SON EKLENENLER - ZİGANA YAYINCILIK

SON EKLENENLER •  EMSAL KARARLAR

   
 •  YARGITAY KARARLARI

  Yargı Dünyası Dergisi
 •  DANIŞTAY KARARLARI

  Yargı Dünyası Dergisi
 •  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

  Yargı Dünyası Dergisi
 •  B.A.M KARARLARI

  Yargı Dünyası Dergisi
 •  BİLİMSEL İNCELEMELER

  Yargı Dünyası Dergisi

itibari hizmet süresinin tespiti - taraf teşkili - taraf ehliyeti - taraf sıfatı - dava ehliyeti - davayı takip yetkisi - uyuşmazlık; somut olayda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 26.03.2009 tarihli kararı ile tasfiyesine ve ticaret sicilinden terkinine karar verilen ve söz konusu karar uyarınca tasfiye işlemlerinin tamamlanması bakımından tasfiye komisyonu atanan davalı şirketin ihya edilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iştirak nafakası istemi - dosya üzerinden direnme kararı - uyuşmazlık; basit yargılama usulüne tabi eldeki davada 6100 sayılı HMK’nın 320. maddesi uyarınca taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinde yapılan inceleme ile karar verilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - alacakların belirsiz alacak olup olmadığı - kısmi dava - uyuşmazlık, somut olay bakımından dava konusu edilen kıdem ve ihbar tazminatlarının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre dava konusu alacakların belirli olduğunun kabulü hâlinde davacının bu şekilde dava açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı ve davanın kısmi dava olarak görülüp sonuçlandırılmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi - işe devamsızlık - uyuşmazlık; işçilik alacakları istemli eldeki davada, davacı işçinin 18-19-20 Mayıs 2010 tarihlerinde yaptığı işe devamsızlığının geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığı, burada varılacak sonuca göre iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip edilmediği ve davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ölüm aylığına hak kazanıldığının tespiti - uyuşmazlık; somut olay bakımından davacının murisi Mehmet D.’ın yaptığı askerlik borçlanması süresinin 5510 sayılı Kanun’un 32/2-(a) maddesinde belirtilen ve ölüm aylığı bağlanma koşullarından olan 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi hesabında dikkate alınıp alınamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - yıllık izin alacağının tahsili - uyuşmazlık; mevsimlik işçi olarak çalışmakta iken 1989 yılında 11 ay ve üstünde çalışma kaydı bulunduğundan bu dönem çalışması için yıllık izne hak kazanan işçinin bu nedenle mevsimlik işçi olarak çalışmasının sürekli çalışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği, burada varılacak sonuca göre 1989 yılından sonra iş sözleşmesinin sona erdiği 2011 yılı arasında 11 aydan daha az çalışması bulunan yıllar için de yıllık izne hak kazanıp kazanmayacağı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

uluslararası karayolu ile eşya taşıma (CMR) sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat - zamanaşımı - uyuşmazlık; rücu talebine esas olan ............ 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/140 E, 2007/709 K. sayılı kararının temyiz edilmesinden sonra temyiz isteminden feragat edilmesi karşısında Özel Dairenin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar verdiği tarihin kesinleşme tarihi olarak kabul edilip edilemeyeceği ve buradan varılacak sonuca göre icra takibine konu alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kadastro öncesi nedenlere dayalı olarak mera olarak sınırlandırılan taşınmazın bir bölümünün sınırlandırılmasının iptali ile davacı adına tescil isteği - uyuşmazlık; çekişme konusu yere ilişkin kadastro tespiti sırasında tespit bilirkişisi olarak görev yapan davacının; tutanağı okumadan imzaladığı yönündeki savunması karşısında tutanak altındaki imzasından sorumlu olup olmadığı, bu yöndeki savunmanın iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili - uyuşmazlık; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 29’uncu maddesinde yer alan “bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler” ibaresinin, yargılama giderlerinden olan vekâlet ücretini de kapsayıp kapsamadığı; burada varılacak sonuca göre davacı ... lehine vekâlet ücretine hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - fazla çalışma ücreti, şua izin ücreti ile icap nöbet ücreti alacakları - belirsiz alacak - uyuşmazlık, somut olayda dava konusu şua izni alacağının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

idari para cezasının tüm sonuçları ile iptali - görevli yargı yeri - görevli mahkeme - uyuşmazlık; eldeki davada davacının talebinin 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesine göre düzenlenen idari para cezasının iptali istemine mi yoksa idari para cezasına konu ödeme emrinin iptali istemine mi ilişkin olduğu, burada varılacak sonuca göre görevli yargı yerinin adli yargı yeri mi yoksa idari yargı yeri mi olduğu noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - borçlu olmadığının tespiti - görevli mahkeme - uyuşmazlık; 6183 sayılı Kanun’un 79. maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılan menfi tespit davasında görevli mahkemenin genel mahkemeler mi yoksa iş mahkemeleri mi olduğu noktasında toplanmaktadır. ........Sonuç itibariyle, uyuşmazlığın temeli 6183 sayılı Kanun’un 79. maddesi uyarınca üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczine ilişkin olup prim borcundan kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu nedenle uyuşmazlığın çözümünde 5510 sayılı Kanun’un uygulanması söz konusu değildir. 6183 sayılı Kanun’un 79. maddesinde de açık bir şekilde belirtildiği üzere haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası açılabilecektir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

faturadan kaynaklı KDV alacağının tahsili için başlatılan takibe vaki itirazın iptali - ispat yükü - uyuşmazlık; eldeki davaya konu edilen faturaların davalının kapanış tasdiki yapılmayan ticari defterinde kayıtlı olmasının faturaların içeriğindeki malın davalıya teslim edildiğine dair bir karine oluşturup oluşturmadığı, karine oluşturduğunun kabulü hâlinde aksini ispat yükünün davalıda olup olmadığı; burada varılacak sonuca göre, mahkemece, Vergi Denetmeni tarafından hazırlanan 08.02.2008 tarihli raporda davacı yanca davalı adına düzenlenen dava konusu faturaların gerçek bir teslim karşılığında düzenlendiğinin tespit edildiği hususları da gözetilerek bir karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu iptali ve tescil istemi -inançlı işlem - hile hukuksal nedeni - usuli kazanılmış hak - inançlı işlemde taraf olmayan davalıya yöneltilen yemin - Özel Daire tarafından dosya içindeki deliller değerlendirilmek sureti ile hukuki yönden bir nitelendirme de yapılarak davanın reddi gerektiği belirtilmiş ve karar bu nedenle bozulmuştur. Mahkemece Özel Dairenin bu kararına uyulmakla davalı lehine usuli kazanılmış hak oluşmuş olup, usuli kazanılmış hakkın kamu düzenine ilişkin olduğu da tartışmasızdır. O hâlde bu aşamadan sonra iddianın niteliği ve ileri sürülüş biçimine göre taraflar arasındaki ilişkinin inançlı işlemden (teminat mukabili temlik) değil, hileden kaynaklandığı, hile hukuksal nedeni yönünden BK’nun 31. maddesi hükmü de gözetilerek araştırma yapılmasının gerektiği gerekçesi ile kararın bozulması, davalı lehine birinci bozmaya uyulmakla oluşan usuli kazanılmış hakkın ihlali niteliğindedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemi - ifade özgürlüğü - siyasi eleştiri - uyuşmazlık; davalının 28.11.2011 tarihli beyanında kullandığı ifadelerden davacının kastedildiği sonucuna varılıp varılamayacağı, kastedildiğinin kabulü hâlinde bu ifadelerin davacının katlanması gereken siyasi eleştiri sınırlarını aşıp aşmadığı ve davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği; buradan varılacak sonuca göre davalının manevi tazminatla sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat ve kararın ülke genelinde yayın yapan üç ayrı gazete ile görsel basın kanalında yayımlanması istemi - görevli mahkeme - uyuşmazlık; tarafların siyasi kişilikleri göz önüne alındığında, basın açıklaması içeriğinde kullanılan ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği; buradan varılacak sonuca göre davalının, kullandığı ifadelerden dolayı sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

maddi tazminat istemi - Özel Daire bozma kararından sonra ıslah - uyuşmazlık; mahkemece bozma kararından sonra yapılan ıslaha değer verilerek hüküm kurulup kurulamayacağı noktasında toplanmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Özel Daire bozma kararı sonrası alınan 10.09.2013 tarihli bilirkişi raporuna istinaden davacı vekili tarafından 20.09.2013 tarihli ıslah dilekçesiyle tazminat tutarı yönünden davasının ıslah edildiği dikkate alındığında belirtilen İçtihadı Birleştirme Kararları ile tüm dosya kapsamına göre Özel Daire bozma kararından sonra ıslah yapılamayacağı açıktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

prime esas kazancın tespiti - tanık beyanları veya emsal ücret araştırması - yazılı belge - uyuşmazlık; somut olay bakımından prime esas kazancın tespitine dair iş bu davada davacı tarafından davalı işveren aleyhine açılan işçilik alacağına ilişkin davada belirlenen son ücret miktarı esas alınarak hüküm kurulmasının doğru olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tenkis - temsilcide hata - temsilcide yanılma - uyuşmazlık; tenkis isteği ile açılan eldeki davada, tasarrufa konu taşınmaz üzerinde adliye lojmanları bulunması nedeniyle husumetin kayıt maliki Hazineye değil de Adalet Bakanlığına yöneltilmiş olmasının husumette eksiklik niteliğinde olup olmadığı, varılacak sonuca göre HMK'nın 124. maddesi uyarınca Hazinenin davada yer alması sağlanarak, taraf teşkilinin bu şekilde tamamlanmasından sonra davanın esasının incelenmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

hizmet tespiti - apartman görevlisi - kapıcı - uyuşmazlık; somut olay bakımından davacının 15.09.2012-01.10.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde kapıcı olarak geçen çalışmalarının tam zamanlı mı yoksa kısmi zamanlı mı olduğunun tespiti bakımından yapılan araştırmanın yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

sigorta başlangıç tarihinin tespiti - uyuşmazlık; somut olayda doğum tarihi 16.05.1970 olan davacının hizmet döküm cetveline göre 1984 yılına ait tüm sigorta kollarına tabi prim ödemesi bulunduğu dikkate alındığında 01.04.1981 sonrası gerçekleşen sigortalılık tescili yönünden 506 sayılı Kanun’un 60/G maddesi uyarınca 23.09.1983 tarihli ilk işe giriş bildirgesine istinaden sigorta başlangıç tarihinin tespitini talep etmekte hukuki yararı bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

sigorta başlangıç tarihinin tespiti - uyuşmazlık; 1-Davacı vekilinin temyizi yönünden somut olayda doğum tarihi 26.06.1971 olan davacının hizmet döküm cetveline göre 1988 yılında tüm sigorta kollarına tabi prim ödemesi bulunduğu dikkate alındığında 01.04.1981 sonrası gerçekleşen sigortalılık tescili yönünden 506 sayılı Kanun’un 60/G maddesi uyarınca 01.08.1986 tarihli ilk işe giriş bildirgesine istinaden sigorta başlangıç tarihinin tespitini talep etmekte hukuki yararı bulunup bulunmadığı, 2-Davalı Kurum vekilinin temyizi yönünden ise davacının 02.01.2014 tarihli başvurusu üzerine verilen cevabi yazıda davacıya yargı yoluna gitmesinin önerildiği nazara alındığında davacının davayı açmakta kusurunun olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre yargılama giderlerinden sorumlu tutulup tutulmayacağı noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemi - uyuşmazlık; davalının partisinin ......... İlçe Kongresinde yaptığı konuşmasında geçen ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği, buradan varılacak sonuca göre davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

basın yoluyla kişilik haklarına saldırıya dayalı manevi tazminat istemi - uyuşmazlık; dava konusu haber dizisinin görünür gerçeğe uygun olup olmadığı, davacıların isimleri kodlanarak ve resimleri mozaiklenerek yapılan haberlerin orta düzeydeki okuyucu tarafından tanınmalarına elverişli olup olmadığı, kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği, buradan varılacak sonuca göre davacılar yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

rücuen tazminat - İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik - tavan zarar hesabı - uyuşmazlık; rücuen tazminat istemine ilişkin davalarda temyize konu yapılmaması durumunda Kurum yararına tazmini mümkün kısmın belirlenebilmesi için gerçek zarar tavan hesabı yapılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - belirsiz alacak - kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti - ......Öte yandan davacının aldığı ücret miktarı dava dilekçesinde günlük olarak ve net tutar üzerinden bildirilmiş olup hesaplamalar ise net ücret brüte çevrilerek yapılmıştır. Şu hâlde davacının çalışmasının mevsimlik olduğuna ilişkin tespitin Mahkemece tanık beyanları değerlendirilerek yargılama ile belirlenmiş olması yanında, alacakların brüt ücret esas olarak hesaplandığı dikkate alındığında, davaya konu edilen kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretinin belirsiz olduğunu ve belirsiz alacak davasına konu edilebileceklerini kabul etmek gerekir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

hizmet tespiti istemi - hak düşürücü süre - iş kazası - Yukarıdaki bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davacının 26.02.2004 tarihinde geçirdiği iş kazası ile ilgili olarak mahkeme tarafından yapılan bir tespit bulunduğundan ve buna göre Kurum davacının çalışmalarından haberdar olup bu tarihteki bir günlük çalışması ek beyan ile Kuruma bildirildiğinden bu bildirim ile birleşen blok çalışmalarının bulunması hâlinde 506 sayılı Kanunun 79. maddesinde düzenlenen hak düşürücü sürenin dolduğundan söz etmek mümkün olmayacağından Özel Dairenin bozma kararı isabetli görülmemiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit istemi - çeklerden dolayı ifa nedeniyle borçlu bulunulmadığının tespiti - eser sözleşmesi ilişkisi kapsamında teminat olarak verilen çekler - uyuşmazlık, Davalı tarafından davacı adına sigorta prim borçlarının ödendiği yönündeki mahsup savunmasının mahkemece dikkate alınmasının gerekip gerekmediği, mahsup savunmasının dikkate alınması gerektiğinin kabulü halinde, SGK primlerine ilişkin ödemelerin dayanağı olan hesapların incelenmesi suretiyle yapılan ödemelerin kimin borcuna ilişkin olduğu konusunda bilirkişi raporu alınarak, davacı adına davalının ödeme yaptığının tespiti hâlinde bu ödemelerin mahsubuna karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü - tahkikatın bittiğinin tefhim edildiği celseden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için yeni bir gün tayininin zorunlu olup olmadığı - uyuşmazlık, yerel mahkemece sözlü yargılama için gün tayin edilip tebliğ olunmasından sarfınazar edilmiş olmasına ilişkin usul hatasının, hukuk davaları bakımından adil yargılanma hakkını düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/1’inci maddesi ile hukuki dinlenilme hakkına ilişkin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 27’nci maddesi bakımından kararın salt bu nedenle bozulmasını gerektiren ciddi bir ihlal olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 46. maddesine dayalı tazminat istemi - temyiz kesinlik sınırının tespiti - Somut olayda davacılar aynı olaydan kaynaklanan zarar nedeniyle davalıya karşı olan birden fazla talebini (maddi ve manevi tazminat) aynı davada birleştirmiştir. Objektif dava birleşmesi olarak adlandırılan bu durumda taleplerin her biri ayrı dava olmakla birlikte, görünüşte tek bir hüküm bulunduğundan temyiz kesinlik sınırının tespiti için maddi ve manevi tazminat istemlerinin toplanmaları gerekmektedir. Bu durumda davacılar vekilinin temyiz talebi kesinlik sınırının üzerinde kaldığından ön sorunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

rücuen tazminat - iş kazasında sürekli iş göremezlik - uyuşmazlık, somut olayda mahkemece 23.09.2013 tarihinde aldırılan hesap raporunda 5510 sayılı Kanun’un 21. maddesi uyarınca gerçek zarar tavan hesabı yaptırılıp yaptırılmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ve itibari hizmet süresinin tespiti - uyuşmazlık; Anayasa Mahkemesi’nin 27.03.2007 tarih 26475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 04.10.2006 tarihli ve 2002/157 Esas 2006/97 Karar sayılı kararının geriye yürütülmesinin mümkün olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre davacının 506 sayılı Kanun’un Ek 5. maddesi uyarınca itibari hizmet süresinden yararlanabilme imkânının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

genel haciz yoluyla icra takibine itirazın kaldırılması - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması - sulhe davet - uyuşmazlık; icra takibine dayanak ... Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı'nın zarar tespit komisyon kararının, İİK'nın 68. maddesinde sayılan, itirazın kesin olarak kaldırılmasını sağlayan belgelerden olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat - uyuşmazlık; davalı ... tarafından yazılan ve ........... Gazetesinin 19.07.2009 tarihli sayısında yayımlanan "Devletin demirbaş bürokratı" başlıklı haberin, ifade özgürlüğü kapsamında korunması gereken eleştiri niteliği taşıyıp taşımadığı, eleştiri sınırlarını aşıp aşmadığı ve davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği, buradan varılacak sonuca göre davalıların manevi tazminatla sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan icra takibine itiraz - derdestlik itirazı - aynı ödeme emrinin ikinci kez tebliği - uyuşmazlık; borçlu asile ödeme emri tebliği sonrasında borçlunun usulsüz ödeme emri tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olarak tespiti ile borca itirazını icra mahkemesinde ileri sürmesinden sonra bu itiraz icra mahkemesinde derdest iken, alacaklının borçlu vekiline yeniden ödeme emri gönderilmesi talebi üzerine ikinci kez ödeme emri tebliğinin borçluya yeniden icra mahkemesinde itiraz hakkı verip vermeyeceği, burada varılacak sonuca göre ikinci itirazın derdestlik nedeniyle reddine karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - sahtecilik (imza inkârı) iddiası - ceza dosyası - senetlerin bedelsizlik iddiası - uyuşmazlık: Eldeki davada bedelsizlik iddiası dikkate alındığında ispat külfetinin hangi tarafa düştüğü ve somut olay bakımından ispat yükünün yer değiştirip değiştirmediği, burada varılacak sonuca göre davacının bedelsizlik iddiasının ispatı yönünden davalının bono bedeli olarak yapılan ödemenin bankada yapılan fiktif işlem olduğu, banka ilgilileri ve davalı hakkında ceza davası açıldığı yönündeki iddialarının kanıtı bakımından bir karar verilebilmesi için açılmış olan ceza davasının sonucunun beklenmesinin ve ceza davası sonuçlandıktan sonra da duruma göre banka kayıtları üzerinde konusunda uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmasının gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatının tahsili - görevli mahkeme - uyuşmazlık; eldeki davaya bakmakla görevli olan mahkemenin asliye hukuk mahkemesi mi yoksa asliye ticaret mahkemesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır. .....Bu durumda Karayolu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasına ilişkin üçüncü kişi olan hak sahipleri ve hak sahiplerinin halefleri tarafından açılan davalar, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle, TTK’nın 4/1-a maddesi gereği mutlak ticari dava olup aynı Kanun’un 5/1 maddesi gereği asliye ticaret mahkemesi tarafından bakılıp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

hizmet tespiti ve Kurum işleminin iptali - adres eksikliğinin tamamlanmaması - ilanen tebliğ - davanın açılmamış sayılması - uyuşmazlık; davalı ... Tarım Ürünleri Turizm İnşaat Taahhüt Kuyumculuk Emlak Ticaret Sanayi Limited Şirketinin adresinin davacıya verilen kesin süre içerisinde bildirilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin doğru olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

prime esas kazancın tespiti istemi - uyuşmazlık; prime esas kazancın tespitine ilişkin eldeki davada mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 288. maddesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 200. maddesi) çerçevesinde yeterli araştırmanın yapılıp yapılmadığı, aynı konuda başka bir sigortalı tarafından davalılar aleyhine aynı delillere dayanılarak açılan davada verilen ret kararının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği dikkate alındığında eldeki davada onanarak kesinleşen ret kararının aksine bir karar verilmesinin hukuki istikrarın zedelenmesine sebebiyet verip vermeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu kaydında düzeltim - tapu kayıtlarında malik kimlik bilgilerinin düzeltilmesi - görevsizlik kararı - uyuşmazlık; tapu kaydında malik kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine konu eldeki davada, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20/1. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi için gerekli koşulların oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

sözleşmeden kaynaklanan alacak - uyuşmazlık; taraflar arasındaki kum-çakıl alımına ilişkin sözleşmede, sözleşme bedelinin bir kısmının ödeme aracı olarak öngörülen iki adet çek yönünden ödeme yapılıp yapılmadığı hususunda ispat yükünün taraflardan hangisine ait olduğu, davacıya ait olduğu sonucuna varılacak olur ise dosya kapsamına göre ödemenin ispatlanmış sayılıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, temel ilişkiye dayanarak kambiyo senedine bağlanan alacağın ödenmediğini ileri süren davalının, ödeme aracı olarak kararlaştırılan söz konusu çeklerin aslını ibraz veya zayi edildiğini ispat edememiş olması karşısında yerel mahkemece ödenmeme savunmasında ispat yükünün davalı üzerinde olduğu ve bu yönde ispatın sağlanamadığı gerekçesi ile tüm sözleşme bedelinin ödendiği kabul edilerek verilen direnme kararı hukuka uygun ve yerindedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

hizmet tespiti - köy koruma bekçiliği - hak düşürücü süre - uyuşmazlık; somut olayda davacının talep ettiği hizmetlerinin tespiti bakımından dosyaya sunduğu kimlik belgesinin hak düşürücü süreyi kesen belgelerden sayılıp sayılamayacağı ve buradan varılacak sonuca göre hak düşürücü sürenin geçip geçmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

uluslararası karayoluyla taşıma (CMR) sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemi - uyuşmazlık; Karayolu ve Milletlerarası Mal Nakliyatı Mukavelesi İle İlgili Anlaşma (CMR) hükümlerine tabi olan dava konusu taşımada zarar tespiti yapılırken, taşımaya konu emtianın taşıma için teslim alındığı yerdeki değerinin usulüne uygun şekilde belirlenip belirlenmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

TPE YİDK kararının iptali ile başvuru konusu markanın tescili halinde hükümsüzlüğü istemi - uyuşmazlık; dava konusu “Feast.......... Sticks +Şekil” ibareli marka başvurusunda yer alan “sticks” ibaresinin tescili talep edilen sınıflar gözetildiğinde yardımcı unsur niteliğinde olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre davacının itiraza mesnet olarak gösterdiği markalar ile 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi kapsamında iltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat - uyuşmazlık, dava konusu haberin başlığında yer alan "Darbeci Baro" ifadesinin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediği, buradan varılacak sonuca göre davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan taşıma ücreti alacağı - uyuşmazlık; dava konusu alacağa ilişkin olarak bir başka dosyada dinlenen tanığın taşıma işinin davalı adına yapıldığına ve taşınan malzemelerin davalıya teslim edildiğine dair beyanının güçlü delil oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır. .....

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - iş sözleşmesi devam ederken alınan dava konusu makbuz-ibraname - kısmi ödemenin mahsubu - uyuşmazlık; somut olay bakımından iş sözleşmesinin devamı sırasında alınan ibranamenin geçerli olup olmadığı; burada varılacak sonuca göre ibranamenin makbuz kabul edilerek içeriğinde yazılı miktarın faizi ile birlikte kıdem tazminatından mahsubunun gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

TİS’den kaynaklanan işçilik alacakları - cevap dilekçesinin ıslahı suretiyle ileri sürülen zamanaşımı defi - uyuşmazlık, davalının cevap dilekçesinde ileri sürmediği zamanaşımı defini, cevap dilekçesini ıslah ederek ileri sürdüğü somut olayda, cevap dilekçesinin ıslahının geçerli olması için harç yatırılmasının gerekip gerekmediği, burada varılacak sonuca göre zamanaşımı definin dikkate alınıp alınamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali - Kuruma borçlu olmadığının tespiti - iptal edilen yaşlılık aylığının yeniden bağlanması talebi - uyuşmazlık, somut olayda yersiz olarak yapıldığı tespit edilen yaşlılık aylığı ödemelerinin 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesinin “b” bendi uyarınca geri alınmasında Borçlar Kanunu’nun sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

imzaya itiraz - kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibinde imzaya itiraz - Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun...........sayılı ilamlarında belirtildiği üzere bilirkişi tarafından karşılaştırmaya esas imza olarak kabul edilen ödenmiş çeklere ilişkin olarak borçlunun imza itirazında bulunmamış olması, daha sonra yapılacak olan bir takipte imza inkârında bulunmasını engellemez. Yani ödeme olgusu imza itirazını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla borçlunun daha önce ödenmiş çeklerdeki imzasına itiraz etmemiş olması, daha sonra yapılacak imza incelemelerinde ödenmiş çeklerin karşılaştırmaya elverişli belge olarak kabulü sonucunu doğurmaz.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itibari hizmet süresinin tespiti - bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmemesi - ......somut olay değerlendirildiğinde; çalışmaların geçtiği iş yerlerindeki revizyon döneminde geçen çalışmaların 506 sayılı Kanun’un Ek 5/IV. maddesindeki itibari hizmet süresinden yararlandırılmasının gerekip gerekmediği konusunda raporlar arasındaki çelişki giderilmeden, çalışmanın geçmediği başka bir iş yerinde yapılan keşif sonucu alınan raporun hükme esas alınarak sonuca gidilmesi doğru değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

zorunlu Esnaf Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti - uyuşmazlık; somut olay bakımından 01.01.1986-02.05.1991 tarihleri arasında vergi, sicil ve oda kaydı bulunmayan davacının bu döneme dair primlerin icraen tahsil edilmesi nedeniyle mülga 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - belirsiz alacak davası - işe iade davası - boşta geçen süre - uyuşmazlık; somut olayda dava konusu kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin alacağı, fark işe başlatmama tazminatı ile fark boşta geçen süre ücreti alacaklarının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

evlilik birliğinin sarsılması hukuksal nedenine dayalı (TMK m. 166/1) boşanma - manevi tazminat - uyuşmazlık, davalı erkeğin eşine ve eşinin ailesine yönelik "sizi süründüreceğim" şeklinde sarf ettiği sözlerin Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi kapsamında kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyıp taşımadığı, burada varılacak sonuca göre davacı (kadın) yararına manevi tazminata hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - terör olayları nedeniyle uğranılan zararların karşılanması - geç ödeme nedeniyle faiz alacağının tahsili için icra takibi - uyuşmazlık 5233 sayılı Kanun çerçevesinde sulhnameye bağlanan tazminat ödemesinin anılan Kanun’da öngörülen üç aylık süreden sonra yapılmış olması nedeniyle davacının işlemiş faiz talebinde bulunulabilmesi için temerrüt ihtarının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacakları - iş sözleşmesinin feshi, istifa ve ihbar tazminatının tahsili - uyuşmazlık, somut olayda davacı-birleşen dava davalısı işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilip feshedilmediği, burada varılacak sonuca göre davalı-birleşen dava davacısı işverenin ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır. ......Bu durumda, davacı işçi haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan iş sözleşmesini feshettiğinden, davalı işverenin ihbar tazminatına hak kazandığı açıktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - iş sözleşmesinin feshi - taraf teşkili - somut olay değerlendirildiğinde, mahkemece, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye, ilk karar, bozma ve direnme kararları “...” adresi esas alınarak tebliğe çıkartılmış, direnme kararı ise davalı şirketin yanı sıra davalı sıfatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir. ..........Devlet Hastanesi Başhekimliğinin tüzel kişiliği bulunmadığından, dava dilekçesi, bozma kararı ve bozma sonrası duruşma günü, direnme kararı dâhil tebligatların davalı Sağlık Bakanlığına usulünce tebliğ edilmeden ve taraf teşkili sağlanmadan, bu davalının savunma hakkını kısıtlar biçimde yargılama yapılıp direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - Kuruma borçlu olunmadığının tespiti ile ödeme emrinin iptali istemi - hukuki yarar - somut olay değerlendirildiğinde, dava konusu 2010/17 nolu ödeme emrinin..... İnş. Ve Tic. A.Ş. adına düzenlendiği, ancak bir dönem şirketin ortakları olan davacılara tebliğ edildiği, bu nedenle Kurumca şirket adına düzenlenen ödeme emrinin davacıların adlarının yazılı olduğu tebligat parçası ile davacıların adresine gönderilmesinin davacıların hukuki durumunun güncel (halihazır) ve ciddi bir tehlike ile tehdit edilmesine sebep olduğu, öte yandan Kurum tarafından mahkemeye verilen cevap dilekçesi ile prim alacağının davacıların şahsi mal varlığından karşılanacağına vurgu yapıldığı, bu hâliyle davacıların hukuki durumu tereddüt içinde olup kendilerine ödeme emri gönderilmesinin davacılara zarar verebilecek nitelikte bulunduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla davacıların menfi tespit talebi yönünden dava açmalarında hukuki yararları bulunmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kurum işleminin iptali ile Kuruma borçlu olmadığının tespiti - iptal edilen yaşlılık aylığı tahsisi şartları - uyuşmazlık, somut olayda davacının kendi adına tescil edilen işyerinden 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık bildirimi yapıldığı gerekçesiyle Kurum tarafından iptal edilen sigortalılık süresinin 506 sayılı Kanun kapsamında mı yoksa 1479 sayılı Kanun kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat - yetkili yargı - PTT'nin tebligatı geç ulaştırması - özel hukuk tüzel kişileri - uyuşmazlık; somut olay bakımından tebligatın geç yapılmasından kaynaklanan maddi zararın tazmini istemli eldeki davanın idari yargıda mı yoksa adli yargıda mı görülmesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak - tıbbi malzeme gideri alacağı - görevli mahkeme - tıbbi cihaz bedelinin iadesi - uyuşmazlık; davacı şirket ile davalı Kurum arasında sözleşmeden kaynaklanan bir borcun bulunup bulunmadığı, buradan varılacak sonuca göre somut olayda İş Mahkemesinin yetkili olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

yaşlılık aylığının kesilmesine yönelik Kurum işleminin iptali ve yaşlılık aylığının kesildiği tarih itibariyle yeniden bağlanması istemi - uyuşmazlık; davacının ....Holding A.Ş.’nin Kocaeli ilinde bulunan iş yerinde çalışmasına rağmen aynı şirket tarafından Trabzon ilinde tescil edilmiş..... sicil numaralı iş yerinden bildirilen hizmetlerinin Kurum tarafından iptal işleminin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

hizmet ve prime esas kazancın tespiti - uyuşmazlık; somut olayda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 288’inci maddesinin (Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 200’üncü maddesi) uygulanma olanağının bulunup bulunmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının çalıştığı iş yerinde muhasebe işlerinde çalışan ... tarafından düzenlenen 16.06.2007 tarihli belgenin prime esas kazancın tespitinde yazılı delil niteliğinde kabul edilip edilemeyeceği, davacının prime esas kazancının tespitine yönelik mahkeme kabulünün yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

sigorta başlangıç tarihinin tespiti ile yaşlılık aylığı bağlanması - çırak olarak çalışıp çalışmadığı - uyuşmazlık; somut olay bakımından 01.01.1967 doğumlu davacının 02.06.1980 tarihinde davalı işyerinde geçen çalışmasının çıraklık statüsünde olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre davacının sigorta başlangıç tarihinin 02.06.1980 tarihi olarak tespitinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - belirsiz alacak - şube kar payına göre ödenen EVA primi - bilirkişi raporu - uyuşmazlık, somut olay bakımından kıdem tazminatının belirsiz alacak olup olmadığı; burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. ....Öte yandan her ne kadar kıdem tazminatı tavandan hesaplanmış ise de, tavanın aşıldığı, tahkikat aşamasında bilirkişi tarafından işçinin çıplak ücretine, ücretin eki olan ayni ve nakdi sosyal yardımların eklenmesi ile başka bir deyişle bilirkişi raporu alınması ile saptanmıştır. Şu hâlde davacı işçinin dava açarken elinde ücretinin eklerini belirleyebilmesi için gerekli belgelerin bulunmaması yanında giydirilmiş ücretin tahkikat aşamasında bilirkişi raporu alınması ile tespit edilmesi karşısında kıdem tazminatının belirsiz alacak olduğu sonuca varılmıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

muarazanın giderilmesi - emekli maaşına bloke konulması - hukuki dinlenilme hakkı - adil yargılanma hakkı - ilk karara dayalı direnme hükmü - Uyuşmazlık konusu dosyada da davacının davalı Bankanın “Atatürk Caddesi Sincan Şubesi”nde bulunan emekli maaşı hesabında usulsüz işlem yapıldığı iddia edilmiş ancak dava dilekçesi bir başka şubeye tebliğ edilmiş, dava davalının yokluğunda, savunması alınıp delilleri toplanmaksızın görülmüş ve karar verilmiştir. Sonraki aşamada doğru muhataba tebliğ sağlanmış ise de yukarıda izah edildiği üzere savunma hakkının kısıtlanarak toplanmış ve değerlendirmeye tabi tutulmuş deliller üzerinden verilen ilk karara dayalı direnme hükmünün usul ve yasaya uygun olduğundan bahsedilemez.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak - aracın ayıplı olması - semenden tenzil - gizli ayıp - uyuşmazlık; somut olayda dava konusu aracın boya kalınlığının orijinal ve seri üretim araçlar dikkate alındığında normal ölçülerde olmasına rağmen aracın özel üretim araç olması göz önünde bulundurulduğunda araçtaki boya kalınlığının gizli ayıp olarak kabul edilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İİK 96 ve devamı maddeleri gereğince 3.kişinin istihkak iddiası - duruşma gününün duruşma tutanağına sehven hatalı yazılması - uyuşmazlık; davanın 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 409/ son maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. .....Ancak 02.12.2008 tarihli yenileme dilekçesinden sonra düzenlenen 03.12.2009 tarihli yenileme tensip tutanağı,taraflara çıkarılan davetiyelerdeki duruşma günü ,davalı vekilinin 12.03.2009 tarihli dilekçesi,mahkemenin 01.04.2009 tarihli kararından 10.03.2009 saat 09.30 yapılması gereken duruşmanın 09.03.2009 tarinde yapıldığı ve yasal olmayan şekilde davanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından davanın üç kez takipsiz bırakıldığının kabülü mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kadastro tespitine itiraz - uyuşmazlık; davacıların (davacı Şerefliler) tutunduğu tapu kayıtlarının hukuken geçerli kayıtlar olup olmadığı, davalı tarafın zilyetliğinin Arazi Kanunnamesi’nde (20 ve 78.md.ler) düzenlenen şekilde tapu kaydının hukuki kıymetini kaybettirecek nitelikte bulunup bulunmadığı, davacı tarafın (davacı Şerefliler) tutunduğu tapu kayıtlarına kapsam tayini gerekip gerekmediği, sonucuna göre de, mahkemece tapu kayıtlarına kapsam tayini yönünden bozma kararında belirtilen şekilde araştırma ve inceleme yapılmasının gerekip gerekmediği noktalarında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacaklarının tahsili - belirsiz alacak davası - toplu iş sözleşmesi artışlarından kaynaklanan alacakların belirlenmesi - uyuşmazlık, somut olayda dava konusu fark ücret, ikramiye, ilave tediye ve sosyal yardım alacaklarının belirsiz alacak olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının belirsiz alacak davası olarak eldeki davayı açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ödeme emrinin iptali istemi - hak düşürücü süre - usulsüz tebligat - uyuşmazlık; somut olay bakımından davacı adına........... Sok. No:....../Eskişehir adresinde babası K. Ç.'ya aynı çatı altında oturduğu belirtilmeden yapılan tebligatın geçerli olup olmadığı ve buradan varılacak sonuca göre ödeme emirlerinin iptaline ilişkin olarak açılan eldeki davanın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen 7 günlük süre içerisinde açılıp açılmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

menfi tespit - bedelsiz senedi kullanma suçu - adli para cezası - uyuşmazlık; somut olayda davacının dava dışı şirkete teminat amacıyla verdiğini iddia ettiği senedin davalı tarafından sonradan doldurulduğu bu nedenle davacının borçlu olmadığına yönelik iddiasını yazılı delille kanıtlamasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

5510 sayılı Kanun'un 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması istemi - uyuşmazlık, 01.10.2008 ile 30.03.2010 tarihleri arasındaki isteğe bağlı sigortalılık süresinin 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında mı yoksa 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında mı değerlendirileceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

ödeme emirlerinin iptali istemi - üçüncü kişi - hak düşürücü süre - ödenmeyen sigorta primlerinden üst düzey yönetici sıfatı olmadığı için ödeme emrinin iptali - uyuşmazlık; ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkin davada, ödeme emirlerinin tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre geçtikten sonra davanın açılması durumunda davacının 3. şahıs kapsamında sayılan kişilerden olup olmadığının araştırılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Hakkında takip konusu alacakla ilgili şahsi sorumluluğa dair yasal koşullar gerçekleşmeyen kimse, Kurumun işlemine rağmen hukuken borçlu değil, üçüncü kişi konumundadır ve salt hak düşürücü süreyi geçirmesi nedeniyle, Kanunda açık düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle borçlu olmadığını ispat yollarından mahrum bırakılması hukuka uygun kabul edilemez.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

davacının murisinin sigortalılık sürelerinin tespiti ile ölüm aylığı bağlanması istemi - uyuşmazlık; somut olay bakımından davacıya ve çocuklarına askerlik borçlanmasının ödendiği 05.05.2008 tarihini takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanıp bağlanamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat - uyuşmazlık, somut olay bakımından iş kazası nedeniyle yaralanan davacı için takdir edilen 15.000,00TL manevi tazminat miktarının çok fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. somut olay değerlendirildiğinde; 24.08.1999 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle sigortalı ...’in %15,20 oranında maluliyete yol açacak şekilde yaralandığı, olayın meydana gelmesinde sigortalının %20 oranında kusurlu bulunduğu anlaşıldığından tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyadaki tutanak ve kanıtlar, direnme kararında açıklanan nedenler, tarafların kusur durumu ve davacının uğradığı zarar ile olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü dikkate alındığında yerel mahkemece davacı adına hükmedilen 15.000,00TL manevi tazminat miktarı yerindedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak istemi - tapu tahsis belgeli taşınmaz - enkaz bedeli - uyuşmazlık; tapu tahsis belgeli gecekondu için taraflar arasındaki tapu tahsis belgeli tesis sözleşmesi ve analiz raporu çerçevesinde yapılan hesaplamada enkaz bedelinin mi yapı bedelinin mi ödeneceği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

hizmet ve prime esas kazancın tespiti - uyuşmazlık; somut olay bakımından prime esas kazancın miktarı dikkate alındığında, bu iddianın 1086 sayılı Kanun'un 288 ve 289 (HMK'nın 200 ve 202) maddelerindeki hükümler çerçevesinde ispatının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

optisyenlik sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle doğan maddi ve manevi zararın tazmini - uyuşmazlık taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı davranıldığı iddiası ile davalı Kurum tarafından gerçekleştirilen fesih işleminin haksız olmakla iptali gerektiğinin mahkeme kararı ile tespit olunduğu olayda, davalının fesih nedeniyle davacının uğradığı iddia olunan kâr mahrumiyetinden sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi - eski yaralanmalardan kaynaklı kemik kırıkları - uyuşmazlık, somut olayda davacının SGK tarafından tespit olunan iş göremezlik oranının, eldeki davaya konu iş kazasından önceki yaralanmalar da dâhil edilerek belirlendiği yönündeki davalı itirazlarının incelenmesinin mümkün ve gerekli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

işçilik alacağı - yetkili mahkeme - görevli mahkeme - uyuşmazlık, işçilik alacakları istemli eldeki davada, mahkemenin yetkisine ilişkin olarak yapılan araştırmanın yeterli olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davaya bakmaya yetkili mahkemenin Elbistan mı yoksa Afşin İş Mahkemesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş kazası sonucu oluşan maluliyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat - uyuşmazlık, somut olay bakımından iş kazası nedeniyle davacı yararına takdir edilen 10.000,00TL manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, 11.05.2001 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle davacı işçinin iş göremezlik derecesinin % 10,1 olarak belirlendiği, olayın meydana gelmesinde davacı işçinin % 40 oranında, davalı işveren şirketin ise % 60 oranında kusurlu olduğu hususlarında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Hâl böyle olunca, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyadaki tutanak ve kanıtlar, direnme kararında açıklanan nedenlerle, tarafların kusur durumu ve davacının maluliyet oranı, yaşı ayrıca davacının uğradığı zarar ile olayın meydana geldiği tarihteki paranın alım gücü dikkate alındığında yerel mahkemece hükmedilen manevi tazminat miktarı yerindedir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kurum işleminin iptali - babası üzerinden hak sahibi kız çocuğu sıfatıyla bağlanan ölüm aylığının boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının belirlendiği gerekçesiyle davalı Kurumca kesilmesi - uyuşmazlık: ...........1. İş Mahkemesinin 2010/774 Esas, 2013/214 Karar sayılı kararının işbu dava dosyası bakımından 6100 Sayılı HMK’nın 114/1-i maddesi anlamında kesin hüküm niteliğinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat - ıslah dilekçesi - zamanaşımı - Davacı davalı şirketin işçisi olarak çalıştığı sırada 13.08.2002 tarihinde gerçekleşen trafik kazası ile yaralanmış, 24.09.2004 tarihli dava dilekçesi ile davacı vekili vuku bulan olay nedeniyle doğan manevi zararlarının ve kısmi dava suretiyle bir kısım maddi zararlarının tazmini talep etmiştir. Uyuşmazlık ıslahla talep edilen maddi tazminat istemleri yönünden zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin olup, mahkemece 20.12.2010 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna göre davacının iyileşmesinin on sekiz aya kadar uzayabileceği ve bu dönemde %100 malul sayılması gerektiği yönündeki mütalaa da esas alınarak iyileşme süresi de eklendiğinde ıslah tarihi itibariyle zamanaşımının gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak ve tazminat davası - arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - ıslah - ıslahın yetkisiz vekil tarafından yapıldığı iddiası - ....Asıl davada davacı, birleşen davada davalı yüklenici kooperatif vekili Av. Ş.. T.. Ö. istifası daha önce müvekkiline tebliğ edilmediğinden, bundan haberdar oldukları 07.05.2009 tarihi itibariyle tebliğin gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Bu itibarla, ıslah talebinin reddine karar verildiği 07.05.2009 tarihli duruşmada asıl davada davacı, birleşen davada davalı yüklenici kooperatif vekilinin vekalet görevinin bulunmadığının kabulü mümkün olmadığı gibi, aynı duruşmada hazır bulunan asıl davada davacı, birleşen davada davalı yüklenici kooperatif temsilcileri, ıslah işlemine muvafakat ettiklerinden, artık ıslahın yetkisiz vekil tarafından yapılmasından bahisle reddi mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iflas yolu ile adi takibin kesinleşmesi üzerine davalıların iflası istemi - Davacı şirket iflas yoluyla adi takibinde toplam 641.481,58 TL faiz alacağı niteliğindeki asıl alacağın faiz işletilmeksizin tahsilini talep etmiştir. Depo emrine esas alacağı saptayan İcra Müdürlüğü'nce hazırlanan hesap tablosunda ise, faiz niteliğindeki bu alacağa işlemiş faiz hesaplanması ve hesap tarihinden sonra günlük faiz işletileceğinin belirtilmesi suretiyle talep aşılmıştır. Mahkemece, 6100 sayılı Kanun'un 26. maddesine aykırı olarak talebin aşılması, 6098 sayılı TBK'nın 121/3. maddesine aykırı olarak ta faize faiz yürütülmesi suretiyle miktarı belirlenen depo emrine dayalı olarak davalı şirketlerin iflasına karar verilmesi, İİK'nın 158. maddesine aykırı olup, hükmün bozulması gerekmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

gecikme tazminatı - asıl ve birleşen alacak davası - arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - yapı ruhsatı alma yükümlülüğü - Yanlar arasındaki sözleşmede yapı ruhsatı alma yükümlülüğünün hangi tarafa ait olduğu gösterilmediğinden İmar Kanunu uyarınca yapı ruhsatı alma görevi arsa sahibine aittir. Alınan ruhsatın yasal geçerlilik süresinin dolduğu ve davacı arsa sahibince yenilenmediği için yükleniciden inşaata devam ederek yapı kullanım izin belgesi alması beklenemez.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

iflasın ertelemesi kararının uzatılması istemi - dosya üzerinden karar verilmesi - Somut olayda mahkemece, davacı vekilinin uzatma talebinin yeni bir talep olduğu gözetilerek, yeni bir esas numarası üzerinden yargılama yapılarak, davanın taraflarına tebligat çıkartılıp, duruşma açılmak suretiyle yukarıda belirtildiği şekilde bilirkişiden tekrar rapor alınıp kayyım raporları ile birlikte değerlendirilip, varılacak uygun sonuç dairesinde karar verilmesi gerekirken, kayyım raporuyla yetinilerek talebin dosya üzerinden kabulüne karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin haksız feshine dayalı olarak tazminatın tahsili - fesih tarihi - fesih iradelerinin birleştiği tarih - Yüklenici tarafından, fesih anına kadar arsa sahibinin malvarlığına giren yararlı ve yasal olan imalatın parasal karşılığının ödenmesi talep edilebilir. Yüklenici tarafından istenebilecek bedel, fesih iradelerinin birleştiği ya da bu şekilde bir irade birleşmesi yoksa fesih hakkındaki mahkeme kararının kesinleştiği veya kesinleşen mahkeme kararına göre belirlenen fesih tarihi itibariyle, imalatın mahalli piyasa rayiçlerine göre belirlenen bedelidir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

davacı şirket ile davalı kooperatif arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı eksik ve ayıplı işler bedeli ile gecikme tazminatının tahsili - batıl sözleşme - .....sözleşme imzalanmayan paydaşların sözleşmeye onay vermediklerinin belirlenmesi durumunda sözleşmenin geçersiz olduğunun kabulü ile bu gerekçeyle davanın reddine, tüm paydaşlarla imzalandığının ya da imzalanmayanların sözleşmeye onay verdiklerinin belirlenmesi durumunda ise, uyuşmazlığın esası incelenip, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca davacı arsa sahibinin eksik ve ayıplı işler bedeli ile gecikme tazminatı talepleri hakkında inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, kooperatifin üyelerine konut edindirmek amacıyla yüklenici sıfatıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapabileceği, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve anasözleşmede bunu yasaklayan herhangi bir düzenleme bulunmadığı hususu gözardı edilerek yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olamıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

şahsi iflas davası - ortak ve yöneticilerin iflası - Banka ortak ve yöneticilerinin sorumluluğu ve şahsi iflası - Mahkemece görüşüne başvurulan ve hukuki değerlendirme içeren bilirkişi raporunda bankacılık mevzuatındaki bu özel düzenlemelerin hüküm ve sonuçları görmezden gelinmek suretiyle, genel olarak tüzel kişilerin temsil ve ilzamı ile anonim şirketler hukukunda yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak, aleyhinde dava açılan kimselerin iflasına karar verilemeyeceğine dair görüş bildirilmiştir. Oysa bir tüzel kişilik taşıyan ve anonim şirket olarak kurulan bankaların yönetici ve denetçilerinin şahsi iflası, MK. ve TTK. ile getirilen genel hükümlerden tamamen ayrı olacak biçimde bankacılık mevzuatı ile düzenlenmiştir. Özel düzenlemenin bulunduğu yerde, genel hükümlerden hareketle ve hatalı hukuki değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, kararın bozulması gerekmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak - arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı eksik iş bedeli istemi - aktif husumet yokluğu - Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı eksik iş bedeli istemine ilişkindir. 04.05.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, dava dışı arsa sahibi S. Ç. ile davalı yüklenici arasında yapılmıştır. Dava ise B.. Y.. tarafından açılmıştır. Apartman yönetiminin sözleşmede taraf olmaması, sözleşmenin tarafı olan arsa sahibinin sözleşmeden doğan haklarını temlik ettiğine dair bir iddianın da bulunmadığı dikkate alınarak aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

alacak davası - hizmet alım sözleşmesi - dava dışı işçiye yapılan ödemenin bir kısmının diğer işverenden tahsili - görevli mahkeme - Mahkemece, dosya kapsamına göre; ihtilafın işçi işveren ilişkisinden kaynaklandığı gerekçesiyle, dava dilekçesinin görev yönünden reddi ile talep halinde ....... İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın yanlar arasında akdolunan hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanmış bulunması ve davanın tarafları arasında işçi işveren ilişkisi de bulunmaması karşısında, somut olaya konu ihtilafın çözümünün yerel mahkemeye ait olduğu gözetilmeksizin, iş mahkemesinin görevli bulunduğundan bahisle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kooperatif ortaklığına dayalı olarak davacı adına kur’ada isabet eden bağımsız bölümün, davacıya aidiyetinin tespiti, tapuda tescili, mümkün olmaması halinde bedelinin tazmini istemi - Kooperatifler hukukunda ortakların hak ve borçlarına karar vermekle yetkili organ genel kuruldur. Yönetim kurulu genel kurulun bu yetkisini kullanamaz. Davalı kooperatif yönetim kurulunun, yetkisini aşarak, kurada davacı R.. L.. adına isabet eden A-1 Blok 1. Kat. 5 numaralı yeri K.. Ö..'e tahsis etmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunun kabulü gerekir. HUMK’nın 237/2. maddesi hükmü uyarınca kesin hüküm olgusunun varlığı için tarafların, dava konusu ve dayanılan nedenlerin aynı olması gerekir. Bu nedenle birleşen dosya davalısı K.. Ö..'ün arsa sahipleri aleyhine açtığı davada verilen karar davacı açısından kesin hüküm oluşturmayacaktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil - zamanaşımı def’i - Taraflar arasında düzenlenen sözleşme uyarınca edimlerini yerine getirmesi halinde 7 nolu dükkan vasfındaki bağımsız bölümün batar kısmının davacıya verilmesi kararlaştırıldığına ve anılan yerin ilk günden itibaren davacı tarafından kullanılıyor olmasına göre davacının talebi açısından zamanaşımı işlemez. Bu durumda, mahkemece, davalı tarafın zamanaşımı def’inin reddedilerek işin esasına girilip, tarafların iddia, savunma ve sundukları deliller çerçevesinde inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

itirazın iptali - faturaya dayalı alacak - yetki itirazı - Davacı tarafça, takip dayanağı faturanın davalı tarafa tebliğ edildiği iddia edilmiş olup, faturanın kargo ile gönderildiği ve teslim alındığı ileri sürülmüştür. Mahkemece, davacı vekilinin faturanın tebliği ile ilgili belgeleri sunması sağlanarak faturanın davalıya ya da çalışanına tebliğ edilip edilmediği araştırılıp; 6102 sayılı TTK'nın 21/2. maddesi uyarınca faturanın tebliğ edilmiş olması halinde içeriğinin kabul edilmiş sayılacağı da gözönünde bulundurularak taraflar arasındaki akdi ilişki kurulmuş olduğunun tespiti halinde HMK'nın 10. maddesi uyarınca sözleşmenin ifa edileceği yer icra dairesi yetkili olacağından sözleşmenin ifa edileceği yer araştırılarak icra dairesinin yetkisinin belirlenmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu iptali ve tescil, mümkün olmazsa tazminat ve kira bedelinin tahsili - ....Öte yandan, davacıya üyeliği devreden kişinin peşin bedelli ortak olduğunun belirlenmesi halinde, davacının da peşin bedelli ortak olarak kabul edileceği tartışmasızdır. Peşin bedelli ortaklık tesis eden bir genel kurul kararı bulunmadığı sonucuna varılması halinde, üyeliği devreden S.. T..'dan ya da davacıdan uzunca bir süre inşaat finansmanı için aidat istenilmemiş ise, bilançolarda, hesap cetvellerinde, faaliyet raporlarında, genel kurullarda ve üye kayıt defterlerinde; bu yönde bir borç kaydı yer almamışsa, davacının peşin bedelli ortak olduğunun kooperatifçe zımnen benimsendiği ve sadece genel yönetim ve altyapı giderlerinden sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

tapu iptali ve tescil - arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - iyiniyetli üçüncü kişi - tescil isteğinin reddine ilişkin kısmın temyiz edilmemiş olması - ....Bu durumda, mahkemece husumet konusu re’sen dikkate alınarak taraflar arasında akdi ilişki bulunmadığı gözetilip, davacı arsa sahibinin dava konusu müspet zararları sadece akidi olan yükleniciden isteyebileceğini dikkate alarak davalıların pasif husumet ehliyetinin bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken belirtilen bu husus nazara alınmaksızın işin esasına girilerek karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

sıra cetveline şikayet - aktif husumet ehliyeti - Sıra cetveline yönelik itirazda bulunma yetkisi, bu itiraz üzerine düzenlenecek yeni sıra cetveline girme hakkı bulunan alacaklılara tanınmıştır. Bir diğer ifade ile bedeli paylaşıma konu mal üzerinde haczi ya da rehni bulunmayan alacaklının, sıra cetvelinin iptalini istemekte de hukuki yararı yoktur. Somut olayda şikayetçinin, ihaleyle paraya çevrilen üç adet taşınmaz üzerinde bulunan hacizlerinin satış tarihi itibariyle ayakta olduğu anlaşılmakta olup, şikayetçinin sıra cetveline karşı itiraz hakkı yönünden aktif husumet ehliyetinin mevcut olduğu açıktır.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

kooperatif üyeliğinin tespiti - usulsüz tebliğ - harici öğrenme tarihi - Tebliğ belgesinde muhatabın tevziat saatinde o yerde bulunmadığı tespitine ve geçici olarak başka bir yere gidip gitmediği, tevziat saatinden sonra dönüp dönmeyeceği konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmediğinden tebligatın, Tebligat Kanunu'nun 20., Tüzüğün 23. maddelerine aykırı yapıldığı ve geçersiz olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan, vekil M. K. azilnameyi haricen öğrendiği tarih ile ilgili bir kabulü ve beyanının bulunduğu da savunulmamış ve kanıtlanmamış olup, muhatabın beyan etmesi gereken harici öğrenme tarihinin veya bunun aksinin tanık anlatımları ile kanıtlanması mümkün değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Çocuğun Cinsel İstismarı – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Davaya Katılma Hakkı Olmakla Birlikte Yargılamada Re’sen Bildirimde Bulunma Zorunlu Değildir 2- Kanun Yolu Muhakemesinde Davaya Katılma İsteğinde Bulunulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Hırsızlık Suçu Uzlaştırma Kapsamındadır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Farklı Zamanlarda Birden Çok Telefon Etme, Evinin Önüne Gelme, Takip Etme Şeklindeki Eylemler Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Israr Ögesini Oluşturur; Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Onsekiz Yaşından Önce İşlenen Suça İlişkin Mahkumiyet Tekerrüre Esas Alınamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hükmün Hazır Bulunan Sanığa Tefhimi ile Temyiz Süresi Başlar, Gerekçeli Kararın Hazır Bulunmayan Sanık Müdafiine Tebliği Yeni Bir Süre Başlatmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi Kapsamında Yapılan Tebligatta Haber Verilen Komşunun İsminin Tebliğ Mazbatasında Belirtilmesi Zorunludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirket Yöneticilerinin Yükümlülüklerini İhlal ve Kusurlarından Şirket Zarara Uğramış Ancak Ortaklar Doğrudan Zarar Görmemiş ise Açılacak Davada Tazminatın Kendilerine Değil Şirkete Verilmesini İsteyebilirler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hafta Tatil Ücretine Ayrıca Karar Verildiğinde Bu Çalışmaya Denk Gelen Güne Ait 7,5 Saat Fazla Çalışma Hesabında Dikkate Alınmamalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuk Son Tutanağında Hangi Alacak veya Tazminat Kalemlerinde Anlaşma Sağlandığı veya Anlaşma Sağlanamadığı Açık Olarak Belirtilmemiş ise Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra Takibinin Açıldığı Gün Alacaklının Banka Hesabına Yapılan Ödeme Takipten Önce Ödeme Olarak Kabul Edilemez; Haklı Takip Nedeniyle Borçlu Toplam Borç Üzerinden Takip Masrafları ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline İtiraz Davasının Kabulü Halinde Davalı Payının Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Dahil Olmak Üzere Davacıya Verilmesine, Varsa Artan Kısmın Davalıya Bırakılmasına Karar Verilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline Şikayetin Kabulü Halinde Kararın Gerekçesinde Sıra Cetvelinin Nasıl Düzenleneceği de Belirtilerek İptal Kararı Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Aracın Değer Kaybı, Kaza Tarihinden Önceki İkinci El Satış Değeri ile Onarıldıktan Sonraki İkinci El Satış Değeri Arasındaki Farka Göre Hesaplanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabında Eş, Çocuklar ve Anne Babanın Destek Payları

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali - Yabancı Para Alacaklarında Dava Tarihindeki Kur Karşılığı TL Üzerinden Karar Tarihindeki Tarifeye Göre Avukatlık Ücretine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanıldığı Kabul Edilen Taşınmaz Satışına Dayalı Alacak Davasında Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Değil Satış Tarihindeki Değerine Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Katılma Yoluyla Temyiz Asıl Temyiz Talebine Sıkı Sıkıya Bağlıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Anlaşmalı Boşanma – Mal Rejiminin Tasfiyesi Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığından Anlaşma Koşulları Arasında Yer Alması Zorunlu Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastro Tespitinden Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Açılacak Tapu İptali ve Tescil Davaları Tutanakların Kesinleşmesinden İtibaren On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Raporla İlaç Alınmasında Kimlik Kontrolünü Gerektiği Gibi Yapmayan Eczane Hakkında Kurum Tarafından Cezai İşlem Uygulanması İçin Eczacı veya Çalışanının Kastı veya Kurumun Zarara Uğramış Olması Koşul Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Direnme Kararı Verildikten Sonra Bu Karar Esas Yönünden Bozulmadan Dönülerek Yeni Bir Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mudilerin Off Shore Alacaklarının Tahsili İçin Açtıkları Davalarda Zamanaşımı Başlangıcı Off Shore Hesabına Aktarma Tarihidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Aynı Davada Yargılanan ve Beraat Eden Birden Çok Sanık Bir Avukat Tarafından Temsil Edilmiş Olsa da Kamu Davası Açılmasına Neden Olacak Derecede Kusurlu Olmamaları Koşuluyla Her Biri İçin Ayrı Vekalet Ücretine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kovuşturma İzni Verilen Avukat Hakkında İddianame Düzenlendikten Sonra Son Soruşturmanın Açılması Kararı Verilmeksizin Yargılama Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Zorunluluk Halinin Gerekçesi Belirtilmeden Sanığın Hiçbir Aşamada Duruşmada Hazır Bulundurulmadan SEGBİS Yöntemi ile Savunması Alınıp Son Sözü Sorularak Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Suçun İşlendiği Konusunda Yeterli Şüphe Var ise C.Savcısı Tarafından İddianame Düzenlenerek Kamu Davasının Açılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Usulüne Uygun Bir Arama Emri veya Adli Arama Kararı Olmaksızın Kolluk Görevlilerince Elde Edilen Suça Konu Eşya Hukuka Aykırı Delil Niteliğinde Olup Hükme Esas Alınamaz – Koruma Tedbirleri – Arama ve El Koymaya İlişkin Kurallar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Şartını İhlal – Tazyik Hapsi Bir Disiplin Hapsi Olup Üç Aya Kadar Belirlenir; Belirli Bir Süre Olarak Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Makine Kırılması Hasar Bedeli Talep Edilen Uyuşmazlıkta Sigortacının Sözleşmenin Kurulması ve Devamı Sırasındaki Aydınlatma Yükümünü Yerine Getirdiği İspatlanmadıkça Operatör Sertifikası Bulunmadığı Gerekçesiyle Hasarın Teminat Dışı Olduğu Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bağ-Kur Sigortalılığı Kapsamında Aylığa Hak Kazanmada Sigortalılık Süresi Değil Primi Ödenmiş Günler Esas Alındığından Bir Günlük Sigortalılık Başlangıcının Tespitinde Hukuki Yarar Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerinde Taraflar Uygulanacak Hukuku Seçmişlerse Uyuşmazlık Halinde Kural Olarak Bu Hukuk Uygulanır – Mudat İşyeri Hukukunun Uygulanma Koşulları

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Elbirliği Mülkiyeti Devam Ettiği Sürece Mirasçılardan Biri ya da Birkaçı Üçüncü Kişilere Karşı Payları Oranında Tapu İptali ve Tescil İsteyemezler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mirasın Gerçek Reddinde Davacının Duruşmaya Gelme Mecburiyeti Olmadığı İçin HMK’nun 150. maddesi Uygulanarak Davanın Açılmamış Sayılması Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordatoda Kabul Edilmeyen ve Çekişmeli Hale Gelen Alacak Davalarında Arabuluculuğa Başvuru Yapılması Zorunlu Değildir.

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konusuz Kalan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiğinde Nispi Harç Değil Maktu Harç Alınmasına Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Süreli Vekaletnamedeki Süre Dolmasına Rağmen Aynı Avukatla Yargılamaya Devam Edilmesi, Tebligatların Yapılması ve Kararın Kesinleştirilmesi Usul ve Kanuna Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Emrine İtirazda Zamanaşımı Def’i İleri Sürülmüş ve Takip Durdurulmuş ise İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı Def’inin Tekrar İleri Sürülmesi Gerekmez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlk Davanın Hüküm Fıkrası ile İkinci Davanın Talep Sonucu Aynı Olmadıkça Kesin Hükümden Söz Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Soybağının Reddi İçin Hak Düşürücü Süre Yönünden Şüphe veya Söylenti Öğrenme İçin Yeterli Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yoksulluk Nafakasına Karar Verilebilmesi İçin Nafaka İsteyenin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceğinin Belirlenmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asıl ve Birleşen Davalardaki Vekiller Farklı ise Kararın Sadece Asıl Davadaki Vekile Tebliği ile Birleşen Dava Yönünden Yasa Yolu Süresi Başlamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Bir Bütün Olarak İhale Edilen Konut Yapım İşinde Toplu Konut İdaresi İhale Makamıdır; İşyerinde Denetim Elemanı Bulundurması Sonucu Değiştirmez ve Asıl İşveren Olduğu Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçi Lehine Sağlık Nedeniyle Fesih Hakkının Doğması İçin Yapılan İş İşçinin Yaşamı ve Sağlığı İçin Tehlike Oluşturmalı ve Bu Tehlike İşin Niteliğinden Kaynaklanmış Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Basım ve Gazetecilik İşyerlerinde Çalışanların İtibari Hizmet Sürelerinden Yararlanabilmeleri İçin Yasada Sayılan Fiziksel Dış Etkenlerin ve Olumsuz Çalışma Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vadesi Gelmemiş Bir Alacak İçin Açılan Davada Hukuki Yarar Bulunmadığından Davanın Esastan Değil Usul Yönünden Reddine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Açılan Kamu Davasında İddianamede Yer Almayan Sahte Fatura Kullanma Suçundan Hüküm Kurulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz – Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklama Seçenek Yaptırımı, İşlenen Suç ve Dosya Kapsamı ile Uyumlu Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret – Genel Olarak İfade Hürriyeti ve Sınırları – Hakaret Suçunun Oluşması İçin Kişinin Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edecek ve Somut Bir Fiil ve Olgu İçeren Sözler Söylenmiş Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordato Talebiyle Açılan Davalarda Borçlu ve Varsa Konkordato Talep Eden Alacaklı ile Alacaklılar Kurulunun Davet Edilip Dinlenmesi Şarttır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat – Müteselsil Sorumluluk – Davacılar Zararlarını Müştereken ve Müteselsilen Talep Edebilecekleri Gibi Her Bir Failin Kusuru Oranında da Talepte Bulunabilirler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Zilyetlik ve Mera Araştırması – Bir Arazinin Niteliğini, Üzerindeki Zilyetliğin Şeklini ve Süresini Belirlemede Hava Fotoğraflarından Yararlanılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Muarazanın Önlenmesi – Yap İşlet Devret Sözleşmesine Dayalı Olarak Yüklenicinin İlave İşlerin Maliyetinin Belirlenmesi ve Sözleşme Süresine Yansıtılması Talebi Bir Parasal Değer İçerdiğinden Nispi Harca Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İmar Mevzuatına Aykırı (Kaçak-Yıkılması Gereken) Yapılarda Bağımsız Bölüme Özgülenecek Arsa Payından Söz Edilemeyeceği ve Sözleşmenin İfası İmkansız Olduğundan Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Geçersizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ödeme Şartını İhlal – İcra Borcuna Kefalet – Kefilin Sorumluluğu İçin Tutanakta Kendi El Yazısı ile “Okudum ve Kefil Oluyorum” İbarelerinin Bulunması Şarttır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Davanın Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılması Halinde Davacının İradesine Aykırı Olarak Kısmi Dava Olarak Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yersiz Ödenen Aylıkların İadesi – Sahte Sigortalılık İddiası İçeren Davalar Hizmet Tespiti Niteliklidir – Fiili Çalışma Olgusunun Tespiti – Re’sen Araştırma İlkesi

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Benzer İsimle Kurulan Sendikaya Karşı Adın Korunması (İsim Hakkına Tecavüzün Önlenmesi) Talebiyle Açılan Dava Sendikalar Kanunu veya İş Hukukundan Kaynaklanmadığından Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Değil Asliye Hukuk Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuk Tutanağının İptali Talebi - Arabulucu Önünde Yapılan Anlaşma İbra Niteliğinde Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

HMK ve BAM ile Üç Dereceli Yargı Sistemine Geçilmiş Olup Bu Sistemde Karar Düzeltme Yasa Yolu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Yazılı Sözleşme ile Mirasçılar Arasında Miras Payının Devri Mümkündür 2- Yemin Deliline Başvurabilmek İçin Yemin Teklifinde Bulunanın İleri Sürdüğü Diğer Deliller İncelenmiş ve Yeterli Olmadığı Anlaşılmış Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Konkordato Talebine İlişkin Yargılamada Dava Teorisinden Farklı Olarak Dava Sonrası Gelişmeler Dikkate Alınıp Değerlendirilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi İçin 15 Gün Süre (Kesin Süre Değil) Verilir; Bu Süre Bir Defaya Mahsus Uzatılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tasarrufun İptali Davalarında Dava Değeri Takip Konusu Alacak ile İptale Tabi Şeyin Tasarruf Tarihindeki Değeri Dikkate Alınarak Düşük Olan Üzerinden Harç ve Vekalet Ücretine Karar Verilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali – Taraflar Arasındaki Telefon Mesajları Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğundan Uyuşmazlığa İlişkin Tanık Dinlenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Soybağının Tespiti Davalarında Kan ve Doku Örneği Verilmemesi Halinde İnceleme Zor Kullanılarak Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Geriye Azımsanmayacak Mal Bırakan, Kendisine Uzun Süre Bakan ve Her İhtiyacı ile İlgilenen Çocuğuna Miras Bırakanın Minnet Borcunu Ödemek İçin Yaptığı Temlik Muris Muvazaası Olarak Değerlendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası – Sigortadan Faydalanan ve Sigortacı veya Acentesi Sözleşmenin Yapıldığı Sırada Rizikonun Gerçekleştiğini ya da Gerçekleşme İhtimalinin Bulunmadığını Biliyorsa Sözleşme Geçersiz Olur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Türkçe Bilmeyen Sanığa Tercüman Atanmadan Sorgusu Yapılıp Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Silahla Tehdit Suçunun Mağdurun Yokluğunda Gerçekleşmesi İçin Silahın Mağdurun Daimi Kullanımında Olan Eşyalar Üzerinde Hasar, İz, Emare Oluşturacak ve Mağdur Üzerindeki Korkuyu Artıracak Şekilde Kullanılmış Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cinsel Taciz ve Tehdit Suçlarından Yapılan Yargılamada Suç Oluşturan Eylemler Somut Olarak Açıklanmadan, Hangi Sözlerin Cinsel Taciz ve Hangi Sözlerin Tehdit Suçunu Oluşturduğu Gerekçede Belirtilmeden Verilen Karar Usule Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sözleşme ile Kararlaştırılan Faiz Oranı Yasal Faiz Oranının Yüzde Ellisini, Sözleşme ile Kararlaştırılan Temerrüt Faizi ise Yasal Faiz Oranının Yüzde Yüzünü Aşamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı – Ölen Eşinden Destek Alan Kişi Yeniden Evlenir ise Evlendiği Tarihten Sonrası İçin Destek Tazminatına Hak Kazanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyet Zilyetliğin Devri ile İntikal Eder – Tapusuz Taşınmazlar ile İlgili Muvazaa İddiası İleri Sürülemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Menfi Tespit – Kapalı Olarak Düzenlenmiş Faturaya Mahsuben Kısmi Ödeme Belgeleri Bulunması Halinde Bedelin Ödenmiş Olduğu Karinesine Dayanılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Önalım Davasına Konu Pay Elbirliği Mülkiyetine Tabi ise Tüm Ortakların Birlikte Dava Açması veya Birinin Açtığı Davaya Diğerlerinin Muvafakat Etmesi Gerekir; Aksi Halde Terekeye Temsilci Atanması İçin Davacıya Süre Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taleple Bağlılık Kuralı Sadece İstem Sonucu İçin Değil İstem Sonucunu Oluşturan Her Bir Alacak Kalemi İçin de Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlk Taksitin Ödenmemesi Nedeniyle Verilen Üç Aya Kadar Hapsen Tazyikin Tamamı İnfaz Edilmiş ise Takip Eden Taksitlerin Ödenmemesine Dayalı Ayrıca Tazyik Hapsi Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşmazlık Ticari Nitelikte Olsa da Menfi Tespit Davalarında Arabulucuya Başvuru Dava Şartı Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Tespiti – İşçinin Yazılı Delille İspat Sınırını Aşan Prime Esas Kazanç (Gerçek Ücret) İddiası Kural Olarak Yazılı Belge ile İspat Edilebilir; Ancak Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belgeler Varsa Tanık Dinlenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sendikalar Ayrımcılığa Uğrayan İşçileri ile İlgili Ayrımcılık Yasağına Aykırılığın Tespiti ve Önlenmesi Talebiyle Topluluk Davası Açabilirler; İşçilerin Eda Davası Açabileceği İçin Hukuki Yarar Olmadığının Kabulü Doğru Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastro Tutanağı ve Haritaların Kesinleşmesinden İtibaren On Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Tapu Kaydı Koşulu Aranmaksızın Kadastro Öncesi Nedene Dayalı Dava Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Depo Edilmesi Gereken Önalım Bedeli ve Depo Edilmemesinin Sonuçları Belirtilmeyen Kesin Süre Usule Uygun Olmadığından Hukuki Sonuç Doğurmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Alım Sözleşmelerinde İşverenin ve Yüklenicinin Sorumluluğu, İşverenin Rücu Hakkı ve Kapsamı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arazi Niteliğindeki Taşınmazların Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Münavebeye Esas Ürünlerin Üretim Masrafları Ekonomik Tarım Yapmaya Uygun Miktar Olarak Dikkate Alınmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi – Davadan Önce Zorunlu Trafik Sigortasına Yazılı Başvuru Dava Şartı Olmakla Birlikte Başvuru Yapılmamış Olması Tamamlanabilir Dava Şartlarındandır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ölen Eşi Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Eden Kişi Yeniden Evlenmiş ise Tazminatın Evlendiği Tarihe Kadar Hesaplanması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri ile İddia ve Savunma Genişletilebilir veya Değiştirilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdari Para Cezalarında Peşin Ödeme Kanun Yoluna Başvurmayı Etkilemez; Peşin Ödeme İndiriminden Yararlanmak İçin Kanun Yoluna Başvurmadan Önce Ödeme Yapılması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taşınmaz Belediye Sınırları İçinde ve Üstü Örtülü de Olsa Hasılat Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara BK Hükümleri Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Başka Şubeden Çekilen Paranın Şubesine Bildirilmemesinden Faydalanarak İkinci Kez Alınmasını Sağlayan Sanığın Eylemi Hata Sonucu Ele Geçen Malda Mülkiyet İddia Etme Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte Düzenlenmesi Vergi Kaçakçılığı Suçunun Oluşması İçin Yeterlidir; Kullanılması ve Vegi Ziyaının Oluşması Aranmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çaldığı Malı Sattığı Yeri Söyleyerek İadeyi Sağlayan Sanık Hakkında Rızai İade İndirimi Uygulanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Gümrük Hattı Mağazalarında Ucuz Satılan Mavi Bandrollü Sigaralara Sarı Bandrol Yapıştırılarak Satılması Halinde Basit Dolandırıcılık Suçu Oluşur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sayaçtan Geçirilmesine Rağmen Tüketilen Elektriğin Eksik Gösterilmesi İçin Sayaca Müdahale Edilmiş ise Elektrik Hırsızlığı Suçu Oluşur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Keşide Yeri Bulunmayan ve Karşılığı Olmayan Belgeyi Ödeme Aracı Olarak Verenin Eylemi Dolandırıcılık Yönünden Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çek Karnelerinin İadesi İhtarı - Düzeltme Hakkı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Basın Yoluyla Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak - Derginin Sahibi ve Sorumlu Müdürü Olan Sanık Sahibi Sıfatıyla Cezalandırılır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Rızai Taksim Yapılmış Olsa Bile Sanığın Hissedar Olduğu Taşınmaza Yönelik Eylemi Sınır Bozma Suçu Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İzinsiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılmak - Dağılma İhtarı

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayıp Yaralanan Kişinin Tazminat Talebi ile Belediye Başkanlığı Aleyhine Açtığı Davada Müteselsil Sorumluluğu Bulunan Valiliğe de Husumet Yöneltilmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vergi Alacağının Doğduğu Tarihten İtibaren Üç Yıl İçinde Tebliğ Edilmeyen Gümrük Vergisi Zamanaşımına Uğrar; Ancak Fiile İlişkin Ceza Davası Açılmış ise Cezanın Tabi Olduğu Daha Uzun Olan Zamanaşımı Dikkate Alınır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eczanelerin İşyerlerinde Kullandıkları “E” Logolu Levhalar Reklam Niteliğinde Olduğundan İlan ve Reklam Vergisine Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdari Yargıda Terditli Dava Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Özel veya Genel Dava Açma Süresine Tabi Olmakla Birlikte İdari İşlemde veya Yazılı Bildirimde Dava Açma Süresi Belirtilmemiş ise Genel Dava Açma Süresi Uygulanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Elektronik Ortamda Düzenlenip İletilmesi Gereken Faturanın Kağıt Fatura Olarak Düzenlenmesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Varsayılarak VUK’nun 353/1. Maddesi Kapsamında Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Yerlerde Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağını Protesto Kararı Alan Sendika Üyesi Öğretmenin, Politik Yönü Ağır Basan Ekonomik, Sosyal, Mesleki Hak ve Çıkarlar ile İlgisi Bulunmayan, Bu Karara Uyarak İşe Gitmemesi Sendikal Faaliyet Kapsamında Kabul Edilemeyeceğinden Disiplin Cezası ile Cezalandırılmasında Hukuka Aykırılık Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

659 Sayılı KHK Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hukuk Birimlerinde Görev Yapmaktayken Ayrılan Personele Takip Etmiş Oldukları Dava ve İcra Takiplerinden Tahsil Edilen Vekalet Ücretlerinin % 55’lik Kısmı Ödenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

TEİAŞ Sistem Kullanım Ceza Faturasının İptali Talebi – Dağıtım Şirketinin Sistem Kullanım Cezasından Sorumlu Tutulabilmesi İçin İhlalin Verilen Süre İçinde Giderilmesi Uyarısı Yapılmış Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Kesinleşmemiş Ceza Mahkemesi Kararındaki Eylemler Dayanak Yapılarak Disiplin Cezası Verilmesi Hukuka Uygun Değildir 2- Disiplin Cezalarının İptali İstemiyle Açılan Davalarda İdare Mahkemelerince Tek Gerekçe Olarak Kesinleşmemiş Bir Ceza Mahkemesi Kararına Dayalı Karar Verilmemelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleme Fiilinin Gerçekleşmesinden Sonra Mükellefin Bu Faturalarını Beyannameye Konu Eden Serbest Muhasebecinin Fiile İştirak Ettiği Tespit Edilmiş Olmadıkça Vergi Ziyaı Cezası ile Sorumlu Tutulması Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Fon’a Devredilmiş Bir Alacakla İlgili Mevcut İcra Takibinden Sarfınazar Edilmeksizin 6183 SK. Kapsamında Ödeme Emri Düzenlenemez; Yasal Koşul Yerine Getirilmeden Gönderilen Ödeme Emrinin İptali Talebi “Böyle Bir Borcun Olmadığı” İtirazı Olarak Kabul Edilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Döner Sermaye Ödemesinden Yararlanma Hakları Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Şirketin Maksat ve Mevzuuna Dahil Tüm İşlemlerde Tam Yetkili Olmayan, Sınırlı Olarak Temsil ve İdare Yetkisi Verilen Kişiler Kanuni Temsilci Sayılmayacağından 6183 SK Kapsamında Kamu Borçlarından da Sorumlu Tutulamazlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Nesnel Olarak Yapılan ve Yargısal Denetim Koşullarının Sağlandığı Sözlü Sınav ve Sonucuna İlişkin Değerlendirme Hukuka Uygundur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdarenin Takdir Yetkisi Bulunmakla Beraber Asli ve Sürekli Nitelikte Kamu Hizmeti İfa Eden Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Yenilenmemesi veya Feshi Haklı Nedene Dayanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Süresinde Verilen Beyannameler ile Her Yıla İlişkin Tutarlar Ayrı Ayrı Gösterilmiş ise Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesinde Kurumlar Vergisi Matrahı Tespit Edilirken Geçmiş Yıl Zararları İndirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Otogaz İstasyonunda LPG Tüpü Dolum Aparatı Bulundurma Fiiline Dayalı İdari Para Cezasının Tekerrür Nedeniyle İki Kat Uygulanabilmesi İçin İki Yıl Geçmeden Aynı Fiilin İşlenmiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Damga Vergisine Tabi Kağıtlardan Her Nüsha Ayrı Vergiye Tabidir; Ancak Suret Olarak Düzenlenen Kağıtlar Nüsha Gibi Vergilendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İmtiyazlı Şirketler VUK’nun 298. Maddesindeki Yeniden Değerleme Olanağından Yararlanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Kurumuna Ait Motorlu Aracın Kamu Hizmeti ile İlgili İşletilmesi Sırasındaki Kazada Görevlinin Ölümünden Doğan Zararın Giderimi Uyuşmazlığında idari Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Askeri Kişinin İşlediği Askeri Ceza Kanununda Yazılı Suç ile İlgili Yargılamada Askeri Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Gerçek Kişiler Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

SSK İdari Para Cezasının Tahsili İçin Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İçin Açılacak Davada İş Mahkemesi Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İsim Benzerliği Nedeniyle Haksız Yere Hapis Yatan Kişinin Adalet ve İçişleri Bakanlıkları Aleyhine Açtığı Tazminat Davasında Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asker Kişi Aleyhine 6136 SK’ya Aykırılık Nedeniyle Açılan Dava Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Jandarma Personelinin Askerlik Görevleri Dışındaki Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlarda Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vakıf Üniversitesi ile Öğrenci Arasında Dönem Ücretinden Kaynaklanan Alacak-Borç Uyuşmazlığı Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sivil Kişinin Askeri Mahalde Asker Kişiye Karşı İşlediği Hırsızlık Suçuna İlişkin Yargılama Adli Yargı Yerinde Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlilerince “İlaçlı Stent” Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davalarda 5510 SK’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşe Başlayanlar İçin Görevli Yargı Yeri İdari Yargı; Kanunun Yürürlüğünden Sonra Başlayanlar İçin ise İş Mahkemeleridir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Dava Şartı – Menfi Tespit Davaları Alacak Davası Niteliğinde Olmadığından Davadan Önce Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Fer’i Niteliğindeki Faiz Alacağı Asıl Alacağa İlişkin Zamanaşımına Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Talebi - Haksız Fiilden Tüzel Kişinin Sorumlu Olduğu Hallerde Fiili Gerçekleştiren Organ Kusurlu ise Organ Sıfatına Sahip Kişi ya da Kişiler Zarar Görene Karşı Tüzel Kişi ile Birlikte Müteselsilen Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çekte Lehtar İmzası ve Cironun Sahte Olduğu İddiası, İmza İnkarı, Zayi Nedeniyle Çek İptali Davasında Verilen Ödeme Yasağı Yetkili Hamilin Keşideci ve Cirantalara Müracaat Hakkına ve Dolayısı ile İhtiyati Hacze Engel Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalara Asliye Ticaret Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Özel Bir Düzenleme Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirkette Bir Ortak Diğer Ortak Aleyhine Haklı Sebeple Çıkarma Davası Açamaz; Çıkarma Davası Nitelikli Çoğunlukla Karar Alındıktan Sonra Şirket Tarafından Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Simsarlık Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi – Simsarlık Türleri – Aracılık Tellalı İki Tarafı Bir Araya Getirmiş, Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Çalışmış ve Sözleşme Kurulmuş ise Ücrete Hak Kazanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İpotek Asıl Alacağa Bağlı Fer’i Bir Hak Olup Asıl Alacak Devredilmeden İpotek Alacağı Devredilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Karar Verildikten Sonra Tavzihle Hükme Ekleme, Çıkarma ve Tefrik İşlemi Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbire İtiraz Duruşma Açılarak İncelenmelidir; Dosya Üzerinden Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Diğer Geçici Hukuki Korumaların Alanına Giren Konularda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez; Para Alacaklarında Özel ve İstisnai Durumlar Dışında Asıl Geçici Hukuki Koruma İhtiyati Hacizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasına Dayalı Cezai Şartın Tahsili İstenen Dava İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanması Nedeniyle Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararına İİK’nun 265. Maddesi Kapsamında İtirazı İnceleme Görevi (İcra Takibi Açılmış Olsa Bile) Kararı Veren Mahkemeye Aittir; Tek İstisna Alacak Hakkında Dava Açılmış Olmasıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuğa Tabi Bir Davada Arabulucuya Başvurulmuş Ancak Son Tutanak Dosyaya Sunulmamış ise Bir Hafta Kesin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Davadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İstinaf Talebinden Sonra İflas – İflastan Önce Açılmış Olup Devam Eden Müflisin Davacı veya Davalı Olduğu Hukuk Davaları Kural Olarak İflasın Açılması ile Durur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşmazlığa İlişkin Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılabileceği İçin Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç Miktarının Tespiti Talepli Davada Dava Şartı Olan “Hukuki Yarar” Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Borcun Ödenmesi Nedeniyle İpoteğin Kaldırılması Talebi – İpoteğin Kaldırılması Giderlerinden İpotek Alacaklısı Değil İpotek Veren Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararı İçin Muaccel Bir Alacağın Bulunması Ön Koşuldur; Varlığı İhtilaflı, Tespit ve Yargılama Gerektiren ve Yaklaşık İspat Kuralı Gerçekleşmeyen Hallerde İhtiyati Haciz Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbir Kararı Ancak Davalının Uyuşmazlık Konusu Olan Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilebilir; Konusu Para Alacağı Olan Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez, Bu Halde Koşulları Varsa İİK’na Göre İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

• YASAL MAL REJİMİ - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

• TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA, MAHKEMECE, DAVA KONUSU TAŞINMAZI BORÇLUDAN DEVRALMIŞ OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN, TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPTIĞI BİNA, YETİŞTİRDİĞİ BAĞ/BAHÇE İÇİN DE ALACAKLIYA CEBRİ İCRA YETKİSİ TANINABİLİR Mİ?

• BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR-ALACAĞIN TEMLİKİ (TBK. 162 vd.)

• IRK, DİL VE ETNİK KÖKEN AYRIMI

• MUKAYESELİ HUKUK IŞIĞINDA E-TİCARETTE UYGULANAN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL HÜKÜMLERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

• DIŞ TİCARET SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN İHTİLAFLARIN MAHKEME DIŞI ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI

• TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET BİRLEŞMELERİ*

• LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILMASI VE GENEL KURULDA KARAR ALMA USULLERİ VE GÜNDEM İLE BU HUSUSLARDAKİ DÜZENLEMELERE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI VE BAZI YARGI KARARLARI

• AÇIK ÖĞRETİM ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KAPATILMASI KARARININ EĞİTİM KALİTESİ VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DÜZENLEMELERİ

• 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ

• KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKU’NDA ÇOCUK

• ALMAN ANONİM ŞİRKETLER KANUNUNUN (AKTG) 142. MADDESİNİN 1. FIKRASI ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TARAFINDAN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI

• 2023 YILINDA ESG (ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM) STRATEJİSİNİ ETKİLEYECEĞİ ÖNGÖRÜLEN İLK 15 HUSUS Dan Romito (Pickering Energy Partners); Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 31 Aralık 2022

• YARGI KARARLARI IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN İBRA DAVALARI

• İNGİLİZ TİCARET MAHKEMESİ TARAFINDAN ‘TAHKİMDE TEK TARAFLI OPSİYON HÜKÜMLERİ’NİN GEÇERLİLİĞİNİN ONAYLANMASI Sagar Gupta (Boies Schiller Flexner LLP; Londra Ofisi Çalışanı)