Haberler

Avukatlık Kimlikleri Bankacılık İşlemlerinde de Resmi Kimlik Niteliğindedir (Şubat 2018 sayfa: 272)

Avukatlık Kimlikleri Bankacılık İşlemlerinde de Resmi Kimlik Niteliğindedir*

Avukatlık Kanunu’na rağmen, avukatlık kimliklerinin, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine  dayanak gösterilen Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 14.12.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile,avukatlık kimliğinin resmi kimlik sayılmasında engel görülen düzenleme kaldırılmıştır.

Karar Sayısı : 2017/10938
Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/10/2017 tarihli ve 25025 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “pasaport” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

*www.istanbulbarosu.org.tr

Diğer Haberler