SON EKLENENLER

  •  YARGITAY KARARLARI

  •  DANIŞTAY KARARLARI

  •  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

  •  B.A.M KARARLARI

  •  BİLİMSEL İNCELEMELER

Sanık Çaldığı Malı Hakimiyet Alanına Geçirdikten Sonra Yakalanmış İse Teşebbüsten Söz Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İİK’da Yapılan Değişiklikle Yedieminliği Suiistimal Suçları Kabahat Nev’ine Dönüştürülerek Hafif Hapis Cezası Öngörülmüş, Suçun Takibi Şikayete Bağlanmış ve İcra Mahkemeleri Görevli Kılınmıştır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yangına Sebebiyet - Arıza Çıkmadıkça Kontrol Edilmesi Mutat Olmayan Elektrik Tesisatının Bakım ve Onarımının Yapılmamasından Sanığa Sorumluluk Yüklenemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Başkaları İçin Tehlike ve Zarar Oluşturmadığı Takdirde Bir Kimsenin Kendi Malını Tahrip Etmesi Suç Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri Markaların Korunması Hakkındaki KHK’dan Kaynaklanan Ceza Davalarında da İhtisas Mahkemeleri Olarak Görevlidirler

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Başkasına Ait Yeşil Kart ile Oğlunu Tedavi Ettiren Sanığın Eylemi “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yol Açan Dolandırıcılık” Suçu Yönünden Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Devlet Alım ve Satımına Fesat Karıştırma - Finansal Kiralama Kanununa Göre Kiralama Eylemi Ceza Kanunu Kapsamında Alım, Satım ve Yapım İşi Olarak Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Rıza ile Girmesine Rağmen Sonradan Çıkması İstenildiğinde Müştekilerin Evinden Çıkmayan Sanığın Eylemi Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yargılamanın İadesi İle Önceki Hüküm Tamamen Ortadan Kalktığından Sanığın Sorgusu Yapılmadan Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Yaralamaya Sebebiyet - Şikayetten Vazgeçmeden Dönülemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancı Ülkede İşlenen Aşağı Haddi 3 Yıldan Az Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektiren Cürümlerde Takibat Suçtan Zarar Görenin Şikayetine Bağlıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yasak Bölgede Dip Trolü ile Avlanmak Suçunun Yaptırımı Para Cezası Olup Bu Konudaki Görev ve Yetki de İdari Makamlara Verilmiştir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bir Köpeğin Ani Saldırısı (Zaruret Hali) Karşısında Ruhsatlı Silahı ile Ateş Eden Sanığın Eylemi Ceza Gerektirmez, Zoralım Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cumhuriyeti Neşren Tahkir ve Tezyif Suçundan Yapılan Yargılamada Sanığın Eyleminin Sadece Eleştiri Amacıyla Düşünce Açıklaması Olup Olmadığı Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cezanın Kişiselleştirilmesi İlkesi Sadece Temel Ceza Tayininde Değil, Takdiri İndirim Nedenlerini ve Para Cezası veya Tedbire Çevirme ile Ertelemeyi De Kapsar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vekaletnamesini İbraz Etmemiş Olan Vekile Vekalet İbrazı İçin Kesin Mehil Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asıl Davacı Davasını Yürütmekte ise Müdahil Davacı Hakkında Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Senetteki Borç Sebebini Değiştirecek Beyanda Bulunan Artık Senede Dayanamayacağından İleri Sürdüğü İddiasını İspat Yükümü Altına Girer

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında Davadan Önce Anlaşmaya Varılan Bedel Bağlayıcı Kabul Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taahhüdü İhlal - Mahkumiyet Hükmünün Onanmasından Sonra Ödeme ve Vazgeçme

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Borç Miktarı Brüt Asgari Ücretin Altında ise Mal Beyanında Bulunmamaktan Ceza Tayin Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ortak Girişim Bir Adi Ortaklık Olup Tüzel Kişiliği ve Taraf Ehliyeti Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Başkasının Taşınmazına Tecavüzlü Yapılan Duvar “Yapı” Niteliğinde Olmadığından Temliken Tescil İstenemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Futbolcu ile Spor Kulübü Arasında Yasaca Öngörülen Tek Tip Sözleşmeden Doğan İhtilaflarda Federasyon Yönetim Kurulu Diğer Ek Sözleşmelerden Doğan İhtilaflarda ise Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İcra Takibinde Tahsil Harcının Mükellefi Borçlu, Cezaevi Harcının Yükümlüsü Alacaklıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Borçlunun Bankadaki Mevduatının Haczi İçin Haciz Müzekkeresi Yazılabileceği Gibi Bankaya Gidilerek Fiili Haciz de Yapılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Minibüsün Hattı Haczedilemez Ancak Plakasının Haczi Mümkündür

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kural Olarak İleride Doğması Muhtemel Hak Üzerine Haciz Konamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Muhatap Bankanın Keşidecinin Talebi Üzerine Çeki İptal Yetkisi Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İtirazın İptali Talep Edilen Davada Alacağın Tahsili Yönünde de Hüküm Kurulması Usule Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takip Kesinleştikten Sonra Menfi Tespit Davası Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Alt İşveren İş Güvenliği Tedbirlerini Almak Konusunda Çalıştırdığı İşçiler Yönünden Öncelikle Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hak Etmeyen İşçiye İşverenin Rızası İle De Olsa Kıdem Tazminatı Ödenemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçinin Raporlu Olup Çalışmadığı Süreye İlişkin Ücret Talebinin Reddi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hak Düşürücü Süre Esasın İncelenmesine Engel Olup Re’sen Dikkate Alınmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Noterde Yapılmış Ortaklık Sözleşmesi Tapu İptal ve Tescile Hak Bahşetmez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Komşunun Arazisine Taşarak Zarar Veren Dal ve Kökler Kesilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Fer’i Zilyetlik Süresi Ne Olursa Olsun Mülkiyet Kazandırmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Payın Payı Satan Paydaşa İade Edilmesi Doğmuş Olan Önalım Hakkını Ortadan Kaldırmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyaca Dayalı Tahliye Davalarında İhtiyaç Gerçek, Samimi ve Zorunlu Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Paylı Mülkiyette Satışın Diğer Paydaşlara Noter Marifetiyle Bildirilmesi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Binaların Yıpranma Payı ve Enkaz Bedeli Düşülerek Değerlendirme Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Mülkiyet Hakkı Kamulaştırmayı Yapan İdareye Geçmeden Faize Hükmedilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davasında Uzamış Ceza Zamanaşımı Araç İşleteni Hakkında da Uygulanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Usule Uygun Olmadığı ve Gerekmediği Halde Yaptırılan Bilirkişi İncelemesinin Masrafı Davalıya Yüklenemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Türk Telekom ile Abonesi Arasındaki İhtilafta Tüketici Mahkemesi Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Herkes Yardım Etmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Üstsoyu ve Altsoyu ile Kardeşlerine Nafaka Vermekle Yükümlüdür

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kira Parasının Tenzili Davası Kira Tespiti Davaları Olmayıp Görevli Mahkeme Miktara Göre Belirlenir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Boşanmanın Eki Maddi Tazminatın Toptan veya İrat Biçiminde, Manevi Tazminatın İse Sadece Toptan Ödenmesine Karar Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Evli Kimse Ancak Eşinin Rızasıyla Evlat Edinilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Boşanmanın Eki Niteliğindeki Manevi Tazminata Dava Tarihinden Geçerli Faize Hükmedilmesi Doğru Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi - Yıkımın Aşırı Zarar Doğurup Doğurmayacağının Takdiri Hakime Aittir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sözleşmenin Konusu, Niteliği ve Ödenecek Miktar Gibi Konularda Esaslı Hataya Düşen Taraf Sözleşme İle Bağlı Olmayıp İptal Hakkını Kullanabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Alkollü Olduğu Bilinen Sürücünün Aracına Binilmesi Doğan Zarar İçin Hesaplanan Tazminattan İndirim Nedenidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vekalet Ücreti İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas Mahsup Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Periyodik Borçlardan Birinin İhtirazi Kayıtsız Tahsil Edilerek Makbuz Verilmesi Önceki Borçların Ödendiğine Karinedir, Ancak Bu Karinenin Aksi İspat Edilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taşınmaz Üzerine Konan Haczin Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Kaldırılması Talebi “Şikayet” Koşullarına Göre Çözümlenir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

SSK Aylığının Haczi Talebi İcra Müdürünce Reddedilemez; Haciz Talebinin Yerine Getirilmesi Konusunda İcra Müdürünün Takdir Yetkisi Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Taşınmazın Aynından Doğmayan Kamu Alacağının Önceliği Olmayıp İlk Hacze İştirak İçin Satıştan Önce Kesin Haciz Konulmuş Olmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Avukat İle İş Sahibi Arasındaki Uyuşmazlık Avukatlık Sözleşmesi ve Vekalet Ücretinden Kaynaklanmıyorsa Hakem Heyeti Görevli Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kısa Kararda Hükmedilmeyen Bir Yükümlülüğün Gerekçeli Kararda Hüküm Altına Alınması Çelişkili Olup Usule Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmaz Tüm Ortakların Oybirliği ile Kiraya Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bir Hususun Bozma Kapsamı Dışında Kalarak Kesinleşmesi Koşulları - Usuli Kazanılmış Hak

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçiye Ödenen Arızi Nitelikteki Ücret Ekleri Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yargıtay Taraflarca Bildirilen Temyiz Sebepleri ile Bağlı Değil ise de Temyiz Talebinin Kapsamı ile Bağlıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tekerrüre Esas Birden Çok İlam Var ise En Ağırı Esas Alınmalıdır – Yeni Suç Tarihinden Sonra Kesinleşen Önceki Suça İlişkin İlam Tekerrüre Esas Alınamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Önceki Yargılamada Görev Yapan Hakim Görev Alamaz Hükmü Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İncelenmesinde de Geçerlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kolluk Görevlisine Söylenen “Adam Değilsin” Sözleri Rahatsız Edici, Kaba ve Nezaket Dışı Sözler Niteliğinde Olup Onur, Şeref ve Saygınlığı Rencide Edecek Boyutta Olmadığından Hakaret Suçunu Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Alkollü Araç Kullanma - 0,50 Promilden Fazla Alkollü Olarak Araç Kullanan ve Maddi Hasarlı Trafik Kazası Yapan Sanığın Eylemi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ek Temyiz Dilekçesi Süresinde Verilmemiş, Temyiz Dilekçesinde ise Neden Belirtilmeksizin Kararın Bozulması ve Beraat Talep Edilmiş Olan Dosyada Temyiz Talebinin Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedeni İçerdiği Kabul Edilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kooperatif Ortağının Ölümü ile Ortaklık Sona Erer; Anasözleşmede Belirtilen Şartlarla Mirasçıların Ortak Kalmaları Sağlanabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Nafaka Borcunu Ödememe – İştirak Nafakası Çocuğun Reşit Olması ile Kendiliğinden Sona Erer; Hükümde Belirtilmesine veya Ayrı Bir Hükme Gerek Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yurt Dışındaki Çalışmaya İlişkin Sigortalılık Başlangıç Tarihinin ve Aylığa Hak Kazandığının Tespiti İstenen Davada Borçlanılan Süre Borçlanma Tarihinden Geriye Doğru Tespit Edilmeli ve Aylığa Hak Kazanıp Kazanmadığı Belirlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kısmi Dava Tümü Aynı Hukuki İlişkiden Doğan Alacaklar İçin Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kadastro Öncesi Nedene Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi – Kadastro Tespitine İtiraz Davası Açılmış ise Tutanağın Kesinleşme Tarihi Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarihtir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancı Para Alacakları İflasın Açıldığı Tarihteki Döviz Kuru Üzerinden Türk Lirasına Çevrilerek Masaya Kaydedilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eksik ve Yanlış Tedavi Sonucu Ölüm İddiasıyla Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilen Davada Kusur Bulunmadığı İçin Maddi Tazminatın Talebinin Reddine Karar Verildiğinde Aynı Nedenle Manevi Tazminata da Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Velayet Düzenlenirken Çocuğun Görüşünün Esas Alınmamasını Gerektiren Somut Bir Neden Bulunmadıkça (Çocuğun Üstün Yararı Gözden Kaçırılmadan) İdrak Çağındaki Çocuğun Görüşüne Değer Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Davetiye Gönderilmeden Hazır Edilen Tanıklar Dinlenir, Ancak Tanıkların Duruşmada Hazır Edileceğine İlişkin Taraf Beyanlarının Hukuki Değeri Yoktur; Tanıkların Duruşmada Hazır Edilmesi İçin Kesin Süre Verilmesi de Usul ve Kanuna Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Evlat Edinmede Anne ve Baba Rızasının Aranmaması Kararı, Koruma Altındaki Küçüğün Kurum Tarafından Evlat Edinecek Kişi veya Ailenin Yanına Yerleştirilmesinden Önce veya Evlat Edinme Davası Sırasında Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Onaysız Hazırlık Soruşturma Evrakı Fotokopileri Hükme Dayanak Alınamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Dolandırıcılıkta Mağdur Hataya Düşürülüp Malvarlığı Aleyhine İşlem Yaptırılmaktayken Hırsızlıkta Eşya Malikin Egemenliğinde Olup Hareket Öğesi Alma Fiilidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Suçla İlgili Eşya Ancak Fiilde Methali Olmayan Kimselere Ait Olmamak Şartıyla Müsadere Edilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sanık Lehine Bozmadan Sonra Daha Ağır Cezaya Hükmedilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sonuç Ceza Tayin Edilirken Sanığın En Lehine Olan Uygulama Benimsenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Haksız Tutuklamaya Dayalı Tazminat Davası İçin Üç Aylık Süre Kesinleşme Şerhli Beraat Kararının Tebliğinden Başlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Molotof Kokteyli Yıkıcı Öldürücü Aletler veya Ateşli Eczaya İlişkin TCK 264. Madde Kapsamında Değerlendirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Dernekler Kanununa Aykırı Eylemler Ceza Kararnamesi ile Sonuçlandırılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sınır Bozma Suçunun Oluşması İçin Zapt ve Tasarruf Kastıyla Sabit ve Belirgin Sınırın Değiştirilmiş veya Bozulmuş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Başka Bir Suç Oluştursa Bile Korku, Kaygı ve Panik Yaratabilecek Şekilde Ateş Etme Eylemi Ayrıca Ceza Gerektirir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İnfazı Devam Eden İlam Tekerrüre Esas Alınamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İddianame Tarihinden Sonra Devam Eden Meraya Tecavüz Ayrı Suç Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Cezaların İçtimaında Hata Kazanılmış Hak Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Hapis Cezasından Çevrilen Hafif Para Cezası 2918 SK’nun Ek 3/3. Maddesine Göre Ertelenemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Baskı ve Zorlamada Bulunmadan Mağdurun Elinden Cep Telefonunu Kapıp Kaçan Sanığın Eylemi Yağma Değil Hırsızlıktır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Öğeleri Eksik Şekilde Sahte Bono Düzenleyip Kullanma Hususi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kızlık Bozma Suçu Teselsül Etmez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kızlığın Doğumla Bozulması Halinde Tıbben Baba Olduğu Saptanmadan Sanık Hakkında TCK 418/2 Hükmü Uygulanmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İftiracının Suçlamadan Dönmesi, Dönme Aşaması ve Suçlamanın Nevine Göre Cezada İndirim Gerektirir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ele Geçmeyen ve Atışa Elverişliliği Saptanmayan Silah Nedeniyle Yasak Silah Taşıma Suçundan Ceza Tayin Edilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

TEİAŞ Sistem Kullanım Ceza Faturasının İptali Talebi – Dağıtım Şirketinin Sistem Kullanım Cezasından Sorumlu Tutulabilmesi İçin İhlalin Verilen Süre İçinde Giderilmesi Uyarısı Yapılmış Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

1- Kesinleşmemiş Ceza Mahkemesi Kararındaki Eylemler Dayanak Yapılarak Disiplin Cezası Verilmesi Hukuka Uygun Değildir 2- Disiplin Cezalarının İptali İstemiyle Açılan Davalarda İdare Mahkemelerince Tek Gerekçe Olarak Kesinleşmemiş Bir Ceza Mahkemesi Kararına Dayalı Karar Verilmemelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sahte Fatura Düzenleme Fiilinin Gerçekleşmesinden Sonra Mükellefin Bu Faturalarını Beyannameye Konu Eden Serbest Muhasebecinin Fiile İştirak Ettiği Tespit Edilmiş Olmadıkça Vergi Ziyaı Cezası ile Sorumlu Tutulması Hukuka Aykırıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Fon’a Devredilmiş Bir Alacakla İlgili Mevcut İcra Takibinden Sarfınazar Edilmeksizin 6183 SK. Kapsamında Ödeme Emri Düzenlenemez; Yasal Koşul Yerine Getirilmeden Gönderilen Ödeme Emrinin İptali Talebi “Böyle Bir Borcun Olmadığı” İtirazı Olarak Kabul Edilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Yabancı Uyruklu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Döner Sermaye Ödemesinden Yararlanma Hakları Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Şirketin Maksat ve Mevzuuna Dahil Tüm İşlemlerde Tam Yetkili Olmayan, Sınırlı Olarak Temsil ve İdare Yetkisi Verilen Kişiler Kanuni Temsilci Sayılmayacağından 6183 SK Kapsamında Kamu Borçlarından da Sorumlu Tutulamazlar

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Nesnel Olarak Yapılan ve Yargısal Denetim Koşullarının Sağlandığı Sözlü Sınav ve Sonucuna İlişkin Değerlendirme Hukuka Uygundur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdarenin Takdir Yetkisi Bulunmakla Beraber Asli ve Sürekli Nitelikte Kamu Hizmeti İfa Eden Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Yenilenmemesi veya Feshi Haklı Nedene Dayanmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Süresinde Verilen Beyannameler ile Her Yıla İlişkin Tutarlar Ayrı Ayrı Gösterilmiş ise Geçmişe Yönelik Vergi İncelemesinde Kurumlar Vergisi Matrahı Tespit Edilirken Geçmiş Yıl Zararları İndirilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Otogaz İstasyonunda LPG Tüpü Dolum Aparatı Bulundurma Fiiline Dayalı İdari Para Cezasının Tekerrür Nedeniyle İki Kat Uygulanabilmesi İçin İki Yıl Geçmeden Aynı Fiilin İşlenmiş Olması Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Damga Vergisine Tabi Kağıtlardan Her Nüsha Ayrı Vergiye Tabidir; Ancak Suret Olarak Düzenlenen Kağıtlar Nüsha Gibi Vergilendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İmtiyazlı Şirketler VUK’nun 298. Maddesindeki Yeniden Değerleme Olanağından Yararlanamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İdari Merci Tecavüzü Halinde Dilekçelerin Görevli İdare Merciine Tevdiine Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 10. Maddesi Kapsamında “Amirin Emrini Yapmama” Eyleminin Oluşması İçin Emrin Göreve İlişkin Olması Gerekir; Tanık Olarak Çağrıldığı Duruşmaya Katılmamak Amirin Emrini Yapmamak Olarak Değerlendirilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Bakım ve Sorumluluğu İdareye Ait Karayolunda Yeterli Tedbir Alınmadığından Meydana Geldiği İddia Edilen Trafik Kazalarından Doğan Zararların Tazmini İstenen Davalarda Görevli Yargı Yeri Adli Yargıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Fiyat İlanı Yapılmadan Akaryakıt Satışı Yapılması Eylemi Nedeniyle İdari Para Cezası Verilebilmesi İçin Önce İhtarda Bulunma Şartı Yerine Getirilmiş Olmalıdır – Lehe Yasa Uygulaması

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Esasa İlişkin ve Uyuşmazlığı Çözen Kararlara Karşı Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilebilir; Usuli Nitelikteki Görev-Red Kararı Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Esasa Girilmeksizin Reddi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Tıpta Uzmanlık Eğitimini Tamamlayan ve Stratejik Personel Kapsamında Bulunan Kişilerin Kamu Personeli Olmayan Eşlerinden Dolayı Atama Taleplerinin İlgili Özel Yönetmelikteki Koşulları Taşımadıkları İçin Reddedilmesinde Hukuka Aykırılık Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Belediyelerin Yıllık Personel Giderlerinin Gelirlerine Göre Belli Bir Oranı Aşamayacağına İlişkin Kurallar Yeni Personel Alımı ile İlgili Olup Haklı Bir Neden Olmaksızın Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Bu Nedenle Yenilenmemesi Hukuka Uygun Değildir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhracat Hasılatının Binde Beşinin Götürü Gider Olarak Kurum Kazancından İndirilmesi Kuralına Dayalı Olarak Mahkemece İadesine Hükmedilen Vergi, Kanuni Faizi ile Değil Tecil Faizi ile İade Edilmelidir – Taleple Bağlılık

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Gerçek Kişiler Aleyhine İdari Yargıda Dava Açılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

SSK İdari Para Cezasının Tahsili İçin Tebliğ Edilen Ödeme Emrinin İptali İçin Açılacak Davada İş Mahkemesi Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İsim Benzerliği Nedeniyle Haksız Yere Hapis Yatan Kişinin Adalet ve İçişleri Bakanlıkları Aleyhine Açtığı Tazminat Davasında Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Asker Kişi Aleyhine 6136 SK’ya Aykırılık Nedeniyle Açılan Dava Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Jandarma Personelinin Askerlik Görevleri Dışındaki Görevleri Sırasında İşledikleri Suçlarda Adli Yargı Görevlidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Vakıf Üniversitesi ile Öğrenci Arasında Dönem Ücretinden Kaynaklanan Alacak-Borç Uyuşmazlığı Adli Yargıda Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sivil Kişinin Askeri Mahalde Asker Kişiye Karşı İşlediği Hırsızlık Suçuna İlişkin Yargılama Adli Yargı Yerinde Yapılmalıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Kamu Görevlilerince “İlaçlı Stent” Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Açılacak Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davalarda 5510 SK’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşe Başlayanlar İçin Görevli Yargı Yeri İdari Yargı; Kanunun Yürürlüğünden Sonra Başlayanlar İçin ise İş Mahkemeleridir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Yapılan Bağlantı Başvurusunun Reddine İlişkin Elektrik Dağıtım Şirketi İşleminin İptali ve Tazminat İstemiyle Açılan Dava Adli Yargı Yerinde Görülmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Sigortalının İş Kazası Bildiriminin Yasal Sürede Yapılmadığı Gerekçesiyle 5510 SK’nun 13. ve 21. Maddeleri Uyarınca İşveren İçin Tahakkuk Ettirilen Borcun/Cezanın İptali İstemiyle Açılan Dava Adli Yargı Yerinde Çözümlenmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çekte Lehtar İmzası ve Cironun Sahte Olduğu İddiası, İmza İnkarı, Zayi Nedeniyle Çek İptali Davasında Verilen Ödeme Yasağı Yetkili Hamilin Keşideci ve Cirantalara Müracaat Hakkına ve Dolayısı ile İhtiyati Hacze Engel Oluşturmaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Eser Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalara Asliye Ticaret Mahkemelerinde Bakılacağına İlişkin Özel Bir Düzenleme Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Limited Şirkette Bir Ortak Diğer Ortak Aleyhine Haklı Sebeple Çıkarma Davası Açamaz; Çıkarma Davası Nitelikli Çoğunlukla Karar Alındıktan Sonra Şirket Tarafından Açılabilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Simsarlık Sözleşmesine Dayalı Alacak Talebi – Simsarlık Türleri – Aracılık Tellalı İki Tarafı Bir Araya Getirmiş, Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Çalışmış ve Sözleşme Kurulmuş ise Ücrete Hak Kazanır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İpotek Asıl Alacağa Bağlı Fer’i Bir Hak Olup Asıl Alacak Devredilmeden İpotek Alacağı Devredilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Karar Verildikten Sonra Tavzihle Hükme Ekleme, Çıkarma ve Tefrik İşlemi Yapılamaz

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbire İtiraz Duruşma Açılarak İncelenmelidir; Dosya Üzerinden Karar Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Diğer Geçici Hukuki Korumaların Alanına Giren Konularda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez; Para Alacaklarında Özel ve İstisnai Durumlar Dışında Asıl Geçici Hukuki Koruma İhtiyati Hacizdir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davrandığı İddiasına Dayalı Cezai Şartın Tahsili İstenen Dava İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanması Nedeniyle Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararına İİK’nun 265. Maddesi Kapsamında İtirazı İnceleme Görevi (İcra Takibi Açılmış Olsa Bile) Kararı Veren Mahkemeye Aittir; Tek İstisna Alacak Hakkında Dava Açılmış Olmasıdır

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Arabuluculuğa Tabi Bir Davada Arabulucuya Başvurulmuş Ancak Son Tutanak Dosyaya Sunulmamış ise Bir Hafta Kesin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Davadan Önce Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İstinaf Talebinden Sonra İflas – İflastan Önce Açılmış Olup Devam Eden Müflisin Davacı veya Davalı Olduğu Hukuk Davaları Kural Olarak İflasın Açılması ile Durur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Uyuşmazlığa İlişkin Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılabileceği İçin Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Borç Miktarının Tespiti Talepli Davada Dava Şartı Olan “Hukuki Yarar” Yoktur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Borcun Ödenmesi Nedeniyle İpoteğin Kaldırılması Talebi – İpoteğin Kaldırılması Giderlerinden İpotek Alacaklısı Değil İpotek Veren Sorumludur

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Haciz Kararı İçin Muaccel Bir Alacağın Bulunması Ön Koşuldur; Varlığı İhtilaflı, Tespit ve Yargılama Gerektiren ve Yaklaşık İspat Kuralı Gerçekleşmeyen Hallerde İhtiyati Haciz Kararı Verilemez

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

İhtiyati Tedbir Kararı Ancak Davalının Uyuşmazlık Konusu Olan Malvarlığı Değerleri Hakkında Verilebilir; Konusu Para Alacağı Olan Davalarda İhtiyati Tedbir Kararı Verilemez, Bu Halde Koşulları Varsa İİK’na Göre İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Trafik Kazasında Yaralanma Nedeniyle Tazminat – Dava Şartı Olan Sigorta Şirketine Başvuru Yapılmadan Dava Açılmış Olması Tamamlanabilecek Bir Eksikliktir; Kesin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmelidir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Katılma Yoluyla İstinaf – İstinafa Başvuranın Talebi Feragat veya BAM Tarafından Esasa Girilmeden Reddedilmesi Halinde Katılma Yoluyla İstinaf Talebinin de Reddi Gerekir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

Çek Keşidecisinin Zayi Nedeniyle İptal Davası Açma Hakkı Yoktur; Kıymetli Evrakın Zayi Nedeniyle İptalini Senede Göre Hak Sahibi Olan Hamil İsteyebilir

Görebilmek için üye girişi yapmalısınız

• İCRA DAİRESİNCE SATILAN TAŞINMAZLARININ/TAŞINIRLARIN ALACAKLI TARAFINDAN “ALACAĞA MAHSUBEN” SATIN ALINMASININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

• ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE STANDARTLAŞMA, LEX MERCATORİA VE VİYANA KONVANSİYONU TİPİNDE HUKUK OLUŞTURMA EĞİLİMİ

• FIDIC ŞARTNÂMESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

• 1982 ANAYASASINA GÖRE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMA SUÇLARINDA KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ

• ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYE (SÜRECİ)

• TARAFLARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI ESNASINDA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN HUKUKSAL DURUMLARI-STATÜLERİ

• KARAR İNCELEMESİ

• KONUT FİNANSMANI KURULUŞU

• PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YAŞANAN GELİŞMELER

• İDARİ YARGIDA, İMAR HUKUKU ALANINDA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEYEN DÜZENLEME, YORUM VE UYGULAMALAR

• PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYSEL İŞ HUKUKU ALANINDAKİ GELİŞMELER

• MUKAYESELİ HUKUKTA ŞİRKETLER HUKUKUNDA REKABET YASAĞI

• ZAYIFLARIN KORUNMASI AYRIMCILIK ve DOLAYLI AYRIMCILIK