Ana SayfaAna Sayfa Kitap Kitap Geri Geri Çevirbak Çevirbak Favoriye Ekle Favoriye Ekle YazdırYazdır 

 

                                                     SUNUŞ

Adalet kavramını, özü itibariyle ve kısaca “hakların tanınıp dengelenmesi” olarak tanımlayabiliriz. Bunun sağlanması için ilk derece mahkemeleri uyuşmazlıkları çözmekte; Yargıtay da mahkemelerin kararlarını usul ve esas yönünden incelemektedir. Böylece halk arasındaki deyimle “adaletin tecelli etmesi” sonucuna ulaşılmak amaçlanmıştır. 2016 yılında istinaf sisteminin de devreye girmiş olması, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlaması ile temyiz yasa yolu açık olan kararlar bakımından bir anlamda ikili bir denetim başlamış daha isabetli sonuca ulaşılması hedeflenmiştir. Bu işleyiş dikkate alındığında Yargıtay’ın ve Yargıtay kararlarının önemini anlatmak için başka bir söze gerek kalmamaktadır.
Öte yandan, Yargıtay’ın bu faaliyeti içinde en önemli işlev ve görevlerinden biri de ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır. Yargıtay verdiği kararlarla “içtihat” yaratacak, böylece kanunların yorumu ve uygulanmasında birlik sağlanacak, benzer olaylarda birbirinden çok farklı uygulamaların önüne geçilecektir. Değişen ve yeni yasalar dönemi için bu daha da önem kazanmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe gireli onbeş yıl oldu. Ceza Muhakemesi Kanunu ile birlikte Türk Ceza Kanunu da değişmişti. Daha yakın bir zamanda, 2011 yılında Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2012 yılında Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu, bunlardan önce 2002 yılında yeni Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmişti. Bilindiği üzere “uygulama birliği”nin oturması, uygulamaların istikrar kazanması uzun yıllar almaktadır.
Bu kitap, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana geçen zaman içerisinde Yargıtay’ın verdiği kararlar arasından emsal nitelikli olanların seçilip derlenmesi suretiyle hazırlanmıştır. Bunun için onbinlerce karar incelenmiş, emsal niteliği olanlar seçilip tasnif edilmiştir. Her karardan önce bir bakışta kararın ne ile ilgili olduğunu gösterecek
iv CEZA MUHAKEMESİ KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI CİLT I
bir konu başlığı ve kanunun ilgili maddesi ile diğer mevzuat bilgilerine yer verilmiştir. Bazı kararlar birden çok gerekçe ve görüş içermektedir. Dolayısıyla bunlardan hangisinin/hangilerinin daha önemli olduğu duruma veya herkese göre değişebilir, tartışılabilir. Konu başlığı hazırlanırken; kararın emsal niteliği, somut olaydaki uyuşmazlığa ilişkin çözüm noktaları ve nihayet Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki hüküm ve kuralların yorum ve uygulanmasına yönelik belirlemeler gibi kıstaslar dikkate alındığından bu durum mazur görülmelidir.
Kararlar kanun sistematiği esas alınarak kitaba yerleştirilmiştir. Kitapta bölüm başlıkları ve hangi maddeden başlayıp hangi maddede bittiği belirtilmiş, kararlar ilgili olduğu bölüme yerleştirilmiştir. Bazı kararlar içerdikleri gerekçe ve yorumlar nedeniyle birden fazla bölümle ilgili olmaları nedeniyle gerektiğinde her iki bölümde yer verilmiştir.
Yargıtay kararlarına erişim yıllarca talep edilmiş ve tartışılmıştır. Nihayet bu önemli sorun büyük ölçüde çözülmüş, Yargıtay ve Danıştay kararları erişime açılmıştır. Hatta düzen ve sistem oturmamış olsa da UYAP üzerinden BAM kararlarına da ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Özellikle yargının kurucu unsurlarından biri olan, bağımsız savunma ayağını temsil eden avukatlar için emsal kararlara erişim büyük önem taşımaktadır. Avukatlar bu konudaki eksikliği dergiler, bilgisayar programları, internet vs gibi araçlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Ne var ki bunların hiç biri ihtiyacı karşılamamaktadır. Dergiler süreli yayın nitelikleri gereği toplu bir kaynak değildir. Bilgisayar programlarında ticari amaç ön planda tutulduğundan çok zayıf olduğu gibi değişen mevzuat nedeniyle uygulama imkanı kalmamış, emsal niteliği olmayan kararlarla doludur. İnternet ise çok dikkat edilmesi gereken bir alandır. Bilgiye ulaşmak yerine bilgi kirliliği içinde boğulmak mümkündür. Güvenilir olmayan eksik ya da yanlış bilgileri süzecek bir sistem yoktur. İşte bütün bunlar göz önüne alınarak bu kitapla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uygulanması ile ilgili emsal içtihatlar kanunun sistematiğine uygun olarak bir arada sunulmaktadır. Yararlı olması dileğiyle...
Saygılarımızla,
Av. Nihat MEYDAN Av. Fadime YAPAL