Duyurular

Meslekte On Yılını Tamamlamış Avukatlar Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezlerinde Ders Vermekle Görevlendirilebilecekler (Ağustos 2017 Sayfa: 245)

MESLEKTE ON YILINI TAMAMLAMIŞ AVUKATLAR ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİNDE DERS VERMEKLE GÖREVLENDİRİLEBİLECEKLER[1]

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanlığı

 

17/05/2017

Sayı   : 91725126.720-E. 169/2457

Konu : Eğitici Havuzu                                      

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

 

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 ve 34/A maddeleri uyarınca; ceza infaz kurumlan ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenip uygulanması görevi Başkanlığımıza verilmiştir. Ankara ve Rize Personel Eğitim Merkezlerinde ve diğer eğitim yerlerinde verilecek eğitimlere bağlı olarak eğitici ihtiyacında meydana gelecek artış nedeniyle, Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde “Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilecek kişiler” şeklinde tanımlanan “öğretim görevlisi” havuzunun oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir.

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34/A maddesinin 6’ncı fıkrasında “...meslekte fiilen on yılını tamamlamış avukatlar... ders vermekle görevlendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarında eğitici olarak görev almak isteyen avukatların başvurularının alınması ve bu doğrultuda eğitici havuzunun oluşturulması planlanmaktadır.

Eğitim vermeye gönüllü avukatların başvuruları, Başkanlığımızın eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitici havuzunda değerlendirilecek olup, talepte bulunmak isteyenlerin ekte gönderilen tabloya bilgilerinin doldurularak bildirilmesini, ayrıca Başkanlığımızın edb@adalet.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesini arz ve rica ederim.

 

 

İbrahim ŞAHIN

Hâkim Bakan a.

Eğitim Dairesi Başkanı

 

 

 

 

09/06/2017

Sayı   : 91725126.720-E.235/3001

Konu : Eğitici Havuzu

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgi : 17.05.2017 tarihli ve 91725126.720-E. 169/2457 sayılı yazımız.

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarında öğretim görevlisi olarak görev almak isteyen avukatların bildirilmesi ilgi yazı ile istenmiştir.

Başkanlığımıza başvuru belgelerinin elden getirilmesi ve Avukatlar tarafından bizzat Başkanlığımıza başvuruda bulunulması üzerine yapılan inceleme sonucunda, Başkanlığınızca internet sitesinden yapılan duyuruya dayanılarak Başkanlığımıza doğrudan başvurularda bulunulduğu gözlenmiştir.

Eğitici havuzu başvurularının değerlendirilmesi için Başkanlığımız tarafından özel bir yazılım ve UYAP sistemi kullanıldığından, başvuruların kabul edilebilir nitelikte olup olmadıklarının belirlenmesi ve başvuruların ilgi yazı ekinde gönderilen tabloya uygun şekilde işlenerek gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Öğretim görevlisi olma nitelikleri ilgi yazımızda belirtilmiştir.

Bu sebeple, avukatlarla ilgili bilgilerin Başkanlığınızda bulunduğu da gözetilerek başvuruda bulunan ilgililerin eğitici olma niteliğini taşıyıp taşımadığı ve öğretim görevlisi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda ilgili baro başkanlıklarınca ve Başkanlığınızca bir ön inceleme yapılarak uygun gördüğünüz taleplerin değerlendirilmek üzere Başkanlığımıza belirtilen tabloya işlenerek gönderilmesini, bizzat veya e-posta ile ulaştırılan bireysel başvuruların geçerli sayılmayacağının ilgililere duyurulmasını arz ve rica ederim.

İbrahim ŞAHİN

Hâkim Bakan a.

Eğitim Dairesi Başkanı

 

[1] www.barobirlik.org.tr

Diğer Duyurular