Bilgi Havuzu

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

25.08.2017

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

 

TANIK ÜCRET TARİFESİ

 

 

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Ücret

 

MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenir.

 

Giderler

 

MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

 

Muafiyet

 

MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

 

Yürürlükten kaldırılan tarifeler

 

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki tarifeler yürürlükten kaldırılmıştır:

 

a) 30/9/2015 tarihli ve 29488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi.

 

b) 28/9/2014 tarihli ve 29133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi.

 

c) 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi.

 

ç) 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi.

 

d) 30/9/2011 tarihli ve 28070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi.

 

Yürürlük

 

MADDE 7 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.