Haberler

Arabuluculuk Sürecinde Taraflar Avukatlık Hizmeti Yönünden Adli Yardımdan Yararlanabilir (Temmuz, Ağustos, Eylül Sayı: 271-273

Arabuluculuk Sürecinde Taraflar Avukatlık Hizmeti Yönünden Adli Yardımdan Yararlanabilir

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (Arabuluculuk Daire Başkanlığı)

 

07/06/2018

 

Sayı : 59155416-045.02[19]-E.218/10017

Konu : Adli Yardım

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
(Yazı İşleri Müdürlüğü)

İlgi : 24.05.2018 tarihli ve 41870694-099-9729 sayılı yazınız.

Dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde adli yardım kapsamında vekil tayin edilmesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda görüş bildirilmesi istenilen ilgi yazınız ve ekleri incelendi.

Bilindiği üzere, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Arabulucuya başvuru” başlıklı 13’üncü maddesine 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 21’inci maddesiyle eklenen üçüncü fıkrada; arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan tarafın, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabileceği, bu konuda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334 ila 340’ıncı maddelerinin kıyasen uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında benzer bir düzenlemeye yer verildikten sonra aynı maddenin beşinci fıkrasında; arabuluculuk sürecinde tarafların avukatlık hizmeti bakımından adli yardımdan yararlanabilmesi hususunda 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176 ilâ 181’inci maddeleri uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla;

Dava şartı olup olmadığı fark etmeksizin arabuluculuk sürecinde tarafların avukatlık hizmeti bakımından adli yardımdan yararlanabilmesi mümkün bulunmakta olup, bu hususta 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176 ilâ 181’inci maddelerinin uygulanması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

Hakan ÖZTATAR

Hâkim

Bakan a.
Daire Başkanı

Diğer Haberler