İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Arama Sonuçları

12.07.2013 günlü, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 12.07.2013 günlü, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A- 26. maddesiyle değiştirilen, 04.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinin,

B- 27. maddesiyle 2942 Sayılı Kanunun 25. maddesine eklenen fıkranın,

C- 28. maddesiyle 2942 Sayılı Kanuna eklenen geçici 8. maddenin,

D- 33. maddesiyle, 09.10.2003 günlü, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 2. maddesine eklenen fıkranın,

E- 43. maddesiyle, 22.06.2006 günlü, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’a eklenen ek 1. maddenin;

1- Birinci fıkrasında eyr alan “28/02/1997 tarihinden sonra...” ibaresinin,

2- İkinci fıkrasının “...01/01/1990 ile... 657 Sayılı Kanunun 125’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan kanunun 56 ve 57’nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle...” bölümünün,

F- 59. maddesiyle, 13.12.183 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesine eklenen fıkranın,

G- 73. maddesinin;

1- (h) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 23. maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin,

b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

2- (p) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle, 03.05.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bentlerinin,

b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3194 Sayılı Kanunun ek 4. maddesinin,

3- (r) fıkrasının;

a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 07.06.1985 günlü, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “...rehber...” ibaresinin,

b- (2) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 Sayılı Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “...rehber...” ibaresinin,

c- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 Sayılı Kanunun 40. maddesinin başlığında yer alan “...rehber...” ibaresi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “...rehber...” ibarelerinin,

4- (bb) fıkrasıyla, 07.07.2010 günlü, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin;

a- (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (d) bendinin,

b- (3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen cümlenin,

5- (cc) fıkrasıyla değiştirilen, 03.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan “...% 50’den fazla olan...” ibaresinin,

b- (b) bedinde yer alan “Kamu payı % 50’den az olmamak kaydıyla...” ibaresinin,

Anayasa’nın 2., 5., 7., 9., 10., 10., 13., 20., 35., 36, 38., 45., 46., 49., 56., 60., 64., 70., 74., 90., 135. ve 160. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

28.3.2013 günlü, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri M. Akif HAMZAÇEBi ve Emine Ülker TARHAN ile birlikte 125 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU: 28.3.2013 günlü, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

8. maddesiyle, 27.10.1999 günlü, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na eklenen 218/A maddesinin,

19. maddesiyle değiştirilen, 1.6.2000 günlü, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’un 1. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

20. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen, 4572 sayılı Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...ürün alım bedelini hesaplama ve ödeme şekline, kredi kullanmalarına, yatırımlarına, gelir-gider farklarının dağıtımına ve giderlerin paylaşımına ...” ibaresinin,

21. maddesiyle değiştirilen, 4572 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile ikinci fıkrasının son cümlesinin,

22. maddesiyle başlığıyla birlikte değiştirilen, 4572 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının,

31. maddesiyle, 3.1.2002 günlü, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşki1at ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8. maddesine eklenen son fıkranın,

49. maddesiyle değiştirilen, 18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 100. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...ile organlarında görevli üyeleri ...” ibaresi ile üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinin,

52. maddesiyle değiştirilen, 8.3.2007 günlü, 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesinin;

(1) numaralı fıkrasının,

(3) numaralı fıkrasında yer alan “...ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ...” ibaresinin,

I- 80. maddesiyle, 13.1.2011 günlü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin,

Anayasa’nın 2., 7., 8., 10., 11., 18., 35., 47., 73., 135., 161., 162. ve 171. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlülüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

10.9.2014 günlü 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un;

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri M. Akif HAMZA ÇEBİ ve Engin ALTAY ile birlikte 123 milletvekili.

İPTAL DAVASININ KONUSU: 10.9.2014 günlü 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un;

97. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin;

(1) numaralı fıkrasının değiştirilen üçüncü cümlesinin “... 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç; kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir.” bölümünün,

(1) numaralı fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinin,

(1) numaralı fıkrasına eklenen cümlenin “Bu fikranm üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ...” bölümünün,

109. maddesiyle, 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen geçici 26. maddenin,

126. maddesiyle değiştirilen, 4.5.2007 günlü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

127. maddesiyle, 5651 sayılı Kanun’un;

8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının değiştirilen “dört saat” ibaresinin,

8. maddesine eklenen (16) numaralı fıkranın

Anayasa’nın 2., 10., 13., 20., 22., 26., 28., 36., 40., 125. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlülüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

9.5.2013 günlü, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri M. Akif HAMZAÇEBi ve Engin ALTAY ile birlikte 126 milletvekili

İPTAL  DAVASININ  KONUSU:  9.5.2013  günlü,  6475  sayılı  Posta Hizmetleri Kanunu’nun;

1-   3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a-    (a) bendindeki “... ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla...” ibaresinden sonra gelen “...gerçek...” ibaresinin,

b-   (h) ve (ı) bentlerinin,

2-   4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “...millî güvenlik kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasını teminen...” ve “... posta yoluyla gönderilmesi yasak maddeler ile kabulü şarta bağlı gönderiler için...” ibarelerinin,

3-   6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

4-   7. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “... ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri...” ibaresinin,

5-   9. maddesinin;

a-    (3) numaralı fıkrasının,

b-   (6) numaralı fıkrasında yer alan “... veya millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçeleri ile...” ibaresinin,

c-    (8) numaralı fıkrasının,

6-   17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

7-   23. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin,

8-   24. maddesinin,

9-   25. maddesinin (6) numaralı fıkrasının,

10- 29. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

11- Geçici 3. maddesinin,

12- Geçici 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “... Yönetim Kurulunca belirlenen  esaslar çerçevesinde...” ve  “... ile  geçmesi  uygun görülmeyenlerin...” ibarelerinin,

Anayasa’nın 2., 5., 6., 7., 10., 11., 13., 22., 74., 123., 129., 167. ve 172. maddelerine aykırılıkları ileri sürülerek iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

24.5.2013 günlü 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR:

1-   Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/79)

2-   Büyükçekmece  2.  Asliye  Hukuk  Mahkemesi  (E.  2013/94,   E. 2013/129, E. 2014/60)

3-   Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/105)

4-   Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/112, E. 2013/113) 5 Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/123, E. 2013/151) 6 Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/145)

7 Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/149) 8 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/152) 9 Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/154)

10Uzunköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/155) 11Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2014/8)

12- Uzunköprü 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2014/19)

13- İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2014/21) 14Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi (E. 2013/78)

DAVA VE İTİRAZLARIN KONUSU: 24.5.2013 günlü 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

A-   2. maddesiyle yeniden düzenlenen 8.6.1942 günlü, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nn mülga 6. maddesinin;

1-   Birinci fıkrasının altıncı cümlesinin,

2-   Son fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “... her türlü...” ibaresinin

B-   3. maddesiyle yeniden düzenlenen 4250 sayılı Kanun’un mülga 7. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrasının,

C-   4. maddesiyle yeniden düzenlenen 4250 sayılı Kanun’un mülga 9. maddesinin birinci fıkrasının “Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır.” biçimindeki üçüncü cümlesinin

D-   5. maddesiyle 4250 sayılı Kanun’a eklenen geçici 1. maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “... birinci ve ikinci derece kan hısımlarına...” ibaresinin,

E-   21. maddesiyle 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun başlığı ve birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin;

1-   Madde başlığının,

2-   Birinci fıkrasının;

a-    Birinci cümlesinde yer alan “... bedel talep edilmesi halinde bedel tespiti...” ibaresinin,

b-   “Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır.” biçimindeki son cümlesinin,

3-   İkinci fıkrasının;

a-    Birinci cümlesinde yer alan “... veya malikin müracaatı...”, “... veya malikin müracaat” ve “... taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak...” ibarelerinin,

b-   İkinci cümlesinde yer alan “... veya malikin müracaat...” ibaresinin,

4-   Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...bunların mümkün olmaması halinde...” ibaresinin,

5-   Dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “... bulunulacak ise...”

ibaresinin,

6-   Beşinci fıkrasının,

7-   Altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “... beden tespiti...” ibaresi ile son cümlesinde yer alan “Tescile veya terkine ilişkin hüküm kesin olup...” ibaresinin,

8-   Yedinci ve sekizinci fıkralarının,

9-   Onuncu fıkrasının “Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmiş tüm davalara uygulanır.” biçimindeki dördüncü cümlesinin,

10- Onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarının,

F-   22. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin, Anayasa’nın başlangıç’ı ile 2., 5., 10., 11., 12., 13., 19., 24., 27., 35., 36.,

37., 38., 40., 46., 48., 58., 90., 125., 138., 153., 154. ve 155. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri İzzet ÇETİN, Süleyman ÇELEBİ, Musa ÇAM ile birlikte 115 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun;
A- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinin,
B- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
C- 5. maddesinin,
D- 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
E- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
F- 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinin,
G- 12. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
Ğ- 25. maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkralarının,
H- 29 maddesinin (2), (3) ve (5) numaralı fıkralarının,
I- 33. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarının,
İ- 41. maddesinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı fıkralarının,
J- 43. maddesinin (2) ve (4) numaralı fıkralarının,
K- 58. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının,
L- 60. maddesinin (6) numaralı fıkrasının,
M- 61. maddesinin (3) ve (5) numaralı fıkralarının,
N- 62. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
O- 63. maddesinin,
Ö- 72. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
P- 73. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
R- 74. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
S- Geçici 6. maddesinin,
Anayasa’nın 2., 5., 7., 8., 10., 12., 13., 14., 49., 51., 52., 53., 54., 55. ve 90. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

 

1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin;
1- Birinci fıkrasının “...Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi halinde...” bölümünün,
2- İkinci fıkrasının,
3- Yedinci fıkrasının,
B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının;
1- (b) bendinde er alan “dershaneleri” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,
2- Değiştirilen (c) bendinin “...ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim...” bölümünün,
3- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,
4- Değiştirilen (g) bendinin “Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla...” bölümünün,
5- Değiştirilen (j) bendinde yer alan “On iki yaş ve altındaki...” ibaresinin,
C- 12. maddesiyle, 5580 sayılı Kanun’a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin,
D- 13. maddesiyle, 5580 sayılı Kanun’a eklenen geçici 5. maddenin,
E- 21. maddesiyle, 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın “...ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve...” bölümünün,
F- 22. maddesiyle, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin değiştirilen (8) numaralı fıkrasının,
G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10. maddenin;
1- (3) numaralı fıkrasının,
2- (7) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinde yer alan “...Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve...” ibaresi ile “...Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve...” ibaresinin,
b- İkinci cümlesinde yer alan “...Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi,...” ibaresi ile “...Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve....” ibaresinin,
c- Üçüncü cümlesinde yer alan “(Millî Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)” ibaresinin,
3- (8) numaralı fıkrasının,
H- 26. maddesinin (d) bendinin,
I- 27. maddesinin;
1- (3) numaralı fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile...” ibaresinin,
2- (5) numaralı fıkrasının;
a- (a) bendinin “aynı bentte yer alan ‘ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları’ ve ‘Millî Eğitim Denetçiliğine’ ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.” bölümünün,
b- (b) bendinin “...(g) bendinde yer alan ‘Millî Eğitim Denetçi ve denetçi Yardımcıları,’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve...” bölümünün,
3- (7) numaralı fıkrasının,
Anayasa’nın 2., 5., 7., 10., 13., 17., 35., 36., 40., 42., 48., 49., 70. ve 123. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

 

12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 126 milletvekili
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Trabzon İdare Mahkemesi (E. 2014/134)
DAVA VE İTİRAZIN KONUSU: 12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A- 26. maddesiyle değiştirilen, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının son iki cümlesinin,
B- 27. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’un 25. maddesine eklenen fıkranın,
C- 28. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 8. maddenin,
D- 33. maddesiyle, 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 2. maddesine eklenen fıkranın,
E- 43. maddesiyle, 22.6.2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’a eklenen ek 1. maddenin;
1- Birinci fıkrasının “28/2/1997 tarihinden sonra... 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış olanların;” bölümünün,
2- İkinci fıkrasının “...1/1/1990 ile ...657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle...” bölümünün,
F- 59. maddesiyle, 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesine eklenen fıkranın,
G- 73. maddesinin;
1- (h) fıkrasının;
a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin,
b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının,
2- (p) fıkrasının;
a- (1) numaralı bendiyle, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bentlerinin,
b- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3194 sayılı Kanun’un ek 4. maddesinin,
3- (r) fıkrasının;
a- (1) numaralı bendiyle değiştirilen, 7.6.1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nun 11. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “...rehber...” ibaresinin,
b- (2) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun’un 26. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “...rehber...” ibaresinin,
c- (3) numaralı bendiyle değiştirilen 3224 sayılı Kanun’un 40. maddesinin başlığında yer alan “Rehber...” ibaresi ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “...rehber...” ibarelerinin,
4- (bb) fıkrasıyla, 7.7.2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesinin;
a- (2) numaralı fıkrasının değiştirilen (d) bendinin,
b- (3) numaralı fıkrasının (a) bendine eklenen cümlenin,
5- (cc) fıkrasıyla değiştirilen 3.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
a- (a) bendinde yer alan “...%50’sinden fazla olan...” ibaresinin,
b- (b) bendindeki “Kamu payı ve %50’den az olmamak kaydıyla...” ibaresinin,
Anayasa’nın 2., 5., 7., 9., 10., 13., 20., 35., 36., 38., 45., 46., 48., 49., 56., 60., 64., 70., 74., 90., 135., ve 160. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

2.1.2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY ve Aytuğ ATICI ile birlikte 130 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 2.1.2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A- 3. maddesiyle değiştirilen, 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasına dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin,
B- 6. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin başlığıyla birlikte değiştirilen 55. maddesinin,
C- 7. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 57. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “permi” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, kayıt, bildirim” ibaresinin,
D- 9. maddesiyle yeniden düzenlenen, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin,
E- 11. maddesiyle, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinin yeniden düzenlenen altıncı fıkrası ile bu maddeye eklenen yedinci ve sekizinci fıkralarının,
F- 12. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesine (g) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (ı) fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “... yüzde 50’si ...” ibaresinin,
G- 14. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’a eklenen geçici 64. maddenin,
H- 17. maddesiyle, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun başlığıyla birlikte yeniden düzenlenen ek 27. maddesinin,
I- 18. maddesiyle yeniden düzenlenen, 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu’nun 32. maddesinin altıncı fıkrasının,
J- 19. maddesiyle 2955 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin,
K- 20. maddesiyle, 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 3. maddesine eklenen fıkranın birinci cümlesinde yer alan “...acil tıbbi müdahaleleri yapmaya...” ibaresinin,
L- 21. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesinin;
1- Üçüncü fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinde yer alan “... ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere...” ibaresinin,
2- Üçüncü fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen altıncı cümlesinin,
M- 24. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un ek 13. maddesine eklenen (v) ve (y) bentlerinin,
N- 29. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. maddenin birinci cümlesinde yer alan “...hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve...” ibaresinin,
O- 37. maddesiyle, 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3. maddesine eklenen dokuzuncu ve onuncu fıkralarının,
P- 39. maddesiyle, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 57. maddesine eklenen ikinci fıkrada yer alan “...harekât ihtiyaçları hariç...” ibaresinin,
R- 46. maddesiyle, 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 11. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,
S- 50. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,
T- 52. maddesiyle değiştirilen, 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin,
Anayasa’nın 2., 5., 7., 10., 13., 17., 20., 23., 38., 48., 49., 56., 73., 87., 90., 123., 128., 130. ve 153. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un;

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY ve Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili.
İPTAL DAVASININ KONUSU: 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un;
1- 10. maddesiyle değiştirilen, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin,
2- 13. maddesiyle, 5.1.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8. maddesine eklenen üçüncü fıkranın üçüncü cümlesinin,
3- 15. maddesiyle, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasına eklenen (e) bendinin,
4- 20. maddesinin,
5- 21. maddesiyle, 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar  ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin,
6- 38. maddesiyle, 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun başlığı ile birlikte değiştirilen 36. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “...ve vekaletname ibrazı...” ibaresinin,
7- 54. maddesiyle, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 103. maddesine eklenen üçüncü ve dördüncü fıkraların,
8- 61. maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 57. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.” ibaresinin,
9- 64. maddesiyle 30.1.1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesine eklenen dördüncü fıkranın ikinci cümlesinin,
10- 73. maddesinin (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.” ibaresinin,
11- 80. maddesinin (4) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.” ibaresinin,
12- 87. maddesiyle değiştirilen 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 47. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin,
13- 88. maddesiyle, 18.12.1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen ek 6. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...denetim masrafları ilgililerine ait olmak üzere...” ve “...veya DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketlerden DSİ’ce müşavirlik hizmeti satın alınarak yaptırılır.” ibarelerinin,
14- 94. maddesiyle, 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 182. maddesine eklenen ikinci fıkranın,
15- 99. maddesiyle, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4. maddesine eklenen ikinci fıkranın üçüncü cümlesinin,
16- 100. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle, 2942 sayılı Kanun’un 23. maddesine eklenen üçüncü fıkranın,
17- 101. maddesiyle 2942 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin birinci cümlesinin,
18- 112. maddesiyle, 25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinin,
19- 117. maddesiyle, 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin,
20- 119. maddesiyle, 5.5.2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 29. maddesine eklenen fıkranın,
21- 121. maddesiyle, 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “arsa” ibaresinin “taşınmaz” şeklinde değiştirilmesinin,
22- 128. maddesiyle, 6.3.2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. maddesine ekli (16) sayılı listesinin sekizinci sırasında yer alan “Barbaros” ibaresinin “Barbaros Mahallesinin O4 Karayolunun güneyinde kalan kısmı” şeklinde değiştirilmesinin,
23- 129. maddesiyle 5747 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Kadıköy ilçe belediyesine bağlı Atatürk Mahallesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “ve Barbaros Mahallesinin” ibaresinin,
24- 142. maddesiyle değiştirilen, 3.6.2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 36. maddesinin (2) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinde yer alan “Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında...” ve “...Bakanlıkça belirlenecek...” ibarelerinin,
b- Dördüncü cümlesinin,
c- Beşinci cümlesinde yer alan “...yönetmelikte belirtilen kurucu kuruluşların katkı payları ve/veya yıllık üyelik aidatlarından, İş Konseyi üyelik aidatları ve...” ibaresinin,
d- Altıncı ve yedinci cümlelerinin,
Anayasa’nın Başlangıç’ı ile 2., 5., 7., 8., 10., 12., 13., 14., 17., 26., 33., 35., 36., 38., 45., 46., 48., 49., 50., 51., 53., 56., 70., 73., 90., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 135., 141. ve 153. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

 

21.2.2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Emine Ülker TARHAN, M. Akif HAMZAÇEBİ ile birlikte 129 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 21.2.2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;
A- Tümü ve ayrı ayrı tüm maddelerinin,
B- 1-1. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “...özel hukuk hükümlerine göre...” ve “...ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin...” ibarelerinin,
b- (2) numaralı fıkrasının;
aa- (c) bendinde yer alan “...tesisteki belli hizmetlerin sunulması karşılığında...” ibaresinin,
ab- (ö) bendinde yer alan “...veya ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesi...” ve “özel hukuk hükümlerine göre...” ibarelerinin,
2- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “... tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması...” ibaresinin,
3- 3. maddesinin;
a- (3) numaralı fıkrasının,
b- (6) numaralı fıkrasında yer alan “...idarece tespit edilen mali ve teknik yeterlik kriterleri ile...” ibaresinin,
c- (8) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin,
4- 4. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “...özel hukuk hükümlerine tabi olup...” ibaresinin,
b- (4) numaralı fıkrasının,
5- 13. maddesiyle, 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen 8/A maddesinin birinci ve altıncı cümlelerinin,
6- 25. maddesiyle değiştirilen, 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 51. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...döner sermaye ek ödemesi dâhil...” ibaresinin,
Anayasa’nın 2., 7., 8., 10., 11., 17., 56.,153., 155., 161., 163. ve 167. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

 

6.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 6.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A- 8. maddesiyle değiştirilen, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin “...mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağına...” bölümünün,
B- 47. maddesiyle değiştirilen, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 38. maddesinin;
1- İkinci fıkrasında yer alan “...gibi hususlarda...” ibaresinin,
2- Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine...” ve “...açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin...” ibarelerinin,
C- 48. maddesiyle 4734 sayılı Kanun’un 43. maddesine eklenen fıkrada yer alan “...yaklaşık maliyetin...” ve “...az ve % 15’inden...” ibarelerinin,
D- 80. maddesiyle 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 30. maddesine eklenen fıkranın,
E- 85. maddesiyle 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (n) ve (r) bentlerinin ve (o) bendinde yer alan “...ve benzeri yöntemler kullanılarak...” ibaresinin,
F- 86. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,
G- 87. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 4. maddesine eklenen (3) numaralı fıkrasının,
H- 88. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraların,
I- 89. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (ç) ve (d) bentlerinin,
İ- 90. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen 6/A maddesinin,
J- 91. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 7. maddesinin;
1- Değiştirilen (2) ve (3) numaralı fıkralarının,
2- Eklenen (4) numaralı fıkrasının,
K- 93. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un değiştirilen 9. maddesinin (5), (8) ve (9) numaralı fıkralarının,
L- 94. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen 9/A maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı fıkralarının,
M- 97. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un ek 1. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “...hakim ve savcılar ise kendilerinin...” ibaresinin,
N- 100. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen geçici 3. maddenin,
Anayasa’nın Başlangıç kısmı ile 2., 5., 7., 10., 13., 20., 22., 26., 28., 33., 36., 38., 40., 48., 51., 70., 123., 138., 140. ve 167. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

 

21.2.2014 tarihli ve 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY, Muharrem İNCE ile birlikte 120 milletvekili
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: 
1- Karacabey Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/84)
2- İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/98)
3- Düzce 3. Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/102)
4- Afyonkarahisar 2. Sulh Ceza Mahkemesi (E. 2014/105)
5- Erciş Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/106)
6- Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/109)
7- Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesi (E. 2014/110)
8- Sivas 2. Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/111)
9- Ankara 12. İdare Mahkemesi (E. 2014/125)
10- İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/132)
11- Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesi (E. 2014/135)
12- Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi (E. 2014/145)
13- Kocaeli 2. İdare Mahkemesi (E. 2014/150)
14- Samsun 1. İdare Mahkemesi (E. 2014/153)
 
DAVA VE İTİRAZLARIN KONUSU: 21.2.2014 tarihli ve 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
A- 10. maddesiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlelerin,
2- (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),” biçimindeki (10) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılmasının,
3- Değiştirilen (9) numaralı fıkrasının,
B- 12. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 135. maddesinin;
1- Değiştirilen (1) numaralı fıkrasının,
2- Eklenen (2) numaralı fıkrasının,
3- Mevcut (8) numaralı fıkrasının (a) bendinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220)” biçimindeki mevcut (9) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılmasının,
C- 13. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 139. maddesinin, değiştirilen (1) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,
D- 14. maddesiyle 5271 sayılı Kanun’un 140. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),” biçimindeki mevcut (6) numaralı alt bendinin yürürlükten kaldırılmasının,
2- Değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,
E- 17. maddesiyle 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin,
F- 18. maddesiyle 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasına eklenen cümlelerin,
2- Değiştirilen (4) numaralı fıkrasının,
Anayasa’nın Başlangıcı, 2., 9., 10., 11., 13., 36., 37., 38., 125., 138., 140., 141., 142. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve 5271 sayılı Kanun’un 135. maddesine eklenen (2) numaralı fıkra haricindeki kuralların yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.