İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Arama Sonuçları

14.4.2016 tarihli ve 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Levent GÖK ve Özgür ÖZEL ile birlikte 125 milletvekili (E. 2016/133)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İstanbul 4. İdare Mahkemesi (E. 2017/123)

DAVA VE İTİRAZIN KONUSU: 14.4.2016 tarihli ve 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 7. maddesiyle 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesine “Bina” tanımından sonra gelmek üzere eklenen “Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.” tanımının,

B. 8. maddesiyle 3194 sayılı Kanun’un 11. maddesinin birinci fıkrasına “yol” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “su yolu,” ibaresinin,

C. 9. maddesiyle 3194 sayılı Kanun’un 18. maddesinin üçüncü fıkrasına “yol” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “…su yolu,” ibaresinin,

D. 13. maddesiyle  25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu’na eklenen ek 1. maddede yer alan “…bu Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın resen kaldırılır…” ibaresinin,

E. 21. maddesiyle 16.5.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin yeniden düzenlenen (7) numaralı fıkrasının,

F. 25. maddesiyle 6306 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin (2) numaralı fıkrasının;

1. (a) bendinin ikinci cümlesinin,

2. (b) bendinin,

G. 30. maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 11. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (b) bendinde yer alan “…15/1/2012 tarihinden sonra…” ibaresinin,

Anayasa’nın Başlangıç hükümleri ile 2., 5., 7., 10., 13., 36., 44., 45., 49., 55., 56., 63., 125., 153., 166. ve 169. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

H. 30. maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 11. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (b) bendinin Anayasa’nın 10., 49. ve 55. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline,

karar verilmesi talebidir.

3.7.2003 günlü, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Oğuz OYAN ve Haluk KOÇ

İPTAL DAVASININ KONUSU: 3.7.2003 günlü, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A) 1- 9. maddesiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen Geçici 5. maddenin birinci fıkrasının,

2- 19. maddesiyle değiştirilen 22.12.1934 günlü ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının,

b- İkinci fıkrasının,

c- Üçüncü fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü tümcelerinin,

d- Dördüncü fıkrasının,

e- Beşinci fıkrasının,

3- 30. maddesiyle değiştirilen 27.06.1984 günlü ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 18. maddesinin son fıkrasının ikinci tümcesinin,

4- Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının,

Anayasa’nın Başlangıç’ının 1., 2., 4., 5. ve 6. paragrafları ile 2., 3., 5., 7., 10., 11., 13., 35., 36., 48. ve 127. maddelerine aykırılığı savıyla iptallerine,

B) 1- 9. maddesiyle 4706 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 5. maddenin birinci fıkrasının,

2- 19. maddesiyle değiştirilen 22.12.1934 günlü ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinde ve üçüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “... yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ...” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının birinci ve üçüncü tümcelerinde yer alan “... otuz hektardan fazla ...” ibaresinin,

c- Dördüncü fıkrasının,

d- Beşinci fıkrasının,

3- 30. maddesiyle değiştirilen 27.06.1984 günlü ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 18. maddesinin son fıkrasının ikinci tümcesinin,

4- Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının,

yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

16.12.2003 günlü, 5021 sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk Partisi) Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ali TOPUZ, K. Kemal ANADOL ve Haluk KOÇ

İPTAL DAVASININ KONUSU: 16.12.2003 günlü, 5021 sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31.07.2003 günlü, 4969 sayılı, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son paragrafının “... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalarındaki hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların kayıtlarına, muhabir bankaca karşılığı nakden veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile...” bölümünün, Anayasa’nın 2., 5., 10. ve 11. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.

17.07.1963 günlü, 278 sayılı “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR:

1- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Haluk Koç ve Kemal Kılıçdaroğlu ile 119 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU:

17.07.1963 günlü, 278 sayılı “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un;

A- 4. maddesinin, 29.06.2005 günlü, 5376 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen;

1- Birinci fıkrasının,

a- (a) bendinde yer alan “...Başbakan tarafından belirlenecek üç ...” ibaresinin,

b- (b) bendinin,

c- (c) bendinde yer alan “...Başbakan tarafından belirlenecek bir, ...” ibaresinin,

2- İkinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü, altıncı ve sekizinci tümcelerinin,

B- 5. maddesinin, 5376 Sayılı Yasanın 4. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrası ve bu fıkradan sonra gelmek üzere eklenen üçüncü fıkrasının,

C- 5376 Sayılı Yasanın 9. maddesiyle eklenen geçici 4. maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 5. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç Kısmı ile 2., 7., 8., 9., 11. ve 123. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ile bu madde, fıkra, bent, tümce ve ibarelerin uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

31.7.2003 günlü, 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Ali TOPUZ, Haluk KOÇ ve 115 Milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU: 31.7.2003 günlü, 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesiyle 2.2.1981 günlü, 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’a eklenen Geçici 4. maddenin, 7. maddesiyle 27.6.1984 günlü ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a eklenen Geçici 9. maddenin, 10. maddesinin (a) fıkrasıyla 28.3.2002 günlü ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9. maddesi sonuna eklenen fıkranın üçüncü tümcesinin, 10. maddesinin (c) fıkrasıyla değiştirilen, 4749 Sayılı Yasanın 17. maddesinin (B) fıkrasının birinci paragrafının “5.5.1969 tarihli ve 1173 Sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayımlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun” bölümünün, 10. maddesinin (c) fıkrasıyla 4749 Sayılı Yasanın 17. maddesine eklenen (C) fıkrasının ve Geçici 3. maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasa’nın 2., 11., 90., 104. ve 127. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemidir.

20.10.2005 günlü, 5413 sayılı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Haluk KOÇ ve Kemal ANADOL ile 112 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 20.10.2005 günlü, 5413 sayılı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;

1- 2. maddesiyle 10.07.2003 günlü, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesine eklenen fıkranın birinci tümcesinin,

2- 3. maddesiyle 4924 Sayılı Yasanın 7. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci tümcesinin “... hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle sicil veya disiplin amirleri tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz konusu koşullara uymama halinin tekerrürü durumu ile...” bölümünün,

3- 6. maddesiyle 07.05.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen tümcelerinin,

Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 10., 11. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ile bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

03.07.2005 günlü, 5398 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Haluk KOÇ, Kemal ANADOL ve 112 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 03.07.2005 günlü, 5398 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;

1- 5. maddesinin birinci fıkrasıyla 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 18. maddesinin,

a) (B) bendinin (c) alt bendinin değiştirilen ibaresinin “...devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra...” bölümünü,

b) (C) bendinin (c) alt bendinde yer alan “Pazarlık usulü” ibaresi ile başlayan paragrafın birinci cümlesinin sonuna eklenen “Sermayesindeki kamu payı yüzde onbeşin altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmaz” ibaresinin,

2- 10. maddesiyle 4046 Sayılı Yasaya eklenen ek madde 3’ün,

3- 12. maddesiyle 03.05.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek madde 3’ün,

4- 13. maddesiyle 04.04.1990 günlü, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (c) bendi ile bu fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkranın,

5- 19. maddesiyle 3194 sayılı Yasa’nın 9. maddesinin sonuna eklenen fıkrada yer alan “... imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmaksızın...” ibaresinin,

Anayasa’nın 2., 10., 11., 43. ve 127. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

21.06.2005 günlü, 5371 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Danıştay Beşinci Daire

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 21.06.2005 günlü, 5371 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesiyle 07.05.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen:

1- Ek Madde 3’ün,

a- Birinci fıkrasında yer alan “… her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile …” bölümünün,

b- Son fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… veya yurt dışında kendi nam ve hesabına okuyarak Devletten öğrenci dövizi almadan …” bölümünün,

2- Ek Madde 5’in birinci fıkrasının ikinci tümcesinin,

3- Ek Madde 6’nın birinci fıkrasının üçüncü tümcesinde yer alan “… veya tabip iken eksik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama …” bölümünün,

Anayasa’nın 10. ve 13. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

30.03.2005 günlü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER:

1- Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi         (Esas: 2005/108)

2- Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesi          (Esas: 2005/111)

3- Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesi          (Esas: 2005/112)

4- Kuşadası Sulh Ceza Mahkemesi         (Esas: 2005/118)

5- Giresun Ağır Ceza Mahkemesi           (Esas: 2005/121)

6- Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi      (Esas: 2005/123)

7- Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi     (Esas: 2005/144)

8- Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi     (Esas: 2005/157)

9- Kızıltepe Sulh Ceza Mahkemesi         (Esas: 2005/72)

10- Orhaneli Sulh Ceza Mahkemesi        (Esas: 2005/168)

11- Malatya Bölge İdare Mahkemesi      (Esas: 2005/169)

12- Karşıyaka 1. Sulh Ceza Mahkemesi  (Esas: 2006/1)

13- Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesi        (Esas: 2006/14)

İTİRAZLARIN KONUSU:

A- 30.03.2005 günlü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun;

1- 3. maddesinin,

2- 23. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

3- 24. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

4- 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

5- 28. maddesinin,

6- 29. maddesinin,

7- Geçici 2. maddesinin,

8- Geçici 3. maddesinin,

   B- 04.11.2004 günlü, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 11.05.2005 günlü, 5349 Sayılı Yasa ile değiştirilen 7. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

Anayasa’nın Başlangıcı ile 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 36., 123., 125., 128., 138., 140., 142., 153. ve 155. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. 

24.12.2003 günlü, 5027 sayılı “2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ ve Haluk KOÇ ile birlikte 121 Milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU

24.12.2003 günlü, 5027 sayılı “2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun;

A. 10. maddesinin,

B. 15. maddesinin (a) ve (b) fıkralarının,

C. 26. maddesinin (a) fıkrasının (1) numaralı bendinin,

D. 31. maddesinin (b) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “…(kapsam dışı personel dahil olmak üzere işçiler, geçici personel, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel ile aylık veya ücretleri 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14’üncü maddesi kapsamında belirlenenler hariç)…” ibaresi ile ikinci paragrafının,

E. 32. maddesinin (g) fıkrasının,

F. 36. maddesinin (a) ve (b) fıkralarının,

G. 43. maddesinin son fıkrasının,

H. 49. maddesinin (i) fıkrasının birinci ve ikinci paragrafları ile (l) fıkrasının, iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması;

I. 12. maddesinin (c) fıkrasının,

J. 25. maddesinin (b) ve (d) fıkralarının,

K. 26. maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (b) fıkrasının,

L. 27. maddesinin (c) fıkrasının ikinci paragrafında yer alan “…bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin…” ibaresinin, (f) fıkrasının ikinci paragrafının ve (g) fıkrasında yer alan “…gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin…” ibaresinin,

M. 28. maddesinin (b) fıkrasında yer alan “…bütçesinin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin…” ve (c) fıkrasında yer alan “…gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin…” ibarelerinin,

N. 32. maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafı ile (f) ve (h) fıkralarının,

O. 36. maddesinin (e) fıkrasının,

P. 45. maddesinin,

R. 46. maddesinin,

S. 49. maddesinin (a) fıkrasının (1), (2), (6), (7) ve (9) numaralı bentleri ile (b), (e), (o) ve (ö) fıkralarının,

iptali;

Anılan kuralların Anayasa’nın 2., 10., 11., 46., 55., 87., 88., 89., 127/son, 153/son ve 161. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek istenilmektedir.

13.04.1994 gün, 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un kimi maddelerini değiştiren 15.05.2002 günlü, 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun”un

İPTAL DAVALARINI AÇANLAR:

1-  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

2-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri

     Yasin HATİPOĞLU, Mehmet Ali ŞAHİN,

     Salih KAPUSUZ, Mustafa KAMALAK ve Uluç GÜRKAN ile birlikte 119 Milletvekili

3-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Salih KAPUSUZ, Yasin HATİPOĞLU,

     Ömer Vehbi HATİPOĞLU, Mehmet Ali ŞAHİN ve Mustafa KAMALAK ile birlikte

     111 Milletvekili

İPTAL DAVALARININ KONUSU: 13.04.1994 gün, 3984 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un kimi maddelerini değiştiren 15.05.2002 günlü, 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun”un

1- 2. maddesiyle değiştirilen 13.04.1994 günlü, 3984 Sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının;

– (b) bendinin “veya toplumda nefret duyguları oluşturan” bölümünün,

– (k) bendinin “veya korku salacak” bölümünün,

– (r) bendinde yer alan “ile ilgili” sözcüğünün,

– (v) bendinde yer alan “yayınların karamsarlık, umutsuzluk... eğilimlerini körükleyici ... nitelikte olmaması” bölümünün,

2- 3. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin,

3- 5. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 9. maddesinin son fıkrasının,

4- 7. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin,

5- 8. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “33’üncü maddede belirtilen idari para cezaları da cezaların tahakkukunu müteakip ilgili yayın kuruluşları tarafından ödenir” bölümünün,

6- 10. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 24. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının,

7- 12. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 28. maddesinin altıncı fıkrasının ve sekizinci fıkrasının dördüncü tümcesinde yer alan “tazminat miktarı on milyar liradan az olmamak üzere” ibaresi ile altıncı tümcesinde yer alan “tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve ...” ibaresinin,

8- 13. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 29. maddesinin (d) ve (e) bentlerinin,

9- 14. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 31. maddesinin,

10- 6. maddesiyle değiştirilen 3984 Sayılı Kanunun 33. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarının,

11- 17. maddesiyle 3984 Sayılı Kanunun Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3’ün birinci fıkrasının (b) bendinin,

12- 18. maddesinde yer alan “8’inci maddenin (a) bendi ile...”ibaresinin,

13- 19. maddesiyle değiştirilen 15.07.1950 günlü, 5680 sayılı Basın Kanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrasının (l) numaralı bendinin,

14- 20. maddesiyle değiştirilen 5680 Sayılı Kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasının iki ve dördüncü tümcelerinin,

15- 22. maddesiyle değiştirilen 5680 Sayılı Kanunun 20. maddesinin,

16- 5680 Sayılı Kanunun kimi maddelerindeki para cezası miktarlarını değiştiren 25. maddesinin,

17- Geçici 4. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 10., 13., 15., 26., 28., 29., 30., 38., 87., 133., 141., 166. ve 167. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve kimi maddelerinin de yürürlüklerinin durdurulması istemidir.