Haberler

Temmuz 2023 (Özel Sayı)

  • Dış Ticaret Sözleşmelerinden Doğan İhtilafların Mahkeme Dışı Alternatif Çözüm Yolları (Prof.Dr. Tunay KÖKSAL – Av. Tuğba DÜZLEME sayfa: 7)
  • Tasarrufun İptali Davalarında, Mahkemece, Dava Konusu Taşınmazı Borçludan Devralmış Olan Üçüncü Kişinin, Taşınmaz Üzerinde Yaptığı Bina, Yetiştirdiği Bağ/Bahçe İçin de Alacaklıya Cebri İcra Yetkisi Tanınabilir mi? (Av. Talih UYAR sayfa: 47)
  • Borç İlişkilerinde Özel Durumlar-Alacağın Temliki (TBK. 162 vd.) (Filiz BERBEROĞLU sayfa: 69)
  • Irk, Dil ve Etnik Köken Ayrımı (Av. Uzl. Gözde ŞAHİNKUŞU sayfa: 85)
  • Yasal Mal Rejimi - Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi (LLM. Av. Necdet YILDIRIM sayfa: 105)
  • Mukayeseli Hukuk Işığında E-Ticarette Uygulanan Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinde Yaşanan Gelişmeler (Av. Dr. Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ sayfa: 122)

Diğer Haberler