İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Arama Sonuçları

29.12.2010 günlü, 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kemal ANADOL ile M. Akif HAMZAÇEBİ

İPTAL DAVASININ KONUSU: 29.12.2010 günlü, 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

1- 1. maddesiyle, 10.05.2005 günlü, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (11) numaralı bendinde yer alan “...kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim...” ibaresinin,

2- 4. maddesiyle, 5346 Sayılı Kanunun 6. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 6/C maddesinin son fıkrasının “...veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” bölümünün,

3- 5. maddesiyle, 5346 Sayılı Kanunun 8. maddesine eklenen beşinci fıkranın,

Anayasa’nın 2., 17., 56., 128. ve 166. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemidir.         

22.05.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                          (E. 2012/80)

2- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                          (E. 2012/81)

3- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                          (E. 2012/82)

4- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                          (E. 2012/83)

5- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                          (E. 2012/84)

6- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                          (E. 2012/109)

7- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                          (E. 2012/110)

8- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                          (E. 2012/111)

9- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                          (E. 2012/112)

10- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                        (E. 2010/113)

11- KKK 1. Ordu Komutanlığı Askeri

 Mahkemesi                                                    (E. 2012/114)

12- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                        (E. 2012/115)

13- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2012/119)

14- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                        (E. 2012/120)

15- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2010/121)

16- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2012/122)

17- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2012/123)

18- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2012/124)

19- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2012/125)

20- Askeri Yargıtay 3. Dairesi                        (E. 2010/131)

21- Askeri Yargıtay 3. Dairesi                        (E. 2012/138)

22- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2012/139)

23- Askeri Yargıtay 3. Dairesi                        (E. 2012/140)

24- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2012/141)

25- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2010/142)

26- Askeri Yargıtay 3. Dairesi                        (E. 2012/144)

27- KKK 6. Mknz. P. Tüm. K.lığı

 Askeri Mahkemesi                                         (E. 2012/148)

28- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                        (E. 2012/150)

29- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                        (E. 2012/151)

30- Askeri Yargıtay Daireler Kurulu              (E. 2010/152)

31- Askeri Yargıtay 2. Dairesi                        (E. 2012/153)

32- Askeri Yargıtay 3. Dairesi                        (E. 2012/154)

33- Askeri Yargıtay 4. Dairesi                        (E. 2013/3)

34- Askeri Yargıtay 1. Dairesi                        (E. 2013/8)

İTİRAZLARIN KONUSU: 22.05.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

1- 47. maddesinin birinci fıkrasının 22.03.2000 günlü, 4551 Sayılı Kanunun 12. maddesiyle değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin,         

2- 31.03.2005 günlü, 5329 Sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Sırf askeri suçlar ile bu kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile…” bölümünün,                     

3- 26.02.2008 günlü, 5739 Sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin,

Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

19.01.2012 günlü, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Emine Ülker TARHAN, M. Akif HAMZAÇEBİ ile birlikte 115 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU: 19.01.2012 günlü, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun;

1) “Seçimin geri bırakılması” başlıklı 5. maddesinin,

2) “Adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi” başlıklı 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “... hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar ...” bölümünün,

3) “Propaganda” başlıklı 13. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan; “... ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ... ” ibaresinin,

4) “Adaylara yardım” başlıklı 14. maddesinin;

1- (2) numaralı fıkrasının “Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır” biçimindeki son cümlesinin,

2- (3) numaralı fıkrasının “Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez” biçimindeki ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

3- (4) numaralı fıkrasının “Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez” biçimindeki son cümlesinin,

4- (6) numaralı fıkrasının;

a- Birinci cümlesinde yer alan “... seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde ...” ibaresinin,

b- İkinci cümlesinde yer alan “… seçim hesaplarını inceler ve varsa ...”, “ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını...” ibarelerinin,

c- Üçüncü cümlesinde yer alan “... adaylara ...” sözcüğünün,

d- “Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir” biçimindeki son cümlesinin,

5) “Cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve andiçme töreni” başlıklı 21. maddesinin birinci cümlesinin “Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir...” bölümünün,

6) Geçici 1. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 6., 10., 11., 67., 68., 78., 79., 101., 102., 106. ve 175. maddelerine aykırılığı savıyla iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

29.06.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE ile birlikte 116 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU: 29.06.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;

1- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile Eki (I) sayılı Cetvel’in,

2- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan “… imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak …” ibaresi ile “… Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak” bölümünün,

b- (ğ) bendinin “Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile …” bölümünün,

c- (e) bendinde yer alan “… veya yaptırmak …” ile “… veya denetlenmesini sağlamak” ibarelerinin,

3- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan “… ve çevre düzeni planlarını …” ibaresinin,

b- (c) bendinin “Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, …” bölümünün,

c- (f) bendinin,

d- (h) bendinde yer alan “… ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, resen onaylamak” ibaresinin,

e- (ı) bendinde yer alan “… tespit etmek …” ibaresinin,

f- (i) bendinin,

g- (j) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile …”, “… millî güvenliğe dair tesisler, askerî yasak bölgeler …”, “… genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri …” ve “… yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar …” ibarelerinin,

4- 7. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “… büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık…” ibaresinin,

5- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan “… mevzuatı hazırlamak, …” ibaresinin,

b- (c) bendinde yer alan “… ve ilgili mevzuatı hazırlamak” ibaresinin,

c- (ğ) bendinde yer alan “… usul ve esasları tespit etmek, …” ibaresinin,

d- (i) bendinde yer alan “… ve mevzuat oluşturmak” ibaresinin,

6- 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (c) bendinde yer alan “… maliyet hesaplarını yapmak …” ifadesinden sonra gelen “… veya yaptırmak …” ibaresinin,

b- (ç) bendinde yer alan “… veya yaptırmak, …” ibaresinin,

7- 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinin,

b- (b) bendinde yer alan “… gerektiğinde yapmak, yaptırmak, onaylamak, izlemek ve uygulanmasını denetlemek” ibaresinin,

c- (d) bendinde yer alan “… mahallî idarelerin talepleri aranmaksızın …” ibaresinin,

6- 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan “… mimarlık, mühendislik, …” ibaresinin,

b- (d) bendinin,

c- (ı) bendinin,

14- 14. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

15- 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “… hariç olmak üzere diğer anlaşmazlıkları …” ibaresi ile “… ve yeni fiyat anlaşmazlıklarında ise tarafları bağlayacak şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek.” ibaresinin,

16- Geçici 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 36., 87., 88., 90., 91., 115., 117., 124., 125., 127., 128., 135. ve 167. maddelerine aykırı olmaları nedeniyle iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

18.06.2010 günlü, 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle 04.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici Madde 6’nın

İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) Grubu adına Grup Başkanvekilleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE (Esas No: 2010/83)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1- Kadıköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi    (Esas No: 2011/72)

2- Fatih 1. İcra Hukuk Mahkemesi          (Esas No: 2011/97)

3- Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi     (Esas No: 2011/104)

4- Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas No: 2011/118)

DAVA VE İTİRAZLARIN KONUSU: 1- 18.06.2010 günlü, 5999 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle 04.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici Madde 6’nın;

a- İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak …” ibaresinin,

b- Altıncı fıkrasının,

c- Yedinci fıkrasının,

d- Sekizinci fıkrasının son cümlesinin,

e- Onuncu fıkrasının,

2- 13.02.2011 günlü, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesinin,

Anayasa’nın 2., 5., 10., 11., 12., 13., 35., 36., 90., 125. ve 138. maddelerine aykırılıkları ileri sürülerek iptallerine ve 2942 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 6’nın altıncı ve yedinci fıkraları ile sekizinci fıkrasının son cümlesinin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

31.03.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) adına Grup Başkanvekilleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE (E. 2011/64)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1- Çan İcra Ceza Mahkemesi  (E.2011/75)

2- Amasra İcra Ceza Mahkemesi  (E.2012/56)

DAVA VE İTİRAZLARIN KONUSU: 31.03.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1- 5. maddesiyle, 09.06.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 353. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının,

2- 6. maddesiyle, 2004 Sayılı Kanunun 354. maddesine eklenen fıkranın,

3- 12. maddesiyle, 02.07.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “açılan davalar” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları,” ibaresinin,

4- 13. maddesiyle, 492 Sayılı Kanunun;

a- (1) sayılı Tarifesinin “A- Mahkeme Harçları” bölümünün “Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde” başlığında yer alan “Hukuk” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, ceza” ibaresinin,

b- (2) sayılı Tarifesinin “II- Maktu harçlar” bölümünün (11) numaralı bendine “miras taksim mukaveleleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “mirasçılık belgesi,” ibaresinin,

c- Değiştirilen “IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının,

5- 14. maddesiyle, 18.01.1972 günlü, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na 71. maddesinden sonra gelmek üzere “Diğer İşlemler” başlığıyla “Üçüncü Bölüm” olarak eklenen 71/A, 71/B, 71/C maddelerinin,

6- 18. maddesiyle, 24.02.1983 günlü, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun;

a- 21. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “iş sayısı ve bu inceleme üzerine verilen notları” ibaresi yerine “işleri” şeklinde yapılan değişikliğin,

b- 33. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “not oranları” ibaresi yerine “kanun yolu incelemesinden geçen işleri” şeklinde yapılan değişikliğin,

7- 19. maddesiyle, 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “hakim” ibarelerinden sonra gelmek üzere eklenen “veya noter” ibareleri ile 598. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sulh mahkemesince” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “veya noterlikçe” ibaresinin,

8- 23. maddesiyle, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 272. maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilen (a) bendinin,

9- 26. maddesiyle, 23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a eklenen Geçici 2., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerin,

Anayasa’nın 2., 5., 9., 10., 11., 12., 13., 36., 37., 38., 138., 139., 140. ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

04.07.2012 günlü, 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Ali Rıza ÖZTÜRK ile birlikte 121 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU: 04.07.2012 günlü, 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1- 3. maddesiyle, 26.04.1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 180. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresinin “altı ay” şeklinde değiştirilmesinin ve bu maddeyle sınırlı olmak üzere yürürlüğe ilişkin 89. maddesinin,

2- 5. maddesiyle, 17.07.1963 günlü, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen;

a- (d) bendinde yer alan “…bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak;” ibaresinin,

b- (e) bendinde yer alan, “…ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak; …” ibaresinin,

3- 22. maddesiyle değiştirilen, 20.02.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafının beşinci cümlesinde yer alan “… veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle …” ibaresi ile son cümlesinin,

4- 23. maddesiyle, 18.04.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişikliklerin,

5- 31. maddesiyle değiştirilen, 10.05.2005 günlü, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/C maddesinin altıncı fıkrasının “…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” bölümünün,

6- 34. maddesiyle, 01.07.2005 günlü, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

a- Geçici 2. ve geçici 3. maddelerinde yer alan “yedi yıl” ibarelerinin “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmesinin,

b- Geçici 3. maddesine eklenen;

aa- İkinci fıkranın üçüncü cümlesinin,

bb- Üçüncü fıkranın ilk cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden itibaren …” ibaresinin,

7- 45. maddesiyle, 03.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri ile (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin,

8- 46. maddesiyle, 17.02.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin;

a- İkinci fıkrasına eklenen (j) bendinin,

b- Dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Başkanlık” ibaresinin “Başkanlık ile başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler” şeklinde değiştirilmesinin,

9- 47. maddesiyle, 6114 Sayılı Kanunun 4. maddesinin onbirinci fıkrasına eklenen (ğ) bendinin,

10- 48. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 6114 Sayılı Kanunun 5. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın,

11- Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının “Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz” biçimindeki üçüncü cümlesinin,

12- Geçici 2. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 10., 11., 27., 36., 56., 67., 87., 90., 112., 123., 125., 128., 136. ve 160. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

08.08.2011 günlü, 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ ve Emine Ülker TARHAN ile birlikte 115 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU: 08.08.2011 günlü, 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A- Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (1) sayılı cetvelin ve (1), (2) ve (3) sayılı listelerinin,

B- 1. maddesiyle;

1- Değiştirilen 29.06.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “… Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile…” ve “…mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri…” ibarelerinin,

2- 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (h) bendinin,

C- 4. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin;

1- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (e) bendinin,

2- 7. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine eklenen “mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı,” ibaresinin,

D- 10. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen 13/A maddesinin;

1- (1) numaralı fıkrasının,

a - (a) bendindeki “…sulak alanlar…” ibaresinin,

b- (b) bendinin,

c- (c) bendindeki “…doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgesi…” ibaresinin,

d- (ç), (d) ve (e) bentlerinin,

2- (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesindeki “…ile bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının…” ile ikinci cümlesindeki “…Ancak bakanlıkça…” ibaresinin,

E- 12. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın,

F- 15. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 1. maddenin,

G- 17. maddesiyle 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 6. maddenin (1) ve (3) numaralı fıkralarının,

H- 19. maddesinin,

I- 20. maddesinin,

J- 23. maddesiyle 03.05.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının,

K- 32. maddesiyle 29.06.2011 günlü, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 19. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın,

L- 36. maddesiyle değiştirilen 09.08.1983 günlü, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasındaki “onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin” ibaresinin,

M- 40. maddesiyle değiştirilen 13.12.1978 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendindeki, “Bakanlar Kurulu’nca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında;”, “ …ve Devlet’in hüküm ve tasarrufu altında bulunan…” ibareleri, “…kamulaştırma…” sözcüğü ve ikinci fıkrasının,

N- 41. maddesinin “21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda yer alan ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ ibareleri ‘Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ şeklinde ve ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu’ ile ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ İbareleri ‘Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ şeklinde değiştirilmiş …” bölümü ile (13) numaralı alt bendinin,

O- 42. maddesiyle değiştirilen 21.07.1983 günlü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesinin (a) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragraflarının,

P- 47. maddesinin,

R- 49. maddesinin,

S- 50. maddesiyle değiştirilen 2863 Sayılı Kanunun 61. maddesinin ikinci fıkrasındaki “… Bakanlıkça değerlendirilerek gerekli görüldüğü takdirde …” ibaresinin,

T- 51. maddesiyle 2863 Sayılı Kanuna eklenen ek 4. maddenin,

U- 52. maddesiyle 2863 Sayılı Kanuna eklenen geçici 9. ve geçici 10. maddelerinin,

V- 63. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 35., 43., 45., 46., 56., 57., 63., 87., 90., 91., 117., 123., 127. ve 169. maddelerine aykırılıkları ileri sürülerek iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

30.03.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) Grubu adına Grup Başkanvekilleri M.Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE.

İPTAL DAVASININ KONUSU: 30.03.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un;

1- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “…veya yaptırmak” sözcüklerinin,

2- 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…yapıyor…” sözcüğünün,

3- 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinin 3. sırasında yer alan “…Yükseköğretim Kurulu başkan veya üyesi ya da bir Yükseköğretim Kurumu’nun rektör veya dekanı ya da müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi veya vali olmak” bölümünün,

4- 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

5- 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinin,

6- 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin,

7- 15. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinin,

8- 15. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “…Başkanın izniyle…” sözcüklerinin,

9- 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

10- 16. maddesinin (5) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,

11- 19. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…Genel kurulun…” sözcüklerinin,

12- 22. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…komisyonların…” sözcüğünün,

13- 27. maddesinin (4) numaralı fıkrasının son cümlesinin,

14- 33. maddesinin,

15- 34. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “…Mahkemenin hizmet birimlerinde çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personel, genel sekreterin teklifi ve başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığı’nca bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilirler” bölümünün,

16- 36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, “teklif” sözcüğünün yanında yer alan “…çoğunluğuna…” sözcüğünün; “…ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün…” ve “…kanun hükmünde kararnamelerin ise yetki kanununda öngörülen süre içinde çıkarılıp çıkarılmadığı ile Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarının bulunup bulunmadığı” bölümlerinin,

17- 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

18- 45. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…idari ve yargısal…” sözcüklerinin,

19- 45. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

20- 46. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

21- 47. maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan “…yazı işleri…” sözcüklerinin,

22- 49. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

23- 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

24- 55. maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinin,

25- 55. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,

26- 65. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

27- Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…görevleri, bu kanunun yayımı tarihinde sona erer” sözcükleri ile ikinci cümlesinde yer alan “…ya da Adalet Bakanlığı teşkilatında…” sözcüklerinin; (2) numaralı fıkrasında yer alan “…birinci fıkrada sayılanlar hariç…” sözcüklerinin,

28- 77. maddesinin,

Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 7., 9., 36., 69., 74., 125., 128., 138., 140., 146., 148. ve 149. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.