Bilgi Havuzu

2020 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık  ücretinin  geçersiz  sayılması  halinde;  mahkemelerce,  dava  konusu  edilen  tutar üzerinden   bu   Tarife   gereğince   hesaplanacak   avukatlık   ücretinin   altında   bir   ücrete hükmedilemez.  Bu  Tarife  Avukatlık  Kanununun  164  üncü  maddesinin  dördüncü  fıkrası doğrultusunda  gerçekleştirilecek  olan  akdi  avukatlık  ücreti  belirlenmesinde  sadece  asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak  düzenlenen  dilekçe ve  yapılan  diğer işlemler ayrı  ücreti  gerektirmez.  Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık  ücretinin  aidiyeti,  sınırları  ve  ortak  veya  değişik  sebeple  davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE  4  – (1)  Aynı  hukuki  yardımın  birden  çok  avukat  tarafından  yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

 

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE  6  – (1)  Anlaşmazlık,  davanın  konusuz  kalması,  feragat,  kabul,  sulh  veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.   Bu   madde   yargı   mercileri   tarafından   hesaplanan   akdi   avukatlık   ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.

 

Görevsizlik,  yetkisizlik,  dava  ön  şartlarının  yokluğu  veya  husumet  nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın açılmamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin  yarısına,  ön  inceleme  tutanağı  imzalandıktan  sonra  karar  verilmesi  durumunda tamamına  hükmolunur.  Şu  kadar  ki,  davanın  görüldüğü  mahkemeye  göre  hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması  ve  husumet  nedeniyle  davanın  reddine  karar  verilmesinde,  davanın  görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen  tüm  gönderme  kararları  nedeniyle  görevsizlik,  gönderme  veya  yetkisizlik  kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla  birleştirilmesi  veya  davaların  ayrılması  durumunda,  her  dava  için  ayrı  ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak  hükmolunur.  Bu  miktarlar,  Tarifenin  ikinci  kısmının  ikinci  bölümünde  davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2)  Davanın  kısmen  reddi  durumunda,  karşı  taraf  vekili  yararına  Tarifenin  üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 4.000,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5)  Tahliyeye  ilişkin  icra  takiplerinde  Tarifenin  ikinci  kısmının  ikinci  bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6)  İcra  dairelerinde  borçlu  vekili  olarak  takip  edilen  işlerde  taraflar  arasında  akdi avukatlık  ücreti  kararlaştırılmamış  veya  kararlaştırılan  akdi  avukatlık  ücretinin  geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü  fıkrası  uyarınca  çözülmesinde  avukatlık  ücreti,  Tarifenin  ikinci  kısım  ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, Tarifenin üçüncü kısmına göre vekâlet ücretine hükmedilir.

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE  13  – (1)  Tarifenin  ikinci  kısmının  ikinci  bölümünde  gösterilen  hukuki yardımların  konusu  para  veya  para  ile  değerlendirilebiliyor  ise  avukatlık  ücreti,  davanın görüldüğü  mahkeme  için  Tarifenin  ikinci  kısmında  belirtilen  maktu  ücretlerin  altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(4)  Maddi  tazminat  istemli  davaların  tamamının  reddi  durumunda  avukatlık  ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

Ceza davalarında ücret

MADDE  14  – (1)  Kamu  davasına  katılma  üzerine,  mahkumiyete  ya  da  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004  tarihli  ve  5271  sayılı  Ceza Muhakemesi  Kanununun  141  ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün sekinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare   ve   vergi   mahkemelerinde   birinci   savunma   dilekçesi   süresinin   bitimine   kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE   16   – (1)   Avukatlık   Kanununun   35/A   maddesinde   uzlaşma   sağlama, arabuluculuk,  uzlaştırma  ve  her  türlü  sulh  anlaşmalarından  doğacak  avukatlık  ücreti uyuşmazlıklarında  bu  Tarifede  yer  alan  hükümler  uyarınca  hesaplanacak  miktarlar,  akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a)  Konusu  para  olan  veya  para  ile  değerlendirilebilen  işlerde  avukatlık  ücreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 6.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde  avukatlık  ücreti,  900,00  TL.  maktu  ücrettir.  Ancak,  bu  ücret  asıl  alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk  sonucunda  arabuluculuk  anlaşma  belgesinin  imzalanması  halinde,  Tarifenin ikinci  kısmının  ikinci  bölümünde  davanın  görüldüğü  mahkemeye  göre  öngörülen  maktu ücrettir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 900,00 TL. maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret, (c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE  17  – (1)  Hakem  önünde  yapılan  her  türlü  hukuki  yardımlarda  bu  Tarife hükümleri uygulanır.

(2)  Sigorta  Tahkim  Komisyonları,  vekalet  ücretine  hükmederken,  Tarifenin  ikinci kısmının  ikinci  bölümünde  asliye  mahkemeleri  için  öngörülen  ücretin  altında  kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu  para  ile  ölçülemeyen  işlerde,  Tarifenin  ikinci  kısmının  ikinci  bölümünde  asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler  aleyhine  öngörülen  maktu  ücretin  beşte  birine  hükmedilir.  Sigorta  Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3)  28/01/2012  tarihli  ve  28187  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Spor  Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.

İş takibinde ücret

MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan  iş  ve işlemlerin  yapılabilmesi  için,  iş  sahibi veya temsilci  tarafından  yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi  için  dosyaya  ilişkin  tüm  duruşmaların  aynı  gün  aynı  mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece Avukatlık Kanunu ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                              AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

450,00 TL

 

Takip eden her saat için

270,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

935,00 TL

 

Takip eden her saat için

460,00 TL

3.

Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

935,00 TL

 

Takip eden her saat için

435,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

685,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

 

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

900,00 TL

 

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

2.730,00 TL

 

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.375,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

685,00 TL

 

2.

a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

 

1.130,00 TL

 

b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için

270,00 TL

 

3.

Tüzel  kişi  tacirlerin  ana  sözleşmelerinin  onanması,  bu  tacirlerin  çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

5.075,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

2.265,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

 

a) Duruşmasız ise

9.250,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

16.000,00 TL

 

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

 

 

 

6.

6502 Sayılı Kanunun 70.  inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlarda için Tarifenin üçüncü kısmına  göre  belirlenir.  Ancak  üçüncü  kısmına  göre belirlenecek hizmete  konu  işin  ücreti,  maktu  ücretin  altında  ise  asıl  alacağı geçmemek kaydıyla

 

 

615,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1.

Yapı kooperatiflerinde

1.890,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

2.835,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık  avukatlık  ücretinin  üzerinde  olduğu  takdirde  aradaki  eksik  miktar avukata ayrıca ödenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli

Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

 

2.835,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir,  delillerin  tespiti,  icranın  geri  bırakılması,  ödeme  ve  tevdi  yeri belirlenmesi işleri için:

 

 

a) Duruşmasız ise

755,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

935,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

1.250,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

2.835,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

 

 

a) Duruşmasız ise

1.890,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

2.450,00 TL

5.

Tüketici Mahkemelerinde   görülen   kredi   taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

1.700,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

600,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

700,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

1.130,00 TL

4.

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

1.130,00 TL

5.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

1.030,00 TL

6.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

1.030,00 TL

7.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.450,00 TL

8.

Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

1.320,00 TL

9.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.400,00 TL

10.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.700,00 TL

11.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

4.910,00 TL

12.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

6.810,00 TL

13.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.400,00 TL

14.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

6.810,00 TL

15.

Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için,

1.890,00 TL

16.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

 

a) Duruşmasız ise

1.700,00 TL

b) Duruşmalı ise

2.590,00 TL

 

17.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için

 

 

a) İlk derecede görülen davalar için

2.810,00 TL

 

b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için

1.700,00 TL

 

c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

3.400,00 TL

18.

Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için

 

 

a) Duruşmasız ise

3.000,00 TL

 

b) Duruşmalı ise

4.950,00 TL

19.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

4.950,00 TL

20.

Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için

 

 

a) Duruşmasız ise

3.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

4.950,00 TL

21.

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

2.540,00 TL

22.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

3.000,00 TL

23.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

 

 

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

10.500,00 TL

 

b) Bireysel başvuru

 

 

Duruşmalı işlerde

4.950,00 TL

 

Duruşmasız işlerde

3.000,00 TL

 

c) Diğer dava ve işler

6.185,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İlk 40.000,00 TL için

% 15,00

2.

Sonra gelen 50.000,00 TL için

% 13,00

3.

Sonra gelen 90.000,00 TL için

% 9,50

4.

Sonra gelen 250.000,00 TL için

% 7,00

5.

Sonra gelen 620.000,00 TL için

% 5,00

6.

Sonra gelen 775.000,00 TL için

% 3,50

7.

Sonra gelen 1.275.000,00 TL için

% 1,80

8.

3.100.000,00 TL’dan yukarısı için

% 1,00