Haberler

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretine İlişkin Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi İşlemleri (Nisan 2022 Sayfa: 352)

Beraat Eden Sanık Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretine İlişkin Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi İşlemleri

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

28.01.2022

 Sayı   : E-99343242-841.02.09-156/387

Konu : İlama Bağlı Borç Ödemeleri

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi : 21.06.2019 tarihli ve 99343242-307/1764 sayılı yazımız.

 

İlgi yazımızda; kırtasiyeciliğin ve zaman kaybının önlenerek ödemelerin daha hızlı gerçekleştirilmesi için adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere ilişkin başvuruların hangi kamu idaresine yapılması gerektiği hususuna yer verilmiştir.

Bahsi geçen yazımız ile;

1-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemeleri Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanmakta olup, mahkeme kararı ile Hazine’den alınarak sanığa verilmesine hükmedilen vekalet ücretinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,

2-) Sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve lehine vekalet ücreti ödenmesine bölge adliye mahkemesi tarafından hükmedilmesi durumunda da, söz konusu vekalet ücretinin istinafa konu olan davanın ilk derece yargılamasının yapıldığı mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,

3-) Sulh ceza hakimliklerinde değişik iş kapsamında görülen ve trafik denetlemelerinden kaynaklanan idari para cezalarına itirazdan doğan vekalet ücretlerinin, dava konusu olan idari para cezası tutanağını düzenleyen (Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği v.b.) birimin bütçe yönünden bağlı olduğu kurumca ödendiği,

4-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince ödenmesi gereken tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca ödendiği,

5-) Haksız tutuklama ve gözaltı kararları nedeniyle açılan tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği,

6-) Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular sonucunda kamu idareleri aleyhine hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği hususunda baro başkanlıklarının ve avukatların bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Ancak mevcut durumda avukatlar tarafından gerek ödeme talebini içerir başvuruların gerekse icra takip işlemlerinin yanlış kamu idarelerine yapılmaya devam ettiği tespit edilmiştir. Özellikle beraat eden sanık vekalet ücreti ödemelerinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiğinin bildirilmesine rağmen; bu ödemelere yönelik başvurular yanlış kamu idarelerine yapılmakta veya icra takip işlemlerinde borçlu olarak beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı gösterilmesi gerekirken Başkanlığımız gösterilmekte ve Başkanlığımız aleyhine takip işlemi başlatılmaktadır. Bu nedenle bürokrasi ile kırtasiyecilik artmakta ve ödeme işlemlerinde gecikme yaşanmaktadır. Ayrıca bu yanlış uygulamaya bağlı olarak hem icra takibi başlatılırken hem de serbest meslek makbuzu düzenlenirken avukatlar tarafından Başkanlığımızın vergi kimlik numarası talep edilmektedir.

Bu itibarla;

1-) Adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere yönelik başvurular ile icra takip işlemlerinin yukarıdaki açıklamalara uygun yapılması,

2-) Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine yönelik icra takip işlemlerinde ve serbest meslek makbuzu düzenlemelerinde beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığının vergi kimlik numarasının kullanılması ve vergi kimlik numaralarının ilgili adliye ile irtibata geçilerek temin edilebileceğine dair baro başkanlıklarının ve avukatların bilgilendirilmesi hususunu,

Bilgilerinize rica ederim.

 

Ertuğrul ÇEKİN
Hâkim
Bakan a.
Başkan

Diğer Haberler