İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

Taşınmazın Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Kalması Sebebiyle Mülkiyet Hakkına Getirilen Kısıtlamadan Kaynaklanan Tazminat Talebiyle Açılacak Davalarda İdari Yargı Görevlidir

Davacı, maliki bulunduğu taşınmaz üzerindeki mesken, eklentiler ve ağaçların “Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi” kapsamında kaldığı gerekçesiyle fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kamulaştırmasız el atma tazminatının faizi ile birlikte tahsili talebinde bulunmuştur. Her ne kadar davacı vekili, dava konusu taşınmazın bulunduğu mahallede yaşam olanağının ortadan kalkmış olmasının fiili el atma sayıldığını iddia etmiş ise de davacının taşınmazına fiilen el atılmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerlerde belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları taşınmazlar üzerindeki inşaatlar belediye tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan taşınmaz maliklerinden proje alanında kendilerine 3194 SK’nun 18. maddesi uyarınca ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan doğruya zarar görenler tarafından açılan davaların tam yargı davaları kapsamında idari yargı yerlerinde çözümlenmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle, taşınmazın kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında kalması sebebiyle mülkiyet hakkına getirilen kısıtlamadan kaynaklanan tazminat talebiyle açılacak davalarda idari yargı görevlidir.