Haberler

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararlarına Karşı da İtiraz Yoluna Gidilebilecek (Mart 2018 sayfa: 256)

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Kesin Nitelikteki Kararlarına Karşı da İtiraz Yoluna Gidilebilecek

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7035 Sayılı Kanun 5 Ağustos 2017 tarih ve 30145 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kanunun 23. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesinden sonra gelmek üzere 308/A maddesi eklendi. Burada “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı”na paralel bir düzenleme yapıldı.

Buna göre; artık bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı re’sen veya istem üzerine kararı veren daireye itiraz edebilecek. Üstelik sanık lehine olan itirazlarda bir süre sınırlaması yok. Sınırlar yönünden çok önemli olan değişiklik ile ilgili kanun başlığı ve ilgili madde aşağıdadır.

 

BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No.7035   Kabul Tarihi:20/7/2017   Resmi Gazete: 5.8.2017 (30145 Mük.)

 

MADDE 23 – 5271 sayılı Kanunun Altıncı Kitap Üçüncü Kısım Birinci Bölüm başlığında yer alan “Yargıtay” ibaresi metinden çıkarılmış ve 308’inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 308/A maddesi eklenmiştir.

“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi

MADDE 308/A – (1) Bölge Adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi halde itirazı reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.”

Diğer Haberler