İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

Mühendis Unvanı ile 657 SK Kapsamında Teknik Hizmetler Sınıfında Kimyager Kadrosunda Görev Yapanların Ek Göstergelerinin Tespitinde Tahsil Durumları Değil Kadroları Esas Alınmalıdır

657 SK ile kamu personel rejimimize kazandırılan kadro kavramı, Devlet örgüt yapısının oluşturulmasında, kamu hizmet ve faaliyetleri ile bunu yürütecek kamu iş gücünün planlanmasında kullanılan hukuksal bir araçtır. Kadro, memurun çalıştığı belli bir görev yerini ifade etmekte, memurun yapacağı iş, onun kadrosu ile ilişkili bulunmaktadır. Kadro, personelin sayısının, niteliğinin, görev yerinin, unvanının, sınıf ve derecesinin, yükselmesinin, parasal ve özlük haklarının da genel olarak belirleyicisidir. 657 SK her kurumda çalıştırılacak personelin tamamı için görev yerlerinin belirtilerek kadro tespiti zorunluluğunu getirmiş, kadrosuz memur çalıştırılamayacağı kuralı getirmiştir. Devlet memurlarına ödenen aylık, işgal edilen kadro karşılığında ay itibariyla ödenen paradır. Ek gösterge ve değişik adlar altında yapılan ödemeler ile aylık arasında nitelik yönünden fark bulunmaktadır. Ek göstergeler, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılır. Açıklanan nedenlerle, ek göstergelerin tespitinde tahsil durumları değil, kadro esas alınmalıdır.

Uzlaştırma Konusunu Düzenleyen Yasa Maddelerinde Yer Verilmediği Halde Hukuk Fakültelerinden Mezun Olanlar Dışındaki Bazı Kişilerin de Uzlaştırmacı Olarak Görevlendirilmesine Olanak Tanıyan, Ayrıca Uzlaştırma Kurallarının Hangilerinin Kovuşturma Aşamasında Uygulanacağına İlişkin Yargı Yerinin Değerlendirmesi Gereken Konuları Düzenleyen Yönetmelik Hükümleri Yasaya Aykırıdır

Dava, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebine ilişkindir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde, uzlaştırmacının hukuk öğrenimi görmüş, dolayısıyla hukuk fakültesinden mezun olmuş kişiler arasından görevlendirilebileceği açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen anılan yönetmelikte, hukuk fakültelerinden mezun olanlar dışında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapanlar ile hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış olanların uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesine olanak tanıyan yönetmelik hükümleri yasaya aykırıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 254. maddesi ise kovuşturma aşamasındaki uzlaştırmayı düzenlemektedir. Soruşturma sırasındaki uzlaştırmaya ilişkin kuralların hangilerinin kovuşturma aşamasındaki uzlaştırma için uygulanacağı ceza mahkemesince belirlenecektir. Yargı yerinin değerlendirebileceği bir konuyu düzenleyen yönetmelik hükümleri de yasaya aykırıdır.

Farklı Okul ve Alana Yönlendirilen Bireylere Üniversiteye Giriş Sınavında Farklı Katsayı Uygulanması Ulusal Hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Uyumlu Olup Katsayıyı Eşitleyen YÖK Kararı Hukuka Aykırıdır

Dava, Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun yüksek öğretime girişte farklı katsayı puanı uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebine ilişkindir. Milli Eğitim Temel Kanunu, eğitim ve öğretim hakkının herkese fırsat ve imkan eşitliği dahilinde sunulabilmesi için ilgi, yetenek ve eğilimleri farklı olan öğrencilerin bu özelliklerine en uygun eğitim kurumlarına ve alanlara yönlendirilmesinin sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Anılan kanunun bu amacını gerçekleştirmek için Yüksek Öğretim Kurulu 30.07.1998 tarihinde özel, sayısal ve eşit ağırlıklı orta öğretim başarı puanı hesaplamasında farklı katsayı uygulamasına geçmiştir. Adayların orta öğretim alanları ile ilgili yüksek öğretim programlarına yerleştirilirken daha yüksek, alanları dışında programlara yereştirme yapılırken ise düşük katsayı uygulaması kabul edilmiştir. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu, 21.07.2009 tarihli karar ile farklı katsayı uygulanmasının kaldırılmasına karar vermiştir. AHİM kararları, Anayasa, ilgili yasalar ve Danıştay kararları dikkate alındığında, farklı okul ve alana yönlendirilen bireylere üniversiteye giriş sınavında farklı katsayı uygulanmasının ulusal hukuka ve Avrupa İnsanları Hakları Sözleşmesi’ne uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle katsayıyı eşitleyen YÖK kararı hukuka aykırıdır.

Vakıf Üniversitelerinde İstihdam Edilen Akademik Personel ile Kurum Arasındaki Sözleşme İdari Hizmet Sözleşmesi Niteliğindedir; Ancak Akademik Personel Aylık ve Diğer Parasal Hakları Bakımından İş Kanunu Hükümlerine Tabidir

Davacı, vakıf üniversitesinde doçent olarak çalıştığını, görevine son verilmesine ilişkin işlem ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 23. maddesinin son tümcesindeki “özlük hakları” ibaresinin iptalini; yoksun kaldığı özlük ve diğer haklarının kendisine ödenmesini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiştir. Uyuşmazlığın çözümünde, vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personel ile üniversite arasında akdedilen sözleşmenin hukuki niteliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerek Devlet ve gerekse vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personelin, mesleki güvence yönünden İdare Hukuku’na tabi olduğunun kabulü gerekmektedir. Vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personelin mesleki güvence yönünden özel hukuk hükümlerine tabi olmaları Anayasa’ya uygun görülemez. Yüksek öğretim hizmeti, niteliği gereği kamu hizmetidir. Vakıf üniversitelerinde, söz konusu kamu hizmetinin yürütülmesi için istihdam edilen akademik personel ile vakıf yüksek öğretim kurulu arasında akdedilen sözleşme idari hizmet sözleşmesi niteliğindedir. İdari sözeşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde idari yargı görevlidir. Davacının ataması ve görevine son verilmesi işlemlerinin İdare Hukuku kurallarına göre yapılması gerekir. Bütün üniversiteler, kamu tüzel kişiliğine sahiptir. İdari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmesi gereken davacının, sözleşmesinin yenilenmemesi veya görevine son verilmesi işleminin dayanağı yönetmelik kuralı hukuka uygun olmadığından, dava konusu davacının görevine son verilmesine ilişkin işlem de hukuki dayanaktan yoksundur. Diğer yandan vakıf üniversiteleri, mali konular yönünden, devlet üniversitelerinin tabi olduğu hükümlere bağlı olmadıklarından, vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personel aylık ve diğer parasal haklar yönünden İş Kanunu hükümlerine tabidir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu yönetmeliğin söz konusu maddesindeki “özlük hakları” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmelidir.

 

ALES Klavuzunda Başı Açık Fotoğraf Çektirme ve Sınava Başı Açık Gelinmesini Zorunlu Kılan Düzenlemelere Yer Verilmemesi Fiziksel Teşhiste Güçlük ve Sınav Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturacağı Gibi Anayasal ve Yasal Kurallar Karşısında Kabul Edilebilir Dayanağı Yoktur

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na öğrencilik statüsü devam edenlerin yanı sıra öğrenciliği sona ermiş olmakla birlikte bu sınavdan aldığı sonuçla lisansüstü eğitime kabul edilmek suretiyle yeniden öğrencilik statüsü kazanacaklar ile akademik kadrolara atanarak kamu görevlisi statüsü kazanacaklar girmektedir. Bu nedenle, sınava katılanların hem mevcut statüleri hem de elde edecekleri statüleri bakımından Yükseköğretim Kanunu’na tabi oldukları kuşkusuzdur. Bu bakımdan söz konusu sınava giriş klavuzunda yer almayan düzenlemeler açısından ilgili Anayasa ve yasa maddelerinin incelenmesi gerekir. 2547 SK’da yürürlükteki yasalara aykırı olmamak koşuluyla Yükseköğretim Kurumları’nda kılık kıyafetin serbest olduğu belirtilmiştir. Burada koşullu bir serbestlik söz konusudur. Anayasa Mahkemesi, başörtüsü veya türbanlı olarak Yükseköğretim Kurumları’nda bulunmayı serbest bırakan kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde kararlar vermiştir. Bu arada sınavlara başörtülü girilmesini yasaklayan ve başvuru formlarına başörtülü fotoğraf yapıştırılmasını yasalaklayan düzenlemelere karşı açılan davalar Danıştay tarafından reddedilmiştir. ALES klavuzunda başı açık fotoğraf çektirme ve sınava başı açık gelinmesini zorunlu kılan düzenlemelere yer verilmemesi fiziksel teşhiste güçlük ve sınav güvenliği yönünden tehlike oluşturacağı aşikardır. Öte yandan söz konusu düzenlemelere yer verilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ile Anayasal ve yasa kuralları karşısında kabul edilebilir bir dayanağı bulunmamaktadır.

 

İşçilerin Sağlığı İçin Tehlike Oluşturan İşyerlerinin Etkin Bir Şekilde Denetlenmemesi veya Denetlenmesine Rağmen Yasal Yaptırımların Uygulanmaması Nedeniyle İşçilerin Zarar Görmesi Olayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İçin Hizmet Kusuru Sayılır

Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin sağlığı yönünden tehlikeli olan bir hususun tespiti halinde, bu tehlike giderilinceye kadar bu işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetlenmesi gerekir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden tehlike gösteren veya ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı ya da mevzuat hükümlerine uyulmamasının alışkanlık haline getirildiği işyerlerinde daha sık aralıklarla denetim yapılmalıdır. İşçilerin sağlığı için tehlike oluşturan zararlı tozların bulunduğu işyerlerinin özellikle ve öncelikle denetlenmesi gerekmektedir. Bu nitelikteki işyerlerinin etkin bir şekilde denetlenmemesi veya denetlenmesine rağmen yasal yaptırımların uygulanmaması nedeniyle işçilerin zarar görmesi olayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu yönünden hizmet kusuru vardır. Somut olayda, tekstil sektöründe kotların beyazlatılması ve eskitilmiş görünümü verilmesi için yapılan işlemlerin işçilerin sağlığı için tehlike oluşturduğu iddiasıyla şikayet yoluna başvurulmasına rağmen şikayet konusu işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetim kapsamına alınmaması veya etkin bir şekilde denetleme yapılmaması nedeniyle işçiler hastalanmışlardır. Bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu yönünden hizmet kusuru oluşturur. Açıklanan nedenlerle, söz konusu eylemler soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğundan soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılması gerekir.

 

Tam Gün Kanunu Uygulaması Konusunda Kamuda Çalışan Doktorların Özel Muayenehane Açamayacaklarına İlişkin Sağlık Bakanlığı Duyurusu (Düzenleyici İşlemi) Hukuka Uygun Değildir

Davacı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, davalı Sağlık Bakanlığı’nın 16.07.2010 tarihinde yayımlanan “Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklaması” ile üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30.07.2010 tarihinden itibaren başlayacağının duyurulmasına ilişkin işlemin iptalini talep etmiştir. Anayasa Mahkemesi, hekimlerin, 1219 SK’nun 21.01.2010 günlü, 5947 SK’nun 7. maddesiyle değişik 12. maddesinin ikinci fıkrasındaki bentlerden yalnızca birinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışmaları ve serbest mesleklerini de yapabilmeleri hususundaki kısıtlayıcı düzenlemeyi iptal etmiştir. Söz konusu iptal kararından sonra hekimlerin özel muayenehane açabilmelerinin yanı sıra kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında aynı zamanda çalışabilmeleri olanaklı hale gelmiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin, kamuda görevli hekimlerin özel muayenehane açamayacaklarına ilişkin bölümü hukuka uygun olmadığından iptaline; davanın, kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin bölümünün iptali istemine ilişkin kısmının ise reddine karar verilmelidir.

Hacmi 20 Santilitre ve Altında Olan Alkollü İçkilerin Bakkal, Market ve Büfelerde Satışı ile Gençlere Yönelik Etkinliklerde İçki Yasağını Düzenleyen Yönetmelik Hükmü Hukuka Aykırıdır

Davacı Ankara Barosu, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in iptali ve yürütmesinin durdurulması talebinde bulunmuştur. Anılan yönetmeliğin 22. maddesinin 4. fıkrası, vergisiz satış mağazaları, münhasır içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava meydanlarında bulunan satıcılar haricinde, hacmi 20 cl ve altında bulunan alkollü içkilerin bakkal, market, süpremarket, hipermarket, kuruyemişçi ve büfelerde satılamayacağını düzenlemektedir. Davalı idare, bu düzenleme ile hacmi 20 cl ve bunun altındaki ürünlerin fiyatlarının çok düşük ve ulaşılabilirliğinin kolay olması nedeniyle çocukların ve gençlerin korunmasının amaçlandığını savunmuştur. Kanunlarda bu yönde bir yasaklama bulunmamaktadır. Anılan kural hukuka uygun değildir. Yönetmeliğin 24. maddesinin 2. fıkrasında ise, çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinliklerde, alkollü içki satışı ve sunumu yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu yönetmelik hükmü, 18 yaşından büyük gençlere satış ve sunum yapılmasını yasaklamaktadır. Bu ise 18 yaşından büyüklerin içki içme ve satın alma özgürlüğünü sınırlandırdığı gibi çalışma hürriyetini de aykırılık oluşturmaktadır. Yönetmeliğin 4. maddesinde gençlik, 15 ile 24 yaş arası dönem içinde bulunan kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, tütün mamülleri ve alkollü içkilerin 18 yaşını doldurmuş kişilere satılması konusunda bir engel teşkil etmemektedir. Açıklanan nedenlerle, anılan yönetmeliğin 11. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “ve nihai tüketicilere” ve “veya nihai tüketicilere” sözcükleri ve 24. maddesinin 2. fıkrasının d bendi ile 26. maddesinin 4. fıkrası hukuka aykırıdır.