İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

Ağır Bakım Gerektiren Anne-Babaya Bakılması Karşılığı Olarak Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi ile Mal Verilmesinin Taahhüt Edilmesi Ahlaka Aykırı Kabul Edilemez

Davacı, ölünceye kadar bakım sözleşmesi gereğini yerine getirdiğini iddia ederek sözleşmeye konu taşınmazın tapusunun iptal edilerek adına tescilini talep etmiştir. Davalılar ise karşı dava ile; sözleşmenin mal kaçırma amacıyla yapıldığını, bu nedenle geçersiz olduğunu iddia ederek sözleşmenin iptalini, bu istem kabul edilmediği takdirde tenkise karar verilmesini istemişlerdir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesi halinde, taraflarına kişisel hak sağladığı için bakım borçlusu ya da onun külli halefleri, bakım alacaklısının mirasçılarına karşı dava açabilir. Dosya kapsamından, davacının bakım görevini yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Ağır bakım gerektiren anne-babaya bakılması karşılığı ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mal verilmesinin taahhüt edilmesi ahlaka aykırı kabul edilemez. Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. Öte yandan, bakım borcunun yerine getirilmediği iddiasıyla anılan sözleşmenin feshini isteme hakkı, bakım alacaklısına aittir. Bakım alacaklısının sağlığında kullanmadığı bu hakkını mirasçılarının ileri sürmesi iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından açılan karşı davanın reddi gerekir.