BİLGİ HAVUZU


YARGILAMADA PARASAL SINIRLAR


HMK / HUMK PARASAL SINIRLAR

 

1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Görev ve Parasal Sınırlara İlişkin Yeni Düzenlemeler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1, 2, 3 ve 4. maddelerinde mahkemelerin görevi düzenlenmiş olup yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2011 tarihi itibariyle dava konusunun değerine göre göreve ilişkin parasal sınır ayrımı son bulmuştur.

6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanunu’nun Geçici 1. Maddesi:

Geçici Madde 1- (1) Bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri,

Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uy­gulanmaz.

(2) Bu kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz.

Kanunun bu geçici maddesi uyarınca; kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış davalar sonunda verilmiş hükümlere karşı (karar 1 Ekim 2011 tarihinden sonra verilmiş olsa bile) önceki kanuna göre mümkün ise temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurulabilecektir. Yani 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış olan davalar kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar (Bölge Adliye Mahkemeleri kurulsa bile) 1086 sayılı HUMK’nun kanun yollarına ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

6217 Sayılı Kanun ile eklenen Geçici 3. madde:

Geçici Madde 3- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(3) Bu kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 Sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Buna göre; Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlamadığı sürece 1 Ekim 2011 tarihinden sonra açılan davalarda da 1086 sayılı HUMK’daki kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

 

PARASAL SINIRLAR

Senetle İspat Zorunluluğu (HMK m. 200)                                   6.640.- TL

İSTİNAF

Hukuk Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                           8.000.- TL

Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı,

miktar ve değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir

(6763 SK’nun 41. maddesi ile değişik HMK m. 341)

 

İcra Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                              18.710.- TL

(6763 SK’nun 3. maddesi ile değişik İİK m. 363)

 

İş Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                                   8.000.-TL

(6763 SK’nun 5. maddesi ile değişik İş Mahkemeleri Kanunu m. 8)

 

Ceza Mahkemeleri (Adli Para Cezası) Beraat Halinde: 500 güne kadar adli para cezası gerektiren suçlar Mahkumiyet Halinde 3.000.-TL dahil adli para cezası

İdari Yargı Kesinlik Sınırı                                                          9.000.-TL

TEMYİZ

Hukuk Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                        107.090.- TL

(6763 SK’nun 42. maddesi ile değişik HMK m. 362)

İcra Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                            107.090.- TL

(6763 SK’nun 3. maddesi ile değişik İİK m. 364)

İş Mahkemeleri Kesinlik Sınırı                                                107.090.-TL

(6763 SK’nun 5. maddesi ile değişik İş Mahkemeleri Kanunu m. 8)

İdari Yargı Kesinlik Sınırı                                                       306.000.-TL

 

Temyizde Duruşma Parasal Sınırı  (HMK m. 369)                   160.660.- TL

İdari Para cezalarına itiraz kesinlik Sınırı                                    3.000.- TL

 

 

6763 Sayılı Kanun

MADDE 44- 6100 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Parasal sınırların artırılması

EK MADDE 1- (1) 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362’nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

(2) 200 üncü ve 201 inci maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hukuki işlemin yapıldığı, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.”

  

  

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU PARASAL SINIRLARI*

 

İlçe Tüketici Hakem Heyeti                    :10.280.- TL’na kadar (10.280.- TL altı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde

İl Tüketici Hakem Heyeti                         :10.280.- TL – 15.430.- TL arası

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin

Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Hayeti  :10.280.-TL’na kadar (15.430.-TLaltı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere

Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyeti  :10.280.- TL – 15.430.- TL arası

 

 

 

________________

Belirtilen bu parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. (6502 SK madde: 68/1)

15.430.- TL’nın  altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvuru zorunludur. Doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılamaz. (6502 SK madde: 68/1)