinden şikâyetin esasının incelenmesinde hukukî yararı bulunmaktadır. Haczedilen paranın icra dosyasına ödenmesi nedeniyle icra müdürlüğünce haciz fekedilmiş olup, mahkemece haczedilmezlik şikâyetinin esasının incelenerek haczedilemeyecek bir para tahsil edilmiş ise iadesine olanak sağlanmalıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

temerrüt nedeniyle tahliye - uyuşmazlık; temerrüt nedeniyle tahliye isteminde borçlu tarafından temyiz dilekçesi ekinde sunulan ödeme belgelerinin incelenip incelenemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Ödeme belgesini bilen borçlunun buna rağmen bu belgeden söz etmemesi ya da sunmaması, ona etkin hak arama imkânı tanınmamasından değil, kendi ihmalinden kaynaklanmaktadır. Böyle olunca da, bu belgenin sonradan sunulması icra mahkemesindeki incelemeyi uzatacak ve uyuşmazlığın kısa sürede çözümlenmesini engelleyecektir. Dolayısıyla, bu ödeme belgeleri icra mahkemesindeki incelemeden önce var olduğu hâlde ileri sürmeyen borçlunun, kararın temyizi aşamasında dosyaya sunarak bu deliller doğrultusunda değerlendirme yapılmasını talep etmesi mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tescil ücreti ve gecikme cezası - icra takibi - görevli mahkeme - Borsa, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Yasal organları tarafından alınan idari nitelikteki kararların iptalinde idari yargının görevli olduğu tartışmasızdır. Ancak eldeki davada talep “idari nitelikte bir karar ya da işleminin” iptaline ilişkin değildir. Davacı, davalıya herhangi bir borcunun olmadığının tespiti istemiyle İİK'nın 72. maddesine dayalı olarak menfi tespit davası açmıştır. İdari yargıda İcra ve İflas Kanunu’na dayalı olarak açılan menfi tespit davasının görülmesi mümkün değildir. Nitekim aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 05.05.2010 tarihli ve 2010/3-238 E., 2010/253 K. sayılı kararında da benimsenmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi - müşterek borçlu müteselsil kefil - uyuşmazlık; somut olayda genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesinde müşterek ve müteselsil kefil olarak yer alan davalılar hakkında, kredi borcunun ödenmemesi üzerine davacı banka tarafından başlatılan icra takibinde, sözleşmenin 71. maddesi uyarınca belirlenecek akdi ve temerrüt faiz oranları dikkate alınarak mı yoksa yasal faiz oranı uyarınca mı alacak miktarının tespit edilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, sözleşmede kararlaştırılan faiz oranlarına göre temerrüt tarihine kadar akdi faiz, temerrüt tarihinden icra takip tarihine kadar ise temerrüt faizi uygulanması gerektiği dikkate alınarak alacak miktarının tespiti gerekirken, talep edilen akdi ve temerrüt faiz oranının yasal faiz olduğu kabul edilerek, bu orana göre belirlenen alacak miktarı üzerinden hüküm kurulması yerinde değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade - uyuşmazlık; davacı tarafından davalı ve ihbar olunan şirket aleyhine açılan ve Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade davası sonucunda davacının davalı Kurumdaki işine iadesi ile işe iadenin mali sonuçlarına karar verildiği somut olayda, davacının işe başlatılma talebi sonrasında hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporu gerekçe gösterilerek davalı tarafından işe başlatılmamasının ikinci bir fesih işlemi olup olmadığı; buradan varılacak sonuca göre kesinleşen feshin geçersizliğinin tespiti davasında verilen hükmün eldeki dava yönünden kesin hüküm oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kiracılık sıfatının tespiti - belirsiz süreli kira sözleşmeleri - Belediye Encümen Kararı - uyuşmazlık; davacı kiracı ile kiraya veren davalı ... arasındaki kira sözleşmesinin yenilenmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelip gelmediği, davacının fuzuli şagil olduğunun kabul edilip edilemeyeceği, buradan varılacak sonuca göre davacının kiracılık sıfatının devam edip etmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu iptali ve tescil mümkün olmadığı takdirde tazminat - uyuşmazlık; inanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin eldeki davada, davacının dava dilekçesinde açıkça "yemin" deliline dayanması karşısında davacı tarafa yemin teklif etme hakkının hatırlatılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Dava dosyasına yazılı belge sunulmadığı gibi, dosyada delil başlangıcı niteliğinde sayılabilecek herhangi bir belge de bulunmamaktadır. Yazılı belge ile akdi ilişkinin varlığını kanıtlayamayan davacı, asıl ve birleşen dava dilekçelerinde açıkça yemin deliline dayandığından, hâkimin davayı aydınlatma ödevi ile yargılamanın sevk ve idaresi çerçevesinde, mahkemece davacı tarafa yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak varılacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak - eser sözleşmesi - muarazanın men'i - hakedişten haksız olarak kesilen gecikme cezasının istirdadı - uyuşmazlık; somut olayda, 18.02.2014 tarihli “Temlikname” başlıklı belgenin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 183. maddesi gereğince alacağın temliki olarak mı, yoksa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 125. maddesine göre dava konusunun devri olarak mı nitelendirileceği, buradan varılacak sonuca göre temlik alan ...’in aktif husumet ehliyetinin bulunup bulunmadığı veya temlik eden davacı şirketin yerine geçerek davaya kaldığı yerden devam edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tazminat - kredi kullandırılırken gerekli teminatların alınmadığı - uyuşmazlık; Bank ................T.A.Ş. tarafından dava dışı şirketlere kullandırılan krediler nedeniyle Bank ................ T.A.Ş.’nin denetim kurulu üyeleri olan davalılar ... ve ...’ın 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 359. maddesi gereğince sorumluluğunun bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - senet bedellerinin tahsili için icra takibi - uyuşmazlık; davalının dava dışı... Mobilya Ltd. Şti.’nin ortağı olduğu ve senetlerin gerçek alacaklısının davalı değil, dava dışı şirket olduğu uyuşmazlık dışı olan eldeki davada, mahkemece davacının lehtar davalıya değil, ancak dava dışı şirkete borcu olduğu hususunun esas alınarak hüküm kurulmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tespit - meslek hastalığından kaynaklanan maluliyet - uyuşmazlık; ilk derece mahkemesi kararının bölge adliye mahkemesince kaldırılarak yeniden hüküm kurulmasından sonra bölge adliye mahkemesi kararının Yargıtay tarafından bozulması ve bozma ilamına uyularak ilk derece mahkemesi kararının benimsenmesi durumunda istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilip verilmeyeceği, yeniden hüküm kurulmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

asıl davada itirazın iptali, birleşen davada tazminat - uyuşmazlık; davacı-birleşen dosyada davalı tarafından yetiştirilen ağaçların karşı taraf açısından sebepsiz zenginleşmeye neden olup olmayacağı, davacı tarafından muhdesat bedelinin talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu kaydında taşınmazın cinsinin düzeltilmesi - uyuşmazlık; Mezarlık Yerlerinin İnşası Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8/2. maddesi ile kadastro sırasında dava konusu taşınmazın cinsinin sadece mezarlık olarak tespit edilip yapılan tespitin kesinleştiği hususu ve dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde taşınmazın cinsinin “mezarlık ve cami yeri” olarak düzeltilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi mezarlıkların asli gayesi dışında başka hiçbir amaç için kullanılamayacağı kanun hükmüdür. Bunun dışında kesinleşen kadastro tespiti uyarınca kamu malı olarak tapu siciline kaydı yapılan taşınmazın özel mülkiyete konu olacak şekilde cins tashihi suretiyle niteliğinin düzeltilmesi de mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

manevi tazminat - kişilik haklarına saldırı - uyuşmazlık; davalının 13.07.2011 tarihinde internet ortamında ............... isimli sitede "................." rumuzu ile kullandığı ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği, buradan varılacak sonuca göre manevi tazminatla sorumlu tutulup tutulamayacağı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız