Son Eklenenler

 • Tıklayınız

  YARGITAY KARARLARI

 • Tıklayınız

  DANIŞTAY KARARLARI

 • Tıklayınız

  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

 • Tıklayınız

  B.A.M KARARLARI

 • Tıklayınız

  BİLİMSEL İNCELEMELER

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuyan Kişinin Üzerinden Cep Telefonunu ve Cüzdanını Alan Sanığın Eylemi Basit Hırsızlıktır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Şüphe Boyutunda Kalan Aydınlatılmamış Olaylar ve İddialar Sanığın Aleyhine Yorumlanıp İhtimallere Dayalı Gerekçelerle Hüküm Kurulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı – Beden ve Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığı Konusunda Tek Adli Tıp Uzmanının Bulunduğu Kurul Raporu Yeterli Görülemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Alınan Tedavi Hizmetinde Herhangi Bir Belge İbraz Etmeden Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanan Sanığın Eylemi Yalan Beyan Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tekerrüre Esas Alınan İlamın Hükümde Gösterilmesi Zorunlu Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Aynı Anda İşlenen Eylemlerde Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) Üye Olma – Ankesörlü Telefon Görüşmelerinin Delil Niteliği

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Her Bir Takvim Yılında Düzenlenen Sahte Fatura Ayrı Suç Oluşturur; Aynı Takvim Yılında Birden Çok Sahte Fatura Düzenlenmiş ise Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma – Delillerin Değerlendirilmesinde Hata ve Takdire İlişkin Hukuka Aykırılıklar Kanun Yararına Bozma Nedeni Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Suç Tarihinden Önce Hapis Cezası Hükümlülüğü Bulanmayan Onsekiz Yaşından Küçük veya Altmışbeş Yaşından Büyük Sanıklara Verilen Bir Yıl ve Daha Az Süreli Hapis Cezası Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kasten Yaralama, Silahla Tehdit – Yaralama Eyleminin Tehdit Fiilinin Ciddiliğini Göstermek ve Bu Amaçla Korkutma Kastı ile İşlendiği Sabit Olmadıkça Tehdit Suçundan Ayrıca Ceza Tayin Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hırsızlık – Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasında İzlenecek Yol

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Temyiz İsteğinden Feragat – Temyiz İsteğinden Vazgeçme – Temyiz İsteğinden Vazgeçmeden Dönme Ancak Temyiz Süresi İçinde Mümkündür

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Aleyhe Olan Bozma Kararına Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Alım Sözleşmesinin İşvereni Ödediği İşçilik Alacaklarını İşçiyi Çalıştıran Yükleniciden (İşçinin İşvereninden) Talep Edebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali Davalarında Takibin Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış Olması Dava Şartıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mazeret Dilekçesinde Sebep Bildirmemiş Davacı Avukatının Duruşma Gününün UYAP Sisteminden Görüleceği Dikkate Alınarak Mazeretin Kabulüne Karar Verilerek Davaya Devam Edilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Menfi Tespit – Muhatapla Birlikte Oturduğu ve Görünüşe Göre Onsekiz Yaşından Aşağı Olmadığı Yazılmadan Adreste Başka Birine Yapılan Tebligat Geçersizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arsa Paylarının Düzeltilmesi – Arsa Payları Kat İrtifakının Kurulduğu veya Kat Mülkiyetine Geçildiği Tarih İtibariyle Bağımsız Bölümlerin Değerine Göre Orantılı Değil ise Düzeltme İstenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çeklerde Rehin Cirosu Yapılamaz; Yapılmış ise Yok Hükmündedir – Beyaz Ciro Rehin Cirosu Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Aracı Uzun Süreli Kira Sözleşmesi ile Kiralayan, Kaza Zamanında Fiili Hakimiyeti ve Ekonomik Yararlanması Olan Kişi İşleten Sıfatıyla Sorumludur; Bu Halde Araç Maliki Sorumlu Tutulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İptali İstenen Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması Tasarrufun İptali Davası İçin Ön Koşuldur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali – Kasko Sigortacısının Ödediği Hasar Bedelinin Kusurlu Araç Maliki ve Zorunlu Trafik Sigortacısından Rücuen Tahsili İstenen Dava Ticari Bir Dava Olup Görevli Mahkeme Ticaret Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi – Eklemeli Zilyetlik – Zilyetlik Araştırması

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmesinde Yer Alan İşyerinin Korunması, Sigortalanması, İşçiler ve Üçüncü Kişilere Verilecek Zararlardan Yüklenicinin Sorumlu Olacağına İlişkin Hüküm Aynı Zamanda İş Sahibi Yönünden Bir Sorumsuzluk Sözleşmesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilen Kararlar Hakkında HMK’nun Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri Uygulanır; HMK’da Karar Düzeltme Kanun Yolu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kredili Hayat Sigortası Hem Bankanın Hem de Kredi Kullanan Kişinin Menfaatini Koruduğundan Yenilenmemesinden Doğan Sorumluluk da Karşılıklıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Aynı Ticari İşletme İle İlgili Ticareti Terk Suçu Bir Kez İşlenebilir; Mağdur Sayısının Fazlalığı Temel Cezanın Tayininde Dikkate Alınır, Fikri İçtima Hükümleri Uygulanmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirket Aleyhine Açılan Hisse Devrinin Tespiti Talepli Dava TTK’nun 33. Maddesi Kapsamında Ticaret Mahkemesine Bildirim Olarak Kabul Edilmeli ve Buna Göre İnceleme Yapılarak Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1-Hüküm Temyiz Edildikten Sonra Feragat Halinde Mahkeme Kendiliğinden Bir Karar Veremez 2-Sigortalılığın ve Sigortalı Hizmetlerin Tespitine İlişkin Davadan Feragat Edilemez; Ancak Dava Hakkı Saklı Tutularak Davalının Açık Rızası ile Dava Geri Alınabilir veya Takipsiz Bırakılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1-İşçinin İşverenin Diğer Bir Çalışanına Sataşması İşveren İçin Haklı Fesih Nedenidir 2-Kısmi Eda, Külli Tespit Talepli Davalarda Dava Dilekçesi ile İstenen Miktarlara Dava Tarihinden, Islah veya Talep Artırımı Dilekçesi ile İstenen Miktarlara ise Bu Dilekçe Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Katkı Payı Alacağı – 743 SK’ya Tabi Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar On Yıllık Zamanaşımına Tabidir; Evlilik Devam Ettiği Sürece Zamanaşımı İşlemez, İşlemeye Başlamışsa Durur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Fiillerden Doğan Maddi ve Manevi Zararlardan Dolayı Yazı İşleri Müdürünün Hukuki Sorumluluğu Yoktur; Hukuki Sorumlular 5187 SK’nun 13. Maddesinde Yazılı Kişilerdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Nedeniyle Hükmün Bozulması ve Bozmaya Uyulması ile Mahkeme Yönünden Bozma Doğrultusunda İşlem Yapma Zorunluluğu Doğduğu Gibi Bilirkişi Heyetince de Bozma Kararında Belirtilen Hususlara Uygun Rapor Hazırlama Zorunluluğu Doğar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Anlaşmalı Boşanma Kararı Verilirken Tasdik Edilen Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hükümlerinin de Kararda Belirtilmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İnançlı Temlik – İnanç Sözleşmesine Dayalı Olarak Taşınmazı Temlik Edenin Tapu İptali ve Tescil İsteyebilmesi İçin Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmiş, Borcunu Ödemiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fark İşçilik Alacakları İçin Belirsiz Alacak Davası Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sözleşmedeki (Senetteki) İmza Metin Yazılmadan, Tamamen veya Kısmen Boş Kağıda Atılmış ise Metnin Anlaşmaya Uygun Yazıldığı Karine Olarak Kabul Edilir; Aksini Beyaza İmza Atan Ancak Yazılı Belge ile İspat Edebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Maske Takmama Nedeniyle İdari Para Cezası Kararı Vali Tarafından Verilebilir; İdari Kolluk Yetkilileri Sadece Olay (Kabahat) Tutanağı Düzenleyebilir, Para Cezası Kesemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cinsel İstismar Suçlarında Eylemin TCK’nın 102/5. Maddesi Kapsamına Girip Girmediğinin Tespiti Yönünden Beden ve Ruh Sağlığı Raporu İçin Yetişkinlerde Olaydan İtibaren Bir Yıl Geçmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Zincirleme Suçlarda Suç Tarihi Son Suçun İşlendiği Tarihtir; İddianameden Önceki Eylemler Teselsülün İçinde Değerlendirilmeli, Sonraki Eylemlerde ise Gerçek İçtima Kuralları ve Kendi İçinde Teselsül Dikkate Alınmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Onsekiz Yaşından Önce İşlenen Suçlar Tekerrüre Esas Alınamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cebri İrtikap Suçunun Oluşması İçin Mağdurun İradesinin Baskı Altında Tutulması, Manevi Cebirin Ciddi Olması ve Belli Bir Şiddete Ulaşması, Mağdurun Baskıdan Kolaylıkla Kurtulma Olanağının Olmaması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralama – İlk Haksız Hareketin Kimden Geldiği Tespit Edilemediği Durumlarda Haksız Tahrik Hükümlerinin Asgari Oranda (1/4) Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılarak Sonucuna Göre Uygulama Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma veya Bulundurma – Bulundurma Suçunun Oluşması İçin Kişinin Yasak Eşyayı Üzerinde veya Hâkimiyet Alanında Tutma Fiilinin Makul Bir Süre Devam Etmesi Gerekir – Elde Edilemeyen Eşya Nedeniyle Oluşan Şüphe Sanık Lehine Yorumlanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Son Söz Sanığındır – Bozmadan Sonraki Yargılamada da Son Sözün Sanığa Verilmesi Uyulması Zorunlu Bir Usul Kuralıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline İtiraz – İtiraz Edilen Alacağın İpotek Kapsamında Olmadığı İddiası Yalnız Sıraya Yönelik Bir İtirazdır; İtiraz Yalnız Sıraya Yönelik ise Görevli Mahkeme İcra Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında İşçiye Yapılan Ödemeler Nedeniyle Birden Çok Yüklenici Aleyhine Açılan Rücu Davalarında Her Bir Yüklenici Hakkında Ayrı Tahsil Hükmü Kurulmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hizmet Birleştirmesi Yapmaksızın 5510 SK’nun 4/1-a Maddesi Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan Kişinin 4/1-b (Bağ-Kur) Kapsamında Ödediği Primlerin Faiziyle Birlikte İadesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Onaylı Mimari Projede Tadilat Yapan Projenin Geçerliliği İçin Salt Belediyenin Onayı Yeterli Değildir; Tüm Kat Maliklerinin Onayı da Zorunludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Menfi Tespit – Keşideci Davacı Keşide Tarihinde Tahrifat Saptanan Çeki Takibe Koyan, Aralarında Doğrudan Hukuki İlişki Bulunmayan Son Ciranta Bankaya Karşı Sebepsiz Zenginleşmediğini Yazılı Delille Kanıtlaması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Poliçede Manevi Tazminat Teminatı Varsa Davalı Sigortacı da Teminat Kapsamı ile Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sigortacının Yangın Nedeniyle Ödediği Bedelin Sigortalının Kiracı Olarak Bulunduğu Yerin Maliki Olup Zarara Neden Olan Kişiden Rücuen Tazmini İstenen Dava Kira İlişkisine Dayandığından Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mirasın Hükmen Reddi Def’i Olarak İleri Sürülebilir - Terekenin Borca Batıklığı Yönünden Terekenin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğu ve Ayrıca Mirasçıların Terekeye Sahiplenme Anlamına Gelecek Bir İşlem Yapmamış Olduklarının Tespiti Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tescil Talepli Davada, Hazine ve İlgili Kamu Tüzel Kişiliklerine Birlikte Husumet Yöneltilmesi Zorunludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında “Nama İfaya İzin” İsteme Hakkı Sözleşmenin Tarafı Olan Arsa Sahibine Aittir; Apartman/Blok Yöneticisinin/Yönetim Kurulu Başkanının Aktif Husumet Ehliyeti Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mirasın Gerçek Reddinde Yasal Mirasçılar İçin Üç Aylık Hak Düşürücü Süre Murisinin Ölümünü Öğrendikleri Tarihinde Başlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali İstenen Davada Kusurun Kimde Olduğu Tespit Edilip TMK’nun 617/son Hükmü de Değerlendirilerek Sonuca Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticareti Usule Aykırı Terk Suçu Ticaret Şirketlerinin Müdür ve Yetkililerince de İşlenebilen Bir Suçtur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bankalar Bir Güven Kurumu Olup Objektif Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Hafif Kusurlarından da Sorumludurlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İş Mahkemesi Kararları ile Bu Kararların İstinafında Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz ve Katılma Yoluyla Temyizde Süre

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yüzde Usulü Ücret ve Prim Usulü Ücretle Çalışan İşçilerin Fazla Çalışma Saat Ücreti İlgili Yönetmelik Kapsamında % 150 Zamlı Miktara Göre Değil, Sadece % 50 Zam Nispetine Göre Hesaplanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tapu İptali ve Tescil – Mirasçılar Arasında Miras Payının Devrine İlişkin Yapılan Sözleşmeler Yazılı Olmak Kaydıyla (Adi Yazılı Şekil de Dahil) Geçerlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

El Atmanın Önlenmesi – Dava Devam Ederken Dava Konusunu Devreden Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Sona Erer; Yeni Malik Davaya Kaldığı Yerden Devam Edeceğinden Davanın İhbarı Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Devlet Hastanesinde Hatalı Tedavi Sonucu Doğan Zarar Nedeniyle Açılacak Tazminat Davaları İdari Yargı Yerinde ve Kurum Aleyhine Açılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

6719 Sayılı Kanun ile EPDK’nın Yetkileri Genişletilmiş; Elektrik Kayıp-Kaçak, İletim, Dağıtım, Sayaç Okuma ve Perakende Satış Hizmeti Maliyet Unsuru Kapsamına Dahil Edilmiştir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Anlaşmalı Boşanma Kararı Kesinleşinceye Kadar Boşanmanın Mali Sonuçları ve Çocukların Durumuna İlişkin İrade Beyanından Dönülebilir; Bu Halde Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tenkis – Tenkiste Sıra – Tereke ve Tenkis Hesabı – Ölüm Tarihinden Geriye Doğru Bir Yıl İçinde Hibe Yoluyla Yapılan Temlikler Mutlak Tenkise Tabidir; Bir Yılı Aşan Hibe Temlikler ise Saklı Payı Bertaraf Kastının İspatı Halinde Tenkise Tabidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1-İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi – Psikolojik Taciz İddiasının İspatı – Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi 2-Mobbing İddiasıyla Tazminat Talep Eden İşçinin İşe İade Davası Açmış Olması Aleyhine Yorumlanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali – Asıl Alacak Likit ve Belirli Ancak İşlemiş Faiz Alacağı Likit Değil ise İcra İnkar Tazminatına Sadece Asıl Alacak Üzerinden Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Açıklanması Geri Bırakılan Hüküm Açıklanırken Hükümde Yer Almayan “Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi” Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Oto Kiralama Sırasında Olası Hasar ve Trafik Cezaları Teminatı İçin Alınan Paranın İade Edilmemesi Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çocuğun Cinsel İstismarı – Hürriyeti Kısıtlayan Başka Bir Hareket Olmaksızın Cinsel İstismar Eylemi ile Sınırlı Sürede Mağdurun İradi Hareket İmkanının Ortadan Kaldırılması ile Ayrıca Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Oluşmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Resmi Belgede Sahtecilik – Birden Çok Tekerrüre Esas Hüküm Bulunması Halinde Bunlardan En Ağır Olanı Esas Alınır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşturucu Kullanmaktan Hakkında “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı” Bulunan Sanığın Erteleme Süresinde Uyuşturucu Satın Alması, Kabul Etmesi, Bulundurması veya Kullanması Ertelemenin İhlali Olup Ayrı Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmesi ile Tefecilik Suçu Oluşur – Tefecilik Suçlarında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kasten Yaralama - İddianamenin Aksine Kovuşturma Aşamasında Suçun Uzlaşmaya Tabi Olduğu Sonucuna Varılması Halinde Uzlaştırma Hükümleri Uygulanarak Sonucuna Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hırsızlık Suçlarında “Genel Kast” Kanunda Tanımı Yapılan Eylemi Bilerek ve İsteyerek Gerçekleştirme, Özel Kast ise “Yararlanma”dır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Suça İlişkin Ceza Alt Sınırı İtibariyle Zorunlu Müdafiliğe Tabi Yağma Suçundan Yapılan Yargılamada Sanık Müdafiinin Hazır Bulunmadığı Oturumda Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulması Savunma Hakkını Kısıtlayan Hukuka Kesin Aykırılık Nedenidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline Karşı Şikayet – Konut Kredisi İçin Kurulan İpoteklerde Bu İpoteğin Diğer Sözleşmelerden Doğan Borçların da Teminatı Olduğuna İlişkin Kayıtlar Geçerli Olmayıp Yazılmamış Sayılır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sıra Cetveline İtiraz – Motorlu Taşıtlar Vergisi Rüçhanlı Alacaktır; Ancak Yedieminlik Ücreti MTV’den Önce Ödenmesi Gereken Alacaklardandır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bozmadan Sonra Tüm Yasal Unsurları İçeren Yeni Bir Karar Verilmesi Gerektiğinden Bozma Dışında Kalan Talepler Hakkında da Açıkça Hüküm Kurulmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kesin Yetki Kuralı Bulunmadığı Durumlarda Re’sen Yetkisizlik Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Talebi - Usulüne Uygun Çağrı Belgesi Tebliğ Edilmeden Yapılan Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Alınan Kararın İptali Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Borçlanmadığı Bir Edimi Kendi İsteği ile Yerine Getiren Kişi Ancak Kendisini Borçlu Sanarak Yerine Getirdiğini İspat Etmesi Koşuluyla Geri İsteme Hakkına Sahiptir; İspat Yükü Kendisindedir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Menfi Tespit – Ticari Kredi Kartı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık Ticari Dava Niteliğinde Olup Görevli Mahkeme Ticaret Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Görevsizlik, Yetkisizlik veya Gönderme Kararından Sonra Davaya Başka Bir Mahkemede Devam Edilmemiş ise Talep Üzerine Dosya Üzerinden Davacı Yargılama Giderlerine Mahkum Edilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yüklenici, İş Sahibinin Yararına Olmak Koşuluyla Sözleşme Dışı Yaptığı İmalat Bedelini Vekaletsiz İş Görme Kuralları Kapsamında Mahalli Piyasa Rayicine Göre İsteyebilir; Mahalli Piyasa Rayici Yüklenici Karı ve KDV’ni İçerir, Ayrıca İlave Edilmez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yetkisi Olmayan Kişinin Temsilci Sıfatıyla Yaptığı İşlem, Temsil Olunan Tarafından Onanmış veya Benimsenerek İcazet Verilmiş ise Temsil Olunan Yönünden Bağlayıcı Olur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bozma Kararından Sonra Islah Yapılamaz – Bozmadan Sonra Verilen Islah Dilekçesi Dava Değerini Artıran Geçerli Bir İşlem Olmadığından Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Artırılmamış Miktar Üzerinden Hesaplanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali - Özel Üniversitede Öğrenim Gören Öğrenciden Eğitim Ücreti Talep Edilen Uyuşmazlıkta Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Banka Kredisinden Doğan Alacak – Kredi Kullandırılan Kısıtlının İlk Bakışta Zihinsel Rahatsızlığının Anlaşıldığına İlişkin Ceza Yargılamasındaki Tespit Dikkate Alınıp Değerlendirilerek Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uzun Süre Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı Uygulaması Yönünden Dava Hakkının Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Kullanılmasının Dürüstlük Kuralına Aykırılık ve Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olup Olmadığı Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Onay ve İzin Alınmadan Yurt Dışındaki Bir Firmanın Markasını Türkiye’de Kendi Adına Tescil Ettiren Kişi Kötü Niyetlidir; Kötü Niyet Hem Marka Tesciline Engel Hem de Hükümsüzlük Sebebidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali Davasında Hüküm Takip Kapsamına Uygun ve Ödeme Emri ile Orantılı Olarak Kurulmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayalı Olarak Kadastro Kanunu’nun 19. Maddesi Kapsamında Muhdesatın Tespiti On Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde İstenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Esasa İlişkin Karar Verildikten Sonra Ek Karar ile Hak ve Yükümlülük Oluşturacak Şekilde Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Usul ve Kanuna Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çocuklar Hakkında Koruma Kararı Verme ve Koşulların Varlığı Halinde Bu Kararı Kaldırma Görevi Çocuk Mahkemelerinin Görevi Kapsamındadır; Çocuk Mahkemesi Olmayan Yerlerde Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Dava Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Açılmışken Dava Dilekçesi Islah Edilerek Terditli Olarak Zina Nedenine de Dayanılması Halinde Hak Düşürücü Süre Dava Tarihine Göre Hesaplanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Karışık Anksiyete ve Depresif Bozukluk Teşhisi ve Raporu Olan Astsubay Hakkında Emirleri Yerine Getirmeme, İşleri Zamanında Yapmama Eylemleri Gerekçesiyle Uygulanan Disiplin Cezası “İradi ve Kasti” Hareket Ettiği Kabul Edilemeyeceğinden Hukuka Uygun Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Re’sen Vergi Tarhı Gereken Hallerde Matrahın Takdir Edilmesi İçin Takdir Komisyonuna Gidilmesi Halinde Tarh Zamanaşımı Durur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hastalık Raporu Hastalık İznine Çevrilen, İzin Süresince Göreve Gelmeyen ve Kendisine Bir Bildirimde Bulunulmayan Memur Hakkında Sonradan Raporun Usulsüz Olduğu Gerekçesi ile Görevden Çekilme İsteğinde Bulunmuş Olduğu Yönünde İşlem Yapılması Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhraç Kaydıyla Teslimi Yapılan Ancak Özel Faturalar ile Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Satılan Eşyanın İmalatçısı Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi Olup Süresinde İhraç Edilmemesinden Doğan Gecikme Zammından da Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleyen Mükellefin Faturalarını İnternet Ortamında Beyanname ile Gönderen Muhasebecinin Mükellefe Yardım Etmek Suretiyle Fiili İşlemesini Kolaylaştırdığı Saptanmadıkça İştirak Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezası ile Sorumlu Tutulması Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Doğrudan Cumhurbaşkanı Kararı ile Değil, İlgili Bakanlık veya Kamu Kurumunun Teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın Onayı ile Yapılan Atama İşlemlerine Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme Danıştay Değil İdare Mahkemeleridir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tarhiyatın Kaldırılması İstemli Davalarda Vergi İnceleme Raporunun ve/veya Vergi Tekniği Raporunun İhbarname ile Tebliğ Edilmemiş Olması Esasa Etkili Olmayıp Yargılamada Giderilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Devlet Hizmeti Yükümlüsü Pratisyen Hekimin Sözleşmeli Statüye Geçirilmesi Talebinin Boş Sözleşmeli Hekim Kadrosu Olmadığı İçin Reddi İşleminde Hukuka Aykırılık Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İthal Edilen Eşyaya İlişkin Gözetim Önlemlerinin Hukuka Aykırı Uygulanması Suretiyle Fazladan Ödenen Vergilerin İadesi İstenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eğitsel Gezi, Konferans, Kurs veya Seminerlere Katılan Öğretmen ve Yöneticilerin Ek Ders Ücretinden Yararlanabilmeleri için, Kurs ve Seminerlere Kursiyer Olarak Değil, Yönetici veya Öğretmen Olarak Katılmaları Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilen Devlet Memurları 375 Sayılı KHK’nın Ek 9. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemeyeceğinden Ek Ödemeye Hak Kazanamazlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Vergi Borcunun Ortaklardan Tahsili İçin Önce Kanuni Temsilci Hakkında Takip Yapılması Koşul Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hacizli Araçların Satışını Yasaklayan Bir Hüküm Yoktur; Araç Hacizli Olarak Satılabilir ve Haciz Şerhi/Şerhleri ile Birlikte Tescil Edilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hiç Kimse Kendisini Suçlayan Bir Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağından İştirak Ettiği, Faillerinden Biri Olduğu Suç ile İlgili Olarak Davacı Emniyet Müdürü “Bildiği veya Gördüğü Bir Suçun İzlenmesi ve Suçlunun Yakalanması İçin Gerekli Girişimde Bulunmamak” Eyleminden Sorumlu Tutulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

TBB Meslek Kuralları’nın 27/2. Maddesinde Yer Alan “Bir Avukat Başka Bir Avukata Karşı Asil ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazı ile Bildirir” Kuralı Avukatlık Kanunu’nun 110. Maddesindeki Görevlerle İlgili Olmadığı Gibi Avukatlığın Amacı ile de Bağdaşmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İletişimin Denetlenmesinde Elde Edilen ve CMK’nun 135. Maddesindeki Suçlar Kapsamında Bulunmayan Bir Fiile İlişkin Ses Kayıtları Tek Başına Delil Olarak Kullanılamayacağından Hukuka Uygun Başka Delil ve Belgeler Olmaksızın Buna Dayalı Olarak Disiplin Cezası Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

POS Cihazı Kullanıcıları ile Yapılan Sözleşmeye Dayanan Banka Hesaplarına 6183 SK Kapsamında İleriye Yönelik Haciz Uygulanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Seçilme Yeterliliğini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Suç İşleyen ve Hakkındaki Mahkumiyet Kararı Kesinleşen Köy Muhtarının Görevine Son Verilmesinde Hukuka Aykırılık Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Re’sen Tarh Edilen Vergi ve Kesilen Cezanın Dayanağı Vergi İnceleme Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemiş Olması Savunma Hakkını Kısıtlamaz; İşlemi Geçersiz Kılmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı İçin 40 Yaş Sınırı Konulması Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Aykırılık Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlilerince “İlaçlı Stent” Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davalarda 5510 SK’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşe Başlayanlar İçin Görevli Yargı Yeri İdari Yargı; Kanunun Yürürlüğünden Sonra Başlayanlar İçin ise İş Mahkemeleridir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Yapılan Bağlantı Başvurusunun Reddine İlişkin Elektrik Dağıtım Şirketi İşleminin İptali ve Tazminat İstemiyle Açılan Dava Adli Yargı Yerinde Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sigortalının İş Kazası Bildiriminin Yasal Sürede Yapılmadığı Gerekçesiyle 5510 SK’nun 13. ve 21. Maddeleri Uyarınca İşveren İçin Tahakkuk Ettirilen Borcun/Cezanın İptali İstemiyle Açılan Dava Adli Yargı Yerinde Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra Müdürlüğü Görevlilerinin Kusurlarından Doğduğu İddia Edilen Maddi Zararın Tazmini İstenen Davada Görevli Yargı Yeri Adli Yargıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Belediyenin Yaptığı İstinat Duvarının Park Halindeki Aracın Üzerine Yıkılması Nedeniyle Uğranılan Maddi Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Dava İdari Yargıda Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Devlet Hastanesinde Sağlık Hizmetinin Yürütülmesi Sırasında Doğduğu İddia Edilen Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Dava İdari Yargı Yerinde Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İlköğretim Okulunda Öğretmen Olan Davacının Kurum Yöneticisi Tarafından Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğu İddiasıyla Açtığı Manevi Tazminat Talepli Dava İdare Hukuku İlkeleri Kapsamında İdari Yargı Yerinde Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yasa Dışı Taşımacılık Yapıldığı Gerekçesi ile 2918 SK’nun Ek-2. Maddesi Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Dava Adli Yargı Yerinde Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Davacının Belediyeye Verdiği Dilekçeye Karşı Verilen Cevabi Yazıda Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğu İddiasıyla Manevi Tazminat İstemiyle Açtığı Dava İdare Hukuku İlkeleri Kapsamında İdari Yargıda Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Devlet Memurluğundan Emekli Olduktan Sonra Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmaya Devam Eden Davacıya Emekli Aylıklarının Yersiz Ödendiği Gerekçesi ile Tesis Edilen Borç Tahakkuku İşleminin İptali İstemiyle Açılan Dava İdari Yargı Yerinde Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbir Kararı Ancak Davalının Uyuşmazlık Konusu Olan Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilebilir; Konusu Para Alacağı Olan Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez, Bu Halde Koşulları Varsa İİK’na Göre İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazasında Yaralanma Nedeniyle Tazminat – Dava Şartı Olan Sigorta Şirketine Başvuru Yapılmadan Dava Açılmış Olması Tamamlanabilecek Bir Eksikliktir; Kesin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Katılma Yoluyla İstinaf – İstinafa Başvuranın Talebi Feragat veya BAM Tarafından Esasa Girilmeden Reddedilmesi Halinde Katılma Yoluyla İstinaf Talebinin de Reddi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çek Keşidecisinin Zayi Nedeniyle İptal Davası Açma Hakkı Yoktur; Kıymetli Evrakın Zayi Nedeniyle İptalini Senede Göre Hak Sahibi Olan Hamil İsteyebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Dava Açıldığı Anda Haklı Durumda Olan Ancak Sonradan Yargılama Sırasındaki Yasa Değişikliği ile Haksız Duruma Düşen Taraf Aleyhine Yargılama Giderleri ve Dolayısı ile Vekalet Ücretine Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Sorumluluk Davasının Şirket Merkezinin Bulunduğu Yerde Açılabileceğine İlişkin Hüküm Bir Kesin Yetki Kuralı Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yasada Sayılan Mücbir Sebepler Kapsamında Olmayan “Taşınma” Sırasında Kaybolduğu Bildirilen Ticari Defter İçin Zayi Belgesi Verilmesi İstenemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazası Nedeniyle Rücuen Tazminat – Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacı Sigortalının Yerine Geçer; Zarar Nedeniyle Sigortalının Sorumlulara Karşı Dava Hakkı Var ise Bu Hak da Tazmin Ettiği Bedel Kadar Sigortacıya İntikal Eder

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ara Kararı ile Verilen İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Yapılan İstinaf Başvurusu İhtiyati Tedbire İtiraz Niteliğinde Olup Duruşmalı İnceleme ile Bir Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin “Yaklaşık İspat” Yeterli Olduğundan Alacağın Yargılamayı Gerektirdiği Gerekçesi ile Talebin Reddi Usul ve Kanuna Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bir Davada Hem Görev Hem de Yetki Hususu İncelenecekse Öncelikle Görev Hususu Karara Bağlanmalıdır; Yetki İtirazı ise Görevli Mahkemece Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cevap Dilekçesinin Islahı Suretiyle Zamanaşımı Def’inde Bulunulamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi veya Kabulü Kararlarına İtiraz Üzerine Verilecek Kararlara Karşı İstinaf Yoluna Gidilebilir; İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı İtirazlar İlk Derece Mahkemesince İncelenir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Alacak Konusunda Kanaat Verici İçerikte Olması Koşuluyla Kesinleşmiş Bir Tenfiz Kararı Olmaksızın Yabancı Mahkeme Kararına Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasında Verilen İhtiyati Tedbir Kararı İcra Takibini ve İcra İşlemlerini Durdurur; İhtiyati Haciz Kararı Bir İcra İşlemi Olmadığından İhtiyati Hacze Engel Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshinin Tespiti ve Malların İadesi Talepli Dava Önce Arabulucuya Başvuru Şartına Tabi Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra Dosyasına Tehiri İcra Talebiyle Yatırılan Paranın Nemalandırılması İstenebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbire İtiraz İncelemesi Taraflar Davet Edilerek Duruşmalı Yapılmalıdır; Dosya Üzerinden Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Herhangi Bir Coğrafi Sınır Olmaksızın İşçinin İki Yıl Aynı Sektörde Başka İşyerinde Çalışamayacağına, Aksi Halde Cezai Şart Ödeyeceğine İlişkin İş Sözleşmesi Hükmü İşçinin Ekonomik Geleceğini Tehlikeye Düşürecek Bir “Kelepçeleme” Sözleşmesi Olduğundan Geçersizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Somut Sebep ve Gerekçe İçermeyen İstinaf Talebi Reddedilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

• TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN HUKUKSAL DURUMLARI-STATÜLERİ

• KONUT FİNANSMANI KURULUŞU

• KARAR İNCELEMESİ

• PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

• İDARİ YARGIDA, İMAR HUKUKU ALANINDA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEYEN DÜZENLEME, YORUM VE UYGULAMALAR

• PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYSEL İŞ HUKUKU ALANINDAKİ GELİŞMELER

• MUKAYESELİ HUKUKTA ŞİRKETLER HUKUKUNDA REKABET YASAĞI

• ZAYIFLARIN KORUNMASI AYRIMCILIK ve DOLAYLI AYRIMCILIK

• HAKSIZ REKABETTE ADİ İŞ – TİCARİ İŞ AYRIMI VE BU AYRIM NETİCESİNDE TABİ OLUNAN HÜKÜMLER

• MÜLKİYET HAKKININ TAŞKIN SURETTE VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN OLAĞAN ÖLÇÜLERİNİ AŞAN KULLANIMINDAN DOĞAN SORUMLULUK

• COVİD-19 PANDEMİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİMLERİN ERTELENMESİ MESELESİ

• 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE ÇIKMA VE ÇIKARILMA

• SÖZLEŞMENİN KURULMASI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEMEYEN SONRAKİ İFA İMKȂNSIZLIĞI KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP ve COVİD-19 (CORONA VİRUS) SALGINININ, TARAFLAR ARASINDA SÜREN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

• YÜKLENİCİNİN DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN CEZAİ SORUMLULUĞU

• 7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN GETİRDİĞİ TEMEL DÜZENLEMELER

Güncel
Tümü