Duyurular

İstinafta Duruşma Hazırlığını Düzenleyen CMK'nun 281. Maddesinde..... (Eylül 2017 sayfa: 239)

İstinafta Duruşma Hazırlığını Düzenleyen CMK’nun 281. Maddesinde Yer Alan “Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir” Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal Edildi *

 

 

Konuya ilişkin, Anayasa Mahkemesinin 14.06.2017 tarih ve E: 2017/49, K: 2017/113 sayılı kararı Resmi Gazete’nin 11.08.2017 tarih ve 30151 sayılı nüshasında yayımlandı.

 

İptal kararının gerekçesinden: “istinaf duruşmasına katılmayan sanık, kendisini bir müdafi aracılığıyla o duruşmada temsil ettirse dahi kural gereği istinaf başvurusu reddedilecektir. Bu sonuç da sanığın savunma hakkı kapsamında müdafi yardımından yararlanma hakkını zedelemektedir. İtiraz konusu kuralla kanun koyucunun ceza muhakemesinin temel amacı olan maddi gerçeğe ulaşma amacı karşısında istinaf yargılamasının hızlandırılması amacına öncelik verdiği anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere bu konudaki tercihin; kişilerin savunma hakkını, bu çerçevede müdafi yardımından yararlanma hakkını kullanılamaz hale getirmemesi gerekir. Tutuksuz sanığın müdafi yardımından yararlanma hakkını yitirmesine neden olan itiraz konusu kural bu yönüyle adil yargılanma hakkıyla bağdaşmamaktadır"

 

 

 

 

 

* Kararın tam metni “Anayasa Mahkemesi Kararları” bölümünde ….. sayfadadır.