İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

Emekli Sandığına Tabi İşe Başlamış Olup Halen Sağlık Memuru Olarak Çalışan Kişinin Fiili Hizmet Zammından Yararlanma İstemiyle Açtığı Dava İdari Yargıda Görülmelidir

Davacı, Sağlık Bakanlığı personeli olarak Devlet hastanesinde röntgen teknisyeni (sağlık memuru) olarak işe başlamış olup halen sağlık memuru olarak görev yaptığını, fiili hizmet süresinden yararlanma istemiyle yaptığı başvurunun reddedildiğini ileri sürerek redde ilişkin işlemin iptali talebinde bulunmuştur. 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 Sayılı Kanuna göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu’nca tesis edilen işlemler idari işlem niteliğini korumaya devam eder. İdari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olmaları durumunda, menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak olan davalar idari yargıda çözümlenmelidir. Başka bir anlatımla, Emekli Sandığına tabi işe başlamış olup halen sağlık memuru olarak çalışan kişinin fiili zimmet zammından yararlanma istemiyle açtığı davanın idari yargıda çözümlenmesi gerekir. Ancak 5510 SK’nun yürürlüğe girmesinden sonra memur olarak çalışmaya başlayanlar 5434 SK’ya değil 5510 SK’ya tabi olacağından uyuşmazlıkların çözümünde adli yargı görevlidir.

 

Belediyeden İzin Alınmadan Açılan Kuyudan Kullanılan Su İçin Tahakkuk Ettirilen Atık Su Bedeline İlişkin Belediye İşleminin İptali İstemiyle Açılan Davada İdari Yargı Görevlidir

Dava, belediyeden izin alınmadan açıldığı iddia edilen sondaj kuyusundan kullanılan suya yönelik tahakkuk ettirilen atık su bedeline ilişkin davalı belediye işleminin iptali talebine ilişkindir. Atık su bedeli, kullanılmış suların uzaklaştırılması karşılığında alınmaktadır. Taraflar arasında abonelik ilişkisi varsa atık su bedeli vergi benzeri mali yükümlülük olmayıp idare ile kişiler arasında abonman sözleşmesiyle kurulan özel hukuk ilişkisi çerçevesinde ve hizmet karşılığında maliyet-kâr esasına göre idare tarafından belirlenen tarifeye dayanılarak alınmaktadır. Su ve kanalizasyon hizmetleri özel bir kanun ile düzenlenmeyen belediyeler bakımından atık su bedelinin vergi benzeri bir yükümlülük mü yoksa özel hukuk ilişkisi kapsamında bir ücret mi olduğu hususunun belirlenmesinde abonelik ilişkisi belirleyicidir. Dosya kapsamından, atık su bedelinin ödenmesine ilişkin işlemin su ve kanalizasyon hizmetleri özel bir kanun ile düzenlenmeyen davalı belediye tarafından yapıldığı, taraflar arasında abonelik ilişkisi bulunmadığı, dava konusu işlemin idarece kamu gücüne dayalı olarak re’sen ve tek yanlı olarak tesis edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda belediyeden izin alınmadan açılan kuyudan kullanılan su için tahakkuk ettirilen atık su bedeline ilişkin belediye işleminin iptali istemiyle açılan davada idari yargı görevlidir. Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın çözümünde idari yargı görevli olduğundan vergi mahkemesince verilen görevsizlik hatalıdır.

Spor Toto Bayiliği Sözleşmesi İdari Bir Sözleşme Olup Bayiliğin İptaline Karşı Açılan Dava İdari Yargı Yerinde Görülmelidir

Dava, Spor Toto Bayiliği sözleşmesinin iptaline ilişkin işlemin iptali talebine ilişkindir. İdare, özel hukuk kişileri gibi özel hukuk sözleşmeleri yapabildiği gibi kamusal yetkisinin verdiği üstünlük ve ayrıcalıklara dayanarak konusu hüküm ve koşulları bakımından özel hukuk sözleşmelerinden farklı sözleşmeler de yapabilir. İdare Hukuku esaslarına tabi bu sözleşmeler idari sözleşme olarak adlandırılmaktadır. İdarenin, sözleşme serbestisi ve tarafların eşitliğini gözeterek yaptığı sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan bunların yargısal denetimi adli yargı yerlerinde yapılmaktadır. Buna karşılık kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi amacıyla ve kamusal nitelikte üstün hak ve yetkilere dayanılarak yapılan idari sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde idari yargı görevlidir. Müşterek bahisler ile şans oyunları düzenleme hak ve yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na aittir. Spor Toto Bayilik Sözleşmesi, idari nitelikte bir sözleşmedir. Bu nedenle idari sözleşme niteliğinde olan Spor Toto Bayilik Sözleşmesinin iptaline karşı açılan davanın çözümünde idari yargı görevlidir. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın idare mahkemesince yazılı gerekçelerle görevsizlik kararı verilmesi isabetsizdir.

 

Taşınmazın Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Kalması Sebebiyle Mülkiyet Hakkına Getirilen Kısıtlamadan Kaynaklanan Tazminat Talebiyle Açılacak Davalarda İdari Yargı Görevlidir

Davacı, maliki bulunduğu taşınmaz üzerindeki mesken, eklentiler ve ağaçların “Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi” kapsamında kaldığı gerekçesiyle fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kamulaştırmasız el atma tazminatının faizi ile birlikte tahsili talebinde bulunmuştur. Her ne kadar davacı vekili, dava konusu taşınmazın bulunduğu mahallede yaşam olanağının ortadan kalkmış olmasının fiili el atma sayıldığını iddia etmiş ise de davacının taşınmazına fiilen el atılmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerlerde belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları taşınmazlar üzerindeki inşaatlar belediye tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan taşınmaz maliklerinden proje alanında kendilerine 3194 SK’nun 18. maddesi uyarınca ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan doğruya zarar görenler tarafından açılan davaların tam yargı davaları kapsamında idari yargı yerlerinde çözümlenmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle, taşınmazın kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında kalması sebebiyle mülkiyet hakkına getirilen kısıtlamadan kaynaklanan tazminat talebiyle açılacak davalarda idari yargı görevlidir.