Duyurular

AVUKATLAR UYAP ÜZERİNDEN TAKBİS BİLGİLERİNİ SORGULAYABİLECEKLER (Temmuz 2017 sayfa: 255)

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

03.05.2017

 

Sayı        : 67670310-030.03-E.987419

Konu      : TAKBİS Sorgularının Avukatlara Açılması

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
(Yazı işleri Müdürlüğü)

İlgi : Türkiye Barolar Birliğinin 13.04.2017 tarihli ve 41870694-099-3637 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Barolar ve Avukatlardan alınan çok sayıda başvuruda UYAP sistemi üzerinden TAKBİS sorgularının gerçekleştirilememesinin büyük emek ve zaman kaybına neden olduğu, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde iş yükünün azalması ve yargının hızlanması bakımından Adalet Bakanlığı’nın da bu sorguların açık olmasının yararlı olacağının değerlendirildiği bildirilerek, TAKBİS sorgularının Avukatlar tarafından UYAP üzerinden yapılabilmesi talep edilmektedir.

Talep, Genel Müdürlüğümüz İlgili Birimlerince değerlendirilmiş olup; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Avukatlığın Amacı Başlıklı Madde 2 (3) (Değişik :02.05.2001-4667/2.md.) “ Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.” hükmü gereği Avukatların Adalet Bakanlığı UYAP sistemi üzerinden TAKBİS sistemimizdeki bilgileri sorgulayabilmeleri uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

 

e-imzalıdır

Gökhan KANAL

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Gereği:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ (Yazı işleri Müdürlüğü)

 

Bilgi:

ADALET BAKANLIĞI

(Personel Genel Müdürlüğü)

(Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı)

Diğer Duyurular